-->

Sewing Machine Thread Tension Adjustment / Podešavanje Zategnutosti Konca

One of the very important items when working on the machine, when sewing, is the correctly adjusted tension of the upper and lower thread, respectively. Proper tension is extremely important for the quality of the stitch-stitch, of course considering that everything else is on the machine office.
Tightening the tension is a very "tangible" job and often beginners give up the adjustment very quickly, certainly the routine is gained with time and experience, in any case be persistent. In this topic, I will try to explain how to do it the easiest way.
Jedna od veoma bitnih stavki pri radu na mašini, pri šivanju je i pravilno podešena zategnutost gornjeg, odnosno donjeg konca. Pravilna zategnutost je od izvanrednog značaja za kvalitet štepa-boda, naravno smatrajući da je sve ostalo na mašini uredu. Podešavanje zategnutosti je veoma "opipljiv" posao i često početnici vrlo brzo odustanu od podešavanja, svakako rutina se stiče vremenom i iskustvom, u svakom slučaju budite uporni. U ovoj temi ću pokušati objasniti kako to najlakše uraditi.

Winding The Thread On Sewing Machine Bobbin | Kako Namotati Donji Konac

how to thread spool on sewing machine

How to wind the lower thread on a bobbin / sewing machine? When working with the machine, it is necessary to occasionally wind the so-called lower thread. Thread winding varies from machine to machine and there are many variants. The attached pictures show several ways of winding .... Proper starting of winding, which is a problem for many beginners, try to wind a few circles by hand before winding and then switch to the machine, you will have less problems, or thread the end through the hole on the coil ( if there is) 5-6 cm, hold that end until the winding starts, after winding cut off that end at the bobbin.
Kako namotati donji konac konac na spulnu / šivaću mašinu ? Pri radu sa mašinom potrebno je povremeno namotavati tzv.donji konac. Namotavanje konca se razlikuje od mašine do mašine i varijanti je dosta. Na priloženim slikama je prikazano nekoliko načina namotavanja....Pravilno započinjanje namotavanja, koje mnogim početnicima stvara problem, pokušajte prije namotavanja ručno nekoliko krugova namotati pa onda pređjite na mašinu, imat ce te manje problema, ili kraj konca provucite kroz rupicu na bobini (ako je ima) 5-6 cm, taj kraj pridržite dok ne počne namotavanje, poslije namotavanja taj kraj odsijecite pri špulni.

Shuttle Hook Sewing Machine / Grajfer Šivaće Mašine / Sewing Machine Hook

The theme, then, is the shuttle hook (German: greifer nähmaschinen), the upper thread hook, or the loop; an inexhaustible topic when it comes to sewing machines, the term "grapple / hook " is most often used. Mostly in this post, we will talk about the grapple on industrial machines, on home machines the grapple is something different and in principle a simpler construction, read something about it HERE.
Tema je dakle, grajfer (njemački: greifer nähmaschinen), hvatač gornjeg konca ili petljač; neiscrpna tema kada su u pitanju šivace masine, najčešce se koristi termin "grajfer". Uglavno u ovom postu će biti riječi o grajferu na industrijskim mašinama, na kućnim masinama grajfer je nešto drugačije i u principu jednostavnije konstrukcije, nešto o tome pročitaj OVDE.

Sewing Machine Needles / Different Needles / Igle Za Šivaće Mašine


This time one "simple" topic (selection of needles for sewing machines)
many who work on sewing machines do not know on the basis of which parameters the dimension of the needle is determined, ie what the individual numbers on the packaging of the needles say.?
Take a look at an example of a standard needle for industrial machines marked DPx17 and see what which number means ...?
Ovaj put jedna "jednostavna" tema (izbor igala za šivace masine)
mnogi  koji i rade na šivaćim mašinama ne znaju na osnovu kojih parametara se određuje dimenzija igle, odnosno šta pojedini brojevi na pakovanju igala kazuju.?
Pogledajte dati primjer jedne standardne igle za industrijske masine oznake DPx17 i vidite šta koji broj znači...?

Electric Motor Sewing Machine With Clutch / Elektro Motor Šivaće Mašine Sa Kvačilom


The electric motor is one of the more vital parts of a sewing machine. The picture shows a typical electric motor of an industrial sewing machine with a clutch. It is an asynchronous motor, popularly speaking "brushless motor" with a nominal voltage of 220 / 380V, but if it is connected to 220 V then an additional capacitor is needed. Usually these two parts are connected in one assembly (motor + clutch).
The coupling is used for fine sliding starting of the machine, so the electric motor is in constant operation and by means of the coupling slip the torque is transmitted to the body of the machine ("head"), most often by means of a V-belt.
Elektro motor je jedan od vitalnijih dijelova sivaćeg stroja. Na slici je prikazan jedan tipičan elektro motor industrijske šivaće mašine sa spojnicom-kvačilom. Radi se o asinhronom motoru, narodski kazano"motor bez četkica"nazivnog napona 220/380V, s tim ako je priključen na 220 V onda je potreban dodatni kondenzator. Obično su ta dva dijela spojena u jedan sklop (motor+spojka). Spojnica služi za fino klizajuće pokretanje stroja, dakle elektro motor je u konstantnom pogonu a pomoću papuče spojnice obrtni moment se prenosi na tijelo mašine ("glavu"), najčešće pomoću klinastog remena.

Nedostaci Tokom Rada Na Šivaćoj Mašini | Servis Popravak Šivaće Mašine


U ovoj temi će biti "govora" o jednostavnijim problemima koji se mogu dogoditi tokom rada na šivaćim masinama, otprilike se mogu primijeniti na većinu sivacih mašina, naravno tu su i pitanja i komentari koji će "obogatiti" ovu temu:
PREKID-KIDANJE GORNJEG KONCA
Jedan od češćih problema a uzroci mogu biti sledeći: loše postavljena igla, gornji konac previse zategnut, loše postavljen konac u mašinu, neodgovarajući konac spram materijala, greška na koncu, igla kriva ili zatupljena, masina prebrzo stavljena u pogon, preslab konac, komadić konca u grajferu itd.

Sewing Machine Safety | Sigurnost Pri Radu Na Šivaćoj Mašini | Zaštita Na Mašini


Special attention should be paid when working on machines, because this activity is not in the least harmless, especially for those who are students in sewing on machines. The biggest threat, so to speak, is that the needle, inadvertently and due to careless work, throwing a hand or fingers under a needle that is in full motion can cause very inconvenient injuries, in the worst case the needle, especially stronger needles on industrial machines and machines, can pierce the bone of the finger and in the worst case, to bend in it, which requires urgent medical intervention.

Posebna pažnja (pozornost) se treba obratiti kod rada na mašini jer ta aktivnost nije ni najmanje bezazlena, pogotovo kod onih koji su polaznici u šivenju na mašinama. Najveća prijetnja, da tako kažem, je igla, nehotično i zbog nepažnje u radu podbacivanje ruke ili prstiju pod iglu koja je u punom pokretu može izazvati veoma nezgodne povrede, u najgorem slučaju igla, osobito jače igle na industrijskim masinama i strojevima, može da probode kost prsta a u najgorem slučaju i da se zalomi u njoj što traži hitnu intervenciju doktora.

Podmazivanje Šivaće Mašine / Sewing Machine Lubrication Maintenance

Basic maintenance of sewing machines includes, above all, regular cleaning and lubrication. Regular lubrication is in the first place, lubrication must be done with appropriate oil for sewing machines, which has a special gradation, quite rarely and without any acid impurities, in order to protect the fine sliding surfaces from damage. Lubrication of home sewing machines is somewhat less frequent and it is recommended to do it every time you use it or when you feel that the sound of the machine has changed ("sewing machine pounding")

Osnovno održavanje šivaćih mašina obuhvata,prije svega redovno čišćenje i podmazivanje. Redovno podmazivanje je na prvom mjestu, podmazivanje se vrši obavezno odgovarajućim uljem za šivaće mašine koje je specijalne gradacije, dosta rijetko i bez ikakvih primjesa kiselina, da bi se sačuvale fine klizne površine od oštećenja. Podmazivanje kućnih šivaćih mašina je nešto rjeđe i preporuka je da se radi pri svakoj upotrebi ili kada se osjeti da je zvuk mašine promijenjen ("šivaća mašina lupa")

O Šivaćim Mašinama i Strojevima / All About Sewing Machine

Here we will talk about sewing machines, types and differences between machines. With the help of a sewing machine, different types of materials are joined, from the thinnest fabrics to natural leather, the connection is made with a thread and a needle connected in a special mechanism (about that on another occasion). Some rough division would be into domestic and industrial sewing machines.
Home sewing machines (sewing machines for home use) are, as the name suggests, for home use and are usually unlike industrial smaller and "softer" constructions with a cabinet or in a suitcase (suitcase machines).
Ovdje će biti riječi o šivaćim masinama-strojevima, vrstama i razlikama među mašinama. Pomoću šivaće masine se vrši spajanje različitih vrsta materijala, od najtanjih štofova do prirodne kože, spajanje se vrši pomoću konca i igle spregnutih u specijalan mehanizam (o tome drugom prilikom). Neka gruba podjela bi bila na kućne i industrijske šivaće masine.  Kućne sivaće mašine (mašine za šivanje za kućnu upotrebu) su, kao sto samo ime kaže, za kućnu upotrebu i obično su za razliku od industrijskih manje i "nježnije" konstrukcije sa kabinetom ili u koferu(kofer mašine).

SEARCH