-->

Necchi 559 / Nähmaschine Necchi 559 / Macchina Da Cucire Necchi 559


A few days ago, she came to me to repair the Necchi 559 (faulty machine does not pull the material, sews in place).? This model will be presented in more detail in this topic: It is a single, rather "solid" model of a sewing machine. The machine has one larger button that changes programs, I don't know the exact number of programs, but I know that it has a lot of beautiful decorative stitches, classic flat stitch, "zigzag" and making button holes, handling the programmer is extremely simple, the programmer is classic mechanical. ..
Prije par dana, došla mi je na popravak Necchi 559 (kvar-mašina ne vuče materijal, šije u mjestu).? U ovoj temi će biti predstavljen nešto detaljnije ovaj model:
Radi se o jednom,prilično "solidnom" modelu sivaće mašine. Mašina ima jedano veće dugme kojima se mijenjaju programi, tačan broj programa ne znam ali znam da ima dosta lijepe dekorativne štepove, klasični ravni štep, "cik-cak" i izradu rupica za dugmad, rukovanje programatorom je krajnje jednostavno, programator je klasični mehanički...

Sewing Buttonholes / Šivenje Rupica Za Dugmad / Otvaranje Rupica


Sewing or hemming buttonholes can be performed in several ways, it is usually performed on machines that already have this operation programmatically provided, it can also be performed on machines that have only a "zigzag" stitch, but it is a bit more complicated ....
Šivenje ili opšivanje rupica za dugmad se može izvoditi na nekoliko načina, obicno se izvodi na mašinama koji imaju vec programski predvidjenu tu operaciju, može se izvoditi i na mašinama koje imaju samo "cik-cak" štep ali je nešto malo komplikovanije....

How a Sewing Machine Works / Kako Radi Šivaća Mašina / Princip Rada Šivaće Mašine


How does a sewing machine work ....... ??
Here comes this topic, for many the principle of the sewing machine is a big puzzle, it's nothing special, I will TRY to explain it, I emphasized this "try" because it is impossible to explain it to some, they just have no idea about sewing machines, they who work constantly or occasionally on sewing machines is much clearer, the explanation is related only to the needle-gripper-chunk assembly in the most basic model of sewing machine ... Note: there are no feet and lower transport teeth in the pictures, the pictures are maximally simplified for better understanding, I will mention the lower conveyor a little and the upper foot is not necessary, you just need to know that it is lowered to the material during the operation of the machine. This topic may have been "on the line" sooner but it's never too late :)
Kako radi šivaća mašina.......?? Evo dodje na red i ova tema,mnogima je princip rada šivaće mašine velika zagonetka, nije to ništa posebno, ja cu to POKUŠATI objasniti, ovo "pokušati" sam naglasio zato što je nekima to nemoguće objasniti, jednostavno nemaju predstavu o šivaćim mašinama, oni koji stalno ili povremeno rade na mašinama za šivanje dosta toga je jasnije, objašnjenje je vezano samo za sklop igla-grajfer-čunak kod najosnovnijeg modela šivaće mašine......Napomena: na slikama nema stopice i donjih transportnih zubi, slike su maximalno uproštene radi boljeg razumijevanja, donji transporter ću malo spomenuti a gornju stopicu nema potrebe, treba samo znati da je ona pri radu masine spuštena na materijal. Ova tema je možda trebala biti prije "na redu" ali nikad nije kasno :)

Pfaff Tipmatic 1035 / Pfaff Tipmatic / Pfaff Nähmaschine


It is a model: Pfaff tipmatic 1035, so to say something about it and its characteristics: it is a model with a combination of sleeve and standard platform, if you want a sleeve platform it is enough to take one part off the machine and have a sleeve platform, that part that it is also a small box for storing small things that are needed when working with our machine (threads, needles, spools, 
dust brushes, feet ..etc).
U pitanju je model: Pfaff tipmatic 1035, pa da kažem nešto o njoj i njenim karakteristikama:radi se o modelu sa kombinacijom rukavne i standardne platforme, ako želite rukavnu platformu dovoljno je da jedan dio  skinete sa masine i imate rukavnu platformu, taj dio koji se skida je ujedno mala kutija za odlaganje sitnica koje su potrebne pri radu nam mašini (konci, igle, cunak, bobina, cetkica za cišcenje prašine, stopice ..itd).

Purchase of Used Sewing Machines / Kupovina Polovne Šivaće Mašine / Prodaja Šivaćih Mašina

Buying a used car from a beginner can be quite problematic and it is difficult to give some smart advice to these people, but still to try: The choice of sewing machine is quite individual, it all depends on what the person wants, whether sewing is a hobby or more serious. to deal with this business, we will take for a start that a person wants to have a machine for household needs, the offer of new and used (used) machines is large ...
Kupovina polovne-rabljene mašine kod početnika zna biti dosta problematićna a neki pametan savjet tim osobama je teško dati, pa ipak da pokušam :Izbor šivaće mašine je dosta individualan, sve zavisi šta dotićna osoba želi,da li joj je šivenje hobi ili se misli ozbiljnije baviti tim poslom, uzet će mo za početak da osoba želi da ima masinu za kućne potrebe, ponuda novih i polovnih (rabljenih) mašina je velika.....

SEARCH