-->

Bernina Activa 140 | Bernina Activa 130 | Vintage Bernina

,

It is a well-known Swiss brand of premium sewing machines. The Swiss, we know, make the best watches in the world, when I tested this model, it turns out that they do not lag behind in the production of sewing machines, on the contrary! The exact name of the machine is "bernina activa 140", it is a machine with a combination of electronics and mechanics, and that is a special feature, since so far I have written mainly about classic mechanical sewing machines, with the exception of "bagat selectronic".
Radi se o poznatom Švicarkom brendu premium šivaćih mašina. Švajcarci, znamo, prave najbolje satove na svijetu, kada sam ovaj model testirao, ispostavit će se da ni u proizvodnji šivaćih mašina nimalo ne zaostaju, naprotiv.! Tačan naziv masine je "bernina activa 140", radi se o mašini sa kombinacijom elektronike i mehanike i to je posebnost pošto sam do sada pisao uglavnom o klasičnim mehaničkim šivaćim masinama, ako se izuzme "bagat selectronik".
Test model_machine is most likely not used at all or very little, the puncture plate and transport teeth are without traces of use, moreover there is not a single trace of needle puncture on the puncture plate. The machine includes a large plastic box-lid that holds the starting slipper and a larger original Bernina red box. The accessories I found are as follows:
Testni model_mašina najvjerovatnije nije uopšte korištena ili veoma malo, ubodna pločica i transportni zubci su bez tragova korištenja, čak štaviše na ubodnoj pločici nema niti jednog traga uboda igle. Mašina sadrži u kompletu veliku plastičnu kutiju-poklopac u koji se smiješta startna papuča i veća originalna Bernina crvena kutija. Pribor koji sam zatekao je sledeći:


7 original bernina feet, 4 bernina bobbins, embroidery attachment, small unused screwdriver to adjust the tension of the lower thread, fan pad for passing over larger thickenings (more on this later), auxiliary bracket for the second thread when using a double needle, double needle ( I didn't even try it, maybe later), the original Bernina tube with unused machine oil (not unpacked), a set of needles of various thicknesses ... etc.
To return to the machine, removing the large lid-suitcase, a beautiful white machine is indicated, the metal rosfrai and the reinforcement of the sleeve immediately "catches the eye", which gives the machine a dose of robustness and strength. The side view of the machine has a slightly rounded line and its appearance is a decoration of every home. 
The whole machine is mounted on a strong galvanized molding a few mm thick, the machine is a set of metal, all vital parts are metal and the outer lining is made of plastic. On the front there is a smaller display that shows the basic parameters of the current program that is turned on, handling is extremely simple, above each key is a symbol that indicates what the stitch is or what part of the command keys.
7 originalnih bernina stopica, 4 bernina bobine, dodatak za vez, mali nekorišten izvijač za podešavanje napetosti donjeg konca, lepezasti podmetač za prelaz preko većih zadebljanja (o njemu nešto kasnije), pomoćni nosač za drugi konac kada se koristi dupla igla, dupla igla (nisam je niti probao,možda kasnije), originalna Bernina tubica sa nekorištenim mašinskim uljem (nije otpakovana), komplet igala raznih debljina...itd
Da se vratim na mašinu, skidajući veliki poklopac-kofer ukazuje se prelijepa mašina bijele boje, odmah "upada u oči" metalno rosfrai ojačanje rukavnika, što mašini daje dozu robusnosti i snage. Bočno gledana masina ima blago zaobljenu liniju a svojim izgledom je ukras svakog doma. Cijela mašina je postavljena na jak pocinčani otpresak debljine par mm, mašina je komplet od metala, svi vitalni dijelovi su metalni a vanjska obloga je od plastike. Na prednjoj strani je manji displej na kojemu su ispisani osnovni parametri trenutnog programa koji je uključen, rukovanje je krajnje jednostavno, iznad svake tipke je simbol koji kazuje o kojem se štepu radi ili za šta služi dio komandnih tipki.


By including a program, say number 3, the program parameters are automatically determined but can eventually be changed, so the combinations are large. I think that's enough, the regulation of the pressure of the foot on the material is done with a round button on the left, the interesting thing is that when the machine works, that is, when the machine pulls the material at that time there is a partial release of foot pressure. lower transport teeth (standard for bernina). The starting shoe is wide and the dosing of speed and speed is fantastic, whether the machine is at maximum speed or stitches one point per second, the force of the needle stitch is constant, the penetrating power of the needle is great even at the slightest movement.
Uključenjem nekog programa, recimo broj 3, programski parametri su automatski određeni ali se eventualno mogu mijenjati, tako da su kombinacije velike. Mislim da je o tome dovoljno, regulacija pritiska stopice na materijal se vrši okruglom tipkom sa lijeve strane, zanimljivost je da prilikom rada mašine, odnosno, kada mašina povlači materijal u tom trenutku automatski dolazi do djelimičnog popuštanja pritiska stopice, ustvari izgleda da stopica prati rad donjih transportnih zubaca (standard kod bernine). Startna papuča je široka a doziranje brzine i okretaja je fantastično, da li je mašina u maximalnoj brzini ili bode jedan bod u sekundi snaga uboda igle je konstantna, probojna moć igle je velika i na najmanjem kretanju.


The power supply of the machine is via a special cable and the start pedal is turned on separately, both connections are on the right side, above the main conductor is the main switch, which turns the machine on and off, during ignition briefly one interesting tone is heard.
Now a little about the feet: bernina has a special patent for attaching the foot to the bracket, changing the foot takes literally one second, the foot is raised and one small lever is opened (lock), the foot is removed, a new one is installed, since each has a special groove set crooked or irregular, a great solution (see picture).
Napajanje mašine je preko posebnog kabla a posebno se uključuje startna pedala, oba priključka su sa desne strane, iznad glavnog provodnika je i glavni prekidač,kojim se mašina pali i gasi, prilikom  paljenja kratko se čuje jedan zanimljiv ton. Sad malo o stopicama: bernina ima poseban patent pričvršćivanja stopice na nosač,izmjena stopice bukvalno traje jednu sekundu, podigne se stopica i jedna mala polugica se otvori (bravica), stopicu skidate, novu postavljate, s obzirom da svaka ima poseban žlijeb nemoguće je stopicu postaviti ukrivo ili nepravilno, odlično rješenje (vidi sliku).

For each individual program, the machine "suggests" which number of feet should be set, 1 is the basic foot and most of it can be done with it. There is a special foot for edge processing (overlock), for processing button holes, sewing zippers, hidden stitch ... etc.
The set also has a small "star hex" socket wrench that unscrews a couple of screws and removes individual covers, primarily the side left where the bulb is changed if necessary and possibly lubricates the mechanism. Access to the grapple is simple, it is easily removed and cleaned of dust, after opening the small access cover on the left side there is a lock that moves to the left and thus releases the part holding the hook, then the prick plate on the bottom is pressed with your finger and so removed .
Za svaki pojedini program mašina "predlaže" koji broj stopice treba postaviti, 1-ca je osnovna stopica i sa njom se većina toga može raditi. Posebna je stopica za 
obradu ruba (overlock), za obradu rupica za dugmad,prišivanje rajfešlusa,skriveni bod...itd.
U komletu ima i jedan mali "zvjezdasti imbus"-usadni ključić kojim se odvija par vijaka i skidaju pojedini poklopci, prije svega bočni lijevi gdje se po potrebi mijenja sijalica i eventualno podmaže mehanizam.Pristup grajferu je jednostavan, lagano se skida i čisti od prašine, po otvaranju malog pristupnog pokopca sa lijeve strane je bravica koja se pomakne na lijevo i time se oslobađa dio koji pridržava grajfer, potom se ubodna pločica sa donje strane prstom pritisne i tako se skida.

The thread winding is on the upper surface as with most machines, but the winder has a special motor, when the thread winding is switched on, the main motor is automatically switched off, so you should pay attention to that, it can happen that the winding lever is on and that
You think that the machine will not do something, in fact you will hear very quiet operation of the motor for winding the thread, which also automatically shuts off when the coil is wound enough.
Namotavanje konca je na gornjoj površini kao kod većine mašina ali motalica ima poseban motorić, kada se ukljući namotavanje konca automatski se glavni motor isključuje, s toga na to treba obratiti pažnju, može se dogoditi da je polugica za namotavanje uključena a da
Vi mislite da mašina nešto neće da radi, ustvari čut će se veoma tih rad motora za namotavanje konca koji se isto tako automatski isključuje kada bobina bude dovoljno namotana.

I forgot to write before, but it doesn't matter, the part that is added or removed from the sleeve platform also has two compartments for storing the little things needed for work.
Each interruption of the needle remains in the upper position, whether it can turn on the counter I could not find, so the automatic positioning of the needle (above). In addition to the classic flat and zigzag stitch, the machine also has decorative and stretch stitches. And now a little bit of my tailoring "skill" (fan-shaped plastic mat), it's a more ordinary shortening of texas pants (shortening of jeans legs - how to hem pants on a gray machine?).
Zaboravio sam prije napisati, ali nema veze, dio koji se dodaje ili skida sa rukavne platforme takođe u sebi ima dva pretinca za odlaganje sitnica potrebnih za rad.
Svaki prekid rada igla ostaje u gornjem položaju, da li se može uključiti kontra nisam uspio pronaći, dakle automatsko pozicioniranje igle (gore). Mašina osim klasičnog ravnog i cik/cak štepa posjeduje i dekorativne i stretch štepove. A sad malo moje krojačke "vještine" (lepezasti plastični podmetač), radi se onajobičnijem podkraćivanju texas pantalona (podkraćivanje nogavica farmerki-kako porubiti pantalone na sivacoj mašini ?).


This procedure is quite demanding for most machines and I did it with this Bernina with a thin cotton thread, the thread is intentionally white to make it stand out better (see pictures).
Let's shorten the jeans as much as necessary, take the foot for sewing texas fabric no.8, it is desirable to have a better quality needle, but it is not necessary, I worked with the most common standard needle with a thickness of 80.
Ovaj zahvat je za većinu mašina prilično zahtjevan a ja sam sa ovom Bernina-om to uradio sa tankim pamučnim koncem, konac je namjerno bijeli da se bolje ističe (vidi slike).Podkratimo farmerke koliko je potrebno, uzmemo stopicu za šivenje texas platna br.8, poželjo je imati i kvalitetniju iglu ali nije neophodno, ja sam radio sa najobičnijom standardnom iglom debljine 80.

We double the edge of the sock, turn on a straight point of the desired "step" and start, I do it from the inside, when you come across a thicker transition, we approach with a needle while the foot goes "on the hill", then we stop the machine, lift the foot and drop the one behind the needle fan-shaped plastic part, it consists of three plates and it is necessary to drop approximately for the thickness of the material, lower the foot and continue as normal, finally press the forward / backward button for reinforcement. Otherwise, the machine can sew texas fabric as much as it can fit under the foot, the strength and penetration of the needle are amazing.
Making holes for buttons is done using foot No. 3, it has grooves on the underside that prevent stagnation due to dense sewing at the holes. There are two programs for making holes and they can be done in a couple of ways, it all comes down to monitoring the length and pressure on the back button, I tried it and it can be seen in the given picture, it can lead to an even better look. Bernina activa 140 is a wonderful sewing machine!
Podavijemo duplo rub nogavice, uključimo ravan bod željenog "koraka" i krenemo, ja to radim sa unutrašnje strane, kada se naiđe na deblji prelaz, priđemo iglom dok stopica krene "na brijeg", tada zaustavimo masinu, podignemo stopicu i podbacimo iza igle onaj lepezasti plastični dio, on se sastoji iz tri pločice a potrebno je podbaciti otprilike za debljinu materijala, spustimo stopicu i najnormalnije nastavimo, na kraju stisnemo tipku naprijed / nazad radi ojačanja. Inače mašina može da štepa texas platna koliko može stati pod stopicu, snaga i probojnost igle su nevjerovatni.
Izrada rupica za dugmad se vrši pomoću stopice br.3, ona ima sa donje strane žljebove koji sprečavaju zastoj zbog gustog šivenja kod rupica, Postoje dva programa za izradu rupica a mogu se vršiti na par načina, sve se svodi na praćenje dužine i za pritisak na taster nazad, ja sam probao i to se vidi na datoj slici, može se to dovesti do još boljeg izgleda. Bernina activa 140 je jedna divna šivaća masina.!

SEARCH