-->

Hand Sewing Leather / Leather Sewing Tools / Ručno Šivenje Kože


Although hand-sewing leather dates back to the very distant past, it is still used today. Skin stitching could also be the first stitch in general in human history. Man has been using real natural leather since ancient times, first it was blankets and protection from the cold, and later, over the centuries, there is nothing that has not been made and sewn from leather.
Hand sewing of leather is still used today, but how and where.? In some nations it is a tradition and most of it has been suppressed by strong sewing machines. There are a lot of animal protection associations that are strictly against killing animals and thus making any leather items. Despite everything, leather is still in trend today.
Iako ručno šivenje kože seže u veoma daleku prošlost ono se i danas koristi. Šivenje kože bi moglo biti i prvo šivenje općenito u ljudskoj historiji. Čovjek je od davnina koristio pravu prirodnu kožu, prvo su to bili prekrivači i zaštita od hladnoće a kasnije, kroz vijekove nema šta se nije pravilo i šivalo od kože.
Ručno šivenje kože se i danas koristi,ali kako gdje.? U nekim narodima to je tradicija a većinu toga su potisnule jake šivaće mašine. Ima dosta udruženja za zaštitu životinja koji se strogo protive ubijanju životinjaa samim tim i izradu bilo kakvih predmeta od kože. Uprkos svemu koža je i danas u trendu.

For hand sewing of leather, thicker leather (beef leather) is mostly used, thin leather is also used, but for example for changing car steering wheels, parts of car interiors, upper parts of footwear, etc.
As with any sewing and manual processing of natural leather, certain hand tools are required. Let me immediately say that there is little to buy in our country (Southeast Europe), although a good master can do a lot. One of the photos shows only one small, basic set of hand tools for sewing and leather processing, there are some who know what kind, I set them only 7: 
Za ručno šivenje kože se uglavnom koristi deblja koža (juneći box), tanja se isto koristi ali recimo za presvlačenje volana-auto upravljača, dijelova auto enterijera, gornji dielovi obuće i sl. Kao i za svako šivenje i za ručnu obradu prirodne kože potrebni su i određeni ručni alati. Odmah da kažem da toga kod nas slabo ima za kupiti, mada dobar majstor može dosta toga i napraviti. Na jednoj od fotografija je prikazan samo jedan mali, osnovni set ručnog alata (alat za kožu), toga ima ko zna kakvih sve vrsta, ja sam ih postavio samo 7;


1- sewing roulette stitshing, used for sewing thinner skins, the tops can be of different spacing, it leaves a trace in the form of small holes which are later drilled with a suitable needle or directly with a needle and stitched;
2- holes for drilling holes, usually have several diameters on them;
3- punch holes "comb" are used for manual sewing of strong thick leather and can be with 1 or more "spikes", o sideways in the set come a few different ones. size and then combined as needed, used with a hammer blow;
4- tool for marking the edge, can be used in both manual and machine sewing;
5- clamp, corset, there are various shapes and it is made of stronger wood, the clamping part can be coated so that the skin is not damaged, it can also be made, the part that is sewn is placed next to the clamp itself;
6- this is an awl with an additional spool and thread, the principle of use is
shown in the pictures, a very useful tool;
7- various types of needles for hand sewing of leather, often with a blunt tip because holes have already been prepared on the skin for pulling the thread.

1- "kotrljajući jež-žvrk", koristi se kod šivenja tanjih koža, vrhovi mogu biti različitog razmaka, za sobom ostavlja trag u obliku malih rupica koje se kasnije pomoću odgovarajućeg šila ili direktno iglom buše i vrši prošivanje;
2- kliješta za bušenje rupica, obično imaju nekoliko promjera na sebi;
3- "češalj", češljevi se koriste za ručno šivenje jake debele kože a mogu biti sa 1 ili više "zubi-špiceva",o bično u setu dođe njih nekoliko različitih. veličina i onda se kombinuju po potrebi, za upotrebu se koriste udarcem čekića;
4- alat za izradu "kanala"za bod, može se koristiti i kod ručnog i kod mašinskog šivenja;
5- stega, ima ih raznih oblika a izrađuje se od jačeg drveta, stezni dio može biti i presvučen da se koža ne bi oštetila, može se i napraviti, dio koji se prošiva se postavlja uz samu stegu;
6- ovo je šilo sa dodatnom bobinom i koncem, princip upotrebe je
prikazan na slici, veoma korisna alatka;
7- razne vrste igala za ručno šivenje kože, često su zatupljenog vrha jer na koži su već pripremljene rupice za provlačenje konca.

For a more serious business, you must have basic tools, because there is no theory that a thicker skin can be pierced by hand with a needle, it can be done with pliers, but you would very quickly feel pain in your fingers, simply impossible. Manual sewing of leather is done with one or two needles, most often with two, in any case it is desirable to have some protection on the fingers, constant tightening of the thread can damage the hands, with masters who do it for a long time, their hands are "thicken" and not gloves required. The thread for manual sewing of leather is a bit thicker, again it all depends, when sewing strong bag and belts, a thick thread is used. The thread is coated with wax before use or already bought waxed. Wax threads are on sale and are often used by shoemakers. It is also good for hand sewing because the wax gives it protection, it wrinkles less when working, it is easier to pull and tightens well.

Za neko ozbiljnije bavljenje ovim poslom mora se imati i osnovni alat, jer nema teorije da se ručno iglom može probiti deblja koža, može nekako uz pomoć kliješta ali bi ste vrlo brzo osjetili bolove u prstima, jednostavno nemoguće. Ručno šivenje kože se vrši sa jednom ili dvije igle, najčešće je to sa dvije, u svakom slučaju poželjno je imati neku zaštitu na prstima, stalno pritezanje konca može oštetiti ruke, kod majstora koji to dugo rade njima su ruke "otvrle" i nisu im potrebne rukavice.
Konac za ručno šivenje kože je nešto deblji, opet sve zavisi, kod šivenja jakih torbi i kaiševa koristi se debeli konac. Konac se prije korištenja prevuče preko voska ili se već kupi navošten. Voštanih konaca ima u prodaji i često je u upotrebi kod obućara. Dobar je i za ručno šivenje jer mu vosak daje zaštitu, manje se mrsi pri radu, lakše se provlači i dobro priteže.


For me, manual leather sewing is most popular when sewing and changing the steering wheel. There is no machine in the world that can hem a steering wheel, a leather-wrapped steering wheel is made by hand or a combination of machine and manual. A common question on the search engine is "how to upholstery the steering wheel". As I said before, sewing leather for the steering wheel can be done only by hand or in combination. The combination is when holes are drilled on already prepared leather by passing the skin through a sewing machine without thread and then these holes are used for manual sewing or the edge of the leather placed on the steering wheel is sewn with a certain stitch length and later the two stitches are connected manually. 
When changing the steering wheel, the thread is used as desired, in my opinion, a thickness of 30 would be the optimum. It can be used in one or more colors. Details on this topic on another occasion. Hand-sewing leather has been brought to perfection by some world-famous masters, so when you look at some of their work, you can't even conclude that it was all done by hand. Any handicraft has no price in my homeland, but in many other countries it is very much appreciated and finished products can be ordered online...
Kod nas je ručno šivenje kože najpopularnije kod šivenja i presvlačenja volana. Nema te mašine na svijetu koja može opšiti volan, kožom presvučen volan (upravljač) se radi ručno ili kombinacija mašinski i ručno. Često pitanje na tražilici je "kako se presvlači volan-upravljač". Kao što sam već rekao, šivenje kože za volan se raditi samo ručno ili kombinovano. Kombinacija je kada se na već pripremljenu kožu rupice izbuše propuštanjem kože kroz šivaću mašinu bez konca a onda se te rupice koriste za ručno šivenje ili se rub kože koja se nabacuje na volan prošije određenom dužinom štepa a kasnije se ručno ta dva štepa povežu (vidi sliku). Kod presvačenja volana konac se koristi po želji, po mom mišljenju 30-ka bi bila neki optimum, Može se koristiti u jendoj ili više boja. Detaljno o ovoj temi nekom drugom prlokom. Ručno šivenje kože su neki svjetski poznati majstori doveli do savršenstva tako kada se neki njihov rad pogleda ne može se niti zaključiti da je to sve rađeno ručno. Bilo kakav ručni rad kod nas nema neku cijenu, ipak u mnogim drugim država to se itekako cijeni a gotovi proizvodi se mogu poručiti i putem interneta...

17 comments:

 1. Anonymous16.9.14

  Pozdrav za urednika-e Mašinskog kutka,
  možete li malo više napisati detalja o presvlačenju volana,o osnovnim procedurama i kako se u stvari ručno šije i presvlači volan,unaprjed zahvaljujem.

  ReplyDelete
 2. To je za mnoge zanimljiva tema,pa bit će sigurno,da li kao nešto opširniji odgovor u okviru ove teme ili posebno,otom potom,pribilježeno je,pratite nas i dalje.Hvala na prijedlogu

  ReplyDelete
 3. Anonymous21.11.14

  Pozdrav,možete mi reći gde se moze nabavit alat za ručno sivanje kože sa slike broj 6 i koja je cena?

  ReplyDelete
 4. Anonymous21.11.14

  Veoma teško se može nabaviti bilo kakav alat za ručno šivenje kože,jako malo toga ima u ponudi,inače mi besplatno ne reklamiramo nikoga.Poštovanje

  ReplyDelete
 5. Anonymous9.2.15

  Gdje se moze nabaviti konac za rucno sivanje koze (slika broj 6)

  ReplyDelete
 6. Anonymous9.2.15

  To je voštani konac za ručno i mašinsko šivenje,može biti i nevošten a kupiti se može u vama najbližoj pozamanteriji i trgovini repromaterijalom za šivenje,ima toga,naći će te sigurno.

  ReplyDelete
 7. Anonymous10.4.15

  Pozdrav,
  Napravio bih remen za sat, pa me zanima da li je moguće samo zalijepiti dvije kože, jednu za drugu, odnosno da remen bude bez šava? Hoće li držati tako? Vidio sam da remenja od nekih satova nemaju šava, pa me zanima da li je to samo zalijepljena koža sa lijepilom za kožu ili postoji neka druga tehnika.
  Unaprijed zahvaljujem.

  ReplyDelete
 8. Hvala na zanimljivom pitanju ;
  Lijepljenje kože je svakako moguće i ono je široko rasprostranjena tehnika,dosta je bitna kvaliteta lepila,njegova dugotrjanost i elastičnost.Taj remen bez šava,samo lijepljenjem dva tanka sloja kože se može napraviti,uz kvalitetnu kožu potrebano je malo strpljenja,kvalitetno lepilo i oštar skalpel.
  Pošto se ja vodim kao majstor za sve i svašta :) ja bih to uradio na sledeći način:
  uzeti nešto veći komad kože,pripremiti za lijepljenje,na dio gdje se provlači"iglica"sata ne treba nanositi ljepilo,treba ga na neki način zaštititi,recimo cijelom dužinom zalijepiti uži komad"krep
  trake",potom oprezno preklopimo kužu da se dva dijela ravnomijerno zalijepe,najbolje bi bilo taj komad ostaviti pod nekim manjim pritiskom naredna 24 sata.Poslije sušenja oprezno isjeći željenu širinu remena.Nemojte lijepiti uske trakice,to bi bilo dosta teško za izvesti.
  U prilogu sam postavio sliku kaiša od jednog sloja kože,to je neki trend,nije teško za napraviti ali ima malo šivenja.Poštovanje i svako dobro

  ReplyDelete
 9. Anonymous11.4.15

  Hvala vam na brzom odgovoru! Probati ću kako kažete, prvo zalijepiti kožu, pa rezati. Svako dobro i vama. Lijep pozdrav.

  ReplyDelete
 10. Anonymous16.5.15

  Poštovanje! Na nekim web stranicama video sam kao neke upute za ručno šivenje kože koja se prvo nakvasi , pa se onda mokra stavi preko modela (npr. ,fešeklija za mobitel).Onda ,kad se osuši , obrađuje se dalje kao što je prikazano gore.Međutim kažu da je najbolja bivolja koža za remene i kaiševe .Je li to istina ja to neznam jer tamo sve piše na engleskom koji ja ne razumem pa mi je drago da imamo vas da nam te stvari prezentirate . Da se može čitati i našem.Lep pozdrav i puno uspjeha dalje !

  ReplyDelete
 11. Svakako i koža se može oblikovati na neki način,to je tzv.izvlačenje ili otpresak.Njime se koža dovodi u određeni oblik,to namakanje utiče na njenu elastičnost.Svijet je veliki,puno je tehnika i tehnologija,ljudi su inovativni,svaki dan se izmišljaju nove tehike i ručnog i mašinskog šivenja kože.
  Što se tiče najbolje kože za kaiševe i remenje,to je dosta uopšteno,nemože se tu jasno odrediti šta je najbolje a šta lošije,dosta faktora utiče na to.LP

  ReplyDelete
 12. Anonymous22.12.15

  Interesuje me,da li u Srbiji postoji neka prodavnica gde se mogu kupiti gore navedeni alati za ručno šivenje kože?
  Hvala!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous29.4.16

   Gledam ovaj komplet alata za šivenje kože i čini mi se da onu stegu nije nešto komplikovano napraviti,dvije suhe bukove daščice,u dnu kvadratni oblik,sve isjeći pod pravim uglom,gornji dio za pritezanje lijepiti lepilom za drvo i naknadno obraditi,mehanizam pritezanja se može izvesti na više načina.
   Dosna toga se može napravit,češljevi za bušenje rupica su malo teži,njih je najbolje kupiti u originalu.
   Pozdrav svima a posebno glavnom Majstoru

   Delete
 13. Alat za ručno šivenje kože je za naše uvjete po prilično skup,neki osnovni set je oko 50 US$ a veća garnitura alata je oko 200 us$,ovo su cijene alata koje se mogu poručiti iz Kine.U našoj maloprodaji to je još skuplje i rijetko,jednostavno nema toga,potražnja je jako mala.

  ReplyDelete
 14. Anonymous23.11.16

  Gledao sam tutorijal ručno šivenje kože,majstor koji to radi maže nekom tečnošću u rub kože a zatim utrljava,tačnije dio koji je rezan,kakva je to tečnost

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nisam siguran šta je to ali znam o čemu se radi.Koliko me sjećanje služi,negdje sam pročitao da je u pitanju tekući vosak,ima ga u više boja,ovisno o koži koju šijemo.Tim voskom se finalizira rez a komadom okruglog drveta se uglađuje(ulašti).

   Delete
 15. Anonymous13.12.18

  Trazim igle za rucno sivenje kože ili vrcanje, može li mi neko da pomogne, hvala.

  ReplyDelete

SEARCH