-->

Roller Presser Foot / Kotrljajuća Stopica Za Šivaću Mašinu


First to try to translate this term "roller foot for sewing machine", English is not my strong point but to my knowledge this could be translated as "roller foot", we would say "roller foot" for a sewing machine. Many industrial sewing machines have a rolling foot in the shape of a small wheel, this foot is mostly used in machines for sewing heavier and stronger materials, materials that are in some way "sticky" (rubberized, etc.) and difficult to pass through the machine that have only so called. lower transport of materials, mostly used when working with...
Prvo da pokušam prevesti ovaj izraz "roller foot for sewing machine", engleski mi nije baš jača strana ali po mom znanju ovo bi se moglo prevesti kao "valjak stopalo", mi bi kazali "kotrljajuća-valjkasta stopica" za šivaću mašinu. Mnogi industrijski šivaći strojevi posjeduju kotrljajuću stopicu u obliku jednog manjeg točkića, ta stopica se najviše koristi kod mašina za šivenje težih i jacih materijala, materijala koji su na neki nacin "ljepljivi" (gumirani i sl.) pa teško prolaze kroz mašinu koje imaju samo tzv. donji transport materijala, najviše se koristi pri radu sa...

Necchi Industrial Sewing Machine Electric Motor


NOTE ! The post is of an educational nature, works of this type can be performed EXCLUSIVELY by professionals (DANGER OF ELECTRIC SHOCK !!!
Due to many years of work, it is occasionally necessary to perform a detailed inspection, cleaning and possible replacement of one or all bearings on the electric motor of industrial sewing machines. This post is about the Necchi electric sewing machine electric motor. Motors of this type are in principle very similar, so the instruction is applicable to most electric motors for industrial machines.

NAPOMENA ! Post je edukativnog karaktera, radove ovoga tipa mogu izvoditi ISKLJUČIVO stručne osobe (OPASNOST OD UDARA ELEKTRIČNE ENERGIJE !!!Usled dugogodišnjeg rada povremeno je potrebno izvršiti detaljan pregled, čišćenje i eventualnu zamjenu jednog ili svih ležajeva na elektromotoru industrijskih šivacih mašina. U ovom postu je u pitanju elektromotor Necchi bagat industrijskog šivaćeg stroja. Motori ovog tipa su u principu veoma slični tako da je uputstvo primljenivo i na većinu elektromotora za indusrijke strojeve-mašine.

Central Lubrication Of Sewing Machines / Centralno Podmazivanje Šivaćih Mašina


A few months ago I wrote something about lubrication in sewing machines, you can read that post HERE, this will be like a small sequel on that topic. So the topic is: central lubrication in sewing machines, central lubrication is usually performed by pouring oil into a smaller central tank from where with the help of plastic tubes and inserted into them a special absorbent rope distributes the oil to most sliding surfaces (sliding bearings)
Prije nekoliko mjeseci sam nešto pisao o podmazivanju kod šivaćih mašina, taj post možete procitati OVDJE, ovo ce biti kao jedan manji nastavak na tu temu. Dakle tema je:centralno podmazivanje kod šivaćih mašina, centralno podmazivanje je najčešće izvedeno tako da se ulje sipa u manji centralni rezervoar odakle se pomocu plastičnih cjevčica i u njima umetnuti specijalni upijajući kanap razvodi ulje do većine kliznih površina (klizni ležaji)

SEARCH