-->

Industrial Sewing Machine Class / Industrijska Šivaća Mašina Klase


The word "class" itself is somehow interesting, where does that prefix with "industrial sewing machine" come from ?? Many change the serial number with the class of the machine, it has nothing to do with each other, although the serial number of some models can determine which class of machine it is, for example, older Singer sewing machines.
Class is a foreign word, but it has become a standard in our country, it could be "roughly" translated as a "category" of sewing machines. It originates from the German word "Klasse nähmaschinen" or the English "class sewing machines".
Sama riječ "klasa" nekako je zanimljiva, od kud taj prefiks uz "industrijska šivaća mašina"??
Mnogi mijenjaju serijski broj sa klasom mašine, to nema veze jedno s drugim, mada se po serijskom broju kod nekih modela može odrediti o kojoj je klasi mašine riječ, recimo kod starijih Singer šivaćih mašina. Klasa je strana riječ ali je se kod nas ustalila kao neki standard, ona bi se mogla "grubo"prevesti kao "kategorija" šivaće mašine. Porijeklo vodi od njemačke riječi "Klasse nähmaschinen" ili engleski "class sewing machines".

In general, the class of industrial sewing machine is a well-established name and so much about it. The category or class of the machine is usually written (engraved) on the front of the plate on older industrial machines. The writing combinations of the sewing machine class are different but basically the first number is the “machine class” followed by a combination of one or more letters and colors. Let's say Singer 31K32, the class designation is 31K, it comes as a platform and the additional number "32" has a special feature of that class, if there is one.

Uglavnom Klasa industrijske šivaće mašine je ustaljen naziv i o tome toliko. Kategorija ili klasa mašine je na starijim industrijkim mašinama obično ispisana (ugravirana) sa prednje strane na pločici. Kombinacije pisanja klase šivaće mašine su različite ali u osnovi prvi broj je "klasa mašine" poslije toga može slijediti kombinacija jednog ili više slova i bojeva. Recimo Singer 31K32, oznaka klase je 31K, to mu dođe kao platforma a dodatni broj "32" neku posebnu karakteristiku te klase, ako je ima.


The Singer class 31-15 has a classic flat foot while the Singer 31-17 has a rolling foot, the platform of the machine is identical but there is a difference; Or the new Pfaff 335 cylinder, it is the basic model and each addition to that number is a special feature of that class, it can be, for example, pneumatic accessories with automatic needle positioning, servo motor, the possibility of adding a binding device ... Some masters use the term class on home sewing machines, I use the term "series" for home sewing machines, I'm not sure who is right .... Related and similar topics: Choosing a sewing machine

Singer klase 31-15 ima klasičnu ravnu stopicu dok Singer 31-17 ima kotrljajuću stopicu, platforma mašine je identična ali postoji razlika; Ili nova cilindrica Pfaff 335, to je osnovni model a svaki dodatak na taj broj je i neka posebnost te klase, može biti recimo pneumatski dodaci uz automatsko pozicioniranje igle, servo motor,mogućnost dodatka aparata za paspuliranje...Neki majstori koriste termin klasa i na kućnim šivaćim mašinama, ja za kućne šivaće mašine koristim termin "seria", ko je u pravu nisam siguran....Srodne i slične teme: Izbor šivaće mašine

2 comments:

  1. Anonymous1.8.18

    Bookmarked!!, I love your site!

    ReplyDelete

SEARCH