-->

Šivaća Mašina Overlovka | Endlarica | Overlok | Overlock Serger Sewing Machine

eng.overlock,overlocker serger sewing machine;overlock machine threading

Serger, overlock, processing machine... all these are basically names for one and the same machine. Overlock is mostly used in making and sewing garments, the processed material does not lose its elasticity, overlock can be with one or two needles or with 3, 4 or more threads (types of overlock stitch-points see in the picture below-overlock stitch) on "overlock stitch" affects; whether it is done with one or two needles or with 2, 3, 4 or 5 threads.
Overlovk, overlok, overlok, overloh, endlerica, overlovka, mašina za obradu...sve su to u suštini nazivi za jednu te istu mašinu. Overlok se najviše primjenjuje u izradi i šivenju odjevnih predmeta, obrađeni materijal ne gubi na svojoj elastičnosti, overlovka može biti sa jednu ili dvije igle ili sa 3,4 ili više konaca (vrste overlock štepa-bodova pogledaj na slici dole-overlock stitch) na  "overlock stitch" utiče; da li se radi sa jednom ili dvije igle ili sa 2, 3, 4 ili 5 konaca. 

There are so-called portable portable machines and overlock machines with a corresponding table (industrial overlock machine), industrial endlars are in principle faster but also "harder" to work, they are good for long flat machining and even for parts that have a specific shape such speed requires an experienced craftsman . The portable portable machine, Sl 1, is quite practical and easily portable, and can satisfy very serious tailoring work and all other jobs that require an endlaric-overlocker machine.
Postoje tzv. portabl prenosive mašine i mašine overlock sa pripadajucim stolom (industrijska overlok sivaca mašina), industrijske endlarice su u principu brže ali i "teže" za raditi ,dobre su za duge ravne obrade a već za dijelove koji imaju specifičan oblik takva brzina zahtijeva i iskusnog majstora. Portabl prenosiva masina, Sl 1je dosta praktična i lako prenosiva, te može zadovoljiti i veoma ozbiljno bavljenje krojačkim poslom i svim drugim poslovima koji zahtijevaju endlaricu

Some more modern and complex models are combined together in an overlock-iberdeck combination. Overlock performs edging of the fabric and automatic cutting of excess material, while choosing the shape of the hem, or its appearance and determine the width of processing, modern machines have options for shrinking-folding material or even partial stretching (machine with pictures, differential transport), sewing various ribbons, decorative ribbons, rubber bands, automatic needle positioning ... etc. Some models of overlock machines, in addition to processing, also perform automatic joining of materials. Certainly, different operations require adequate feet, which in principle are easy to change (see pictures). Any work around knitwear, stretchy and thin materials is almost unthinkable without an overlocker sew machine.
Neki savremeniji i složeniji modeli su zajedno spojeni u kombinaciju overlock-iberdeck. Overlovka vrši porubljivanje tkanine i automatsko odsijecanje viška materijala, pri tome se može birati oblik poruba, odnosno njegov izgled kao i odrediti širina obrađivanja, moderniji strojevi imaju opcije skupljanja-nabiranja materijala ili čak djelimičnog istezanja (mašina sa slika,diferencijalni transport), prišivanja raznih trakica, ukrasnih vrpci, gumica, automatskog pozicioniranja igle-igala...itd.
Pojedini modeli overlock strojeva uz obradu vrše i automatsko spajanje materijala. Svakako da za različite operacije su potrebne i adekvatne stopice koje se u principu jednostavno mijenjaju (vidi slike). Bilo kakav rad oko trikotaže, rastezljivih i tankih materijala je gotovo nezamisliv bez endlarice overlovke.


Proper retraction of the thread in the overlock is of great importance, although at first glance it seems complicated, in essence it is not something demanding, a great help in threading the thread in the overlock machine is the schematic shown on the machines of newer production Sl 2 one by one, to facilitate retraction, use the tweezers that are most often found in the accessories that come with the machine, it is very important that no holes or grooves are missed from start to finish, as this could significantly affect the quality of the stitch.
Pravilno uvlačenje konca-konaca u overlovku je od izvanrednog značaja, mada na prvi pogled izgleda komplikovano u suštini nije to nešto zahtjevno, veliku pomoć pri udijevanju konca u overloh masinu ima šematski prikaz koji se nalazi na mašinama novije proizvodnje Sl 2udijevanje konaca vršiti nekim redom,jedan po jedan, za olakšano uvlačenje koristiti pincetu koja se najčešće nalazi u priboru koji dolazi uz stroj, vrlo je važno da se niti jedna rupica ili kanalić ne propuste od početka do kraja, jer bi to moglo značajno da utiče na kvalitet štepa.

In the end, it is also important that the end of the thread is threaded from the appropriate side through specific larger needles (grapple). or loose or too tight and on that basis perform additional tightening or loosening of a single thread.
Na kraju je isto tako važno da se završetak konca provuče sa odgovarajuće strane kroz specifične veće igle (grajfer) Podešavanje zategnutosti konaca kod overlovke je nešto drugačije i ono je obično vezano za materijal koji se obrađuje, jednostavno, prvo proba, pa vidjeti koji konac ostaje ili labav ili suviše zategnut i na osnovu toga vršiti dodatno pritezanje ili popuštanje pojedinog konca.    


The adjustment of the overlock is mainly reduced to the tightness of individual threads, the tighter and stronger the fabric, the stronger one or more threads can be tightened, certainly with softer and very thin fabric the threads should be less tight. Maintenance of these machines is nothing special compared to other "ordinary" machines, the pictures show access to a rather complex mechanism and a loop of a portable overlock, after some time it is necessary to remove accumulated dust (brush, cotton cloth, air under less pressure ..), which is quite common in these machines, then add very little and moderately original sewing machine oil to all visible sliding surfaces.
Podešavanje overlovke se uglavnom svodi na zategnutost pojedinih konaca, što je tkanina čvršća i jača to može biti i jače zategnut jedan ili više konaca, svakako da kod nježnijih i veoma tankih stof-ova konac-konci trebali bi biti manje zategnuti. Održavanje ovih mašina nije ništa specijalno u odnocu na druge "obicne" mašine, slika prikazuju pristup prilično kompleksnom mehanizmu i petljaču portabl overlovke, poslije izvjesnog vremena potrebno je odstraniti nagomilanu prašinu (četkica,pamučna krpica, vazduh pod manjim pritiskom-tlakom..), koja je kod ovih strojeva prilicno zastupljena, nakon toga na sve vidljive klizne površine dodati sasvim malo i umjereno originalnog ulja za šivace masine.

As for repairs with these machines, amateurs have nothing to look for, the control pedal / electric motor assembly is essentially the same as with other portable machines, there is something to repair (see the archive of posts), everything else is completely different construction. Overlovka does not have a classic bobbin casa or bobbin, but it has a lower thread that is tied in a completely different way. The more frequent care and maintenance will not harm her, every machine, even the overlock, must be maintained as much as possible, so I would say keep it, why not. Regular care and lubrication will guarantee that service will not be needed for a long time.
Što se tiče popravaka kod ovih masina amateri tu nemaju šta puno tražiti, sklop kontrolna papučica/elektro motor su u suštini kao i kod drugih prenosivih-kofer mašina, tu se može ponešto popravljati (vidi arhivu postova), sve ostalo je u potpunosti druge konstrukcije. Overlovka ne posjeduje klasični čunak ni bobinu ali ima donji konac-konce koji se vežu na sasvim drugačiji način. Što češća njega i održavanje joj nece škoditi, svaka mašina pa i overlovka se mora koliko toliko održavati pa rekao bih i čuvati, zašto ne. Redovna njega i podmazivanje ce garantirati da servis dugo nece biti potreban.
Napomena: dodaci na komentare uklonjenji.! (10.'18)

153 comments:

 1. Anonymous3.2.13

  može li endlerica sa 4 konca i 2 igle uz odgovarajuću stopicu šiti kao iberdek? :P

  ReplyDelete
 2. Može ako dotični model ima tu mogućnost,postoje kombinovane mašine ovelock/iberdeck,one su nešto skuplje ali i prilično komplikovane za raditi.
  Ako promijenite stopicu na overlovki da radi kao iberdek,šta raditi sa nožem za obradu,koji odsijeca višak materijala??
  Dakle odggovor je MOŽE samo u kombinovanih mašina tipa "Bernina 1300 MDC".
  lp

  ReplyDelete
 3. Anonymous4.2.13

  Pozdrav,ja sam svoju dobila na poklon i ne znam baš na nju al sam uporna,zove se"Silver crest son 90 A1"a proizvodi je u*************Njemačka,ima dvije igle i četiri konca,pa me zanima da li ona može samo endlati ili se može kombinirat,da ima ravan porub tipa hlača ili majica,hvala unaprijed.

  ReplyDelete
 4. To je klasična portabl overlovka,da je kombinovana pisalo bi u uputstvu overlock/iberdek,onako"na prvu"Silver crest son 90 a1"je solidan model,dobili ste lijep poklon :)

  ReplyDelete
 5. Anonymous21.3.13

  Molim vas za pomoc Imam malu bagat ana endlaricu sa 4 konca ali mu ne znam tocno uvuci dole konce pa mi ne plete lepo slicica na uputu koji imam je jako nejasna pa se ne mogu snaci Unapred vam puno hvala!!!

  ReplyDelete
 6. Teško da mogu šta pomoći;
  Imam neku sliku i postavio sam je gore u"dodatke",mislim da je to taj model,taj model endlarice nazivaju kako stignu,lijepe razne naljepnice na nju,ma kakav"bagat"kakvi bakrači,to nije vidjelo bagata,bagat već odavno ne postoji a "bagat"endlarice uopšte nikada nije proizvodio.
  Radi se jednom jeftinom,najvjerovatnije,kineskom modelu koji nema neku upotrebnu vrijednost,to su male hobi mašine,koje kada su u najboljem stanju ne"pletu"i nešto naročito dobro ne obrađuju materijal.
  Ne mora da znači da ne uvučete konac kako treba,ne vjerujem da je tako šema ne čitljiva,možda ste i zateznike konaca poremetili što dosta utiče na pravilan rad,najvjerovatnije su se noževi mašine već zatupili....itd
  Ako se bavite krojačkim poslom i ako možete finansijski,savjetujem da kupite drugu,bolju mašinu a tu takozvanu"bagat" ostavite negdje na stranu;
  Taj model mašine je narodski kazano"koliko para toliko muzike" :)
  Poštovanje

  ReplyDelete
 7. Anonymous13.6.13

  Pozdrav!
  Eto, javljam vam se iz razloga što sam upravo pokušala sve živo sa svojom endlericom,no naprosto nemam više ideja. Problem je u principu vrlo jednostavan. Ne mogu izvući puklu iglu van da je zamjenim drugom. Jednu iglu sam uspjela, a drugu ne mogu jer mi maleni ključić sa kojim odvijam(odvidavam)dio,koji čvrsto drži iglu naprosto skliže po tom utoru i čini mi se da uopće ništa ne odvija(odvidava).Rekla bi da je utoric (ili kako se to vec zove) u koji ulazi kljuČ"izlizan"i onda se ključ u njemu ne može pravilno okretati i izvijati(odvrtati).
  Rijec je o Rimoldi industrijskoj endlerici 327-00-2MD-20(Rimoldi klasse 327) Da li bi trebala odviti cijeli dio koji drži igle ili se na neki nacin to može srediti? Hvala na odgovoru.

  ReplyDelete
 8. Gore u dodacima sam posatvio sliku za overlovku Rimoldi klase 327,to bi trebalo biti tu negdje.
  Dobro ste kazali,problem je"relativno" jednostavan ALI opet nerješiv,bar za sada.
  Odmah da kažem da Vam ne preporučam skidanje nosača igala,time bi ste mogli napraviti još veći problem,naravno u servisu bi to vjerovatno uradili jer bi imali bolji pregled i manevar za raditi.
  Ti vijci koji stežu iglice su najvjerovatnije usadnog tipa(šestostrani imbus ključić),ili su ti mali vijci nekada u prošlosti odvijani lošim ključićem ili su pak oni sami pretegnuti i napravljeni od mekog materijala a možda je i taj Vaš ključić za nijansu manji.
  Ne preostaje vam ništa drugo nego upornost,probajte uključiti i neku"mušku ruku"u rješavanje problema,nabavite za nijansu veći ključić,ako je potrebno i djelimično ga obrusiti da bude što tješnji(knap),na kraju ako budete morali,skinite nosač igala ALI zabilježite tačnu poziciju gdje se nalazio a onda opet pokušaj,na kraju ako ne uspijete idite do prvog servisera.
  Lijep pozdrav i sretno :)

  ReplyDelete
 9. Anonymous18.7.13

  Dobila sam na poklon mašinu endlaricu,kućnu sa dve igle i 4 konca,ali šema na mašini o uvodjenu konca u sve pozicije je delimično izbrisana.Pa tako ne mogu da koristim mašinu jer ne endla niti šije kako treba.Ako imate šemu uvodjena konaca bila bih zahvalna masina je marke Seming machina Ana.?

  ReplyDelete
 10. Nemam šeme ali uvlačenje konca u kućne overlock mašine je u globalu veoma slično,isto kao i kod običnih mašina,bojim se da nije samo problem u uvlačenju konca:??Postoji mogućnost da su napetosti konca poremećene,prvo probajte sa tri konca raditi,uvlačite konac jedan po jedan,koristite pomoćnu pincetu,u gornjem textu ima jedna"univerzalna"šema,možda Vam bude od koristi.
  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 11. Anonymous4.9.13

  Postovani, dobila sam endlericu riccar lock sa dve igle i cetiri konca, ali ne znam koje igle mi trebaju i da li na njoj mogu da sijem bez endlanja. Takodje me interesuje da li na njoj mogu da koristim za pocetak dva konca, ili moram sve od jednom. Unapred hvala.

  ReplyDelete
 12. Je li na poklon ?? :))Ako je nova onda je poklon dobar,šalim se,poklonu"se nikad ne gleda u zube"

  Overlock Riccar Lock RL330,(predpotavljam broj),je klasičan tip hobi endlarice,dakle,ono samo za kućnu upotrebu,radi se o modelu relativno male cijene,što znači ne očekujte od te mašine ništa posebno.
  Koje igle idu u taj model,to neznam,pa valjda su došle na mašini,radi se o prilično malim i tankim iglicama,ne znam broj stvarno,obično šivanje na endlarici nije moguće a najmanji broj konaca koji možete koristiti je tri.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 13. Anonymous18.10.13

  Da li je moguca kupovina endlarice kod vas i koja je cena?

  ReplyDelete
 14. Na stranici gore postoji kartica"PRODAJA",sve što je kod mene na prodaju tu je.
  Poštovanje

  ReplyDelete
 15. Anonymous8.11.13

  Posjedujem mašinu Bernina funlock 009,ali neznam kako se podmazuje.?
  Unaprijed zahvaljujem

  ReplyDelete
 16. Bernina funlock 009 nije overlock šivaća mašina,to je "iberdeck",o iberdek šivaćim mašinama još nisam ništa konkretnije pisao na sajtu,vjerovatno će doći na red;
  Bernina funlock 009 je jedna lijepa"mašinica"a što se tiče podmazivanja nisam ni ja siguran ali otprilike,skinite
  stopicu,skinite ubodnu pločicu i par pristupnih poklopaca,ispod njih je iberdeck mehanizam,otprašiti i na klizna i zglobna mjesta dodati malo originalnog ulja za podmazivanje šivaćih mašina,podmazivanje je isto kao kod oveerlovke samo je pristup mehanizmu malo drugačiji.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 17. Anonymous25.11.13

  Pozdrav! Imam industrijski overlook Mauser Spezial i mali problem! Prilikom endlanja (3 konca) postave materijal unutar pleta je usukan, kao da ga ima više u odnosu na širinu boda. Mašina odlično plete! Probala sam sa mjenjanjem konaca, mjenjala zategnutost svih konaca, ali ništa! Ne znam da li je u pitanju vrsta tkanine, jer džins i čipku odlično obrađuje! Unapred hvala!

  ReplyDelete
 18. "Industrial overlock Mauser special"

  Ovo"usukan"predpostavljam da ga overlock plet na neki način sabije,skupi,ne ostaje ravan kao što bi trebalo biti.
  Najprije će biti da ta mašina nije predviđena za rad sa tako tankim mateijalima i meni što je palo prvo na pamet je popuštanje svih konaca,ostaje Vam još pokušaj proširenja overlok pleta(ako posoji ta opcija).
  Pozdrav

  ReplyDelete
 19. Anonymous25.11.13

  cao. ja imam textima overlok industrisku masinu i imam problem. nozic za odsecanje viska materijala se istupio dali se on ostri ili mora novi?

  ReplyDelete
 20. "industrial overlock textima"

  Kod Vas je vjerovatno riječ o starijoj mašini koja je obradila PUNO materijala,sigurno je po kvaliteti bilji taj originalni od nekog novog koji bi ste možda nabavili.
  Nisam to oštrio nikada ali neke stvari znam:
  radi se o veoma tvrdom komadiću čelika i oštrenje u"kućnoj radinosti"je nemoguće,postoji i drugi statični dio"makaza"koji isto tako može da se zatupi.
  Prilikom oštrenja će se skinuti maximalno 0.1 mm što ne bi trebalo da utiče na rad,u svakom slučaju probajte to uraditi u nekoj boljoj radionici,nemate što izgubiti.
  LP

  ReplyDelete
 21. Anonymous7.1.14

  Pozdrav,inače sam veliki fan vaseg sajta,sve pohvale :)
  Želim da pitam,imam ponudu da kupim kucni overlok Toyota SL1 ,mašina je praktično nova,bez papira,cijena je 350 KM.Koliko je teško naci djelove za nju u BiH,čula sam da za rol porub treba druga plocica i stopica.Ima li smisla nju da kupim,jer planiram šiti na njoj trikotazu a i drugo.?
  Hvala i LP

  ReplyDelete
 22. Ako je mašina nova i originalna,nevidim neku posebnu brigu za dijelovima,nema tu šta tek tako stradati,mislim da je fabrička garancija na taj model 3 godine,u najgorem slučaju može pući neka od gornjih igala ili donja kukasta(neki je zovu i grajfer),standardnih dijelova u BiH tipa remenje,igle itd se može nabaviti,ostalo slabo,za bilo koji model masine.Ako vam je značajan taj"rol porub"onda tražite drugu overlovku,teško će te naći tu pločicu i stopicu,sad koliko šta ima smisla,to je na Vama da odlučite.
  Pozz

  ReplyDelete
 23. Anonymous13.1.14

  Dvoumim se u izboru izmedu ova dva overloka-Brother Lock 925d i Elna pro 905 dcx,oba polovna.Moram priznati,da vise mi se svidja Elna,medu tim,malo me je strah toga,da je ona u velikoj meri "digitalna".Koij model sigurnij od ovih dva,ili ipak vi dajete prednost obicnim,klasicnim,stariim modelima?Hvala.

  ReplyDelete
 24. I ja bih se dvoumio :))
  Overlock Elna pro 905 dcx u svom nazivu ima"pro"što znači da je nešto"moćniji"model,više profesionalan,vozi 5 konaca,ima više mogućnosti ALI taj manji digitalni dodatak je prilično nezgodan,
  Brother Lock 925d je rekao bih klasični overlock,dobar,pouzdan,čista mehanika;
  u svakom slučaju isprobati na nekoliko vrsta materijala,noževi moraju da"briju",ispitajte diferencijalni transport,maximalno plus pa onda maximalno minus.
  Kada ste me pitali ja dajem prednost na Brother zbog jednostavnosti,Elna jeste"moćnija"ali ..??na vama je da odlučite.....Pozdrav

  ReplyDelete
 25. Anonymous14.1.14

  Pozdrav! Ja se dvoumim izmedju dvije overlovke, slicne cijene.... naime, jedna je AEG 760, nova, ali ''druga ruka'', tj, nije iz radnje gdje mogu dobiti garanciju, a duga je SINGER 14U12A, naravno, polovna. Zapocinjem mini-biznis, pa mi treba za malo vise posla, profesionalne jos ne mogu priustiti. Sta mi savjetujete?

  ReplyDelete
 26. Šta je ovo sve doumljenja,skoro sam čuo i termin"ja se troumim"između šivaće...??? OK.

  Overlocker AEG 760 je kalsična kućna overlovka,u Njemačkoj joj je cijena ispod 200 € ,isto tako Singer 14 U je slična ali čini mi se ipak robusnija i za veća opterećenja.
  Pitali su onog čuvenog majstora "koje je najbolje auto",kaže on "NOVO",nemam pojma,isto kao na gornjem pitanju,probati,to što je"novo"ne mora da znači da nema neku grešku.
  LP

  ReplyDelete
 27. pozdrav!ja se četveroumim pa pomozite molim Vas :)
  kupujem endlericu,šivanje mi je hobby tako da mi treba mašina kojom ću lako rukovati,ništa previše zahtjevno.
  ovo su opcije:
  -elna 664
  -toyota sl3335
  -pfaff hobbylock 2.0.
  -janome 744d

  Što više čitam to mi je teže odlučiti se pa ako može savjet bila bih jaaako zahvalna!

  ReplyDelete
 28. hahhahahahhaha
  A ja se petoumim da li da ovakva pitanja brišem ??
  BRISATI ILI NE x5 pitanje je sad !?

  Nemam komentar a pitanje,neka ga malo,unosi dozu humora na stranicu

  ReplyDelete
 29. Anonymous23.1.14

  @gita
  Sve ti modeli su klasične mehaničke mašine,veoma prodavane,o njima ima puno podataka na internetu,
  sva četiri modela su veoma aktualna,odlični su za početnike a i naprednije korisnike;

  overlock elna 664 :prvo što"pada u oči"to je prelijep dizajn ove overlovke,mora biti original Elna,seiss made

  overlock toyota sl3335 :toyota pravi sve"živo",meni se nesviđa,oni zateznici grozno izgledaju..

  overlock pfaff hobbylock™ 2.0 :Pfaff uvijek dobar,bez dileme .!

  overlock janome 744d -mogu reći da ima odličnu radnu površinu,najbolju od svih,što ovom modelu daje veliki +

  Moja odluka pada na Pfaff a Vi se nemate potrebe puno razmišljati,bilo koju da kupite,ako mislite na nove mašine,nećete pogriješiti,sve su sa 4 konca i dvije igle,sve isto rade,rukovanje je jednostavno,diferencijalni transport materijala....itd

  ReplyDelete
 30. Anonymous23.1.14

  Pozdrav. Mozete li mi reci nesto vise o industrijskoj overlock mašini marke TEXTIMA? Marka mi je potpuno nepoznata, ali je cijena povoljna, takva mašina mi je trenutno potrebna. I moze li par stucnih savjeta o tome na sta treba obratiti paznju prilikom kupovine polovnih overlock mašina?

  ReplyDelete
 31. Slabo,ni ja nisam dovoljno upoznat o"textima"šivaćim mašinama,mislim da se radi o šivaćoj mašini iz tzv"istočne Njemačke"(DDR),pošto je ta država više ne postoji.nisam siguran da li "textima"kao firma više uopšte proizvodi šivaće mašine,pojavljuju se i kineski plagijati sa tim nazivom.
  Industrijska overlovka textima jeste povoljne cijene,ako je radila u nekom aktivnom pogonu,mogu samo zamisliti koliko je materijala obradila,ako su joj površine"izlizane"sa bojom koja je skinuta do metala ta mašina je obradila materijala na stotine kilometara i nije za preporučiti,inače po vašem pitanju nebih mogao dati neki konkretniji odgovor.Razmislite o kupovini nove portabl prenosive overlovke,bolja je od svake te"polovnjače",samo malo sporija.

  ReplyDelete
 32. Anonymous25.1.14

  Pozdrav! Intresuje me da li mogu da stavim malo jači motor na overlock Calanda 792..?
  Nije loš njen ali ja bi malo brzi? Unapred hvala !

  ReplyDelete
 33. Overlocker Calanda 792;
  To je mala kućna overlovka i nemojte puno od nje očekivati :)),treba pogledati da li je izlazni napon iz startne
  papuče pri"punom gasu" 220 V ,brži motor nije za takvu mašinicu.
  Pozz

  ReplyDelete
 34. Hvala.I ne ocekujem mnogo od nje,radi ona prilicno lepo.Intresuje me jos nesto.Koje konce da koristim posto ovi obicni pamucni pucaju na rastegljivom platnu? Malo sam dosadna ali to mi stvara problem...

  ReplyDelete
 35. Overlovka je upravo namjenjena i napravljena za obradu prvenstveno rastezljivih materijala,naravno da radi i druge vrste,konci ne smiju pucati,kupujte kvalitetan konac,stari pamučni konac sa vremenom izgubiti na jačini.
  Konac prilagodite materijalu,ako je dio koji se obrađuje u dodiru sa tijelom,konac bi trebao biti pamučni,na ostala mjesta možete koristiti poliamid tanki konac,recimo debljine 60 ili 70.
  Poštovanje

  ReplyDelete
 36. Anonymous28.1.14

  Pozdrav! Interesuje me dal se može za Overlock GLOBAL mod OV 114 nabaviti stopica za iberdek? I gdje se može nabaviti uputstvo za ovu mašinu? Hvala

  ReplyDelete
 37. Bilo bi to dobro kada bi moglo,postoje kombinovane mašine,overlocker+iberdeck ali to Global ov 114 nije,radi
  se o klasičnoj overlovki,što se tiče uputstva,ne znam šta vam ono može donijeti a probajte ga naći na internetu,na našem jeziku ga sigurno nema.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 38. Anonymous30.1.14

  pozdrav.našla sam jako povoljno endlericu SINGER 14SH654,da li ste se susreli s tom mašinom?biste li je preporučili?
  hvala.

  ReplyDelete
 39. Singer ovelocker 14SH654

  To je isto klasična kućna overlovka,dakle ništa posebno osim što je Singer a to ime nešto znači u svijetu
  šivaćih mašina,ona je na zapadnom tržištu NOVA oko 200 €.
  Ako je mašina polovna,pogledajte,mora da radi savršeno,da dobro reže materijalda,da je diferencijalni transporter ispravan ...
  Singer daje 2 godine garancije na tu mašinu

  Snaga motora: 105 W
  broj uboda u minuti 1.300

  Lijep pozdrav
   

  ReplyDelete
 40. Anonymous6.3.14

  Pozdrav,
  ja imam u svom domu onu kinesku endlericu ,na kojoj je zaljepljena naljepnica Bagat. Ni sama ne znam kako sam izdrzala par godina sa njom. Ali mi je nanjela jako puno nerviranja.


  S obizorm da mi je potrebna za hobby i kucnu upotrebu sad razmatram mogucnost kupovine masine Brother 1034D, cijena je 3 190,00 kn sto je oko 500 Eura. Zanima me da li je to objektivna cijena za novu ovakvu masinu?

  Lijep pozdrav.

  ReplyDelete
 41. :)) Wow,pa Vi ste dobro i izdržali,meni je njih nekoliko dolazilo,ono,daj majstore pogledaj,neradi ovo dobro,hahahhaa,ma nosi mi to s očiju,eno ti konejnera pa to baci...možda ste i za nju dali više od 100 €.?

  Prvo Brother je ipak brend i to košta,cijena se i meni čini malo"pojaka",overlock Brother 1034 D se može na internetu naći za 300 €,pošto ste Vi u EU na internet porudžbine neplaćate nikakvu carinu,ako imate nekoga da zna i da poručuje robu preko interneta,mogli bi ste uštedjeti,ne znam,100-tinjak €,sad na vama je odluka.
  Mašina je super,4 konca,diferencijalni transport,gornje igle su standardne i lako se nabavljaju,nema šta,dobar model.
  Pozdrav i Vama

  ReplyDelete
 42. Anonymous7.3.14

  Super! Hvala na brzom odgovou. Inace sam u Sarajevu, ali idem uskoro u ZG, i planiram tamo sebi kupiti novu, jer koliko sam informisana kod nas nema nigdje da se kupi ova dobra endlerica.

  Osim toga na tom sajtu na kojem sam nasla veliki broj endlerica, su prikazane i one sa manjom cijenom.
  Tao da recimo ova endlerica :NECCHI NSLR4D kosta za 200 eura manje, sto je iprihvatljivije.
  Sta mislite o ovoj navedenoj endlerici?

  ReplyDelete
 43. Overlock Necchi NSLR4D,nemam šta misliti,sve su to portabl prenosive overlovke,praktične,jednostavne za rukovati.tražite od prodavača uputstvo na našem jeziku i pismenu garanciju,koju ovlašteni dileri uvijek daju.LP

  ReplyDelete
 44. Anonymous19.3.14

  Poštovani,
  imam problem s overlok masinom (singer 14sh744), a to je da je nikako ne mogu naštelovati da ima fin štep. Naime, ili konac puca, ili je štep previše labav ili zategnut. Ne znam da li je u pitanju moja slaba upucenost u rad sa ovom vrstom mašine (prvi put radim na overlok mašini) ili je možda neki problem sa istom.
  Zamolila bih Vas, ako možete postaviti neki link koji bi bio od pomoci.
  Unaprijed hvala!

  ReplyDelete
 45. Overlock Singer 14SH744 je klasična portabl overlock mašina.Uzrok Vašemu problemu može biti nekoliko stvari,prije svega,da li je mašina nova.?Ako je nova to mora,ne da plete,mora da"veze",uz mašinu dođe i uputstvo za uvlačenje konca,pošto se tek susrećete sa overlovkom problemi nisu nikakvo čudo,malo vježbe i učenja i doći će sve na svoje,morate malo vježbati na nekom klasičnom štofiću,ne mora biti rastezljiv...ali ako ste kupili polovnu mašinu o njenom radu ste morali povesti računa prije kupovine.Ne vidim potrebe ni za kakvim linkom,ako nemate šemu uvlačenja,naći će mo i postaviti sliku.Pozz

  ReplyDelete
 46. Anonymous19.3.14

  Hvala puno na brzom odgovoru!
  Mašina je nova, pratila sam uputstvo za utinjanje konca, još uvijek vježbam na raznim materijalima, par puta sam uspjela dobiti lijep štep, ali se vrlo brzo zamrsi konac i pokvari se izgled štepa ili pukne konac. Da li kvalitet konca može biti uzrok tome i koji konac odabrati za ovakvu mašinu, moraju li svi konci biti iste debljine?

  ReplyDelete
 47. Kvaliteta konca može uticati na njegovo pucanje kao i prevelika napetost,
  konac uvlačiti jedan po jedan,mašina mora proizvoditi plet bez ikakvog materijala,koristiti konac u većim"konusima",podrazumijeva se da su konci i iste debljine,sad,da li mogu biti različitih debljina ne znam,to jednostavno nije predviđeo.Konac koristite po potrebi,ovisno šta radite,može se koristiti i jači poliamid-poliester konac debljine 60 ili 70,
  na pamučnim tkaninama koristite pamučni konac.
  Ako želite promijeniti sve konce prikratite ih uz"konuse"a nove nadovežite,time će te jednostavnije izvšiti novo udijevanje konca.Obratite pažnju na širinu pleta i na kjoj je poziciji postavljn diferencijalni transporter,da li se materijal skuplja ili isteže....itd

  ReplyDelete
 48. Anonymous25.3.14

  Pozdrav,
  naisla sam na polovnu i povoljnu overlok masinu.Naime u pitanju je Privileg 4000. Ima 4 konca i 2 igle. Kakva je to masina i da li se isplati kupiti,takodje sam laik sto se tice overlok masina

  ReplyDelete
 49. Overlock privileg 4000
  najvjerovatnije se radi o mašini koja je poodavno proizvedena,originalna bi trebala biti japanske proizvodnje,obavezna detaljna proba prije kupovine,ako ste laik,čitajte,ima dosta toga na sajtu.LP

  ReplyDelete
 50. Anonymous20.8.14

  Poštovanje!
  Odličan i praktičan post! Koji me navodi da zamolim za savjet, ukoliko ste u mogućnosti. Imam tzv. bagatovu endlericu FN2 4D (i apsolutno se slažem s masterom, da kakav bagat i da kakvi bakrači i da koliko para toliko muzike, no tako je, kako je, nisam trenutno u mogućnosti uložiti u ozbiljnu endlericu) i veliku muku s iglama. Uspjela sam doći do podatka da je tip igli za mašinu DP5x80-95. Međutim, ne uspijevam ih naći niti u trgovinama, niti tražeći na web-u. Koje su to igle, molim vas, i gdje bi ih mogla pronaći (prvenstveno bi mi trebale igle za stretch)? Postoji li mogućnost da su numerirane po nekom rijetkom sistemu i da se možda i nekako drugačije zovu?
  Hvala lijepa!

  ReplyDelete
 51. Da nije u pitanju igla DPx5,ovo u produžetku 80-95 je preporučena debljina;
  Moglo bi se reći da je to rijedak sistem ali koriste se,mislim da ih koristi nekoiliko Pfaff klasa industrijskih šivaćih mašina.Na sajtu postoji posebna tema o iglama i o oznakama na istim.
  Endlarice najčešće koriste igle B 27,ekvivalent za B 27 je DCx27,MY1023,UY 191 GS....to je sve jedna te ista igla samo drugačije oznake,to najčešće zavisi od mjesta prodaje i ili proizvodnje.U Europi za dužinu se koristi milimetar dok u SAD je inch itd.
  Igla DPx5 je sledeće dimenzije:debljina steznog dijela je standardna 2 mm(1,99),raspon od vrha priteznog dijela do vrha ušice igle je 33.9 mm a ukupna dužina igle je od 38-40.7 mm;
  ekvivalent za igle DPx5 je: SY1901,135x5,B-134,DPx7...
  Poštovanje

  ReplyDelete
 52. Anonymous27.8.14

  Postovani!
  Nadam se da sam pogodila post za pitanje. A pitanje je po Vasem misljenju koja endlerica bi bila bolja za kucnu upotrebu Pfaff element 1230 ol ili Huskylock 500d ?
  Hvala unaprijed!

  ReplyDelete
 53. Ova Pfaff overlovka po svemu sudeći nije autentična i originalna,na Pfaff stranici taj model ne postoji,originalni naziv je:Element 1203 ol By Pfaff ??
  Za drugi model nemam pojma o čemu se radi ali me po nazivu vuče na overlovku Bernina 700 D.
  Prefixi:"huskylock ili huskystar"se najčešće vežu uz Husqvarna plagijate ili neku licenciranu proizvodnju.Vjerujte i ja se u tome pomalo"gubim".??
  Obje mašine su tu negdje,klasične portabl prenosive overlovke koje najvjerovatnije nisu puno skupe.
  Kad već pitate,mala prednost ide na"by Pfaff 1230 ol.Pozz

  ReplyDelete
 54. Anonymous2.10.14

  Veliko Vam hvala na ovom sajtu,mnogo mi je pomogao u rešavanju mojih sitnih problema :)

  ReplyDelete
 55. Anonymous14.10.14

  Poštovanje
  Potrebna mi je pomoć i stručno mišljenje, budući da sam početnik a kupila bi overlock Element by Pfaff 1230ol, kakva su vaša iskustva s tom overlovkom ? Hvala

  ReplyDelete
 56. Već postoji slično pitanje,pogledajte iznad,mislim da je za početnika dobra,tražiti pismenu garanciju od prodavača i učiti se polako.Sretno

  ReplyDelete
 57. Anonymous23.10.14

  Postovani!
  Kakvo je Vase misljenje o overlocku JANOME 990 D i JANOME 744 D?
  Dali bi preporucili kupnju te masine, za pokretanje malog biznisa?
  Unaprijed hvala!

  ReplyDelete
 58. Da Vam kažem,Janome je izvorno japanska mašina,kao firma je osnovana još daleke 1921/35,radi se o tvornici šivaćih mašina sa veoma dugom tradicijom.U kvalitetu sigurno ne treba sumnjati,pošto su ti brendovi danas u vlasništvu velikih svjetskih korporacija osim Japana,Janome se montira i u Tajvan-u i Tajland-u kao i u SAD-a.
  Radi se portabl prenosivim kućnim overlovkama,sad"mali biznis"je poširok pojam,ako mislite raditi kao krojačica u kućnim uvjetima onda DA,može,ali za neku veću proizvodnju,takvi modeli nisu predviđeni.Janome 744D mi nekako izgleda"nježnije",dok je 990D već nešto"ozbiljniji"model,svakako i sa većom cijenom.Možete kupiti bilo koju po vašemu izboru,ja preferiram na 990D.Ove mašine bi trebale kod ovlaštenih prodavača imati garanciju od najmanje 2 godine,stoga to obavezno tražite a najbolje bi bilo da su izvorno japanske,što je malo vjerovatno.Poštovanje

  ReplyDelete
 59. Anonymous9.11.14

  Postovani! Trebam pomoc. Imam owerlok za kucnu upotrebu i sve je ok funkcionisalo dok mi nije pukla igla.Poslije stavljanja nove vise ne veze konce iako sam sve uvukla kako treba .Inace je sa 4 konca ali ja sam radila s 1 iglom i 3 konca. unaprijed hvala

  ReplyDelete
 60. Anonymous9.11.14

  Još samo da ste naveli o kojem modelu overlovke je riječ.? Moglo bi se raditi o ozbiljnijem problemu,treba pogledati stanje oba donja hvatača konca,da nije došlo do kakvog pomijeranja,deformacije...obratite pažnju kako se kreću,da li zahvataju na vrijeme ili kasne..??

  ReplyDelete
 61. Anonymous10.11.14

  Model Singer owerlok 14SH754.Kupljena u ******** prije 9 mjeseci -jos je pod garancijom.Eh ja kao laik neprimjecujem nikakve promjene na hvatačima konca.Zvuk joj je isti ,konci se pomijeraju kroz nosače,netrgaju se ,samo se ne vezu.Nakon sto je pukla igla stavljala sam drugu iglu koja je dosla uz masinu i nastao je taj problem.Pokušavala sam ponovo izvaditi i postaviti iglu ali ne funkcionira.Da vas dalje ne zamaram :) Hvala vam puno na brzom odgovoru i hvala sto sa nama besplatno dijelite korisne savjete

  ReplyDelete
 62. Anonymous10.11.14

  Ako je mašina pod garancijom,podrazumijeva se da je potrebno da odmah tražite servis i da iskoristite tu situaciju,ta izmjena igle je napravila problem,nešto ste pogriješili a to može samo serviser ustanoviti.

  ReplyDelete
 63. Anonymous3.1.15

  Dobra večer. Htio sam vas pitati nešto vezano uz mašinu toyota 3404de i njenoj papučici.Naime moja mama se koristi mašinom i onda je odjednom počela gubiti snagu i morala je pokretat uz pripomoć. Sad ništa ne radi(motor) a i ne čuje se ni rad papučice.Ako znate koji je uzrok kvara i kako popraviti? i ako je papučica,kako je rastaviti(nema zeger osigurača,kao da je sve fiksno).Hvala.?

  ReplyDelete
 64. U pitanju je šivaća mašina overlovka model toyota sl 3404 de ; Taj gubitak snage koje je aktualiziran na vašoj overlovki,po datim podacima,ne bi trebao imati veze sa startnom papučicom,u pitanju je najvjerovatnije kvar na motoru.Dok je mašina koliko toliko radila,možda je vaša majka primjećivala bar promjenu zvuka ili čudan miris iz mašine,morala je biti neka promjena.?
  Nemojte otvarati papučicu,ako ste iole stručni,isključite mašinu u potpunosti,ištekajte kabal i iz mašine i ispitajte žice glavnog voda i žice startne papučice,to uradite pomoću OMmetra,papučica bi trebala prikazivati otpor otprilike oko 800 oma a kablovi 0 (nula),takođe bi papučica "na punom gasu"trebala na om metru prikazivati slobodan protok struje.
  Pošto je u pitanju jedan utikač u mašinu pomoću om metra se može odrediti koji pin čemu pripada.Ako su kablovi i papučica OK onda se mora skinuti bočni poklopac i u potpunosti izgraditi motor,ako niste stručni za rad oko struje taj posao morate prepustiti profesionalcu.Lijep Pozdrav

  ReplyDelete
 65. Anonymous3.1.15

  izgleda da je problem bio u četkicama,jedna se skroz potrošila a druga je bila pri kraju pa samo stavili druge i za sada radi..jel bitno kake su vrste četkica?

  ReplyDelete
 66. OK,dalo se predpostaviti,važno je da četkice budu adekvatnog promjera u odnosu na pripadajuće nosače,da se lagano kreću bez suviše jakog pritiska na kolektor.Preporučujem podmazivanje Vaše overlovke.Prvo očistiti od zaostale prašine a onda podmazati.LP

  ReplyDelete
 67. Anonymous5.1.15

  Poštovani,dali preporučujete original Bagatovu endlericu Ana za kupovinu,dali ona u suštini zadovoljava potrebe hoby krojača ili ima neku veliku manu pa zbog tog i nije na velikom glasu ,kako stoji po pitanju rezervnih dijelova ?..jako je povoljna ali se dvoumim ..vi ste mislim jedini koji je kompetentan i neutralan po tom pitanju .unapred hvala za odogovore..pozdrav ..

  ReplyDelete
 68. Anonymous5.1.15

  Prvo to nije nikakav"original"a još manje"bagat",radi se jeftinoj kineskoj overlok mašini slabog kvaliteta,fabrička oznaka je otprilike"Overlock Sewing Machine FN2-4D-B",cijena tih modela na svjetskom tržištu je od 25-40 USD na 100 komada a na veće količine je još manja.
  Na rezervne dijelove nemojte računati,nema ih nigdje,možda kod nekih dilera i dobavljača ih i ima,nisam siguran.Sad,za neki hoby rad bi se možda mogla i koristiti,realno,gdje ima šta za malo para a da je iole kvalitetno.Pozdrav i Vama

  ReplyDelete
 69. Anonymous27.1.15

  Poštovannje.Do sada sam koristila obični ovrlo 3 konca samo za obradu šavova ,ali šivanje pletenine i rastezljivih materijala je već bio problem.Sad bih malo svaštarila od pamuka,elastina pa do teksasa i mebl štofa.Razmišljam o kupovini (zamjeni) druge overlovke ali sam u dilemi koju da uzmem,onu sa 4 ili 5 konaca?mogu li i kod ove sa 4 konca isključiti 1 iglu.Koja je razlika izmedju ove 2 mašine?Može li malo pojašnjenja?Može li se sa njima raditi mebl štof ili treba neki dupli transport?Pozdrav i hvala.

  ReplyDelete
 70. Anonymous27.1.15

  Dobroj mašini overlovki i sa 3 konca ne bi trebao biti problem nikakav rastezljiv materijal,prije bih rekao da je problem u toj mašini koju koristite.Većina kućnih overlovki je sa 4 konca,isključenje jednog konca je naravno moguće.Na gornjoj slici se lijepo vidi razlika između overlo pleta sa 4 i 5 konaca.Mebl štof je"širok pojam",to može biti tanka mikrofibra,žakard,žanila ili alkantara...još ako se tome doda i termo vata(vatelin)to bi moglo biti opterećenje za kućnu overlovku.
  Za takve stvari je potrebna jača industrijka mašina.Overlovka sa 5 konaca pravi istureni završni štep,mada i sa 4 konca praktično postoji završni štep samo je on manje uočljiv.
  Overlovka sa 4 konca je sasvim dovoljna za većinu poslova,ako ste finansijski spremni platiti,sigurno je da overlok petokonac neće biti štetna investicija.Lp

  ReplyDelete
 71. Anonymous28.1.15

  poštovani, imam mašinu overlovku singer 14 U444B/454B
  i za nju mi trebaju igle (2054-42 overloknadel 90/14).
  Gdje mogu da ih nađem,probala sam u cijeloj BiH nema,
  Mogu li naručiti kod vas,i kako?

  ReplyDelete
 72. Singer overlock serger serie 14U nose isti system igala,igle su nezahvalne za trgovinu,mala potražnja,u tome je problem,posebno tako rijetkih sistema.Ovo 90/14 je debljina igle a oznake su ovisne od proizvođača : 2054-42 ; SLX75 ; SY2054 ; 16X75 ..sve su to iste igle.Nemam ni ja te igle,ako imate koga da kupuje na internetu to se može nabaviti vrlo jednostavno,jedino morate čekati 10-tak dana.Lp

  ReplyDelete
 73. Anonymous4.2.15

  Postovani,kad ste već tako humani sad bih i ja vas zamolila da i meni pomognete,za koju da se opredijelim kućnu overlovku,bar dva tri modela,neznam sta da tražim,sad mi je puna glava a malo para tako da ne mogu ići na onu sigurnu,najskuplja-najbolja,unaprijed hvala

  ReplyDelete
 74. Anonymous4.2.15

  Prvo da razjasnimo jednu stvar,ovdje niko nije"human"niti se mi bavimo"humanitarnim"radom,ovo je stranica koja se bavi šivaćim mašinama i svim ostalim vezanim za šivenje i krojenje...a oni koji uređuju stranicu pokušavaju nekim svojim savjetima i iskustvom pomoći posjetiocima.
  Kupite bilo koju NOVU kućnu overlovku,iz gornjih komentara možete zaključiti šta nije za preporuku.
  Što se tiče para,to je problem većine nas,potrošite onoliko koliko možete.Svako dobro

  ReplyDelete
 75. Anonymous15.2.15

  Poštovani,znate li nešto o endlerici Remi model 300? Treba mi za rastezljive i lagane materijale.
  Hvala

  ReplyDelete
 76. Anonymous15.2.15

  Jedna od odlika overlovke je i mogućnost obrade tankih i rastezljivih materijala,overlock Remi 300 je najvjerovatnije kineske proizvodnje i ako je budete kupovali preporučujem novu mašinu,korištenu zaobiđite.Pozz

  ReplyDelete
 77. Anonymous16.2.15

  Poštovani,
  molim za savjet koju bi od slijedeće dvije overlovke preporučili početniku na overlok mašinama:
  1. SINGER 14CG754 ProFinish
  2. Juki MO-50E
  Mašinu bih kupila novu.
  Hvala i lijep pozdrav,
  Dragana

  ReplyDelete
 78. :) I meni bi se teško bilo odlučiti,što narod kaže,tu su negdje"u 5 deka",pošto vi sebi možete priuštiti novu mašinu ostaje da kupite onu koja vam se više sviđa i možda duži garantni rok kod prodavača.
  Ako imate iskustva na"običnoj"mašini,ne bi trebalo biti nikakvih posebnih problema na overlovki,kupite kvalitetan konac u većim konusima da vam duže traje a i stabilniji su na mašini.Sretno

  ReplyDelete
 79. Anonymous20.2.15

  Pozdrav,
  Za uvlačenje konca u Anu (neću reći bagat **********) imate na youtubu snimak tačno kako se uvlači ,meni je jako pomoglo. Ono što meni treba jeste kako podesiti na toj mašini tenziju konca. Ili puca ili je labav šav. Mašina je odneta na servis da prvo pregledam da li je neki mehanički problem. Majstor mi je rekao da je sve to po iskustvu. Ali ko god radi na mašini zna da ga najviše izludi kada konac pukne i to nekoliko puta. Uglavnom pomoć mi treba kako zategnuti prvi konac (od skroz leve igle) da se ne vidi sa vanjske strane kao da je ručno šivano. Imam streč igle ali nikako ne mogu šiti likra materijale se sveže dobro prvi konac. Uglavnom koliko se zateže ili otpušta konac i koji se čunak zateže ili otpušta. Molim pomoć jer već polako ludim.

  ReplyDelete
 80. Anonymous20.2.15

  O šivaćoj mašini"bagat Ana" je već puno toga rečeno,radi se o overlovki dosta upitne kvalitete sa prilično ograničenim mogućnostima.Vaš serviser je možda dobro i rekao,ja bih još dodao da se zateznici moraju provjeriti,koliko to i kako uopšte funkcioniše,koliko su osjetljivi na"doziranje napetosti",postoji mogućnost da je nikada nećete moći dovesti u red da budete zadovoljni.
  Te"streč"igle koje spominjete,koja je njihova kvaliteta,?često se dešava da igle loše kvalitete same režu konac,završna obrada"ušice"igle zna biti jako loša,to se može vidjeti pod jačim povećalom,kvalitetna igla ima glatku površinu kao staklo a loše igle su pune nekih"zareza".
  Na kraju,ako vam je šivenje i krojenje jedan od izvora prihoda,razmislite u skoroj budućnosti o kupovini kvalitetnije overlovke.Srdačan Pozdrav
  PS.dio koji smo cenzurisali ne stoji NI POD RAZNO,možda ste se pokušali malo našaliti :))

  ReplyDelete
 81. Anonymous2.3.15

  Poštovani,
  uspela sam da slomijem pletač na endlerici elna lock pro 5 dc,mašina je iz 1991 godine, pa me interesuje da li je moguća popravka i gde?
  hvala unapred

  ReplyDelete
 82. Anonymous2.3.15

  Ja bih to rekao ovako,popravak je prilično jednostavan,veći je problem gdje nabaviti hvatač (looper),to je najvjerovatnije onaj lijevi,da ga tako nazovem(slika gore).Može se poručiti na internetu,cijena nije baš povoljna..pozz

  ReplyDelete
 83. Anonymous22.3.15

  Postovani,
  u potrazi sam za overlock masinom i slucajno pronadjem u jednom oglasu novu overlock masinu Singer 14U555 Ultralock, da li nesto znate o ovoj masini i isplati li se dati za nju 300 eura?
  Unaprijed zahvalna!Veliki pozdrav!

  ReplyDelete
 84. Anonymous22.3.15

  To je overlovka sa 5 konaca (petokonac),ima ih identičnih samo sa drugim nazivom,izvorna bi trebala biti made in Japan,kupovina takvih mašina je po prilično rizična,obratite pažnju na autentičnost slika,mnogi kažu "nova"a o tome nema ni govora.Dobro razmisliti,vama taj peti konac ništa ne znači.Novo je samo u trgovini i kod provjerenih prodavača.

  ReplyDelete
 85. Anonymous22.3.15

  Zelim da radim na overlok masimi pa me zanima da li ona moze da spaja delove ili samo da radi porub i obradu ivica? sajt odlican !

  ReplyDelete
 86. Šivaća mašina overlovka osim klasične obrade ruba tkanine može i spajati materijal,pogledajte sliku na kojoj se vidi kako izgleda plet sa 3,4 i 5 konaca.Spajanje sa overlovkom je moguće na ravnim dijelovima,zakrivljene forme rijetko.Overlovka je nezamjenljiva pri radu sa elastičnim materijalima,overlovka ne može zamijeniti standardnu šivaću mašinu a ni standardna overlovku,one se jednostavno"nadopunjuju"i najbolje je imati obadvije.

  ReplyDelete
 87. Anonymous2.4.15

  Poštovanje ,molim za savjet kod overlovke,na tankim materijalima kosi mi se štep,uopšte ne ostaje nego se osipa,dali je to do zateznika? hvala

  ReplyDelete
 88. Anonymous2.4.15

  Nisam siguran šta pitate,overlovka ne bi trebala imati nikakvih problema sa tankim materijalima.Šta se"osipa"? je li samo štep ili i štep i tkanina zajedno?? Koji je model overlovke??
  Jedan od uzroka toj pojavi može biti i loše podešena napetost konaca...

  ReplyDelete
 89. Anonymous5.4.15

  Postovani, zamolila bih za savjet,imam overlovku 14SH654,kod pojedinih materijala,većinom pletenih i debljih, konac igle se kači za materijal, igla zapinje za grajfer i kida konac, isto tako je i plet neravan i različite širine na drugim materijalima.Mijenjala sam igle, provjeravala navodjenje konca ali nije dalo rezultate. O čemu se tu radi, da li je neki veći problem u pitanju? Unaprijed zahvaljujem i pozdravljam!

  ReplyDelete
 90. Anonymous5.4.15

  Overlock serger singer 14SH654 ;
  To je veoma popularna overlovka,prihvatljive cijene i neke solidne kvalitete,kućna prenosiva overlovka.
  Možda vi malo više očekujete od tog modela overlovke ? Problem je znači sa debljim pletenim materijalima ?? Napetost konaca igra značajnu ulogu,zatim oštrina noža,kvaliteta održavanja,koliko je već mašina radila...itd
  Jeste li probali raditi sa tri konca ? Kada mašina ima problem sa pletom probajte raditi sa tri konca,iglu koju ne koristite potpuno skinute.Treba provjeriti i koliko je ispravan diferencijalni transport,
  na kraju trebate shvatiti da se radi o hobi mašini koja nije predviđena za veća opterećenja...Pozz

  ReplyDelete
 91. Anonymous25.4.15

  Pozdrav, zanima me da li bi neka kućna overlovka moga raditi sa slojevitim debljim materijalima tj da spaja više njih...?? pamučni su materijali ali različitog tkanja i debljibe..

  ReplyDelete
 92. Sva odjeća koju nosimo od laganih pamučnih materijala je šivena na overlovki,dovoljno je uzeti najobičniju pamučnu majicu i vidjet će mo da je to sve overlo plet,ima nešto i iberdek-a,obični štep je jako rijedak,desi se tu i tamo na nekom džepiću i sl.
  Kućna overlovka može raditi dosta toga,neki konkretan odgovor za Vas nije moguće dati,sve što je u okvirima normalnog trebalo bi da može,sad,slojeviti pa još i deblji materijali ??? to se može utvrditi samo direktnom probom.Pozz

  ReplyDelete
 93. Anonymous7.5.15

  Postovani,
  Da li moze savet? Hocu da kupim industrijsku masinu Toyota al905, 5konaca. Koliko je ona pouzdana? Da li ste culi za nju?
  Nigde na internetu ne mogu pronaci neka objasnjenja i savete za toyotu.
  Hvala puno.

  ReplyDelete
 94. Anonymous7.5.15

  "Toyota" ima nešto malo industrijkih overlovki,uglavnom 4 konca i starije proizvodnje,nemamo nikakve informacije o ovom modelu,mislim da to nije Toyota. Pozz

  ReplyDelete
 95. Anonymous12.5.15

  Pozdrav, dobila sam Juki Bl3-406, uredno servisiranu i cak malo koristenu. Citala sam ponesto o njoj sto se nadje na netu, ali mi se cini da svaka americka kuca ima po jednu :)) Voljela bih da cujem par savjeta, cisto da znam sta mogu ocekivati od nje. Uspjela srediti konce, iako nemam uputstvo i pratim ono od modela bl3-408, ne znam tacno u cemu se razlikuju. Vecinu stvari koje znam sa ove su stranice. Hvala

  ReplyDelete
 96. Anonymous12.5.15

  "juki" Baby lock BL3-406 je veoma jednostavna mašinica,tri konca,ništa posebno.Poklonu se"ne gleda u zube".Nemam neki poseban komentar,sve piše u postu.Pozz

  ReplyDelete
 97. Anonymous7.6.15

  Može li se endlericom pfaff 1230ol sašiti lanene hlače? tj. može li se na njoj raditi išta drugo osim porubljivanja.?

  ReplyDelete
 98. Anonymous7.6.15

  Već je bilo sličnih pitanja,endlarica je prvenstveno namjenjena obradi elastičnih i rastezljivih materijala,kao i njihovom spajanju,kompletna trikotaža i laki program su rađeni na endlarici,donje rublje,potkošulje,pidžame,pamučne majice...itd
  sad za šivanje lanenih hlača nisam siguran,nisam krojač ali mislim da NE.Lanena tkanina je nešto jača i vama je uz endlaricu potrebna i klasična štep mašina. Pozz

  ReplyDelete
 99. Anonymous11.8.15

  Pozdav,imam problem sa stelovanjem grajfera na overlovci (Ana),skroz su rastelovani,ne pletu.Treba mi sematski prikaz polozaja grajfera u odnosu na iglu.Unapred hvala.

  ReplyDelete
 100. Treba i meni 100 € :))...................šalim se
  Niste to trebali dirati,postavio sam sliku gore u"dodacima na komentare",
  kliknite na nju za uvećanje,pokušajte naštelovati overlovku po datim mjerama,
  sretno

  ReplyDelete
 101. Anonymous31.8.15

  Molim vas da mi kažete gde mogu nabaviti donji grajfer za overlok singer 14u185B petokonac i koliko to košta,reda veličine. Tako me interesuje nešto više o toj mašini, jer ju još nisam ljudski isprobala a slomio mi se grajfer.

  ReplyDelete
 102. Koliko vidim Vaš upit je prvo bio podešavanje grajfera na overlovka "ana" a sad vam puca graifer na singerovoj 14u185b ??? vas je izgleda"dobro krenulo" :/
  Nemam nekih posebnih informacija o toj mašini,vi ste kupili polovnu mašinu,to je stariji model iz 90-tih,tako olako da puca petljač konca je rijetkost,možda ste kupili sa već slomljenim grajferom samo je popravljen što bi rekao narod"drži vodu dok majstori odu"
  Dio koji vam nedostaje potražite na internetu,možda je bila bolja investicija kupiti novu overlovku sa 4 konca.

  ReplyDelete
 103. Anonymous15.9.15

  Poštovani, planiram da kupim endlericu Remi 300, pa me zanima što vi mislite o tom modelu, jer nisam nikad imala endlericu, mašine za šivanje da, s obzirom da kupujem preko interneta, novo, zanima me što od osnovnog pribora mora biti uz nju....cijena ****,00 kn da li je dobra, unaprijed vam se zahvaljujem.

  ReplyDelete
 104. Radi se o overlovci za kućnu upotrebu,dobro je što je nova,kvalitetu ne mogu ocijeniti,može solidno poslužiti za amaterski rad,dodatni pribor zavisi od prodavača,mislim da ne dolazi ništa posebno,recimo pinceta za uvlačenje konca,neki dodaci za veće kaleme,možda igle i dodatna stopica.Jednostavna endlarica koja može sasvim solidno zadovoljiti amatersko šivenje,za profesionalni rad ne bih preporučio.

  ReplyDelete
 105. Anonymous7.10.15

  Poštovanje, molim Vas da mi kažete nešto o Pfaff Hobbylock 784, endlarica, koju sam pronašla polovnu, gospođa mi kaže da je malo rađeno na njoj, te isto,što znači kad otpadne iglenjača na toj istoj endlerici, jer se to dogodilo gospođi kad ju je išla isprobati, te ju je dala majstoru na popravak istog . Sad me zanima da li je to nešto veliko kao kvar, veliko, s obzirom da nisam nikad radila na endlerici...hvala

  ReplyDelete
 106. Anonymous7.10.15

  Overlovka"serger"Pfaff hobylock 784 je kao što u nazivu stoji najobičnija hobi overlovka,obično svi prodavači kažu"malo radila","odpala iglenjača"znači neko veliko opterećenje,nije mi jasno kako je to moguće,to je isto kao i na običnoj šivaćoj mašini,dakle nosač igle se isčupao iz mašine :?!?!
  Možete kupiti ali prije toga proba i mora da radi prefektno,moj savjet je ako možete finansijski podnijeti kupite novu kućnu overlovku.

  ReplyDelete
 107. Anonymous6.11.15

  Pozdrav,zanima me koju bi ste endlaricu preporucili za deblje materijale, radi se o navlalama za duseke na koji pored materijala ide sinteks i reteks. Hvala

  ReplyDelete
 108. Znam o čemu se radi,šivenje i obrada navlaka za madrace(dušeke),postoje industrijske overlovke koje su predviđene za teže uvjete rada,da li bi to mogla raditi neka"obična"industrijska overlovka to nisam siguran,radna površina overlovke bi trebala biti u nivou većeg radnog stola,koji bi trebao imati dobro glatku površinu.Takve overlovke su nešto malo sporije a noviji modeli imaju servo motore i automasko podmazivanje.Takva jedna moćna(overlock heavy duty)mašina je Juki 1337,radi se o ekstra profesionalnoj overlovki za koju treba izdvojiti prilično para.pozdrav

  ReplyDelete
 109. Anonymous22.11.15

  Poštovanje, znam da su naporna pitanja ovakve vrste, ali stvarno ne mogu odlučiti koju novu kupiti: Singer interlock 14SH754 ili Toyota SLR4D? Puno hvala!

  ReplyDelete
 110. Singer 14sh754 overlocker i Toyota slr4d ?? Pitanje je sada :)
  Ma to je veoma slično,ja bi malu prednost da za Toyota
  a vi recimo kupite onu za koju trgovac daje duži garantni rok.

  ReplyDelete
 111. Anonymous24.11.15

  Postovani, vec neko vreme pratim vas sajt, odlicni tekstovi i veoma korisni. Ja sam tek u osnivanju male krojacke radnje i sve vreme mislim da mi treba overlok masina ( vec posedujem obicnu pfaffovu), ali sada citajuci i o iberdeku sam se pogubila.Koja masina bi bila adekvatnija?u smislu treba mi nesto za obradu ivica, spajanje elasticnih materijala ( sto je zapravo overlok) ali bih i da mogu da sijem majice i dukseve ( a da bi dobila lepe porube tu treba mi iberdek). Da li iberdek masina moze da spaja/sije materijale kao overlok i posto ne sece, da li mogu da porubim ivicu iberdekom i da je isecem sama?ili obrnuto..da li postoji neki nacin da na overloku mogu da napravim porub na majici da izgleda profi? Nadam se da sam bila bar nekako jasna:) Inace overlok su mi preporucili Berninu 700D.Sta mislite o toj masini? Hvala puno unapred...bas mi treba pomoc:)

  ReplyDelete
 112. Pokušao sam u gornjem postu objasniti šta je overlok šivaća mašina,sami kažete da imate Pfaff overlovku i opet pitate"šta je zapravo overlok"?? :)
  Preporučujem da pogledate detaljno post o iberdek šivaćim mašinama,pogledajte slike,nema tu ništa zbunjujuće,u budućnosti razmišljajte kupiti i jednu i drugu,overlovka vam je možda neophodnija,iberdek može donekle zamijeniti šivenje sa duplom iglom,na manje rastezljivim materijalima,sa gornje strane imate paralelan bod a sa donje,relativno elastičan preplet.
  Uzmite neki lagani odjevni predmet i pogledajte rubove,sve će vam biti jasno.Ovelovka B 700 je odlična,pogledajte na sajtu njene karakteristike,možda je malo skuplja ali bi ste za novu trebali dobiti ba 3 godine jamstva

  ReplyDelete
 113. Anonymous27.11.15

  Poštovani,imam iskustva sa industrijskim endlericama ali htjela bi kupiti novu kućnu juki mo-50 E mašinu,cijen oko 290€.sa garancijom od 3 god,možete mi dati savjet dali mi zadovoljava za moje potrebe,jer šivam kući za moju obitelj sa svim vrstama materijala.Dali je cijena uredi ili da razmislim o nekoj drugoj mašini,hvala

  ReplyDelete
 114. Anonymous27.11.15

  Overlock Juki mo-50e je neki osnovni model juki kućne overlovke,Juki je nadaleko poznati svjetski brend,kada su u pitanju šivaće mašine.Tri godine garancije je i više nego dovoljno,o cijeni ne bih komentarisao,jedna vrlodobra kućna overlovka.Nemam neki poseban komentar osim provjere da li je mašina original.Plagijata je jako puno na tržištu.
  Masinski Kutak

  ReplyDelete
 115. Anonymous28.11.15

  Poštovani! Hvala Vam na brzom odgovoru,puno ste mi pomogli,samo kako prepoznati plagijat od originala.kupujem u jednom poznatom servisu u ******* i dobivam račun.Dali je moguće i tamo da dobijem plagijat.Hvala !

  ReplyDelete
 116. Anonymous1.12.15

  Ako je poznati servis,pa pitajte slobodno,neka vam prilože prateću dokumentaciju.

  ReplyDelete
 117. Anonymous4.12.15

  Lijepi pozdrav i sve pohvale za sajt,zaista mnogo toga za naučiti,
  meni treba pomoć u vezi overlovke Bernina 2500DCET.Oštetila sam ubodnu pločicu,molim vas da li znate da li negdje mogu da nabavim istu.Unaprijed hvala..

  ReplyDelete
 118. Bernina 2500dcet je dobra mašina,to je kombinovani petokonac za više mogućnosti,može raditi i overlock kao i iberdeck stitch.Ubodne pločice na takvim mašinama bi trebale trajati dugo.
  Ako kupujete na internetu,može se naći,kod nas nema takvih dijelova,jer je mala potražnja za istim.LP

  ReplyDelete
 119. Anonymous5.12.15

  Hvala najljepse na odgovou,sajt je predobar i za svaku pohvalu.Naprosto sve je tu,vec mjesecima citam i ucim,imam mali snajderski salon i vec godinu dana radim na ovoj masini super me sluzi,igla se pokrivila lupila u plocicu i pukla mi iglica na plocici,sad ne veze dobro niti dok obradzujem,danima pretrazujem i zovem servise ali bez uspjeha,pa sam se ponadala da mozda vi nemate neku preporuku gdje bi se mogla naruciti,u svakom slucaju mnogo hvala.

  ReplyDelete
 120. Anonymous14.12.15

  Hello everyone ,This is an interesting test that I found:
  Overlock singer 14sh754:
  Color coded lay in threading with complete,easy to read diagrams,this feature makes threading your overlock a snap.Just follow the color-coded diagram on
  the machine for effortless threading
  Differential feed fully adjustable to ensure an even feed for perfect seams
  on every fabric-no breaking or puckering.It is also useful for keeping
  stretch fabrics and bias cut fabrics from becoming stretched out.
  Adjustable cutting width a moveable upper knife cuts fabric for 3.0-6.6 mm stitch width.It is easy to make precise adjustments for the desired seam width.
  Stitch length dial the stitch Length dial is conveniently located on the
  side of the machine and can easily be changed to personalize the length of
  the stitch for all the sewing projects.
  Free arm sewingrRemove the cloth plate to achieve access to hard to reach
  areas such as armholes and trouser cuffs.
  Extra high presser foot lifter there are 2 heights to the presser foot lifter. The second height offers extra clearance,which is needed when
  placing multiple layers of bulky fabric under the presser foot.
  Presser foot _the presser foot pressure dial is conveniently located
  on the top of the machine and is pre set for most sewing needs.
  Tension release raising the presser bar lifter releases tension on the
  threads,allowing for threads to easily be pulled through the threading system.
  Built in rolled hem_switching to the rolled hem sewing mode is effortless.
  An easy access lever moves the stitch finger in position for rolled hemming.
  Portable Singer 14sh754 overlock has a built in carrying handle,making it easy to transport the machine.
  4-3-2 stitch_6 different stitch types ensure the perfect
  stitch, regardless of the project.blind hems,rolled hems,pintucking,flatlocking,finishing raw edges and joining seams
  Stitches functions;
  Four thread stretch mock safety stitch
  This stitch is a favorite when sewing knit fabrics because the stitch
  stretches as the fabric stretches. This allows for neat and professional finishes that will not pop when the fabric is stretched.
  Three thread overlock stitch
  This three thread overlock stitch provides a wonderful professional seam
  finish to woven fabrics.It is beneficial in preventing loosely woven fabrics from unraveling, and it offers decorative capabilities.
  Three thread wrapped edge
  An ideal finish for medium to lightweight fabrics.When using the three thread Wrapped Edge stitch,the edges of the seams are wrapped to prevent unraveling without unnecessary bulkiness.
  Three thread rolled hem
  By simply moving the stitch finger dial,the overlock is converted to the rolled hem sewing mode. Beautiful Three thread rolled hems can be created to add an attractive finish to table linens,scarves and much more.
  Three thread flatlock stitch
  For true decorative flair on any project use the Flatlock stitch. Special decorative threads can be used to add texture and a dramatic embellishment effect.
  Two thread wrapped edge
  An elegant fine finish can be added to lightweight fabrics or knits. This delicate finish gives a couture effect and looks beautiful on finer fabrics. Two thread rolled hemby simply moving the stitch finger dial,the overlock is converted to the rolled hem sewing mode.

  ReplyDelete
 121. WOW,this is a test for the whole Singer Overlock 14SH754 Sewing Machine,
  thank you very much .!

  ReplyDelete
 122. Anonymous22.12.15

  Što se tiče mašine overlovke juki mo 804,znate li gdje se mogu naći rezervni dijelovi,tačnije ubodna pločica,i ako može vaš komentar za ovu mašinu,karakteristike i sl.

  ReplyDelete
 123. Anonymous22.12.15

  Overlock Juki MO 804 je industijski model sa kraja 1970-tih,tri konca i jedna igla,znamo koliko se industrijske mašine koriste,dobro ako je još u ikakvoj funkciji.
  Mašinski Kutak

  ReplyDelete
 124. Anonymous26.12.15

  Postovani,pre par dana sam kupio endlaricu sa 5 konaca Rimoldi 329.Pokušao sam da nađem shemu za uvlačenje konca na internetu ali nisam uspeo.Zamolio bih vas ukoliko ste u mogućnosti da mi kažete nešto više o ovoj mašini i ako znate kako da nadjem uputstvo za pravilno uvlačenje konaca. Srdačan pozdrav.

  ReplyDelete
 125. Kada ste kupovali overlovku predpostavljam da ste je i probali?Proba takvih mašina je obavezna,radi se o starijem modelu i podataka na internetu je malo,imam shemu za Rimoldi 229,petokonac,mislim da je to isto.Postavio sam sliku.Pozzdrav

  ReplyDelete
 126. Anonymous15.1.16

  Čemu služi transport na overlovci i kada se uključuje odnosno isključuje?

  ReplyDelete
 127. Transport,transporter,transportovanje...pa valjda se može zaključiti da transporter na overlovki transportuje,vuče"krpu"koji obrađujete.
  Opcija isključenja transportera na overlovci ne postoji.

  ReplyDelete
 128. Anonymous22.1.16

  Poštovani, treba mi mašina da bih za svoju decu šila kostime za ples. Sada imam Bagat Slavicu i u dilemi sam da li da kupim overlok ili iberdek (jer koliko god je overlok zgodan za elastične materijale i čipke, ako dobro shvatam stvari, opet neću imati rešenje za porube, paspule, aplikacije i sl.). Isto Vas molim za mišljenje da li je upotreba komplikovana, tj. da li napredni korisnik Bagat mašine može na korisničkom nivou da savlada te konce i zateznike sa par pokušaja
  (ovo pitam za slučaj kupovine gde nema demonstracije upotrebe). Hvala i pozdrav

  ReplyDelete
 129. Postoje kombinovane mašine,mislim da vam je potrebnija overlovka.Nije uopšte komplikovano,naročito ne za one koji su već dobro u svijetu šivenja.

  ReplyDelete
 130. Anonymous2.2.16

  Pozdrav.Dobila sam IVU Bagat overlock.Ona na koturima za tenziju nema brojeve.Kako podesiti tenziju u tom slučaju?

  ReplyDelete
 131. Moguće je da su se korištenjem brojevi izbrisali,"IVU Bagat"??nikad čuo;
  probajte recimo ovako,vratite sve"koture"na početak,okrećete ih prema gore,primijetit će te da će stezni"tanjirići"biti opušteni,ta pozicija vam je"0",zabilježite na neki način,recimo neki tanki flomaster koje se teško briše,onda na jedno od njih brojite pomake prilikom pritezanja,kada dođete do kraja to neka vam buge"6",ako ste imali recimo 5 jednakih pomaka znači povratak za 2,5 će vam biti"3",tako uradite sa svim priteznicima,nadam se da ste me razumjeli :)

  ReplyDelete
 132. Anonymous3.2.16

  Endlarica Bagat IVA.Imam i upustvo od nje,naravno nikakvo,jedva sam konce uspela uvući... Kako mi se čini brojeva nikad nije bilo,bar na osnovu upustva.Nego,mogu li ja koristiti samo 2 konca i jednu iglu? Koje konce u tom slucaju koristim?

  ReplyDelete
 133. Vrlo vjerovatno da brojeva nije bilo,to je overlovka upitne kvalitete,ne možete koristiti samo dva konca,možete 3 i 4,uvijek moraju biti dva konca donja a gore skidate jednu od igala,koristite tanki pamučni konac,kao i za "običnu"šivaću mašinu.U početku radite sa nešto labavijim koncima pa onda pomalo po potrebi dotežite,ako šta uspijete :)

  ReplyDelete
 134. Anonymous14.2.16

  Molim vas mišljenje o mašini Yamata bl4 434d, hvala

  ReplyDelete
 135. Anonymous15.2.16

  Overlock Yamata BL4-434D
  To je osnovni model kućne Yamata overlovke,nemam neko posebno mišljenje,podsjeća me na one jeftine kineske mašine.
  ©Masinski Kutak

  ReplyDelete
 136. Anonymous19.2.16

  Razmišljam o kupovini endlerice a nemam nikog s kim bih se mogla posavjetovati osim s vama :) Ako vam nije problem da mi odgovorite koju od ove dvije masine da uzmem: Singer 14CG754 ili Brother 1034D Serger?

  ReplyDelete
 137. Ma to je veoma slično,isti je i cjenovni rang,na linku za Brother 1034D kaže da je radni napon 120V,nemojte to kupovati,naš standard je 220V.
  Ostaje onda Singer 14cg754.

  ReplyDelete
 138. Anonymous20.2.16

  Razmišljam o kupovini endlerice.Pa bih molila za pomoć.Nisam do sada radila sa overlock mašinama.Imam dosta iskustva sa običnim,šivaćim.Ono što sam na internetu videla,za područje Srbije su: Bernina,Brother, Toyota,cene su tu negde,od 300 do 400 €,ili možda Elnu 664 pro sa garancijom od 5 godina(440 €)ili Naumann DF 854 SA 75 meseci garancije i cenomo 370 €.Ono što mi je još bitno je da mogu nabaviti dodatke,tj. stopice za lastiš,trake,skriveni porub...Ne bih želela da nabavim mašinu, pa da se posle ispostavi da ne mogu da nađem stopice,igle....
  Hvala unapred

  ReplyDelete
 139. overlocker sewing machines;
  Bernina ili Elna su dobar izbor,"Elna 664 pro"ima dug garantni rok,jedna lijepa funkcionalna overlovka,dodatne stopice pogledajte kod prodavača,obično u paketu ih dođe par komada a na internetu se može kupiti po koji dodatak.Originalnu overlovku Bernina za 350 € ne možete kupiti,to mora biti skuplje.Igle su najmanji problem,sve te overlovke koriste standardne igle za kućne šivaće mašine,preporučujem kupovinu kvalitetnih igala.LP

  ReplyDelete
 140. Anonymous21.2.16

  Hvala na brzom odgovoru.Na sajtu generalnog uvoznika,**********(besplatna reklama NE),Bernina ***D,naravno,bez dodatnih stopica je i manje od 350 €.Dve godine garancije.Zato sam u dilemi,takva mašina ili Elna,koja je za oko 100 € skuplja.A ni ona nema dodatne stopice.

  ReplyDelete
 141. Anonymous22.2.16

  U tekstu ste pomenuli da postoje kombinovane mašine overlock-iberdeck. Da li postoji neki konkretan model i koliki je cijenovni raspon takvih mašina?

  ReplyDelete
 142. Anonymous22.2.16

  Kombinovane overlock & coverlock machine naravno da postoje,prebacivanje sa overlock na iberdek ne ide tek tako jednostavno,postoji na mašini tabela na kojoj je prikazano šta je sve potrebno uraditi za prebacivanje,takve mašine imaju 5 konaca i nekoliko pozicija iglala,pozicija igala se mijanja po potrebi i na osnovu tabele,primjer su modeli:Singer 14T968DC,Pfaf coverlocker 4.0 overlocker...podrazumijeva se da je cijena takvih mašina znatno veča.
  ©Masinski Kutak

  ReplyDelete
 143. Anonymous24.2.16

  U potrazi sam za odgovarajucom endlericom, ali sam se na samom početku susrela sa nekoliko problema. Prvo, uopšte ne znam gdje u BiH mogu kupiti novu endlericu. (Od polovnih sam odustala jer uglavnom nalazim industrijske masine koje dolaze sa cijelim stolom, što mi ne odgovara zbog prostora).

  Pretražujući internet vidim da je Srbiji znatno bogatija ponuda. Da budem iskrena ne znam sta da uzmem ni sta da ocekujem od kog proizvodjača pa se uzdam u vaš sud.

  Singer se kreću oko 500KM pa više.
  Toyota između 500 i 600 ali za razliku od Singera uz njih dolaze različite stopice za prišivanje lastiša, perli, skriveni porub i sl.
  Bernina model bez stopica nešto više od 600 KM a malo bolji model sa uključenim stopicama oko 700 KM.

  Tu je i Elna cijena takođe oko 600 KM.

  Voljela bih uzeti Berninu, mada zbog cijene sada razmišljam o Toyoti.

  Koji od ova četiri proizvođača uzeti, kad već kupujem da uzmem kvalitetno?

  Izvinjavam se na dužem postu.

  Sve pohvale za sajt, nova sam u svijetu šivenja i vaši savjeti mnogo znače.

  ReplyDelete
 144. Imate namjeru kupiti novu overlovku,kupovina nove mašine je sama po sebi prednost,Sve su to poznati brendovi,Bernina je svakako prva ali je i najskuplja.Industrijska overlovka je više za seriske i masovne proizvodnje i nije praktična iz nekoliko razloga,između ostalog je i veličina.
  Kupite ono što vam se sviđa,pogledajte šta u paketu dolazi od dodatne opreme,koji je garantni rok....sve je to"u 5 deka",od mene mala prednost za Bernina-u.Pozz

  ReplyDelete
 145. Anonymous29.2.16

  I mene interesuje gdje se u BiH mogu kupiti overlock masine?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous29.2.16

   overlock sewing machine price

   Delete
 146. Anonymous2.3.16

  Trying Out an Overlock
  As you investigate the machines, try several brands and models. Thread each several times. Use the tweezers and needle threader provided, if necessary. Change threads by tying an overhand knot to determine if tension dials must be adjusted to allow the knotted threads to flow through easily.
  Notice how easy the machine is to start and stop stitching; some handwheels turn counterclockwise, others rotate clockwise. Is it easy to raise and lower the presser foot? Does the light illuminate the sewing area sufficiently? Is the instruction manual well-illustrated and easy to read?
  Change the throat plate and needle(s) to determine how easily this can be done, and adjust the stitch length and width. Use a variety of thread types to determine how the tension is adjusted.
  Sew at slow, medium and fast speeds to learn how easy the machine is to control and to determine if it walks. Some machines have suction cups on the bottom to hold them in place. Check to see how easy it is to sew without trimming the seam edge while the blades are in place. Then, disengage the blades to determine how it is done.
  Use a variety of fabric weights and types when trying an overlock. Sew through single thicknesses and two or more layers of fabric. Adjust the presser foot pressure to make matching plaids or stripes a simple process. Check the amount of stretch in the seams you sew.

  Finally, before you buy a machine, check the warranty and dealer services available. What does the warranty cover and for how long? Who makes good on the warranty, the manufacturer or the dealer? Does the dealer offer new owner lessons? Will special classes be available to you after you have learned to use it? Does the dealer have a complete and consistent supply of the parts and accessories you will need?
  Consider the machine’s price in light of all the above factors. Take plenty of time to make a decision that will provide the best performance and true satisfaction. Sometimes it is smarter to pay a little more, especially when good service and peace of mind are involved....

  ReplyDelete
 147. Anonymous3.3.16

  Postovani, zanima me da li znate išta o proizvođaču mašina endlerica Jack. Ne bi vas mučila al stvarno ne mogu nista naci o tim mašinama, a ponuda koju sam dobila čini mi se dosta dobrom. Kupila bih novu industrijsku Jack endlericu s kojom bi šivala za prodaju. Unaprijed hvala.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ništa vi nas ne mučite,može se naći,samo je"problem"što je to sve na engleskom jeziku(JACK sewing machine).
   "Jack"je prouzvod kineske kompanije,osnovane negdje oko 1996 godine,po njima imaju nekoliko ISO certifikata o kvaliteti.Rade samo industrijski program a među njima i overlovke.O kvaliteti nemam nikakve informacije.LP

   Delete
 148. Anonymous12.3.16

  Poštovani,molila bih vas za savjet,razmišljam o kupnji endlerice
  Singer 14SH644,piše da ima 5 vrsta šavova,dali ona reže tkaninu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Naravno da reže,to se kod overlovke podrazumijeva i sve overlovke režu višak tkanine.

   Delete
 149. NAPOMENA:
  U nastavku nova pitanja i komentare možete postavljati na ovom LINK-u
  Hvala

  ReplyDelete

SEARCH