-->

Roller Presser Foot / Kotrljajuća Stopica Za Šivaću Mašinu


First to try to translate this term "roller foot for sewing machine", English is not my strong point but to my knowledge this could be translated as "roller foot", we would say "roller foot" for a sewing machine. Many industrial sewing machines have a rolling foot in the shape of a small wheel, this foot is mostly used in machines for sewing heavier and stronger materials, materials that are in some way "sticky" (rubberized, etc.) and difficult to pass through the machine that have only so called. lower transport of materials, mostly used when working with...
Prvo da pokušam prevesti ovaj izraz "roller foot for sewing machine", engleski mi nije baš jača strana ali po mom znanju ovo bi se moglo prevesti kao "valjak stopalo", mi bi kazali "kotrljajuća-valjkasta stopica" za šivaću mašinu. Mnogi industrijski šivaći strojevi posjeduju kotrljajuću stopicu u obliku jednog manjeg točkića, ta stopica se najviše koristi kod mašina za šivenje težih i jacih materijala, materijala koji su na neki nacin "ljepljivi" (gumirani i sl.) pa teško prolaze kroz mašinu koje imaju samo tzv. donji transport materijala, najviše se koristi pri radu sa...natural and faux leather. On home sewing machines, if you are doing something with heavier materials, try to get a presser foot that has one or more rolling "bodies" of rollers in it, which could make the work much easier. For industrial sewing machines, ordinary stitches can be bought so-called. "Set rooler foot", which consists of a piercing plate, lower transport teeth and a rolling foot with one wheel (see picture). Usually, this set indicates for which sewing machine models the set in question is suitable, they are usually universal and are suitable for a larger number of models. 

prirodnom i vještačkom (eko) kožom. Na kućnim šivaćim mašinama ako nešto radite sa težim materijalima pokušajte nabaviti stopicu koja u sebi ima jedno ili više kotrljajućih "tijela"-valjčića, to bi moglo u znatnoj mjeri olakšati rad. Za industrijske šivace mašine, obične šteperice moguce je kupiti tzv."Set rooler foot", koji se sastoji od ubodne pločice, donjig transportnih zubaca i kotrljajuće stopice sa jednim točkićem (vidi sliku). Obično je na tom set-u označeno za koje sve modele šivaćih mašina odgovara dotični set,oni su najcešce univerzalni i odgovaraju za veći broj modela.

What I want to say :), you have the opportunity to do something with natural leather, but with the machine you own, it is not easy, by buying this "transformation" you could be surprised how much the machine has changed and what it can sew. Of course, since industrial stitches are quite fast and it is not recommended for sewing natural leather, with this "rolling set" it is desirable to reduce the diameter of the drive pulley on the motor to reduce the stitch speed, you need a slightly stronger needle and adequate thread and your new " adventure "can begin..How this transformation is done HERE

Šta hoću da kažem :), u prilici ste da radite nešto sa prirodnom kožom ali sa mašinom koju posjedujete to ne ide baš jednostavno, kupovinom ove "transformacije" mogli bi ste ostati zatečeni koliko vam se mašina promijenila i šta sve može da šije. Naravno, pošto su industrijske šteperice prilično brze a to za šivanje prirodne kože nije preporučljivo uz ova "kotrljajuci set" poželjno je smanjiti prečnik pogonske remenice na motoru da bi se smanjila brzina boda, potrebna je i nešto jača igla i adekvatan konac i vaša nova "avantura" može da počne..Kako se vrši ova transformacija pogledajte  OVDJE 


SEARCH