-->

Sewing Seam Guide / Držač Pravca Prilikom Šivenja


I call this accessory for sewing machines a "holder for the direction-distance". For this "problem" the seam guide for sewing machine is used, which in some sets of home sewing machines comes as an accessory when sewing, in many industrial sewing machines it is an indispensable part when working.
Ja ovaj dodatak za šivaće masine zovem "graničnik ili držač pravca-rastojanja" .Kako držati pravac prilikom šivenja odnosno način održavanja rastojanja između igle i ruba materijala koji se šije.? Za taj "problem" se koristi upravo taj "graničnik" (eng.seam guide for sewing machine), koji u nekim kompletima kućnih šivaćih masina dođe kao dodatak pri radu, kod dosta industrijskih šivaćih mašina"on"je neizostavan dio prilikom rada.
There are several types of seam guide but I will mention only two that are most commonly used, the standard (first picture) and the rolling seam guide (second picture). What is the difference between them? First of all, the standard straight direction holder is just for that, longer length of straight stitch, whatever to do, on industrial sewing machines it is usually tightened with one or two worktop screws near the needle, while in home sewing machines it is often used magnetic seam guide, it is practical and quite strong magnet, its disadvantage is that it is non-functional on any materials other than iron. Also on home machines, the seam guide is often an addition to individual sewing feet.
Postoji nekoliko vrsta graničnika ali ja ću spomenuti samo dva koji se najviše koriste, to je standardni ravni (prva slika) i graničnik sa kotrljajućim "tijelom" (slika druga). Koja je razlika između njih.? Prije svega standardni ravni držač pravca je baš i za to namijenjen, veća dužina pravolinijskog štepa, bilo šta da se radi, na industrijskim šivaćim mašinama se obično priteže sa jednim ili dva vijka za radnu ploču u blizini igle dok se kod kućnih šivaćih mašina često koristi magnetičnidržač pravca, praktičan je i prilično jakog magneta, nedostatak mu je što je nefunkcionalan na bilo kojim drugim materijalima osim željeza.Takođe na kućnim masinama "graničnik" je često dodatak pojedinih šivaćih stopica (vidi zadnju sliku).

If you don't have a double-needle machine and want to make a longer parallel stitch, using a seam guide could give great results, especially on harder materials.
To return to the seam guide between the needle and the edge of the material, it is most often used when sewing leather where a flat piece is not processed, but usually leather segments of a specific shape (with many curved lines), in these situations a standard flat seam guide is useless. With a bearing, it is mostly used on so-called cylindrical machines (sewing machine cylinders), of course it can also be used for shorter straight-line sewing.
Ako nemate dvoiglovku mašinu a želite napraviti duži paralelan štep, korištenje držača pravca bi moglo dati odlične rezultate, pogotovo na tvrđim materijalima.
Da se vratim na držač razmaka između igle i ruba materijala, najčešće se koristi pri šivenju kože gdje se ne obrađuje ravan komad nego su to obično kožni segmenti specifičnog oblika (sa puno zakrivljenih linija), u tim situacijama standardni ravni držač pravca je beskoristan, distancer sa ležajem najviše se koristi na tzv.mašinama cilindricama (šivaća masina cilindrica), naravno da se može koristiti i za kraće pravolinijsko šivanje.


If the stitch must be close to the edge of the skin, then a roller foot is used, or on a triple transport, the outer foot does not have a single "beak" and the seam guide can approach the inner foot. Once upon a time, a seam guide was an indispensable accessory with Singer models, they can still be found today and they are quite high quality, a directional sewing holder. Seam guide from the roller, a good craftsman can make it, I haven't seen them in free sale and they are quite expensive on the Internet, I do not know why.
Ako štep mora biti tik uz rub kože onda se koristi stopica sa točkićem (roller foot) ili na trostrukom transportu vanjska stopica nema jedan "kljun" te se graničnik može približiti do same unutrašnje stopice. Nekada je uz bagatove modele neizostavan dodatak bio i držač pravca, mogu se i danas naći i prilično su kvalitetni,držač pravca,odnosto razmaka za valjčićem dobar majstor može i napraviti, ja ih u slobodnoj prodaji nisam viđao a na internetu su prilično skupi (nemam pojma zašto).

No comments:

Post a Comment

SEARCH