-->

Papučica Za Šivaću Mašinu | Papučica Za Bagat | Papučica Za Pfaff | Papučica Za Singer

Foot-speed control sewing machine ;jegon model hkt7 ;

Tema je kontakt papučica-pedala na šivaćoj masini, ona je već donekle"obradjena" u nekoj od prošlih tema ali obećao sam nekim od cijenjenih posjetitelja da cu objasniti detaljnije, gdje dolazi do kvarova i način rasklapanja, konkretno Bagat-ove standardne papučice.
Zadržat će mo se na dvije vrste elektro papučica (eng. foot control-speed control).

Sewing Machine Timing Belt / Time Belt Sewing Machine / Zupčasti Remen Za Šivaće Mašinu


Here is one, perhaps for many interesting and completely unknown topics. Within some models of sewing machines, most often industrial, the transmission of torque from the upper shaft to the lower part of the machine is done by a toothed belt (R), in some models of household machines the toothed belt is placed along the machine in the lower part and is used to start grabs motor on the main shaft (overclocking), some models have more toothed belts ... Basically, the toothed belt is quite common in all types of sewing machines. Each timing belt is made of rubber with special reinforcements ...

Evo jedne, možda za mnoge zanimljive i potpuno nepoznate teme. Unutar nekih modela šivaćih mašina, najčešce industrijskih, prenos obrtnog momenta sa gornje osovine na donji dio mašine se vrši zupčastim remenom(R), u nekih modela kućnih mašina zupčasti remen je postavljen uz duž masine u donjem dijelu i koristi se za pokretanje grajfera ili sa motora na glavnu osovinu (overklock-overlovka), poneki modeli imaju vise zupčastih remenova....Uglavnom, župčasti remen je prilično zastupljen kod svih vrsta šivaćih mašina. Svaki zupčasti remen je izrađen od gume sa specijalnim ojačanjima... 

Threading Sewing Machine / Postavljanje Udijevanje Konca u Šivaću Mašinu


It is interesting that pulling the thread into the sewing machines can often create a problem for the participants and for more experienced seamstresses when they meet a machine unknown to them, although "the principle is the same, everything else is nuances". So let's try to clarify that a bit: The first thing we need is to wind the "lower thread" on the spool and you can read about it HERE, the next thing would be to place the upper thread, that is, to pulling it into the machine.

Zanimljivo je da udijevanje-uvlačenje konca u šivaće mašine zna često stvarati problem kod polaznika a i kod iskusnijih šivača kada se susretnu, sa njima nepoznatom mašinom, mada"princip je isti,sve ostalo su nijanse" . Pa da probamo to malo razjasniti: Prvo što trebamo to je namotati "donji konac"na špulnu-bobinu a o tome možete pročitati OVDEsledeće bi bilo, postavljanje gornjeg konca, odnosno njegovo uvlačenje u mašinu.

V Belt Sewing Machine / Klinasti Remen Za Šivaće Mašine


V-belt is generally a mandatory part of sewing machines (there are models without any belt). To first clarify why this belt is called "wedge", the figure on the left shows the cross section of the belt marked with "P" and it shows that the cross section is wedge-shaped, hence the name "wedge", the difference between a V-belt on home and industrial sewing machines is evident.
Klinasti remen (kaiš) je uglavnom obavezan dio šivaćih mašina (postoje modeli bez ikakvog remena). Da prvo razjasnimo zašto se taj remen zove "klinasti", na slici lijevo je prikazan presjek remena koji je oznacen sa "P" i na njemu se vidi da je poprečni presjek u obliku klina, otuda naziv "klinasti",razlika izmedu klinastog remena na kućnim i industrijskim šivacim mašinama je evidentna.

Sewing Machine Thread / Konac Za Šivaće Mašine


One of the essential items for sewing machines is thread. The machine thread differs in its thickness and the material from which it is made. The correct adjustment of the thread on the machine has been dealt with in one of the past topics, and you can read about it HERE. Machine thread is made of natural and artificial materials. Roughly, it can be concluded in layman's terms that cotton thread is mostly used for sewing garments and mostly those that are in direct contact with the skin. Where necessary, more resistant materials are used, such as polyamide and polyester, which stand out with their high resistance to moisture and stress (threads for shoe machines - footwear industry. 

Jedna od bitnih stavki za šivaće mašine je konac. Mašinski konac se razlikuje po deblji i materijalu od kojeg je izrađen. Pravilno podešavanje konca na mašini je obrađeno u nekoj od prošlih tema a o tome procitaj OVDEMašinski konac se izrađuje od prirodnih i vještačkih materijala. Otprilike, može se i laički zaključiti da se pamučni konac najviše upotrebljava za šivanje odjevnih predmeta a najviše onih koji su u direktnom dodiru sa kožom. Gdje je potrebno koristi se i otporniji materijali kao poliamid i poliester, koji se ističu velikom otpornošću na vlagu i na naprezanja (konci za obućarske masine-obućarska industrija.

Domestic Sewing Machine Motor / Elektromotori Za Kućne Šivaće Mašine


One of the earlier topics was "Electric motor with clutch" (click on LINK which mainly refers to industrial sewing machines and it is most often about motor-machines (popularly speaking without brushes). In this post we will talk about motors that are most often They are built into so-called household sewing machines and are brush motors.Home sewing machines, in principle, do not have a classic clutch as industrial, but have a pedal where the foot speed determines the speed of the sewing machine motor. , ie increasing the voltage going to the motor and thus regulating the speed of the motor or sewing machine. Failures on this circuit are relatively common (depending on quality) and the causes can be varied, from the most common wire break in the main line or pedal to engine burnout. In brush motors, the rotor is most often damaged, the stator less often.
Jedna od ranijih tema je bila "Elektro motor sa spojkom-kvačilom"(klikni na LINK koja se uglavnom
odnosi na industrijske šivaće mašine a riječ je najčešće o motorima-mašinama (narodski kazano bez četkica). U ovom postu će biti riječi o motorima  koji se najčešće ugrađuju u tzv. kućne šivaće masine a riječ je o motorima sa četkicama. Kućne šivaće mašine, u principu, nemaju klasičnu spojku-kuplung kao industrijske, već posjeduju pedalu-papučicu gdje se pritiskom noge određuje brzina vrtnje motorića šivaće mašine. Pedalom se vrši smanjenje, odnosno povećavanje napona koji ide u motor a samim tim se i reguliše brzina vrtnje motora odnosno šivaće mašine.
Kvarovi na ovom sklopu su  relativno česti (zavisno od kvalitete) a uzroci mogu biti raznovrsni, od najobičnijeg prekida žice u glavnom vodu ili papučici pa do pregorijevanja motora. Kod motora sa četkicama najčešće strada rotor, stator rjeđe.

Sewing Machine Needle Feed / Šivaća Mašina Dvostruki Igleni Transport


What could be written about this machine, double and or needle transport is also quite common and in principle is intended for various materials, it all depends on the construction of the machine,
it can be the most common fast stitch for light materials, to shoe factories where stronger materials, thicker fabrics, eco leather and natural leather are sewn. Double transport has an advantage over the transport of material only by lower teeth because the needle also participates in the transport of material, which in some way "grabs" the material in conjunction with the lower conveyor, hence the name "double, needle or double transport machine". There are models of sewing machines in which the needle "rests", but the upper foot follows the work of the lower conveyor, and that is double transport, it is most often seen with machines for sewing heavier materials.

Walking Foot Sewing Machine / Trostruki Transport Šivaće Mašine


Some of the site visitors asked me to write something about the machine with triple transport. It is interesting that this shape and type of machine is my favorite and I like working with and on these machines the most, so we will see what "triple transport machine" means. , parts and working principle. What is triple transport ?? ...
In principle, machines with the so-called "triple transport" are intended for sewing heavier materials. What is meant by "heavier materials", so these are all those materials that are impossible or very difficult to sew on "ordinary" machines (household machines, machine with lower transport..etc)
Neki od posjetitelja stranice su tražili da nešto napišem o mašini sa trostrukim transportom, Zanimljivo je da je meni taj oblik i vrsta mašine najomiljeniji i najviše volim raditi sa i na tim mašinama, dakle, vidjet će mo šta  to znači "mašina sa trostrukim transportom", dijelovi i princip rada. Šta je trostruki transport ??...
U principu, mašine sa tzv"trostrukim transportom"su namijenjene za šivanje težih materijala. Šta se podrazumijeva pod "teži materijali", pa to su svi oni materijali koje je nemoguce ili veoma teško šiti-šivati na"običnim" masinama (kućne mašine, šteperice sa donjim transportom..itd)

Šivaće Mašine Za Početnike | Šivanje Za Polaznike | Šivenje Za Početnike


Ova tema će biti svojevrsna mala škola šivenja(šivanja) za početnike,odnosno kako naučiti raditi na šivaćoj mašini;znači kod onih koji tek imaju samo volju da nauče šivati na šivaćim masinama,za početak volja je veoma bitna,onaj ko je nema neka se i ne upušta u taj posao jer bi moglo ubrzo slijediti razočarenje.Pa da krenemo nekim redom.Prvo,na datoj slici su neki osnovni dijelovi šivaće mašine:

SEARCH