-->

Sewing Seam Guide / Držač Pravca Prilikom Šivenja


I call this accessory for sewing machines a "holder for the direction-distance". For this "problem" the seam guide for sewing machine is used, which in some sets of home sewing machines comes as an accessory when sewing, in many industrial sewing machines it is an indispensable part when working.
Ja ovaj dodatak za šivaće masine zovem "graničnik ili držač pravca-rastojanja" .Kako držati pravac prilikom šivenja odnosno način održavanja rastojanja između igle i ruba materijala koji se šije.? Za taj "problem" se koristi upravo taj "graničnik" (eng.seam guide for sewing machine), koji u nekim kompletima kućnih šivaćih masina dođe kao dodatak pri radu, kod dosta industrijskih šivaćih mašina"on"je neizostavan dio prilikom rada.

Privileg 226 / Singer 155 Extra Service / Nähmaschine Privileg Beckmann / Privileg Service

Nähmaschine Privileg 226,sewing machine privileg,masina za sivenje privileg,singer 155 extra,

There is another post on the site about Privileg sewing machines, more precisely "Privileg super nutzstich", and you can read about it HERE. This time the topic is Privilege 226, that number "226" is on the side metal cover, just below the main pulley, I don't know if it's original, since I couldn't find it on the net, but OK doesn't matter, and we have a picture of the machine. The post itself will be a bit more extensive and will cover some three topics: general characteristics of the machine, grapple (thread hook) and replacement of the internal timing belt. The machine is identical to the "Singer 155 extra" model, Beckmann.
Na sajtu postoji još jedan post o Privileg šivacim masinama, tačnije "Privileg super nutzstich" a o tome možete pročitati OVDJE. Ovoga puta tema je Privileg 226, taj broj"226" se nalazi na bočnom metalnom poklopcu, odmah ispod glavne remenice, da li je originalan neznam, pošto nisam na netu uspio pronaci, ali OK nije bitno,i mamo sliku mašine. Sam post ce biti nešto obimniji i obradit će neke tri teme: opšte karakteristike mašine, grajfer(petljač) i zamjena unutrašnjeg zupčastog remena. Masina je identična modelu "Singer 155 extra", Beckmann.

Overlock Serger Bernina 700D / Bernina 800DL / Bernina 700D Serger Machine


"Masinski Kutak" will occasionally present a model of a sewing machine, today it will be an overlock "bernina 700D", it is a very good overlock, and below are more technical details when it comes to this model...
"Masinski Kutak" će povremeno predstavljati po neki model šivaće mašine, danas će to biti overlovka "bernina 700D", radi se o jednoj dosta dobroj overlovki a u nastavku više tehničkih detalja kada je u pitanju ovaj model.....

Lighting on Sewing Machine / Sewing Machine Light Bulb / Sijalica Za Šivaću Mašinu


Many times we neglect one item on sewing machines and that is lighting, without quality lighting there is no quality work. Good lighting is important on both home and industrial sewing machines. We are not always able to keep our machine next to windows and natural light sources and direct sunlight is somewhat annoying. 
Mnogo puta zanemarujemo jednu stavku na sivaćim masinama a to je osvjetljenje, bez kvalitetnog osvjetljenja nema ni kvalitetnog rada. Dobro osvjetljenje je važno i na kućnim i na industrijskim šivaćim mašinama. Nismo uvijek u mogućnosti držati svoju masinu pored prozora i izvora prirodnog svjetla a direktno sunčevo osvjetljenje donekle i smeta.

Papučica Za Bagat Selectronic Bagat / Nozni Regulator Brzine Za Šivace Masine

starter za šivaću mašinu bagat selectronic;

Uopštena tema o startnoj papučici na kućnim šivaćim mašinama (rastavljanje, sastavljanje i ostalo..) je već "obrađena" i da napomenem da o tome možete pročitati OVDJE.
U ovoj temi će biti riječi o Bagat papučici "selectronik modela".
NAPOMENA: radove prikazane i objašnjene u ovom postu mogu raditi samo stručne osobe, opasnost od udara električne energije !!!

Sewing Machine Pfaff History / Nähmaschine Pfaff / Šivaća Mašina Pfaff

All of us who come across sewing machines every day, know well what the word "Pfaff" means, it is a widely known German manufacturer of sewing machines, and this time the whole post will be about the history of this well-known company. Back in 1862, Georg Michael Pfaff, a skilled craftsman, made his first sewing machine and shortly afterwards founded the "GM PFAFF" factory for the production of sewing machines in Kaiserslautern. With his calculations, this talented master further and continuously developed as a manufacturer and trader, and soon introduced innovations in the tool plant...
Svi Mi koji se susrećemo sa šivaćim mašinama svakodnevno, dobro znamo šta znači riječ "Pfaff", to je nadaleko poznati njemački proizvođač šivaćih mašina, e ovoga puta cijeli post će biti o historijatu-povjesti ove na daleko poznate kompanije. Daleke 1862 godine, Georg Michael Pfaff , jedan vrstan majstor napravio svoju prvu šivaću mašinu i nedugo potom osnovao "GM PFAFF" tvornicu za proizvodnju šivaćih mašina u Kaiserslautern. Ovaj talentirani majstor se svojim proračunima dodatno i kontinuirano razvijao kao proizvođač i trgovac a ubrzo je uveo inovacije pogona alatnih

Sewing Binder Presser Foot / Binder Attachment / Binding Machine / Paspul Traka/ Paspuliranje

Binding as processing on sewing machines is very common, it appears in various places, on all possible objects. First, let's try to define the term "binding, binder, bonder foot", ie what is and how binder is done. Binding is processing on a sewing machine where a strip of a certain width (binder tape) is sewing to the edge of the material with the help of accessories.
Paspuliranje kao obrada na šivaćim mašinama je veoma zastupljeno, pojavljuje na raznoraznim mjestima,na svim mogućim predmetima. Prvo da pokušamo definirati izraz"paspuliranje", odnosno šta je i kako se vrši paspuliranje. Paspuliranje je obrada na šivaćoj mašini gdje se pomoću dodataka na rub materijala prišiva traka određene širine (paspul traka).

Sewing Machine Pfaff Tipmatic 1019 Exclusive / Nähmaschine Pfaff Tipmatic


Pfaff tipmatic 1019 exclusive, nothing special needs to be written about Pfaff sewing machines as a brand, it is a well-known German manufacturer of sewing machines, about the history of Pfaff soon, 
to return to this model and write some general characteristics ...
Pfaff tipmatic 1019 exclusive, o Pfaff šivaćim mašinama, kao brendu ne treba posebno ništa pisati, to je svima dobro poznati njemački proizvođač šivaćih mašina, o istorijatu Pfaff-a-uskoro, da se vratim na ovaj model i da napišem neke opšte karakteristike...

Walking Presser Foot / Stopica Za Dvostruki Transport

"Walking foot" or accessory for home sewing machines "double transport presser foot". Namely, by installing this accessory foot, the sewing machine also got the upper row of transport teeth (feed dog), depending on the manufacturer, there are plastic and metal ones.
"Walking foot" stopica (eng.pješačka stopala), na naš jezik ja bih ovaj dodatak za kućne šivaće mašine nazvao "dodatak ili stopica za dvostruki transport". Naime, postavljanjem ovog dodatka-stopice, šivaća mašina dobija i gornji red transportnih zubaca,zavisno od proizvođača, ima ih plastičnih i metalnih.

Juki Sewing Machine Threading Guide / Juki Threading Diagram

juki 555, dnu 241h, dln 415, juki ddl8500, juki lbh 772, juki lg-158, juki LK-280, juki MF 880, juki overlock MO 3704, juki mo-804 td thread, LZ 271 JUKI, juki ddl 5550-6, juki lbh761, juki LH 515, juki MO 735, juki 1541, Juki ddl 9000, juki lh 527, juki mh 380, juki mh 481, juki mol 254, juki ms 1190..A post on the general principles of threading has long been made; 
In this topic, there will be schematic representations of threading in various Juki industrial sewing machines. Since this is a large and world famous brand, it is not possible to create an order, the images will be placed as I come across, find, take pictures from the instructions ... etc ...
Već poodavno je urađen post o Opštim principima pri udijevanju konca; U ovo temi će biti slikovni-shematski prikazi udijevanja konca u razne JUKI industrijske šivaće mašine. Pošto se radi o velikom i svjetski poznatom brendu, pravljenje nekog redoslijeda je ne moguće, slike će biti postavljane kako do koje dođem, nađem, uslikam sa uputstava...itd ...... Srodne i slične teme: Udijevanje konca u Bagat šivaće mašine (LINK)

Privileg Sewing Machine / Privileg Nähmaschinen / Šivaća Mašina Privileg


The exact name of this model of sewing machine is: Privileg "super
nutzstich "(translated from German" super longitudinal stitch "). There are them on the market, they are not particularly special and expensive and are quite suitable for beginners in sewing. First I like the big wheel of changing the program, it is very easy to handle, on the upper edge of the machine is a table and you select the program by the given number.The machine has the ability to make holes for buttons and this is marked on the programmer's wheel with the letters "B-AC-D).

Tačan naziv ovog modela šivaće mašine je: Privileg "super
nutzstich" (prevod sa njemačkog "super uzdužni bod"). Na tržištu ih ima,nisu nešto naročito niti skupe i za početnike u šivenju su sasvim pogodne. Prvo mi se sviđa veliki točkić izmjene programa (programm selector), veoma je jednostavno rukovanje, na gornjem rubu stroja je tablica i po datom broju birate program. Mašina ima mogućnost izrade rupica za dugmad (rupice za gumb) a to je na kolu programatora označeno slovima "B-AC-D).

Post Bed Sewing Machine / Stubna Šivaća Mašina Stubovka

Post Bed Sewing machines belong to the group of industrial sewing machines, this form of machine does not exist in home portable portable machines
The name "pillar" came from the shape of its work surface, which is in the shape of a pillar, post bed machine. The post bed sewing machine is mainly used in the production of upper parts of footwear and various leather accessories. There are various variants, the differences can be, for example, in the height of the column part, the number of needles and hooks, the range of needles, the form of transport of materials ... etc.
Šivaće mašine stubovke (stubni šivaći stroj) spadaju u grupu industrijskih šivaćih mašina,taj oblik mašine ne postoji kod kućnih-portabl prenosivim smašina Naziv"stubna, stubovka"je proistekao iz oblika njene radne površine koji je u obliku stubića (stupa). Stupna šivaća mašina se uglavnom koristi u proizvodnji gornjih dijelova obuće i različite kožne galanterije. Ima ih raznih varijanti,razlike mogu biti recimo u visini stubnog dijela, broju igala i grajfera, raspon igala,oblik transporta materijala...itd.

Bagat Igla Vrh Grajfera Bagat Podešavanje Zazora

namestanje grajfera Bagat ;
Za preuzimanje ovog uputstva potrebno je izdvojiti ** €
radi se o uputstvu koje ne postoji na internetu a ključno je za pravilan rad
SVIH bagat šivaćih mašina osim "ruže i jadranke".
Uputstvo je u PDF formatu, sa detaljnim objašnjenjem i potrebnim slikama.
Autor uputstva je administrator sajta "Mašinski Kutak"
Plaćanje se vrši putem PayPal-a
Info na: ******@gmail.com ili na našoj Facebook stranici.
Zbog nama poznatih razloga ovo upustvo više nećemo prodavati.! 16.09.2020.

How To Make a Stand Alone Bobbin Electric Winder

A stand alone bobbin winder is most commonly used in some more serious workshops that require a larger amount of wound lower thread. With most industrial sewing machines, disconnecting the needle is not possible when winding the lower thread, if we do not already have a few coiled spools, take it off, windings ... etc., We all know who we worked on sewing machines that this "phenomenon" occasionally frustrates.
Samostalna motalica se najčešće koristi u nekim ozbiljnijim radionicama koje zahtijevaju veću količinu namotanog donjeg konca. Kod većine industrijskih šivaćih mašina isključenje igle nije moguće prilikom namotavanja donjeg konca, ako već nemamo nekoliko namotanih spulnica,daj skidaj,namotaji...itd,svi znamo koji smo radili na šivaćim mašinama da ta pojava povremeno frustrira.

Pfaff IDT Feed System | Walking Foot Sewing Machine

via GIPHY

For many, this title means nothing, it is a name for a patent owned by the "Pfaff" company (protected name and patent). Nowadays, it is difficult to protect anything, there is mass competition and copying of everything and everything is happening on all sides. 
One of the ancient themes was "Double or needle transport of materials". The Pfaff IDT feed system is something "similar", that is, it is a classic double transport that can be easily switched on and off if necessary.

Mnogima ovakav naslov ništa ne znači,to je naziv za patent koji je vlasništvo "Pfaff" kompanije (zaštićen naziv i patent). U današnje vrijeme je teško šta zaštititi, masovna je konkurencija a kopiranje svega i svačega se odvija na sve strane. Jedna od davnih tema je bila"Dvostruki ili igleni transport materijala". Pfaff IDT feed system je nešto"slično",ustvari,radi se o klasičnom duplom transportu koji se po potrebi može jednostavno uključiti i isključiti.

Bagat Zateznik Gornjeg Konca | Bagat Danica Servis


Zateznik iglenog konca na Bagat "danica electronic" je u nekoliko navrata bio predmet problema i već je postavljano i nekoliko pitanja o tome kako se skida li kako očistiti zateznik na "Bagat danici".
Tema je,sam naslov kaže "gornji zateznik na Bagat danici".
Po meni, ovaj zateznik je veoma dobro riješen, uopšte nije nešto komplikovan, jednostavno se rastavlja, dugme regulatora napetosti konca je ergonomski napravljeno tako da se može fino dozirati zategnutost gornjeg konca.

Bagat Oscilirajući Nosač Iglenjače | Bagat Višnja Servis

bagat višnja rastavljanje,bagat super slavica rastavljanje,menjanje ručke za podizanje stopice na sivaćoj mašini,servisiranje bagat,servis bagat masina

Odmah da naglasim da je ovo predložena tema jednog od redovnih posjetilaca ovog sajta, inače i vjernog fana na FB stranici; OK da krenemo; ..Bagat "višnja" je jedan od najčešćih modela iz skromne bagatove "palete" koja je u upotrebi, to zaključujem po broju preuzetih uputstava i po upisanim pojmovima u tražilicama, ova tema će imati dvije a možda i tri "podteme" :), ustvari kroz ovu temu će biti opisano nekoliko problema koji se dešavaju na bagat višnja-i.

Husqvarna Viking Sewing Machine / Šivaća Mašina Husqvarna


Symaskin Husqvarna Viking® (Sweden) ... The history of this company dates back to 1689.
Like all large and small projects, the need for change inspired the beginning; 1689 Royal weapons factory was born in Huskvarna, Sweden. Almost two centuries later in 1872, according to reduced demand for firearms, artisans in the factory were inspired to make a "quieter" and more humane sewing machine product. Today, Husqvarna Viking is a global company that still designs high quality sewing machines in Sweden and sells them. help its dealers around the world.
Symaskin Husqvarna Viking® (Sweden)...Historija ove firme počinje od daleke 1689.
Kao i sve velike i male projekte, potreba za promjenom inspirirala početak; 1689 tvornica oružja Royal je rođen u Švedskoj, Huskvarni. Gotovo dva vijeka kasnije u 1872, prema smanjenoj potražnji vatrenog oružja, obrtnici su u tvornici bili inspirirani napraviti"mirniji"i humaniji proizvod-šivaću mašinu.Danas,Husqvarna Viking  je svjetska kompanija koja još uvijek dizajnira visoko kvalitetne šivaće mašine u Švedskoj i prodaje uz pomoć svojih dilera diljem svijeta.

Roller Presser Foot / Roller Foot Transformation / Sewing Presser Foot Transformation


This topic should be interesting for many for many reasons, first of all you have a classic standard stitching at home, but you can't sew some heavier materials with it (eco leather, real natural leather, etc.). This "transformation" could be a very good solution for you. Otherwise, the transformation in question in today's topic can be applied to a large number of Yuki and Singer machines (partial list at the bottom of the post), to add that this transformation is performed mainly on machines with only lower transport. So let's get started:
Ova tema bi trebala za mnoge biti interesantna iz dosta razloga, prije svega imate kod kuće klasičnu standardnu štepericu ali sa njom ne možete da šijete neke teže materijale (eko koža, prava prirodna koža i sl). Ova "transformacija" bi mogla biti za Vas jedno vrlodobro rješenje. Inače transformacija o kojoj je riječ u današnjoj temi se može primijeniti za veći broj Juki i Singer šteperica (djelimični spisak na dnu posta), još da dodam da se ova transformacija vrši uglavnom na mašinama samo sa donjim transportom. Pa da krenemo:

Threading Needle Tool / Umetanje Konca Udijevanje Konca u Iglu


An already well-known and visited topic is "how to threading sewing machine correctly", read about it HERE, in this short topic we will talk about the very end of thread sewing, but through the eye of the needle. On any sewing machine, if we work with a thin thread and a thin needle in low light, even if our eyesight is a little weak, inserting the thread into the eye of the needle can sometimes turn into a good challenge :)
Već dobro poznata i posjećena tema je "kako pravilno udjenuti konac u šivaću mašinu" o tome pročitaj  OVDJE, u ovoj kratkoj temi ce biti riječi o samom završetku udijevanja konca ali kroz ušicu igle. Na bilo kojoj šivaćoj mašini,ako radimo sa tankim koncem i tankom iglom pod slabim osvjetljenjem, još ako nam je i vid malo oslabio, umetanje konca u ušicu igle zna se ponekad pretvoriti u dobar izazov  :)

Bagat Ruža Zatezač Gornjeg Konca | Gornji Zateznik Bagat


U nekoliko navrata sam pisao o gornjim zatezniku od nekoliko Bagatovih šivaćih mašina, ponekada se desi usled dugotrajne upotrebe da je gornji zateznik potrebno izgraditi i temeljito očistiti; Zašto?
Pa zato što se između zateznih šajbi (tanjirića) zna skupiti svakojake prašine koja se još i spresa, zbog te male količine spresane prašine od konca gornji veliki zateznik može donekle izgubiti svoju pravilnu funkciju,ili je u najmanju ruku teško dozirati pravilnu zategnutost gornjeg, iglenog konca.

Sewing Machine Juki DNU 1541 Review


One of the last posts was about the Juki DNU-241H model, in that post I mentioned this model of Juki machine that we are talking about today; it is the successor of the mentioned model marked Juki DNU-1541 (basic model), somewhat more perfect are Juki DNU-1541S and DNU 1541-7. The basic model DNU 1541 does not have any accessories, the standard purely mechanical machine, the main difference between them is that the JUKI bottom-1541s and 1541-7 have some accessories that improve the characteristics and facilitate the work.
Jedan od prošlih postova je bio o modelu Juki DNU-241H, u tom postu sam spomenuo ovaj model Juki mašine o kojemu je danas riječ; radi se o nasljedniku pomenutog modela oznake Juki DNU-1541(osnovni model), nešto savršeniji su Juki DNU-1541S i DNU 1541-7. Osnovni model DNU 1541 nema nikakvih dodataka, standardna čisto mehanička mašina, osnovna razlika između njih je u tome što JUKI dnu-1541s i 1541-7 imaju neki dodataka koji poboljšavaju karakteristike i olakšavaju rad.

Bagat Ruža Grajfer | Ruža Bagat Zupčanici Grajfera

Podnaslov : Bagat ruža grajfer,grajfer u Bagat ruža mašine ;

Osim što se hvatač gornjeg konca mora povremeno odprašiti, očistiti i podmazati,na Bagat-ovoj Ruža B Nova preporučujem da očistite i podmažete spregnuti par plastičnih zupčanika koji pogone grajfer (petljač).Također, post je primjenjiv i na ostale modele Bagat Ruža.. Sama tema je dorađena i vezana je za sve probleme grajfera na bagatovoj ruži....

Elna 240 Explore / Elna 220 Explore


Elna 240-explore: is a sewing machine with a number of options and possibilities., The machine is designed to work with modern fabrics, stretchy materials, however, its solid strength and strong stitch allow it to work with slightly "heavier" fabrics and materials. The choice of points and stitches is very simple, it has the option of semi-automatic production of buttonholes, it is understood that this type of machine also has the adjustment of the length and width of the stitches. characteristics (factory data): 
Elna 240-explore: je šivaća mašina sa priličanim brojem opcija i mogućnosti., Mašina je po dizajnu predvidjena za rad sa modernim tkaninama, rastezljivim materijalima, međutim, njena solidna snaga i snažan ubod joj dozvoljavaju rad i sa nešto "težim" tkaninama i materijalima. Izbor bodova i štepova je veoma jednostavan, posjeduje opciju polu-automatske izrade rupica za dugmad, podrazumijeva se da ovakva mašina ima i podešavanje dužine i širine boda.
karakteristike (fabrički podaci):

Bagat Višnja Deblokada Remenice / Remenica Bagat / Bagat Remenica Blokada / Bagat

машина за шиење bagat,šivalni stroj bagat višnja,машина за шивење багат вишња,bagat super slavica deblokada remenice,masina za sivenje visnja;


Na znam da li je naslov teme dobar ali da krenem;
Prilikom namotavanja donjeg konca na mašini "bagat-višnja 706", kao i na većini drugih modela potrebno je isključiti kretanje igle-mašine,to se obično radi na taj način da se na velikoj remenici (zamašnjak) odvije jedan manji točkić, time se prekida bespotreban prazan hod stroja a namotavanje kalema (špulne) ide dosta brže zbog rasterećenja motora. Medjutim dešava se relativno često da taj mehanizam odvajanja mašine ne radi nikako, ili veoma teško, čak zna biti i djelimicno neispravan,

Pfaff 297 | Pfaff 294 | Pfaff 296 | Pfaff 295 | Pfaff 285

Nähmaschine pfaff 297,sewing machine pfaff 297,machines à coudre pfaff 297,

We have Pfaff 297 (297-1) on the table, what can we say about this model, its origins date back to the early 80's, last century, at that time, when it was produced, it was the "top" when it comes to home sewing machines. Even today, well-preserved specimens can sometimes be found, the body of the machine is made of cast aluminum and the sliding bearings and loaded parts are made of the best materials. Pfaff 297 is a sewing machine that is made to last a long time ...
Na stolu imamo Pfaff 297 (297-1), šta reći o ovom modelu,nastanak seže u rane 80-te godine, prošlog vijeka, za to doba, kada je se proizvodila, bila "vrh" kada su u pitanju kućne šivaće mašine. I danas se ponekad mogu naći dobro sačuvani primjerci, tijelo mašine je od livenog aluminijuma a klizni ležajevi i opterećeni dijelovi od najboljih materijala. Pfaff 297 je šivaća mašina koja je napravljena da dugo traje...

Necchi Bagat / Necchi 958-101 / Necchi Macchine Da Cucire


I will try to write something about this model and at the same time you can see in the pictures in what condition I got the machine before the general repair, it is a model marked Necchi bagat 958-101.
Necchi was a great collaborator with ey.yu sewing machine factory "Bagat", even I think that Bagat, at the beginning of production, based its machines on Necchi "platform", hence the combined name, although it does not have to be, there are many with independent called "necchi".
Pokušat ću šta napisati o ovom modelu a ujedno na slikama možete vidjeti u kakvom sam stanju dobio mašinu prije generalne reparacije, u pitanju je model oznake Necchi bagat 958-101. Necchi je bio veliki saradnik sa EX. tvornicom šivaćih mašina "Bagat", čak Mislim da je Bagat, u početku proizvodnje, svoje mašine bazirao na Necchi "platformi", otuda taj kombinovani naziv, mada ne mora biti, ima ih puno sa samostalnim nazivom "necchi".

Podmazivanje Bagat Šivaćih Mašina / Kako Nauljiti Bagat

Ovaj put će biti tema "Podmazivanje Bagat šivaćih mašina".
Bagat kao brend je i dalje masovno zastupljen kao kućni šivaći stroj, česti su i upiti tipa "kako se podmazuje bagat"  ili samo "podmazivanje bagat mašine".?
Podmazivanje Bagat mašina se ništa puno ne razlikuje od ostalih šivaćih mašina koje nemaju centralno podmazivanje, bagatice posjeduju pristupne "tačke" u koje se ukapava ulje za podmazivanje šivaćih mašina, druga ulja ne koristiti, originalno ulje za šivaće masine je rjeđe gradacije i ne sadrži nikakvu primjesu kiselina čime se čuvaju fine klizne površine ležaja ili ostalih pokretnih sklopova ili dijelova.

Embroidery Machine / Mašine Za Vez / Vezenje Na Mašini / Slobodni vez

eng.embroidery sewing machine ;embroidery sewing machine computerized;

Once upon a time, while Singer sewing machines were widely sold and used around the world in all instructions (or almost all :) for Singer models there was, among other things, "free embroidery on the sewing machine", (embroidery machine) it is necessary to set an adequate foot for embroidery, the part where the ties will need to be tightened to a smaller frame and the "adventure" can begin, for embroidery on these machines, in addition to having to handle the machine well, you had to be a real artist to embroider something, I don't know if anyone succeeded with that job.
Nekada, dok su se Bagat šivaće mašine masovno prodavale i koristile širom ex yu u svim upustvima (ili gotovo svim:) za bagatove modele je bilo, između ostalog i "slobodni vez na šivaćoj mašini", (mašina za vez) potrebno je postaviti adekvatnu stopicu za vez, onaj dio na kojem će da se veze treba zategnuti na jedan manji ram i "avantura" može da počne, za vez na tim mašinama osim što je se moralo dobro rukovati mašinom morao si biti i pravi umjetnik da bi se nešto izvezlo, da li je ko šta uspijevao sa tim poslom, ne znam.

Sewing Machine Dedicated Speed Reducer / Broj Okretaja Šivaće Mašine

eng.speed sewing machines;

Speed reduction (number of revolutions), ie the speed of the sewing machine can be regulated in several ways, in case of modifications and alterations, changing the engine from one machine to another, sometimes the machine speed is too high, which is difficult to control and for beginners creates large problems, of course, I’m “talking” about industrial sewing machines. 
Redukcija obrtaja (broj okretaja), odnosno, brzina šivaće mašine se može regulisati na nekoliko načina,
u slučaju modifikacija i prepravki, mijenjanja motora sa jedne mašine na drugu, ponekad dolazi do suviše velike brzine mašine, koja se teško kontroliše a kod početnika stvara velike probleme, naravno, "govorim" o industrijskim šivaćim mašinama.

Sewing Icon Files Free

eng.sewing machine ico file free ;
It's time for the fun part, the corner for machine moment ☺
over fifty icons to mark your files and archives related to sewing machines, tailoring and sewing, download rar file with icons files: note: rar file is 100% secure.!

Vrijeme je i za zabavni dio, kutak za Mašinski trenutak ☺
preko pedeset iconica za označavanje vaših failova i arhiva vezanih za šivaće mašine,krojenje i šivenje, rar datoteku sa icons failovima preuzeti:
please wait / molim sačekajte 

sekundi

Juki DNU 241 Review / Juki Sewing Machine Review


It is a well-known Japanese brand "Juki", one of the world's largest manufacturers of sewing machines, there is no need to waste words on the quality of Japanese products, it is certain that Juki sewing machines also stand out here. The model is marked "DNU-241H", it is a machine with triple transport, I think it is no longer produced, which in my opinion is a pity, but the Japanese made it a successor (Juki DNU 1541), whether the "successor" is better or worse I do not know,
Radi se o poznatom japanskom brendu "Juki", jednom od najvećih svjetskih proizvođača šivaćih mašina, o kvaliteti japanskih proizvoda nema potrebe trošiti riječi, sigurno je, da se i tu ističu i Juki šivaći strojevi. Model je oznake"DNU-241H", radi se o mašini sa trostrukim transportom, mislim da se više ne proizvodi, što je po meni šteta ali Japanci su joj napravili nasljednika (Juki DNU 1541), da li je "nasljednik" bolji ili lošiji ne znam,

Pfaff 145 | Pfaff 140 | Pfaff 145 | Pfaff 146 | Pfaff 151 | Pfaff 155 / Rotating Shuttle Hook


Industrial sewing machine Pfaff class 145 (triple transport), today on our desk is a Shuttle Hook of the upper thread or in our country the usual name grapple (rotation Shuttle Hook). I will write something about disassembly and cleaning, it is difficult to describe it all in words, there are certainly pictures with which it will be much clearer, some parts of the assembly do not have a specific name, or I do not know them, so I will use some of my terms.
Industrijska šivaća mašina Pfaff klase 145 (trostruki transport), danas nam je na radnom stolu hvatač gornjeg konca ili kod nas ustaljeni naziv grajfer (petljač). Nešto ću napisati o demontaži i čišćenju, teško je to sve riječima opisati, svakako tu su slike s kojima će to dosta biti jasnije, pojedini dijelovi tog sklopa nemaju neki konkretan naziv, ili ih ja ne poznajem, pa ću koristiti neke svoje termine.

Bagat Ruža | Pogonski Remen Kaiš Elektromotor Bagat Ruža

bagat ruža selektronik zupčasti remen,bagat ružbagat ruza sivace masine,

Dakle, radi se konkretno o Bagat mašini punog naziva "Bagat Ruža B Nova-selectronic"
Ovo "selektronik" je u vezi pokretanja i rada motora mašine, koji je dogradnjom jednog elektronskog sklopa dobio na kvalitetnijem radu i kontroli, brži i sporiji mood itd. (detaljnije o motoru drugom prilikom).

SEARCH