-->

Purchase of Used Sewing Machines / Kupovina Polovne Šivaće Mašine / Prodaja Šivaćih Mašina

Buying a used car from a beginner can be quite problematic and it is difficult to give some smart advice to these people, but still to try: The choice of sewing machine is quite individual, it all depends on what the person wants, whether sewing is a hobby or more serious. to deal with this business, we will take for a start that a person wants to have a machine for household needs, the offer of new and used (used) machines is large ...
Kupovina polovne-rabljene mašine kod početnika zna biti dosta problematićna a neki pametan savjet tim osobama je teško dati, pa ipak da pokušam :Izbor šivaće mašine je dosta individualan, sve zavisi šta dotićna osoba želi,da li joj je šivenje hobi ili se misli ozbiljnije baviti tim poslom, uzet će mo za početak da osoba želi da ima masinu za kućne potrebe, ponuda novih i polovnih (rabljenih) mašina je velika..... For those who believe only in metal, it is best to buy a machine that will have only a motor with a contact pedal and everything else to be mechanical (for beginners), for more advanced users who are "in trend" and want a computer-controlled machine, some parts below are not applicable to such models.! You have come across a used machine and you want to see how much of its correctness, first the engine and starting the engine must be without problems, strange sound from the engine, difficult starting of the machine, neglected machine in every respect, not recommended, start the engine itself , as if winding the lower thread, loosen the large nut on the upper pulley and start the engine itself, it must rotate quickly and smoothly, start the machine easily and hold the large pulley briefly with your hand, there must be no slipping, the motor must show such power on hands (do this for 2-3 seconds, no longer) with the electronic model with a toothed belt, slipping is not possible and the engine power is quite large even at the slowest movement! 
Za one koji vjeruju samo u metal, najbolje kupiti mašinu koja će imati od pogona strujom samo motor sa kontakt pedalom a sve ostalo da bude mehanika (za početnike), za naprednije korisnike koji su u "trendu" i žele kompijuterski vođenu mašinu, neki dijelovi donjeg teksta nisu primljenivi na takvim modelima.! Naišli ste na neku polovnu mašinu i želite da vidite koliko toliko njenu ispravnost, prvo motor i pokretanje motora mora da bude bez problema, čudan zvuk iz motora, teško pokretanje mašine, zapuštana mašina u svakom pogledu, nije za preporučiti, stavite u pogon sam motor, kao da namotajete donji konac, popustite veliku navrtku na gornjoj remenici i pokrenite sam motor, mora da se vrti brzo i glatko, lagano startovati mašinu a rukom na kratko držati veliku remenicu, ne smije biti nikakvog proklizavanja, motor mora pokazati kakvu takvu snagu na ruci (ovo uraditi na 2-3 sekunde, ne duže, kod electronik modela sa zupčastim remenom (kaišom), proklizavanje nije moguće a snaga motora i pri najsporijem kretanju je prilično velika !)

Look at the machine from below, if there is anything visible (some are closed), if it has a toothed belt, it must be with all teeth, clean and without traces of grease, the teeth of the lower conveyor must occasionally be outside the puncture plate about 1 mm, miss through the machine any piece of longer fabric, thread is not needed, the machine must pull the material itself, if this is not the case, it is not for shopping. Some models, in addition to the classic flat stitch, also have accessories with the so-called decorative stitching, the inclusion of these options in mechanical machines is quite different, the best are those in which it is regulated by a single central programmer, which shows the operations to be performed. The decorative stitch is basically done with a small "step", reduce the step point adjustment wheel to only 0.5mm and perform a test, everything must work without interruption and problems with the maximum speed of the machine, the pedal pressed all the way.
Mašinu pogledati sa donje strane, ako ima šta vidljivo (neke su zatvorene), ako posjeduje zupčasti remen, mora biti sa svim zubima, čist i bez tragova masnoća, zubci donjeg transportera moraju pri radu mašine biti povremeno izvan ubodne pločice oko 1 mm, propustiti kroz mašinu bilo kakav komad dužeg štofa, konac nije potreban, mašina mora da sama vuče materijal, ako to nije slučaj, nije za kupovine. Neki modeli osim klasičnog ravnog boda (štepa) imaju i dodatke sa tzv. ukrasnim štepom, uključivanje tih opcija kod mehaničkih mašina je dosta različito, najbolje su one u kojih se to reguliše jednim centralnim programatorom, na kojemu su prikazane operacije koje će se izvoditi. Ukrasni štep se u principu radi sa malim "korakom", smanjiti točkićem za regulaciju korak boda na samo 0.5mm i vršiti probu, sve mora da funkcioniše bez prekida i problema uz maximalnu brzinu stroja, pedala pritisnuta do kraja, "gas do daske" :-) 

Who knows, it is best to unscrew the top cover and look at the machine from the inside, often individual parts of the programmer can be made of plastic or Teflon and working for a long time "dry", without maintenance can be damaged. The machine in motion with the thread threaded must work back and forth without error, if when starting the machine to sew backwards the thread breaks, the machine has a problem, if it happens once or twice during the test, it is somewhat tolerant but if the thread constantly breaks when moving backwards, the problem is in the machine that requires repair, it can also be a bad thread. When testing the machine, the needle must be flat and with a blunt tip, remove the needle and check, because it can be a quality machine without the needle being defective. If the machine has the option of making buttonholes, this option requires an adequate foot, also sewing buttonholes is done in a small "step", with mechanical sewing machines this option is usually performed in 4 strokes, about making and sewing holes for buttons read HERE.
Ko zna najbolje je odviti gornji poklopac i pogledati masinu iznutra, često pojedini dijelovi programatora znaju biti od plastike ili teflona i dugo radeći "na suho", bez održavanja znaju biti oštećeni. Mašina u pokretu sa udjenutim koncem mora da radi naprijed-nazad bez greške, ukoliko pri pokretanju masine da šije unatrag puca konac, mašina ima neki problem, ako se to desi jednom-dva puta pri probi, to je donekle tolerantno ali ako konac stalno puca pri kretanju u nazad, problem je u mašini koji zahtijeva popravak, može biti i loš konac. Igla pri probi mašine mora da bude ravna i nezatupljenog vrha, skinuti iglu i provjeriti, jer može se raditi o kvalitetnoj mašini a da je igla neispravna. Ako mašina ima opciju za izradu rupica za dugmad, za tu opciju je potrebna i adekvatna stopica, isto tako šivanje rupica za dugmad se vrši malim "korakom", kod mehaničkih šivaćih mašina ta opcija se najčešće izvodi u 4 poteza, o izradi i šivenju rupica za dugmad pročitaj OVDE

Raise the foot of the machine and move the machine by hand, briefly back and forth. there must be no clearance or idling, the fully retracted upper thread with the foot lowered should be pulled out by hand with solid resistance, with the foot raised as high as possible, the thread must go much easier and with little resistance. Buying industrial sewing machines is already for the more experienced, and the most common one is "as much money, so much music", new industrial machines are quite expensive and are intended for those who are thinking more seriously of tailoring or some other business. When buying a new machine, there is not much intelligence, ask for instructions in our language and a written guarantee for service and correctness.
PS. All this, you do not need to check if you buy a machine from this site, I guarantee that each is thoroughly inspected and brought to 100% normal condition, it must be like new.
Used or new sewing machines for sale, see if they are currently available HERE
Podignuti stopicu mašine i rukom pokretati mašinu, kratko naprijed-nazad. nikakvog zazora i praznog hoda ne smije biti, potpuno uvučen gornji konac sa spuštenom stopicom treba da se rukom izvlači uz solidan otpor, pri podignutoj stopici maximalno gore, konac mora ici dosta lakše i uz mali otpor. Kupovina industrijskih šivacih mašina je već za iskusnije, a najcešce važi ona "koliko para, toliko muzike", nove industrijske mašine su prilično skupe i namijenjene su za one koji se misle ozbiljnije baviti krojačkim ili nekim drugim poslom. Kod kupovine nove mašine, tu nema puno pametovanja, tražiti uputstvo na našem jeziku i pismenu garanciju za servis i ispravnost. PS.Sve ovo, nemate potrebe provjeravati ako kupujete mašinu sa ovog sajta, JA garantujem da je svaka temeljito pregledana i dovedena u 100 % normalno stanje, mora biti kao nova.! Polovne ili nove šivaće mašine na prodaju, pogledajte da li ih trenutno ima  OVDJE 

143 comments:

 1. Saveti su i više nego dobri, a verujem i da će mnogima značiti. Svi gledamo da pri kupovini prođemo što bolje, da za malo para dobijemo ono što nam treba. Da, desi se i to da mašina posle kraćeg vremena mora na popravku, a majstori-kao majstori! I ovakvi i onakvi, a mi bez nekog znanja. Mnogo stvari svako može da uradi sam, a sad, kad ima i ovaj blog, sve postaje lakše.
  Slažem se da je mehanika bolja u odnosu na elektroniku. Po tom pitanju sam malo i staromodna, da tako kažem, jer kod elektronike je jeftinije kupiti novo nego popravljati.
  Hvala na savetima!

  ReplyDelete
 2. Ne postoji šivaća mašina bez standardnih mehaničkih komponenti,svaka masina na struju mora imati elektro-motor i pedalu za njeno pokretanje,elektroničke komponente u principu samo kao"olakšavaju"uključivanje pojedinih programa,daju na displeju određene parametre itd.
  kako olakšavaju?,pa eto umjesto da Vi rukom zavrtite programator na dati štep,to uradite sa par dodira na mikroprekidaču,
  ja ne bježim od elektronike,nova vremena nove masine,imaju one svojih prednosti,recimo neke operacije su potpuno automatske ili poluautomatske(obrada rupica za dugmad).Na kupcu je da odluči.
  Niste vi ništa"staromodni"što ste pobornik mehanike,pa lakše vam je održavati mašinu,otvorite gornji poklopac i vidite stanje,očistiti,podmazati,malo spreja za čišćenje,adekvatno ulje i"VOZI MIŠKO" !!.
  Naravno ovo važi za standardne kućne mašine,o njima najviše i raspravljamo,postoje novi modeli savremenih mašina,recimo mašine za vez,kod kojih je elektronika ključna,rad na njima je praktično potpuno automatski a upravljanje je pomoću odgovarajućeg softvera.....(ovde ide ručna:))

  Poštovanje Iskrice

  ReplyDelete
 3. Anonymous22.1.13

  Vezano za troumljenje. Ipak je riječ o modelu 530-2, Ja se ispričavam na zabuni. I veliko hvala na odgovoru! Mirela

  ReplyDelete
 4. Anonymous22.1.13

  Ako može savjet. Riječ je o nabavci polovnih mašina. Troumim se između:
  - Bagat, Ruža S Electronic (600-800kn)
  - Pfaff tipmatic 1035(fali jojo onaj plastični komad što drži konac da ne kliza po nosaču, al mislim da se može improvizirati. nikakvih dodatnih dijelova, 400kn)
  - Bernina record - 730(svi popratni dijelovi uz nju. nije baš puno korištena, ili ju je netko doobro pazio, 600kn -)

  Unaprijed hvala!

  ReplyDelete
 5. Postoje dva modela Bagat Ruža
  1.Ruža B Nova selectronic
  2.Ruža Step selectronic

  Ruža B nova ima standardnu ravnu platformu za šivanje a Ruža Step ima tzv kombinaciju rukavne i standardne platforme
  isto tako Pfaff tipmatic 1035 ima kombinovanu platformu,kombinovana ili samo rukavna platforma ima znatnu prednost u odnosu na standardnu ravnu,
  Prve dvije bagatice se u principu samo i razlikuju po tim platformama s tim da je Ruža step nešto sa većim brojem operacija,pozicioniranje igle,regulacija obrtaja motora pomoću dodatnog potenciometra i sl a Ruža B Nova ima preklopnik sa spori i brži mood.

  Pfaff tipmatic 1035 je solidan model isto tako sa kombinovanom platformom za rad s tim da ima nešto manji broj običnih i ukrasnih štepova u odnosu na bagat ruža-e ali to nije neki nedostatak,taj plastični dio što nedostaje se može improvizivati od bilo kakvog komada okrugle plastike gdje treba izbušiti na sredini jednu rupicu,u prvi mah mi na um pada čep od neke plastične boce :)

  Na vama je da se odlučite koju od gore dva modela da izaberete,pročitajte gornji post pa ga pokušajte primijeniti pri kupovini,jer ovako napamet dati preporuku je dosta nezahvalno.

  Bernina rekord 730 je meni nepoznat model i gledajući onako slike mislim da se radio o prilično starom modelu mašine.

  Poštovanje

  ReplyDelete
 6. Anonymous29.1.13

  Molim mišljenje o kupovini polovne mašine Pfaff tiptronic 1029, vrlo malo korištena? Unaprijed se zahvaljujem!

  ReplyDelete
 7. Pfaff tiptronic 1029 je veoma sličan već opisanom modelu na ovim stranicama,pfaff tipmatic 1035,
  razlika je veoma mala,mislim da su mogućnosti identične,pogledajte arhivu postova i nađite post o Pfaff tipmatic 1035,isto tako gore navedeni tekst pokušajte primijeniti kada budete eventualno kupovali taj model,dobre su to mašine ako su očuvane,prije svega rad mora biti tih,elastičan,mašina mora da radi k'o sat...
  Ako budete kupili taj model,javite se da vam dam komplet uputstvo.
  Izvinjavam se na nešto kračem odgovoru.
  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 8. Anonymous24.2.13

  Poštovani, molim Vas za savjet. Ovih dana razmišljam da kupim neku šivaću mašinu za kućnu upotrebu, ali bi voljela da bude jačeg motora tako da može šivati i deblje, čvršće tkanine. Ne znam koje bi mašine uopće gledala i gdje ih kupiti pa Vas molim za savjet.
  Unaprijed hvala.

  ReplyDelete
 9. Pitanje je jasno samo kako dati adekvatan odgovor:)
  odmah se nameće par pitanja,da li vam je to prva mašina,da li imate ikakvog iskustva sa šivenjem...itd,
  sve su to bitne stvari,sam pojam"jači materijal"je dosta"rastegljiv",svašta može biti jače...
  Ovako,slabo koja kućna šivaća mašina da ima"jači motor",to su u principu slabi i mali motori,na jačinu mašine ne utiče samo motor,mnogo štošta je značajno kod toga,
  šta hoću da kažem,ako imate namjeru raditi sa debljim i"težim materijalima"za te stvari je potrebna industrijska šivaća mašina,
  za teže uvjete rada se koriste mašine sa dva ili tri transporta,o tome je bilo dosta riječi na sajtu,
  možete Vi probati raditi i sa nekom kućnom šivaćom mašinom i deblje materijale ali obično to ide teško,puca igla ili konac,njen motor se preopterećuje,na starim šivaćim mašinama,stare"singerice",kako ih narod zove,koje imaju samo ravan klasičan štep,njih možete slobodno opteretiti kako hoćete,u najgorem slučaju može samo doći do pucanja igle,
  opet industrijske mašine imaju i "nedostatak",one samo obično imaju ravan štep a Vi imate možda namjeru i koristiti povremeno neki drugi,recimo"cik-cak".
  .....
  Na Vama je ipak da odlučite,neka dobro očuvana polovna Bagatova mašina bi MOŽDA vama odgovarala,polovna kažem zato što Bagat već odavno više ne postoji,ima na tržištu se pojavljuju neke"bagat"overlovke ali to je najvjerovatnije kinesko.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 10. Anonymous25.2.13

  Hvala Vam na odgovoru, mnogo ste mi pomogli. Ja bi voljela da mogu šivati i npr .prirodnu kožu, ali u biti to je nemoguće na kućnoj šivaćoj mašini koja ima npr. 21 način šivanja. To bi mi bila prva mašina, ali imam već nekog iskustva sa šivanjem. Sad Vas molim za savjet, što vi mislite o šivaćoj mašini Toyota JFS21 Jeans, piše da je jačina motora 70W, da li je to dobro ili postoje kućne mašine sa jačim motorom? Hvala na odgovoru. Lijepi pozdrav.

  ReplyDelete
 11. O šivenju prave kože već je bilo"govora"u nekoliko tema,šivenje prave kože na kućnoj mašini nije predviđeno ni"pod razno"
  Toyota JFS21 Jeans,gledajući slike mogu reći da se radi o standardnoj mašini za kućnu upotrebu,ima jednostavno mijenjanje programa na mašini,snaga motora od 70 W je otprilike neki standard na ovakvim modelima,
  motori na kućnim šivaćim mašinama su u principu do 100 W,možda postoji nešto malo jače ali je to sve tu negdje,
  ovo"jeans"je po meni samo neki vid marketinga i izdvajanje modela,da je nešto specijalizirana za "džins"ne vjerujem,
  onako lijep i zanimljiv model mašine.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 12. Pozdrav.
  Dobila sam Bagatovu Super Slavicu na probu. Što preporučate: Da ju prvo proučim po upuststvima i upalim ili da ju ipak prvo odnesem na servis da ju tamo pregledaju i probaju upaliti?
  Ne znam koliko je riskantno pokušati upaliti mašinu i nešto proštepati ako nije podmazana (a sigurno nije korištena godinama).

  Hvala, pozdrav iz Zagreba

  ReplyDelete
 13. Pa možete malo pogledati uputstvo,Bagat Slavica je gotovo identična bagatovoj"višnja"mašini.
  Ne vidim potrebe za servisom,ja ću vama reći što će te uraditi.
  Prvo pogledati kako motor radi,onako"na prazno",odviti točkić na velikoj remnici-zamašnjaku,kako kada se namotava donji konac i pokrenuti,ako motor lijepo i glatko radi to je OK,pritegnuti točkić za blokadu,SLOBODNO odviti dva vijka koji drže gornji poklopac,odviti vijak koji drži poklopac gdje se nalazi žaruljica(sijalica),uzeti adekvatno ulje i na sva zglobna mjesta,klizne površine nanijeti po malo ulja,uz povremeno lagano pokretanje mašine,isto tako i sa donje strane mašine.
  Stroj pomalo razrađivati uz dodavanje ulja i postepeno povećavanje broja okretaja,sa podmazivanjem mašina će dobijati i ljepši zvuk.
  Ako ste sposobni detaljno podmazati mašinu po datom uputstvu,ne vidim neki poseban rizik njenog stavljanja u pogon.
  Ponekada je potrebno podmazati i ležajeve motora ali taj posao nije za Vas.
  Dodajte par kapi ulja i u petljač-grajfer i Vaša"avantura"na šivaćoj mašini može da počne :),svakako prvo vratiti skinute poklopce i još malo pručiti uputstvo.
  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 14. Anonymous16.4.13

  Htela bih da Vas pitam u vezi Bagat Ruza Selectronic da li moze da sije rastegljive materijale na pr.zersej?Pokusala sam na jednom materijalu i rasteze ga,uopste ne izgleda lepo a u upustvu pise da sije takve materijale.Pitala sam neke krojacice za savet i nista.Molim Vas ako mozete da mi pomognete!

  ReplyDelete
 15. Kratko kazano TEŠKO,moguće je proštepati rastezljivi materijal ali problem nastaje zbog toga što štep nije rastezljiv;
  Krojačice kriju svoje znanje,za šivenje rastezljivog materijala koristite što užu stopicu i podesite je tako da nema jak pritisak na materijal,igla mora biti tanka sa tankim koncem,materijal prilikom šivenja blago istežite i vidite šta ste dobili :)
  I ako uspijete opet nije to najbolje,da bi ste radili sa elastičnim materijalima morate kupiti overlock šivaću mašinu,ona je za elastične materijale nezamjenjljiva jer samo overlovka može da proizvodi pravi elastični štep,sve ostalo je improvizacija.
  Poštovanje

  ReplyDelete
 16. Anonymous16.4.13

  Hvala Vam mnogo, savet mi mnogo znaci jer bih nastavila da se mucim a nista ne bih uradila,ovo je jedino mesto gde sam uspela da dobijem pomoc posle nekoliko meseci.Opet,HVALA!

  ReplyDelete
 17. Anonymous5.6.13

  Dobar dan!
  Interesuje me sta mi mozete reci o Singer 8280 masinama. Imam priliku da je kupim za 150 eura - nova? Kako da je razlikujem od kineskih plagijata :)Početnik sam u sivanju i sijem za svoje i potrebe svoje porodice i imam Ruzu step electronic i imam problem sa njom i njenim dojnjim koncem pa zelim da je zamjenim.... Da li je to pametna zamjena? Unaprijed hvala i zelim vam svako dobro !

  ReplyDelete
 18. Dobar dan i Vama :)
  Singer 8280(slika gore)je klasična mehanička šivaća mašina novije proizvodnje,dakle ništa posebno,O singer-u kao brendu ne treba trošiti riječi,to je jedan od najpoznatijih brendova,kada su u pitanju šivaće mašine,dugogodišnja tradicija i kvalitet su nesumljivi.
  Plagijati su česta pojava,kopije su toliko vjerne da razlike gotovo da nema,pregledati kod prodavača literaturu,porijeklo,proizvođača,dilera...itd.
  Dakle radi se o jednom sasvim solidnom modelu koji može sve Vaše potrebe da zadovolji,ima i rukavnu platformu što je prednost,programator je krajnje jednostavan.
  MENI je cijena malo pojaka,ali nemojte gledati u 10-20 €,to je najmanje važno.Ipak odluka je na Vama.

  Bagat ruža step je dobra mašina,kada budete imali vremena objavite vaš problem na postu"Nedostaci tokom rada na šivaćoj mašini",
  na kraju da Vam kažem da ne mora značiti da će sa novom mašinom ići sve glatko,različiti sitni zastoji su normalna pojava na svim mašinama.
  Poštovanje i svako dobro :)

  ReplyDelete
 19. Anonymous5.6.13

  Zanima me da li je ovaj tip mašine dobar,Husqvarna 1050, naime našao sam na www.*****.** zanimljivu ponudu, pa šta mislite da li se vrijedi kupiti.?

  ReplyDelete
 20. Husqvarna je Švedski brend,na sajtu ima i detaljan post o Husqvarna mašinama,istorijat brenda.
  Inače Husqvarna je relativno rijedak brend na našim prostorima,vjerovatno zbog cijene,noviji modeli su skupi,usudio bih se reći da su cijene novih modela prevelike i"prenapuhane"za naš standard,za švedski vjeroatno nisu :),dijelovi, ako kojim slučajem zatrebaju su preskupi i obično se naručuju preko interneta.
  Husqvarna 1050 je naizgled odličan model,na vama je da to detaljno pregledate i ispitate i da odvagate cijenu i kvalitet,koji je kod Šveđana ipak neupitn.

  ReplyDelete
 21. Anonymous9.6.13

  Imam priliku povoljno kupiti mašinu Huskystar 215. Molim Vas mišljenje o ovom modelu? Hvala

  ReplyDelete
 22. Huskystar 215 bi trebalo da bude šivaća mašina iz"porodice"Husqvarna Viking:
  Huskystar 215 je klasična kućna šivaća mašina,oko 16 vrsta štepova,može da radi obradu rupica za dugmad,najveća širina kod cik_cag boda je oko 5 mm a maximalni korak je oko 4 mm.
  Ima ravnu platformu koja se može pretvoriti skidanjem jednog plastičnog dijela u rukavnu mašinu.
  Standardni oscilirajući grajfer,mali potrošač struje(oko 80 w).
  Mašina je jednostavna za rukovanje a Husqvarna se vodi kao kvalitetan švedski brend.
  Na Vama je da ostalo procijenite.
  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 23. Anonymous9.6.13

  Hvala na brzom odgovoru za Huskystar 215. Ja već imam endlericu Mammylock i industrijsku štepericu Juki. Ova mašina mi je potrebna samo za izradu rupica i nekih drugih jednostavnih bodova,kojih nema na industrijskoj mašini. Da li možda znate koliko bi bila realna cijena polovne Huskystar 215 mašine? Tražim prvenstveno kvalitetnu mašinu,a ne trebam razne ukrasne bodove. Ova koju sam našla je "made in Sweden" pa se nadam da je kvaliteta neupitna.

  ReplyDelete
 24. OK,u principu ovakve komentare i pitanja ne objavljujem ALI,
  moram zbog toga da bih NAGLASIO;
  da ja nisam ovdje da procjenjujem i kalkulišem ni o kakvim cijenama,ne samo Vama,nego uopšte NIKOME,molim Vas,imate internet pa tražite,pogledajte,vidite kako se kreću cijene na tržištu i tako."Masinski-kutak"se bavi pitanjima tehničke naravi .!
  Ovaj odgovor ne morate komentarisati,upućen je SVIM posjetiocima.
  A Vama pozdrav i svako dobro.

  ReplyDelete
 25. Anonymous14.6.13

  zdravo,
  htjela bih da vas pitam o masini necchi-bagat model 885-100 kakva je masina i mozete li mi reci par stvari o njoj.Imam priliku da je kupim,i zanima me da li moze deblje tkanine da sije.
  veliki pozz

  ReplyDelete
 26. Necchi bagat 885-100 je standardna industrijska šteperica,to su prilično robusne mašine,predviđene su za ravno štepanje što tanjih što debljih materijala ali ne očekujte čuda od te mašine,ako mislite raditi neke zahtjevnije poslove,nađite isti takav model ali bar da ima i gornji-igleni transport.
  Mašine tog tipa nisu za početnike i traže nešto iskustva,obične šteperice su u principu brze mašine a doziranje na kvačilu traži malo vježbe i privikavanja.
  Preporučujem post"Necchi Bagat 958-101"(arhiva 15.03.2013)
  Pozdrav

  ReplyDelete
 27. Anonymous18.6.13

  Poštovani
  mene zanima koliko potroši električne energije,industrijska šivaća mašina(na trofaznu struju)?
  Hvala

  ReplyDelete
 28. Nema tu skoro nikakve razlike,da li je mašina na jednu ili tri faze,sve zavisi,prosječna potrošnja industrijske šivače mašine je od 500-700 W(0.5-0.7 KWh)
  Pozdrav

  ReplyDelete
 29. Anonymous4.7.13

  Molim Vas mišljenje o Singer 7146??Našla sam polovnu,navodno malo korištenu. Da li treba na nešto posebno obratiti pažnju kod kupovine(osim vaših prethodnih savjeta)?

  ReplyDelete
 30. Šivaća mašina Singer 7146 je nešto straiji model,stariji modeli Singerica su rađeni od veoma kvalitetnih materijala,kako ste rekli,pogledajte savjete iz posta i možda bi ste mogli pogledati nekoliko"plastičnih"zupčanika koje ima,prije svega to je par konusnih spregnutih zupčanika na grajferu.Pogledajte u kakvom su stanju.
  Pojava"plastičnih"zupčanika i pojedinih dijelova je normalna pojava kod svih šivaćih mašina,nije to obična plastika,to je specijalna tvrda plastika.....
  Pozdrav

  ReplyDelete
 31. KATARINA L21.7.13

  DA LI JE MOGUCE BAGAT MASINU IZ KABINETA MONTIRATI U KOFER, ORIGINALNI BAGATOV ILI NEKI DRUGI PRAVLJEN PO MERI?

  ReplyDelete
 32. Naravno da je moguće i to veoma jednostavno,veličina"baze"u bagaovih mašina je uglavnom ista,male razlike,sad zavisi koji model posjedujete,najuži gornji dio kofera je kod"seletctronic"modela,ostali su svi široki i veoma slične veličine.
  Ponekada u nekim manjim stanovima kabinet zauzima prostor,pa je stoga ta promjena potrebna a nekome starinski šivaći kabinet od Bagata je izgledom prevaziđen,ni ja ga ne volim.
  PS.ne koristite velika slova :)
  LP

  ReplyDelete
 33. Anonymous8.9.13

  Pozdrav
  Zanima me vaš savjet oko kupnje mašine za šivanje svečanih haljina?
  Hvala

  ReplyDelete
 34. Hvala na zanimljivom pitanju;
  Nažalost adekvatan odgovor Vam ne mogu dati,ja nisam krojač ali otprilike znam da su za šivenje odjeće potrebne bar dvije mašine,to su ravnoštepajuća mašina i obavezno jedna overlovka.
  Kod Vas bi sigurno kao broj jedan trebala biti nabavka KVALITETNE overlock šivaće mašine.
  Poštovanje

  ReplyDelete
 35. Anonymous8.9.13

  Dobar dan. Planiram da kupim sivacu masinu.
  U ponudi su mi:
  Toyota FSR 21
  Singer SMART II
  Elna 1000 SEW FUN
  Singer 155
  Posto sam pocetnik, molim Vas da mi pomognete... Na sta je vazno da obratim paznju?
  Hvala.

  ReplyDelete
 36. To su sve noviji modeli kućnih šivaćih mašina,
  pa i ja kada bih ih kupovao teško bi se odlučio.
  Ne znam na kakvu"pažnju"mislite,Vi kao početnik kupite model koji ima dobru regulaciju brzine rada,recimo sporiji mod,poluautomatsko udijevanje konca u iglu..itd.
  Ja bih dao prednost za Toyota fsr21,ima najjednostavniji izbor programa,centralno dugme programatora sa više pozicija i skicom štepova sa strane a Vi koju god kupili nećete sigurno pogriješiti,to su nove mašine,tražite pismenu garanciju i uputstvo na našem jeziku i"naoružajte"se sa puno strpljenja,nikakve posebne veze nema što je mašina nova i ona može početnicima zadavati problema,u svakom slučaju Sretno :)
  LP

  ReplyDelete
 37. Anonymous17.9.13

  Kupio bi majci neku polovnu mašinu ali očuvaniju,pa ne znam koja je bolja.Ona do sada preko 30 godina je šila na masini (Super Slavica) posto se pomalo bavi time i krojačica je ali ovako malo kući radi.
  Ona mnogo dobro priča o njenoj Super-Slavici ali sam razmisljao da kupim možda neki model maaalo noviji,je bolji i ima nesto vise...
  Da li da potrazim isto neku ocuvaniju BAGATOVU Super Slavicu ili BAGAT-Visnju ili BAGAT-Danicu. Ove novije ne bi,jer je plastika unutra.
  HVALA ti puuno pa ako mozes da mi das odgovor da mi bude lakse,jer se ne razumem puuno a hocu da ima dobru masinu.
  HVALA unapred.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 38. Bagatovi modeli"super slavica,višnja i danica"su veoma slični modeli,razlike postoje samo po pitanju motora,neke od njih imaju prefix"selectronik"a neke ne,modeli selecronik su bolji ali zato i osjetljiviji na kvarove.
  Greška je što"bježite"od bagatovih modela tipa "ruža selectronik",naravno,morate gledati da kupite što očuvaniji model,preporučujem sa kombinovanom radnom platformom.
  Što se tiče plastike,to SVE mašine manje više posjeduju i to nije ništa problematično,uz normalno održavanje nebi trebalo biti nikakvih problema.
  Na kraju razmislite da svojoj Majci ispunite želju i neka Ona odluči koju mašinu da joj kupite,nećete tu puno pogriješiti.
  Pozz

  ReplyDelete
 39. Anonymous28.10.13

  Pozdrav, zanima me da li neko ima iskustva sa sivacim mašinama? Željela bih da počnem da šijem pa me interesuje koje su sivace mašine dobre. Na internetu sam nasla povoljnu masinu Bagat Leti JH 680, ali nisam ništa nasla o njoj i ne razumijem se u sivaće masine..?

  ReplyDelete
 40. Svi ovdje koji dolaze na ovaj sajt se zanimaju za šivaće mašine,neko je početnik a ima nas koji se sa njima"družimo"i desetinama godina.
  Pitanje postavljate drugi put i sad je malo bolje i na koliko-toliko odgovarajućem postu.Vaš odgovor je na postu:
  "Šivanje za početnike-polaznike".Link koji ste postavini ne može biti objavljen.
  Pošto tek želite da počnete učiti,ponovo naglašavam,kao i većini početnika,MORATE biti strpljivi i uporni,to je zanat kao i svaki drugi,imate ovdje na sajtu svega i svačega,pa čitajte,pitajte,komentarišite iskustva i molim Vas,uvijek postavljajte pitanje ili komentar da ima veze sa datom temom.!
  Pozdrav

  ReplyDelete
 41. Anonymous1.11.13

  Redovno pratim Vaše tekstove i svaki put se oduševim temama o kojima pišete, znanjem koje posedujete i željom da to podelite sa ostatkom sveta! Bavim se šivenjem već dugo i razne mašine su mi prošle kroz ruke a sa njima i razni problemi, a i na fakultetu sam imala predmet koji se bavio mašinama u proizvodnjama i mislila sam da sam do sada naučila sve o njima ali uz Vaš sajt uvek saznam nešto novo. Samo nastavite sa ovako dobrim radom!
  Veliki pozdrav

  ReplyDelete
 42. Šta da kažem,hvala na lijepim riječima i pohvalama,trudim se da budem poseban,tema je bezbroj,isto tako i novih ideja,na šta će sve ovo izaći,nemam pojma,Bože zdravlja,vidjet će mo :)
  Lijep pozdrav i svako dobro

  ReplyDelete
 43. Molila bih za jedan savet, ako je moguće? Upravo mi je ponuđena šivaća mašina marke Phoenix Automatic Formica veoma povoljno, o kojoj gotovo da nema ništa na internetu, pa ne znam vredi li je kupovati (polovna, naravno). Želim se ozbiljno baviti šivenjem, ali uravo počinjem sa učenjem, i nisam sigurna u svoj izbor.
  Unapred hvala i veliki pozdrav.
  Tijana

  ReplyDelete
 44. Kratko kazano NIKAD ČUO,čim je nema na internetu to znači da se radi ili o nekom unikatu ili o nekoj davno propaloj firmi.JA to ne bih kupio,na Vama je odluka.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 45. Pozdrav!

  Sticajem okolnosti sam relativan početnik u krojenju-šivenju. Do sada sam koristio samo "Singericu" sa nožnim pogonom moje bake. Dobio sam na poklon od oca koji ima dugogodišnje iskustvo u tome šivaću "Juki DDL 555".

  Zanima me Vaše mišljenje o ovoj mašini, kao i na koje bih stvari trebalo da obratim pažnju tokom održavanja/korišćenja/kupovine delova...

  ReplyDelete
 46. Singerica na nožni pogon i industrijska šteperica Juki 555 su"nebo i zemlja",Juki 555 je klasična šteperica i za vas će to biti velika promjena u odnosu na singer na nožni pogon,prije svega brzina,Juki 555 je prilično brza mašina,u početku možete samo vježbati lagano kretanje,ubacite komad materijala,netreba konac i vježbajte doziranje brzine na kvačilu;
  brzina se donekle može smanjiti postavljanjem manje remenice na motor,u svakom slučaju to je ravnoštepajuća mašina,poprečno postavljen rotirajući grajfer,neke imaju pumpu za centralno podmazivanje a neke pristupne tačke,ma nemate tu šta posebno da brinete,podmažite masinu i "VOZI MIŠKO",to su veoma dugotrajne mašine,kvalitetnih materijala,kvarovi vrlo rijetki,mogući problemi oko grajgera i sl.
  Preporučujem da pogledate post:"Kotrljajuća stopica-transformacija-21.05.2013",tema je kako transformisati Juki 555 u masinu za šivenje nesto"težih materijla,pogledajte i centralno podmazivanje kod
  mašina,zatim grajfer....itd,pretraga sajta na dnu stranice.
  Poštovanje Savo

  ReplyDelete
 47. U suštini razlika je samo kada je ne gledaš već radiš. Konac se gotovo isto udeva, špulme su iste, mada je kod Singerice vertikalan. Mašina ima centralno podmazivanje te je automatika ovde lepa stvar.

  Moj savet (tatina fora iz firme) jeste da kada prvi put sedati skinete iglu obavezno i učite vođenje materijala i to npr pantalona ili sl gde ima dugih i kratkih štepova. Skidanjem igle se postiže da i ako ne stignete da sklonite prste isti ne budu .... izbockani. Time uvežbavate rad ruku što je najbitnije.

  I da dodam prve stvari koje šijete biće bačene ili šivene nekoliko puta, pomirite se u startu ...

  ReplyDelete
 48. Skidanje i igle je za totalne početnike ali u svakom slučaju ODLIČAN savjet.Što se tiče automatskog podmazivanja,ipak Vi povremeno skinite bočni poklopac gdje je nosač stopice i iglenjača pa ručno dodajte koji kap ulja.Pozdrav i javite se još koji put sa ovako lijepim komentarom.

  ReplyDelete
 49. Anonymous17.12.13

  Opet ja (pisala sam 02.11.).
  Uradila sam malo obimnije istraživanje (jer je cena bila neverovatno niska) i pronašla mašinu o kojoj sam pitala ranije, samo što sam joj sad našla pravi naziv i oznaku. To je Phoenix 282F, i želim samo da kažem da ako neko naiđe na takav model, odlična je kako za početnike, tako i za ozbiljnije šnajdere (ako je ispravna, naravno). Model je dosta stariji, ali su mu funkcije i mogućnosti odlične. Radim na njoj već 2 meseca i oduševljena sam.

  ReplyDelete
 50. Jao Tijana,pa gdje ovo"iskopa",svaka čast na trudu,nažalost,linkovi u komentaru su beskorisni i ne objavljuju se,ali prva slika masine će biti objavljena u"dodacima na komentare"
  To je veoma stara mašina,rijedak je to model,ali što kašeš,možda ipak nekome zatrebaju podaci.
  OK.lijep pozdrav

  ReplyDelete
 51. Anonymous7.2.14

  Teško mi je da se snadjem na Vasem sajtu, prozujala sam svuda, ali nemam gde, pa cu pitati ovde, a vi posle slobodno premestite, ali nakon sto pročitam odgovor, jer ga drugačije necu naci :-)
  Naime, hocu da uzmem masinu vec duže vreme, pa gledam na( xxx cenzura xxx), nekako tamo ljudi imaju i ocene pa mi je veće poverenje tamo kupiti,,,:-) Ali, sve je to nedovoljno informacija a ja sam običan amater koji samo voli da šije a u aparaturu se ne razumem,! i sad sam definitivno resila da rizikujem, tako da, imam par modela u izboru:
  Singer 2102 (Pise made in Italy - zar Singer nije Nemacka marka???) - lepo izgleda na oko
  Singer 634 G - pise da radi extra, ali na oko vidim da je stara.... bar 10, 15 godina
  Pfaff hobbimatic 905 - isto na oko lepo izgleda
  Necchi 559 -
  singer magic 9 8209....
  Sve masine su lepe na oko, i sve su ispravne i servisirane, ali ja nikad ne znam koju izabrati.... ???
  Prvo sam bila protiv tih starijih, jer ne znam ni koliko ljudi je baratalo sa njom, ni gde je stajala, ni da li je odrzavana, ni da li ima delova za nju ukoliko se pokvari, pa mi je par ljudi reklo da su starije masine bolje jer su pravljene od metala da sto duze izdrze, a sad su sve plastikaneri, pravljeno da cim nesto crkne ide u smece...
  I tako ja vas molim za pomoć, volim da šijem, i hocu sto vise da naučim zbog sebe. i zbog hobija, a ko zna, mozda od toga jednog dana budem i zivela :-)
  Unapred hvala i srdacan pozdrav

  ReplyDelete
 52. Nije se teško snaći,ne treba žutiti,koristiti pretragu na dnu stranice i sve OK,pitanje je premješteno i mjesto mu je na ovoj temi;
  U gornjem tekstu je nabrojano dosta toga što je značajno pri kupovini polovne šivaće mašine,to ste,nadam se pročitali,pa da odmah krenemo sa modelima za koje ste zainteresovani:
  Singer 2102-vjerovatno se radi o veoma rijetkom modelu,to što piše"made in"Italy" nije ništa čudno,odavno se mnoge firme sele iz jedne države u drugu ali nepoznat,rijedak model ne preporučujem;
  Singer 635 g,radi extra,ali mislite da ima 10-15 godina :)),ja ću Vas ispraviti,ta mašina ima i 35 godina :)
  Pfaff hobbimatic 905 je solidan model nešto malo masivniji,ali po meni lošiji je od manjih modela tipa"tipmatic"serije 1000,najveći im je nedostatak mala ubodna pločica koja je podložna krivljenju i od slabog je materijala;
  Necchi 559-solidan model,centralni programator,jednostavno rukovanje,ima na sajtu cijeli post o ovoj masini,pogledati detaljno,mora sve da radi perfektno,Necchi 559 je talijanka masina,ona ima osim osnovnog i dekorative i stretch štepove,streč štep je sličan dekorativnom ali je djelimično rastezljiv,dobra stvar za šivaće mašine;
  Singer magic,ružna starača,sa malo operacija;
  To pitanje izrade od metala-plastika je davno prevaziđeno,sve najmodernije mašine su s vanjske strane u
  plastičnom"oklopu"a unutrašnjost je manje više od metala,skuplji noviji modeli imaju glavnu metalnu konstrukciju a sa vanjske strane je sve plastika.To je suvišna diskusija,na kraju nisu sve"plastike"iste,to je kao i metal,ima je i veoma otporne i tvrde a ima i"obične",da tako kažem.
  Stariji modeli tipa Singer jesu od metala i izdržljivi su ali samo ravan štep,ništa drugo,stoga ta poređenja nemaju nekog osnova.
  Moj prijedlog je Necchi 559 a vi će te je pregledati i odlučiti se.
  Pozdrav

  ReplyDelete
 53. Anonymous7.2.14

  Jao Master-u, pa Vi ste divni! :-))) A čim sam pustila komenar, posle 5 sekundi sam našla ovaj deo sa desne strane gde sam i trebala da pisem :-)
  Znala sam da bih da sam ja birala pogrešila, ja sve biram da mi je lepo na oko, a posle mi djavo bude kriv... Zato sam i trazila gde da se raspitam, jer oko mene niko nema pojma... A eno se, na ******* razgrabiše za **************...?? ponuda. Ima ih vise sto padaju na izgled :-)
  Znaci, ipak Necchi...kod nje mi se svideo štep kakav ima, prodavač je i to uslikao, ima milion vrsta, mada meni treba samo dve, tri, ali nije na odmet... :-)
  a ima jos jedna.... kakva je Shrak 200 IT?? Kaze ciha da je ganjc nova, žena je probala 1,2 ali je ne zanima sivenje?

  ReplyDelete
 54. Pazi da ovo ne ispadne "humoristički trenutak za masinski-kutak" :))
  Kaže cigo"saso mange mašina,shark 200.....neće mi žena da šije pa prodajem ::))
  Nemam pojma,to mora da je nešto novo sa istoka a sva roba sa istoka mora dobro pod lupu??
  Skoro mi je došla nekim slučajem mašina"singer",gledam ja onako bijela dopadljiva,pogledam iza
  "made in Taiwan",pomislih,nema tu ni "S"od Singera,samo sam je otvorio i pogledao jedno klasično smeće,dva puta je zakucao čekićem i u kontejner,neupotrebljivo smeće,možda je prošila 10 m materijala.
  Ali zato"taiwanska privreda ide uzlaznom putanjom" :)))

  ReplyDelete
 55. Anonymous21.2.14

  Hteo bih da kupim suprugi masinu za sivenje.Mozete li mi reci kakva je ova masina:( www. ************ )
  NECCHI 559.Hvala unapred.Inace supruga je pocetnik sto se tice sivenja.

  ReplyDelete
 56. Na dnu stranice je tražilica,ukucajte Necchi 559 i vidjet će te o čemu se radi.Lijep vam pozdrav

  ReplyDelete
 57. Anonymous22.2.14

  Pozdrav!
  Razmišljam da kupim šivaću mašinu, do sada nisam šila. Našla sam polovnu mašinu Privileg Super Nutzstich,model mi 208 Molim Vas za savjet, da li se isplati kupovati ili da izaberem neki drugi model :)
  Unapred hvala.

  ReplyDelete
 58. Ma može za početnike bilo kakva,važno je samo da je ispravna a na vama je da procjenjujete šta se isplati a šta ne,za početak imate želju da naučite raditi na šivaćoj mašini,savjetujem da se ne upuštate u kupovinu nekog skupog aparata koji će za par dana samo kupiti prašinu po kući.Pročitajte gornji post,pretražite sajt,učite,budite veoma strpljivi,neka Vas pucanje konca i igle ne obeshrabri,ipak će trebati nešto vremena i puno strpljenja da se savladaju neke osnovne radnje i čuvajte prste :))

  ReplyDelete
 59. Anonymous5.3.14

  Pozdrav! Imam AEG 220 mašinu i nisam zadovoljna njenom snagom...Interesuje me vaše mišljenje i preporuka,bernina 830 ili bagatove stare mašine ?Unaprijed hvala!

  ReplyDelete
 60. Možda ste Vi puno očekivali od šivaće mašine AEG 220,to je klasična kućna šivaća mašina sa vjerovatno nešto slabijim motorom a Vi možda pokušvate da šijete deblje tkanine,trostruki teksas i sl.naravno da će to ići teško,probojna moć igle kod te mašine je mala.Ako želite Bagat sa jakom probojnom moći igle to je onda bilo koji "selectronic"model,selektronic modeli bagata imaju dodatnu elektroniku kojom se pojačava ubod igle i na maloj brzini.
  Porediti Berninu i Bagat nemam namjeru.Poštovanje

  ReplyDelete
 61. Anonymous6.3.14

  Nabavila sam šivaću mašinu Brother 607 Pacesetter,ali ne mogu nikako da podesim štep,nekako mi je nerazumna,možete li da mi kažete kako da podesim one silne poluge i dugmiće kad hoću da šijem pravo,a kako kad hoću cik-cak?
  Hvala

  ReplyDelete
 62. (Sewing machine Brother 607 pacesetter)
  Slika gore u"dodaci na komentare",nisam ni ja nikada radio na toj mašini ali neke stvari mogu po iskustvu odmah zaključiti,na mašini sam označio 5 pozicija koje bi mogle za Vas biti značajne:
  1-raspon cik-cak boda i ili pozicija igle (nisam siguran,prije će biti ono prvo)
  2-šivenje naprijed-nazad
  3-dužina boda,"korak"između dva uboda igle
  4-glavno dugme programatora
  5-tabela programa
  Na samoj tablici programa pišu preporuke za određeni štep,pozicija"FINE"na regulatoru dužine boda se koristi kod obrade rupica i kod dekorativnih štepova,tada je korak veoma mali od 0-1 mm;
  ravan bod je 1-ca a cik-cak 3-ka na programatoru,širinu cik-cak određujete pozicioniranjem igle.
  Obrada rupica se vrši u 4"koraka"(A-B-C-D / FINE)
  Mislim da bi ste to uz još malo probe trebali skontati,nije to ništa posebno komplikovano.Pozz

  ReplyDelete
 63. @Vesna
  Ja sam mislio da ste Vi kao promijenili mašinu,pa se nemožete najbolje snaći a Vi ste u stvari totalni laik kada su u pitanju šivaće mašine.Označio sam za vas još jednu nepoznatu poziciju,taj"kružić"lijevo,pozicija 6 služi za podešavanje napetosti gornjeg konca.
  Dobro će biti za početak da samo naučite ravni šiti a poslije razmišljajte o drugim mogućnostima.LP

  ReplyDelete
 64. Hvala, ja sam imala prvo Bsgat Jadranku, onu obicnu, na njoj ne mozes da ne znas, pa posle staru Viktoriju, malo sam na njoj sila, ima samo cik-cak, lako se nasteluje, a sad mi ova izgleda ko svemirski brod. Znam po malo da kroji i sijem, ali ovako komplikovanu imam prvi put. Hvala vam puno, e a imala sam i jednu stariju brother ali sam je poklonila, ni ona nije bila komplikovana
  jos jednom puno hvala, od sutra sedam i ucim

  ReplyDelete
 65. Brother 607 je dobra mašina,stariji model a za ono vrijeme kada je se proizvodila bila je"svemirski brod".Da,"jadranka"je baš ono najjednostavnja mašina,naučit će te Vi i na ovoj,malo strpljenja,preporučujem i jedno otprašivanje,čišćenje i podmazivanje mašine.
  Na masinski-kutak.com imate svega i svačega za naučiti,koristite pretragu
  na dnu stranice.Poštovanje

  ReplyDelete
 66. Anonymous1.4.14

  Pozdrav, ja isto imam maminu Brother 607 pacesetter. Imam iskustva u šivanju, ali na ovoj mašini mi nije jasno to što mi se čini da nema opciju za ravan šiti običan, ravan šav. Postoji ravan, ali trodupli. Nisam sigurna jesan li u pravu ili ju ne znam podesit.

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

  ReplyDelete
 67. moderator1.4.14

  Slika mašine gore u komentarima,komandna tabela povećana,redoslijed programa:A,B,C,D,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,M
  Postavite programator na poziciju"M",cik-cak na 0-nula,pozicija igle po želji.Nećemo se dopisivati zbog ovakvih sitnica. Pozz

  ReplyDelete
 68. Anonymous10.4.14

  Pozdrav,potreban mi je savet u vezi kupovine sivace masine ,naime,imam u ponudi bernina-u 731 model za ** €,pošto nisam stručna ne znam dal se isplati dati za nju toliko.Da ne zaboravim,masina mi treba za kucnu upotrebu nista odredjeno(porubljivanje,itd)dal bi ona zadovoljila te potrebe?Hvala

  ReplyDelete
 69. Bernina 731 spada u klasičnu grupu elektro-mehaničkih mašina,njena proizvodnja datira iz 1970-tih,odmah da kažem da na godinu proizvodnje ove masine puno ne obraćate pažnju,radi se o prilično kvalitetnim mašinama koje mogu trajati godinama.Prvo pročitajte gornji tekst,može vam koristiti.Bernina 731 ima klasični mehanički programator sa manjim brojem opcija,što Vama odgovara.Potrebno je izvršiti pregled mašine,otvoriti gornji poklopac,jednostavno ga otvoriti vukući rukom prema gore,sa lijeve strane,prema dijelu sa iglom,unutar mašine se nalazi jedan bijeli zupčanik,treba ga detaljno pregledati,lagano okretati rukom mašinu i pregledati ga cijelim obodom,nesmije biti niti najmanje vidljivih oštećenja.Odviti centralni točkić na remenici i dati motor u pogon,motor mora raditi bez greške.Može se desti da mašina ne pravi najbolji štep zbog loše podešenosti gornjeg i donjeg konca,tu vam nažalost ne mogu pomoći,tražite od prodavača da to podesi ili Vi pogledajte na sajtu tekst o tome.Bilo bi korisno da mašina ima bar još koju dodatnu stopicu kao i dodatnu platformu koja se postavlja na rukavnik.
  Cijena koju ste naveli je po meni prihvatljiva i uopšte nije puno novaca za taj model,takve mašine na zapadu su i dan danas prilično skupe.
  Za kraj da dodam,u slučaju kupovine prvo što je potrebno izvršiti detaljno podmazivanje mašine,možda to nije radilo godinama a rad na"suho"bi oštetio klizne ležajeve mašine.Lijep Pozdrav

  ReplyDelete
 70. Anonymous30.5.14

  Zdravo! Moze li pomoc oko kupovine polovne singer masine,naime radi se o tri modela cije su cene jako priblizne : Singer samba 20,Singer concerto 3 i Singer 9111. Veliki pozdrav i havala unapred !!!

  ReplyDelete
 71. Sva tri modela Singer šivaćih mašina koja ste naveli su veoma slični,mislim da se radi o licenciranoj proizvodnji iz Italije (made in Italy),nemam vam tu ja šta pomoći,samo direktan pregled mašine može biti od koristi,Svi ti modeli u donjem dijelu imaju nekoliko plastičnih zupčanika koji veoma često znaju biti u lošem stanju,obično se to dešava usled dugogodišnjeg neodržavanja i radu"na suho".Zamjena tih zupčanika je prilično složen posao i traži iskusnog majstora.Da se razumijemo,plastični zupčanici su veoma česti na šivaćim mašinama.Postoje i modeli proizvedeni na Taivanu,isto nose naziv Singer,to ne kupujte taman da je džaba,radi se o klasičnom smeću.Dakle pregled i test mašine na licu mjesta a koju god odaberete,sve tri su veoma slične.Pozdrav

  ReplyDelete
 72. Anonymous1.8.14

  Molam za mislenje za industriska masina za sienje YUKI DDL 555 , dosega nemam iskustvo so industriski masini za sienje, pa ve molam za vase strucno mislenje za navedeniot model. Srdecni pozdravi od Makedonija


  ReplyDelete
 73. Yuki klase 555 spada u grupu industrijskih ravnoštepajućih mašina,posjeduje poprečno postavljen rotirajući grajfer.Odlikuje je velika brzina uboda u minuti i namijenjena je za šivenje nešto lakših ali ne rastezljivih materijala.Yuki 555 ima centalno podmazivanje a ulje se nalazi ispod mašine u posebnoj posudi odakle ga crpi uljna pumpa.Uz reduciranje brzine i dodatka kotrljajuće stopice može se transformirati i za šivenje nešto težih materijala kao što su koža i slično.Ako nemate iskustvo sa industrijskim šivaćim mašinama to bi za Vas bila velika promjena,morali bi ste prvo malo vježbati kontrolu brzine,uopšte ne mora biti konac u mašini,samo stavite štof i vježbajte kretanje,doziranje brzine itd.
  Juki 555 je već spomenuta u nekoliko tema stoga vam preporučujem da pogledate sledeće:
  JUKI - pravilno postavljanje konca;
  Centralno podmazivanje kod šivaćih mašina-strojeva;
  Kotrljajuća stopica (transformacija);
  Pogledajte i naš YouTube kanal na kome je prikazana transformacija Juki 555 uz dodavanje kotraljajuće stopice.
  Puno pozdrava za cela Makedonija i drago mi je što ste se javili :)

  ReplyDelete
 74. Korekcija gornjeg komentara,Dobio sam pitanje u s vezi Yuki 555 a i Ja sam u odgovoru grešku pravio.
  Japanski brend nosi naziv JUKI (ne početno Y).
  Dakle riječ je o "šivaća mašina Juki ddl 555".

  ReplyDelete
 75. Anonymous11.8.14

  Molim za mišljenje...
  Potpuni sam neznalac kada su mašine i šivenje u pitanju, ali želim savladati tu veštinu za lične potrebe (tipa porubljivanje, krpljenje). Imam priliku dosta povoljno (cca 15 Eura) nabaviti polovnu Victoria Lady 2005 mašinu, ispravnu, očišćenu, podmazanu, s jednom manom - potrebno je zameniti grajfer.
  E sad, kao potpuni laik nemam predstavu koliko bi taj deo mogao koštati, kao i njegova zamena, pa bih Vam bila zahvalna za mišljenje isplati li se ovakva kombinacija, ili da tražim ipak potpuno ispravnu mašinu?

  Hvala unapred!

  ReplyDelete
 76. Ne može biti ispravna ako prodavač kaže"da samo treba zanijeniti grajfer",to je potpuno neispravna šivaća mašina.Možda je stradao zupčanik koji pokreće grajfer??Victoria lady 2005 su inače u ispravnom stanju jeftine mašine.Nemojte to kupovati,potražite ispravnu mašinu ili kupite novu.Pozdrav

  ReplyDelete
 77. Anonymous22.9.14

  Potrebna mi je pomoć oko kupovine šivaće mašine.Imam u ponudi pfaff 481-731. pa interesuje da li ova mašina može da radi i deblje materijale,tipa štof. ?
  Hvala

  ReplyDelete
 78. Pfaff klase 481 je industrijska šivaća mašina sa iglenim transportom materijala,što je svakako prednost,samim tim bi trebala moći raditi i nešto deblji štof.Ovaj dodatak (731) ne znam čemu služi a možda je sa te mašine i uklonjen.
  Ako do sada niste radili na industrijskoj mašini,kupovinom ove pfaffovke,to će biti velika promjena i trebat će određeno vrijeme za privikavanje.LP

  ReplyDelete
 79. Poštovani,
  možete li mi pomoći i reći da li ste imali kakvih iskustva s mašinom silver crest s 33 funkcije, da li je dovoljno jaka da šiva traper i štof i piše da ima 700 uboda u minuti, pa me zanima da li je to puno ili malo?

  ReplyDelete
 80. SilverCrest sewing machine;
  radi se jeftinim hobi modelima,podrazumijeva se da za malo novaca ne očekujte čuda,to što ona ima 30-tak operacija ništa puno ne znači.Sve te nove,bijele,plastične šivaće mašine su meni odbojne i ja to svojim prijateljima ne preporučujem za kupovati,ukoliko tek ulazite u svijet šivaćih mašina,onda DA,može.Nije nešto puno para a dok bude trajala bar će te puno toga naučiti.
  Šivanje trapera ??može uz jači konac ali prelaz preko većih zadebljana je sigurno problem,700 uboda u minuti je normalno za takve mašine a to nije puno,to možda može postići u praznom hodu,pod opterećenjem je to manje.Dakle da zaključim,od SilverCrest šivaće mašine ne očekujte ništa posebno.Pozz

  ReplyDelete
 81. Anonymous1.10.14

  poštovani,
  eto mene opet,budući da ste mi detaljni i lijepo objasnili što mislite o mašini silvercrest, malo bi vas još"izgnjavila" i zamolila da mi pomognete da se odlučim između ove dvije mašine koja je bolja toyota spb 15 ili singer mercury 1507,s obzirom da šivam s čvrstim materijalima i zanima me da li imaju te mašine mogućnost reguliranja dužine šava? unaprijed hvala, pozz

  ReplyDelete
 82. A čujte,koja je bolja?? Dobre su obadvije,obje mašine imaju centralno kolo programatora dok singer 1507 ima i dodatak za regulaciju boda,Toyota očito ima samo dvije ili tri dužine ravnog štepa koje su na kolu programatora,dakle,tu je prednost kod Singer-a.Toyota spb 15 ima simpatično riješen dodatak kao pomoć pri radu u obiliku male slikovne"brošurice",singer ima poluautomatsko udijevanje konca a Toyota nema :)),kod singer-a mercury mi se više sviđa grajfer,ona metoda kod Toyote mi djeluje suviše"nježno".Ako su obje mašine originalne moj izbor je Singer.Pozz i nadam se da će te se konačno odlučiti :D

  ReplyDelete
 83. Anonymous13.10.14

  Zamolila bih vas da napišete nešto o šivaćoj masini elna 500 electronic, pocetnik sam,našla sam je povoljno,pa bih je možda kupila? Hvala

  ReplyDelete
 84. Elna 500 electronik je šivaća mašina proizvedena oko 1980 godine,no taj podatak vas ne mora zabrinjavati ukoliko je mašina malo radila i dobro održavana.Radi se o poznatom švicarskom brendu,
  jednostavna je za rukovanje,na sebi ima potenciometar brzine i tri programska selektrora.
  Dobra mašina,poželjan je pregled ispravnosti a ako je kupite obavezno izvršiti detaljno čišćenje i podmazivanje kompletne mašine.

  ReplyDelete
 85. Anonymous16.10.14

  Poštovani,našla sam mašinu Pfaff 1222 u odličnom stanju i cena joj nije mala.Pa bih Vas zamolila za Vaše misljenje o njoj. Da li je ta šivaća mašina pogodna za teksas i trikotažu i da li je komplikovana za korištenje? Hvala

  ReplyDelete
 86. Da,ne znam odakle da počnem :)),taj model zaslužuje posebnu temu,već je na nekoliko mjesta spomenut na pojedinim postovima ali da kažem par bitnih stvari kada je u pitanju Pfaff 1222;
  prije svega cijena,ljudi traže po internetu i vide da je recimo u Njemačkoj ili SAD-u ta mašina na cijeni pa se onda i oni na osnovu tih podataka prilagođavaju a ne može se porediti jedno tržište Njemačke i balkanskih zemalja,Srbija,Bosna itd...to su dva različita svijeta.
  Pfaff 1222 je mašina iz 1975-tih godina,radi se o klasičnom elektromehaničkom uređaju ima ih i "selectronic"modela.Za ono doba,kada je se počela proizvoditi,Pfaff 1222 je bila"čudo tehnike",uveden je prvi put tzv."Pfaff IDT feed system",o tom postoji cijela tema na sajtu a radi se praktično o duplom transportu materijala,koji se može po potrebi uključiti i isključiti,odlična stvar,recimo imala je poluautomatsko udijevanje konca u iglu što će se tek mnogo kasnije pojaviti na savremenim kućnim šivaćim mašinama.Radi se o veoma kompleksnoj mašini ali velikih mogućnosti.
  Programator je relativno komplikovan,može šiti sve i svašta ALI,ima nekoliko veoma velikih nedostataka a to su nekoliko dijelova od specijalne plastike koji znaju vremenom pući(slika u dodacima na komentare)..
  To je prije svega u donjem dijelu mašine par spregnutih zupčanika sa plastičnim ozubljenjem,usled dugih godina rada i nikakvog održavanja i podmazivanja,pa i od"starenja"ti zupčanici znaju biti sa manjom ili većom pukotinom,često i potpuno uništeni,oni služe za pokretanje donjih transportnih zubaca,tih zupčanika kod nas nema nigdje za nabaviti a na internetu su jako skupi,posebna priča je zamjena,taj jedan ili oba zupčanika mogu zamijeniti samo experti za šivaće mašine,isto tako u gornjem dijelu mašine,tačnije na programatoru postoji jedan dio od specijalne plastike koji isto tako može biti oštećen,zamjena je nešto lakša ali taj dio je još skuplji.
  Da skratim,ne preporučujem kupovinu bez detaljnog pregleda stručnjaka,to se mora otvoriti i sve detaljno pregledati.Poštovanje

  ReplyDelete
 87. Anonymous21.10.14

  Šta mislite o bernina e66 mašini?

  ReplyDelete
 88. Anonymous21.10.14

  Vjerovatno mislite na Bernette E66 for BERNINA ;?

  To za mene nije Bernina,u samom nazivu ide prvo Bernette E66 a potom"for Bernina"(za barnina).
  Toj mašini odgovara pola kineskih startnih papučica,nemam pojma šta je i ko to proizvodi ali to za mene nije ni "B" od Bernina,za mene je svaka starija,originalna Bernina bolja od te mašine,recimo Bernina 830

  Bernette ima po fabričkim podacima 26 vrsta bodova,može raditi elastični/streč bod,ima poluautomatsko uvlačenje konca,izrada rupica za dugmad u jednom potezu,bernette e66 ima širok
  cik/cak(do 7 mm) itd.
  Na kraju da kažem da se radi o prosječnoj mašini kojoj"nabijaju"cijenu na osnovu dodatka u nazivu (for Bernina).........Pozzdraw

  ReplyDelete
 89. Anonymous23.10.14

  Bernina 1008 ? Molim vaše stručno mišljenje,Volela bih da na njoj šijem svakodnevno lakše i srednje teške materijale,žersej (za završne radnje gde ne moze endlerica) i povremeno u hladnijem periodu teže materijale (za kapute).Hvala.

  ReplyDelete
 90. Bernina 1008 je,mislim,posljednja elektromehanička mašina koja se i dalje proizvodi na staroj,poznatoj i super kvalitetnoj platformi,radi se o svestranoj mašini sa puno mogućnosti,trebalo bi da ima i prefiks"electronik",to nije neka specijalna elektronika,to je ustvari servo pojačivač elektromotora,što bi se narodim jezikom moglo prevesti kao"jačina uboda igle je konstantna neovisno o brzini mašine".Mogu se i danas kupiti kod ovlaštenih dilera(kada plate reklamirat ću ih:)) a cijena nije baš mala,od 950-1000 €,čak je cijenom u rangu nove Bernine serije 3 koje su digitalnog tipa.Ako ste spremni izdvojiti tu sumu novca moja apsolutna preporuka.Uz mašinu morate dobiti puno dodatne opreme,stopica raznih vrsta,uputstvo na vašem jeziku i naravno garanciju,koja bi trebala biti namanje 3 godine.Pozz

  ReplyDelete
 91. Anonymous27.10.14

  Dobar dan,molim Vas da i pomognete,treba mi hitno odgovor,imam u ponudi dve Toyotine masine:prva je Toyota SPA15, a druga RS2000 STF serija.Obe kao nove,molim Vas da mi napišete koja je bolja i kvalitetnija?
  Unapred hvala

  ReplyDelete
 92. Anonymous27.10.14

  Bolja je ona koja se Vama više sviđa a o kvaliteti,pa zaključite samo,imate dvije identične robne marke ispred sebe,koja je kvalitetnija ????

  ReplyDelete
 93. Anonymous5.11.14

  Postovani! Pocetnik sam u sivanju i htjela bih cuti vase misljenje o Husqvarna combina 3010 sivacoj masini koju imam prilike kupiti. Ali bih prije kupnje, ipak htjela cuti Vase misljenje o istoj. Unaprijed zahvaljujem! I naravno, sve pohvale za sajt!

  ReplyDelete
 94. Husqvarna combina 3010 veoma sliči mašini koja ima zaseban post,radi se o modelu Husqvarna 6020,pa malo i to pogledajte.Jeste problem što ste Vi početnik u šivenju,Husqvarna 3010 je prilično stara mašina,no to ne mora da znači da je puno radila,ja sam nailazio na primjerke koji su bili kao novi,to obično dolazi sa zapada gdje veoma često decenijama šivaće mašine samo stoje i"skupljaju prašinu".Husqvarna 3010 nema gornji poklopac i to usložnjava stvar,ima super kvalitetan elektromotor ,podmazivanje se vrši sa gornje strane kroz rupice,ne znam,mašina se ipak mora pregledati,već sam rekao,kupovina preko oglasa od ljudi koji pojma nemaju o šivaćim mašinama je dosta rizična.Može se desiti da se ta mašina usled dugotrajnog stajanja teško kreće,to opterećuje motor,šteti ležajevima mašine a očistiti taj model može samo pravi majstor.Preporučujem probu mašine u svim njenim opcijama.Pozz

  ReplyDelete
 95. Anonymous9.11.14

  Imam upit za mašinu Bagat ruža step
  Kupila sam je polovnu,naravno.Prijašnja vlasnica je na njoj šivala svega 2-3 puta. Ja krenula šivat i primjetim da mi se ne povlači donji konac. Izvadila sam bobinu, navela je sa novim koncem, vratila nazad, čuo se škljoc. Nakon nekoliko pokušaja, ajde donji konac se napokon povukao. Ali mašina i dalje ne šije. Gornji i donji konac se ne isprepliću. Šivam u prazno. Pokušavala sam sa zatezanjem i opuštanjem konaca. Pročitala sam na Vašoj stranici da bi bobina trebala biti opuštenija u odnosu na gorni konac. Napravila sam to ali i dalje ništa. Svaki konac radi za sebe.
  Molim Vas pomoć. Tek sam ju kupila, sva sretna kako ću krenut šivat i onda ništa.

  Unaprijed zahvaljujem na odgovoru a stranica Vam je super :) LP

  ReplyDelete
 96. Anonymous9.11.14

  Upit jeste vezan za kupovinu polovnih šivaćih mašina,samo Vi niste imali sreće sa kupovinom,da je prodavačica radila samo dva tri puta na njoj u to sumnjam,?no dobro;
  Kratko kazano Vi ste kupili neispravan šivaći stroj,problem je sa hvatačem iglenog konca (grajfer,petljač).Šta vi možete uraditi,?Skinuti obje pločice i klizu i ubodnu,izbaciti čunak i bobinu,staviti novu iglu,donesite jače osvjetljenje i polagano okrećite mašinu rukom na glavnoj remenici,obratite pažnju u kojem momentu kukica grajfera nailazi na iglu,zatim pogledajte da li se unutrašnji dio grajfera vrti zajedno sa spoljašnjim(to se ne bi trebalo dešavati) i na kraju rukom provjeriti ima li možda uzduž osee grajfra određenog zazora (neporebnog pomicanja).
  Uz sve gore nabrojano mašina se mora podmazati a sam grajfer najvjerovatnije preštelovati.
  Mi imamo uputstvo za podešavanje grajfera,kliknite na karticu "grajfer" (odmah ispod naslovnice).
  Pozz i Vama

  ReplyDelete
 97. Anonymous10.11.14

  Za pocetak... ZAKON STE! A dalje...interesira me Vase misljenje, da li se isplati kupovati polovnu (naravno ispravnu i servisiranu) sivacu masinu Singer Gold 9018? Molim Vas vase misljenje o istoj. Unaprijed zahvaljujem!!

  ReplyDelete
 98. Singer 9018 spada u veliku grupu singerica izrađenih na platformi Singer serie 9000,model za koji ste zainteresovani je u samom početku te serije.Posjeduje poseban horizontalno postavljen grajfer o kojemu postoji cijeli post,Singer 9018 je solidan model za kućnu upotrebu,onako,ništa posebno,ima opciju izrade rupica za dugmad,klasični ravni štep i nešto ukrasnih i dekorativnih štepova.
  Sve te serije imaju i veoma vitalne zupčanike sa"zubima"od specijalne plastike,koji pokreću sam grajfer,tražite od prodavača da vam ih lično pokaže,moraju biti bez i najmanjeg vidljivog oštećenja a da li se šta isplati,? to je na vama da odlučite.Svako dobro i Hvala na ono"zakon ste" :))

  ReplyDelete
 99. Anonymous10.11.14

  Hvala na prijasnjem odgovoru! A sad konacno pitanje, da kupim Singer 9018 ili Bagat Ruzu? Znam da se radi o dvije potpuno razlicite marke, ali cijene polovnih i jedne i druge su priblizno jednake, pa ne znam za koju da se odlucim. Hvala!!

  ReplyDelete
 100. Anonymous10.11.14

  Mnogi danas vjeruju da natpis "singer"na šivaćoj mašini znači i apriore kvalitet,dosta je singer šivaćih mašina iz 1970-80-tih godina koje uopšte nisu nekog kvaliteta a proizvodnje je bilo na sve strane svijeta.
  Ja da sam na vašem mjestu kupio bih Bagat ružu,to je dobra šivaća mašina.

  ReplyDelete
 101. Anonymous16.12.14

  Molim Vas da mi kažete kakva je šivaća mašina KAYSER DORINA.?

  ReplyDelete
 102. Kayser dorina ima nekoliko vrsta,najčešći model je 321,ništa posebno,osnovne operacije,ravan štep i cik cak,neki modeli imaju opciju izrade rupica za dugmad.Važno je provjeriti ispravnost mašine,ako je u potpunosti ispravna trebala bi solidno služiti.Preporučujem manje zahtjevnim korisnicima i početnicima.

  ReplyDelete
 103. Anonymous16.12.14

  Meni baš treba mašina za početnike..pošto se ne razumijem u cijene možete li mi pomoć koliko bi koštala ova mašina KAYSER i gdje bih mogla provjetit njenu ispravnost..molim Vas za pomoć.Lp

  ReplyDelete
 104. Anonymous16.12.14

  "Koliko bi koštala",pa pitajte vašeg prodavča,Mašinaki Kutak nije tu da procjenjuje i ocjenjuje nečiju ponudu šivaćih strojeva.!!

  ReplyDelete
 105. Anonymous22.12.14

  Pozdrav.Zamolila bih za pomoć oko kupovine mašine.Kupila bih industrijsku mašinu s kojom bi se šile zavjese i paravani ,služila bi i za podvrtanje teksasa i ostalih štofova.Na toj mašini ne bi radio početnik.Zanima me koja marka i vrsta bi bila najbolji izbor po vašem mišljenu.Napominjem da sam laik i ne razumijem se u mašine za šivenje.Zahvaljujem se

  ReplyDelete
 106. Kolega je već odgovorio na Vaše pitanje,problem je što ste ga postavili tamo gdje mu nije mjesto,sada je OK,da ne bih ponavljali isto odgovor možete pročitati OVDJE
  Pozz

  ReplyDelete
 107. Anonymous14.1.15

  Molim Vas da mi kazete misljenje o "Pfaff 1209" ?
  Hvala i Pozdrav

  ReplyDelete
 108. Solidna stara Pfaffovka,ima dvostruki transport,kupovina obavezna uz stručan pregled,imaju nekoliko plastičnih dijelova-zupčanika koji su često napukli,kliknite gore na sličicu "Pfaff 1222"i vidjet će te o čemu se radi.LP

  ReplyDelete
 109. Anonymous16.1.15

  Zdravo,pratim vašu stranicu i objave i super su,hvala vam na trud i zelila bih vas pitati,kako da prepoznam mašinu koja može da šije i onaj rastezljivi materijal pamuk sintetiku i slljer na ovoj običnoj nemože,kupi mi konac,trebala bih kupiti mašinu ali kako znati koja je i kako je prepoznati?? Hvala

  ReplyDelete
 110. Anonymous16.1.15

  Odgovor je jednostavan,kupite overlovku.

  ReplyDelete
 111. Anonymous3.3.15

  Poštovanje! Naletio sam na vašu stranicu tražeći dobre članke oko odabira prve mašine. Ima toliko toga da sam se izgubio u svemu tome i ne znam kako dalje. Javljam vam se za savjet. Ukratko ću pojasniti što bih htio da mašina može. Želja mi je električna mašina koju je jednostavno koristit, te da se može lako pospremiti/da ne zauzima puno mjesta. Ako se ne varam to bi bila ona "u koferu"? Planiram šivati gurtne debljine do 2mm različitih gustoća najviše do 3 gurtne jedna na drugog. Gurtne su tipa kao pojasevi od auta, gurtne s ranaca itd. Osim gurtni šivao bih 1000D cordura materijal, do 4 sloja ili 2 sloja cordure a između meka plastika (valjda se to može zvati plastika) za učvršćivanje (eng. stiffener). Zanima me koji bi ste model/marku mašine preporučili da može kroz ovakve stvari šivati bez da se lako pokida a da je cijenom prihvatljivo, jer nemam baš velik budžet u startu? Isprobao sam Bagat "Ruža" čini se ok. Za oko mi je zapela i Pfaff 260, ali prodavač kaže da puca konac i koliko znam dosta je stara, pa me strah da se ne pokida kratko nakon korištenja.Stvarno bi mi trebao savjet oko ovoga. Nisam krojač, niti imam znanja oko toga. Htio bih nabaviti mašinu za osobne potrebe i manje projekte šivanja za svoj hobi. Unaprijed zahvaljujem! LP

  ReplyDelete
 112. Poštovani,koncepcija i način postavljanja vešag pitanja može služiti za primjer ostalim posjetiocima kako se pismeno i razumljivo formuliše pitanje..!
  Odmah što na početku mogu reći je da za takve poslove je potrebna industrijska šivaća mašina,preporučujem trostruki transport.Svi ti materijali koje navodite su po prilično jaki i koriste se za izradu razne vojne,planinarske,kamp opreme i slično.
  Pfaff 260 nemojte kupovati,to je staro"k'o Rim",bagat ruža ima pojačanu probojnu moć igle,ali realno, nije ona za tog posla.Ako želote izrađivati neke torbe,ruksake i sl poželjno je da se koristi i deblji konac a mašina treba da ima lijep i ravnomijeran štep,po potrebi i duži"korak",konac bi trebao biti debljine bar 40-ka pa i deblji (30).Osim što deblji konac stvara jak štep on je ujedno i dekorativni detalj koji daje predmetu"moćan"izgled.Rad na industrijskoj mašini traži i solidno iskustva,kontrola brzine se može postići dodavanjem redukcije ili ugradnjom servo motora,što je extra stvar.Pošto je vaš budžet prilično"skučen",ne znam šta da kažem...probajte naći kvalitetnu i dobro očuvanu mašinu Bernina,obavezo proba pa onda kupovina.Svako dobro

  ReplyDelete
 113. Anonymous4.3.15

  Poštovovani,zahvaljujem Vam na svim savetima koje pružate a što su nama od velike pomoći.
  Imam mašinu Bagat Danica exramatic koju sam koristila preko 30 godina.Na njoj sam šila od svile preko texsas materijala sa šavovima u 3-4 sloja (uz muku ali je nekako išlo) do brodskih tendi. Iako je redovno servisirana,nedavno je zbog neispravne nožne papučice progorio motor (keramika,tako su u servisu rekli),popravak bi me došao skoro kao polovna mašina.
  Molim Vas da mi preporučite,ako postoji nešto slicno a puno bolje s čime bi mogla mirno raditi iducih 30 godina,šivala bih isto što i do sada osim svile i viskoze.
  Unaprijed Vam zahvaljujem na savjetu.

  ReplyDelete
 114. Za vašu"danicu"bi se moglo reći "časno je služila" :)))
  Koliko razumijem u servisu su konstatovali da je motor izgorio zbog problema u statnoj papučici ?!?! a
  do svega toga je došlo zbog neke"keramike" :.??
  Sad moje mišljenje: sama startna papučica je u principu"prekidač",da motor na šivaćoj mašini pregori zbog greške u papučici je nemoguće,jer stvarno iz svog znanja ne mogu to dvoje povezati nikako.??Serviseri često pričaju i daju izgovore samo"tek tako",pošto znaju da većina mušterija nema pojma ni šta im uopšte govore,to bi bilo to.
  U mnogim papučicama postoji"keramika",ako su na to mislili,onda OK,u motoru nema nikakve keramike.!Konkretno kod starih bagaovih mašina ta"keramika"nema neku posebnu ulogu,ona je samo odličan izolator a ujedno je extra otporna na povišenu temperaturu."Ona"je samo jezgra oko koje je namotana specijalna tanka žica...itd,da ne širim priču pogledajte temu"o stratnim papučicama".Sad ispade,po serviserima,da je na"ruži"izgorio motor zbog "keramike"u papučici??? a šta je sa papučicom?? :))) je li ona"živa" ??
  Dobro,toliko o servisu....Čini mi se da bi za vas bilo najbolje da pokušate naći očuvanu mašinu koju ste do sada koristili,jer ste na nju extra navikli a nećete pogriješiti ukoliko kupite neku dobro očuvanu mašinu poznatijeg svjetskog brenda,samo prije kupovine obavezno proba,ukoliko ste iz BiH pogledajte da li kod nas ima trenutno šta u ponudi....Lijep pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous4.3.15

   Po serviseru,papučica je bila neispravna i to je prouzročilo kvar motora.Nisam iz BIH već iz HR-Dalmacija,tako da mi je ta opcija zatvorena.
   Molim vas rangiraj te mi marke i model koji bi po Vašem stručnom mišljenju najbolje odgovaralo mojim potrebama (znači,nešto kvalitetnije, bolje i jače od Bagat Danice)
   Hvala,pozdrav.

   Delete
 115. Anonymous4.3.15

  Nećemo pisati nikakvu rang listu,kupite ispravnu stariju Berninu,po mogućnosti sa selectronik dodatkom
  koji pojačava ubod igle."Masinski Kutak"je objavio test nekoliko primjeraka pa izvolite pogledati.
  Srdačan pozdrav Vama u Hrvatskoj i lipoj Dalmaciji :)

  ReplyDelete
 116. Anonymous2.6.15

  Postovani,
  posjedujem Bagat Ruzu, koja mi zadaje glavobolje jer unatoc servisiranju stalno nesto preskace, petlja itd, pa bih zeljela kupiti bolju masinu, koja moze uspjesno "savladati" tanje, delikatnije, rastezljive, kao i deblje materijale kao npr dzins.
  Naisla sam na masinu koja mi privlači paznju a to je Pfaff tiptronic 6230 i kosta *** KM.

  Mozete li mi reci nesto o ovoj masini? Da li mislite da bi odgovarala ovom gore navedenom?
  P.S. bila bih sretna kada bih od vas mogla kupiti tako nesto Pfaff, Bernina ili Husquarna. Jedna mi je promakla dok sam sabrala novac ☺ od tada cekam i nema.....

  Zahvaljujem se i pozdravljam vas

  ReplyDelete
 117. Bagat Ruža je solidna mašina,nebi tu trebalo biti nekih problema,ili se radi o primjerku koji je"puno prešao"ili serviser nije na nivou zadatka.Nema te šivaće mašine na svijetu koja može raditi sve ili tanje,deblje,rastezljivo,nerastezljivo ....itd, neće to ići.
  Današnji Pfaff nije što je nekada bio,Pfaff 6230 je vrlodobra mašina,relativno novijeg datuma,trebala bi dosta toga da može raditi ali kao što rekoh za sve Vaše nabrojano nisam siguran,to vam niko ne može obećati.Kao i obično,mašina se mora detaljno pregledati i probati,svašta stiže sa zapada,kupovina od nestručnih osoba je po prilično rizična.
  Mi prodajemo povremeno,kada nabavimo šta kvalitetno,upravo ono kako ste naveli,obično se to brzo i proda.Više sreće drugi put :) poštovanje

  ReplyDelete
 118. Anonymous3.6.15

  Da, moju Ružu sam dobila na poklon od mamine prijateljice, koja je bila šnajderica, tako da je stvarno puuuno prošla. Hvala Vam na brzom odgovoru.
  Mislim da ću sačekati Vašu ponudu, možda bude i neka overlovka.
  Izvinjavam se sto se u prvoj poruci nisam potpisala.
  Pozdrav, Azra

  ReplyDelete
 119. Anonymous3.6.15

  Vi ste se bili potpisali samo što mi nismo potpis objavili,da razjasnimo,nikakvo potpisivanje nije potrebno niti obavezno,stoga se nemate potrebe izvinjavati. LP

  ReplyDelete
 120. Anonymous14.6.15

  Htela bih da naucim nesto o sivenju i da pocnem pre svega rekreativno da se bavim tim. Pa me zanima da li je Toyota JSA 21 pogodna za pocetnike? Pozdrav

  ReplyDelete
 121. Pa može,zašto ne,nije to neka kompikovana šivaća mašina,morate biti strpljivi,čitajte naš sajt i pitajte,preporučujem odmah da pogledate post Šivenje za polaznike

  ReplyDelete
 122. Anonymous26.6.15

  Ja sam greskom postavila pitanje na pogresnu temu :) tek sam sad nasla ovu,zanima me koja masina meni kao pocetniku odgovara?Zelim da koristim od materijala likru i cipku.Od ovih modela me zanima koji bi bio najbolji izbor za mene privilez,singer 257,singer dzins,premia fy 811,singer827,privilez super,pfaff307,singer518,singer2102,bernete330,victoria 738??Hvala unapred:)

  ReplyDelete
 123. Prvo zahvaljujem što obraćate pažnju za mjesto gdje će te postaviti vaše pitanje.
  Vi kao početnik bi ste odmah da šijete i radite sa likrom,koliko znam likra je veoma rastezljiv materijal,šivenje rastezljivih materijala na "običnim"šivaćim mašinama mnogima zadaje puno"glavobolje",za šivenje rastezljivih materijala,kao što je likra potrebno je imati šivaću mašinu overlovku,pogledajte na sajtu o čemu se radi a vama preporučujem da kupite bilo koju ispravnu šivaću mašinu,počnite vježbati na nerastezljivim materijalima,malo krojite,"igrajte se",dok ne dobijete neku rutinu a likru ostavite za kasnije,pogledajte i post "Šivenje za početnike"....Lijep Pozdrav

  ReplyDelete
 124. Anonymous30.9.15

  Poštovani
  Htela bih da kupim polovnu masinu i dvoumim se izmedju sledećih modela:
  Ideal super automatic,Bernete 330 i pfaff 1199 koja je ujedno i najskuplja(160 €),skoro nova.
  Ideal i Bernete su oko 70 €.Početnik sam,koju mi vi preporucujete..Hvala

  ReplyDelete
 125. Poštovana,
  obratite pažnju na temu gdje postavljate pitanje.!
  Dakle,početnik u šivenju,odmah se može zaključiti da je potrebno kupiti nešto jednostavniji model šivaće mašine.
  Ideal super automatic:dosta složena i komplikovana mašina,veoma komplikovan mehanićki programator,mašina ima nekoliko nedostataka koje može utvrditi samo majstor;
  Pfaff 1199,solidan model,ni blizu novog,može biti samo dobro očuvana,takođe ne preporučujem početnicima,prodavač otprilike zna šta prodaje ali ju je precijenio;
  Bernete 330,veoma jednostavna mašina sa 10-tak operacija,pogodna za početnike,detaljan pregled prije kupovine,mora sve da funkcioniše,poželjno poslije pregleda i podmazivanje mašine.
  Koristite pretragu sajta,puno je tema,učite i budite strpljivi.

  ReplyDelete
 126. Anonymous2.10.15

  Poštovani,
  Hvala vam puno na odgovoru.Izvinite što nisam postavila pitanje tamo gde je trebalo,ali nisam se snašla,verovatno nisam dovoljno pratila .Pogotovo što ste brzi i korektni u davanju vaših odgovora.
  Toliko ponuda na sajtu,da vise ne znam ni sama.Naravno sve su skoro nove,proverene i rade kao sat.A one imaju preko trideset god.,što i nije problem ako je stvarno dobra i održavana na adekvatan nacin.
  Hvala još jednom i nadam se da ću uz vašu pomoć doći do prave šivaće mašine :-)

  ReplyDelete
 127. Anonymous2.10.15

  OK. jednostavno je se snaći,na dnu stranice je prilagođena tražilica,upišete ono što vas zanima i klik na pretragu,sa desne strane su trenutno aktualne teme i arhiva postova a gore na vrhu je kartica"linkovi".
  Ima toga dosta pa povremeno navratite :) Ćao

  ReplyDelete
 128. Anonymous8.10.15

  Koliko bi koštala Singer Futura 1100 sa drvenim stolom, nekorišćena?
  Imam jednu takvu i ne znam koliku cenu da stavim.?

  ReplyDelete
 129. Anonymous8.10.15

  Nemojte nas pitati,imate internet pa pogledajte cijene šivaćih mašina na tržištu.
  Masinski Kutak

  ReplyDelete
 130. Anonymous15.10.15

  postovani
  Sta mozete da mi kazete o masini BERNETTE E55
  Hvala!!

  ReplyDelete
 131. Šivaća mašina Bernette e55 (milan 2)
  Nemamo neko posebno mišljenje o tom modelu iz razloga što su to mašine novijeg datuma i nisu dovoljno dugo na tržištu.Možemo reći one osnovne,svima dostupne podatke,Bernete e55 ima 13 programa šivenja,izrada rupica u 4 poteza,automatsko udijevanje konca,jednostavnost rukovanja,
  korišteni(polovni)primjerci bi trebali biti relativno pristupačne cijene.

  ReplyDelete
 132. Anonymous18.10.15

  Postovanje,na sto treba paziti pri kupovanju sivace masine,potrebna za porubljivanja hlaca i krpanja radnih odijela,znaci nesto jaca masina a opet da nije samo za to nego da moze i tanje materijale?Hvala.

  ReplyDelete
 133. Porubljivanje hlača,konkretno teksas"farmerke"je uvijek problematično,to je problem i za jake industrijske mašine,šivenje i donekle ali prelazak preko velikog zadebljanja stvara najviše problema.
  Neke mašine taj prelazak lakše savladavaju,u svakom slučaju,poželjno je da mašina ima pogon motora preko većeg ili manjeg elektroničkog sklopa koji joj daje veću probojnu moć,stopica mora biti dosta pokretljiva sa velikim uglom kretanja.pogledajte temu"Bernina activa 140",ima jedan moj primjer porubljivanja hlača od teksas platna.Krpanje radnih odijela ne bi trebao biti problem kao i šivenje tanjeg materijala.

  ReplyDelete
 134. Anonymous12.12.15

  Bagaat "Slavica" ili "Višnja" kupujem rabljeno pa vas Molim savjet ;razliku između ova dva modela i koji mi preporučate kao i koji su najčešći kvarovi.
  Hvala Vam unaprijed na odgovoru.

  ReplyDelete
 135. Razlika između te dvije mašine je minimalna,mislim da je "slavica"nešto starija po pitanju proizvodnje,ima ih i sa motorom izvan mašine a ostalo je sve isto.Kupite bilo koju ali ispravnu mašinu.

  ReplyDelete
 136. Anonymous22.1.16

  Imam priliku da kupim polovnu mašinu Bagat Ruža ili Bagat Danica.Kako kažu,prva ima rotirajući grajfer,druga oscilirajući.Da li je kvaliteta šivenja ovisna o tome,kakav sistem grajfera ima mašina?Odnosno,u čemu je uopšte razlika?Molim vas da me savjetujete,da se mogu odlučiti.Mnogo hvala!

  ReplyDelete
 137. To u vašem slučaju uopšte nije važno,kupite"ružu".Puno toga je već ispričano i ispisano na sajtu,samo treba malo potražiti,imate detaljan post o bagatovoj ruži kao i posebnu temu o grajferima šivaćih mašina,ako šta nije jasno postavite pitanja na adekvatnoj temi,koristite pretragu na dnu stranice,upišite za početak"bagat ruža" Poštovanje

  ReplyDelete
 138. Anonymous26.1.16

  Poštovani
  nadam se da na dobrom mjestu postavljam pitanje za Vašu pomoć.O šivaćim mašinama jako malo znam,a želio bih kupiti polovnu šivaću mašinu za poklon,stoga bi svaka informacija i preporuka dobro došla.
  Gledajući oglasnike otprilike za istu vrijednost (oko 100 €)može se naći domaća šivaća mačina Bagat (Višnja, Danica, Ruža),zatim
  Pfaff 96,Pfaff 1196,Singer 3105,te razno razne Prvileg šivaće mašine a koje ne mogu prepoznati sa fotografija koji su modeli.
  Šivaća mašina bila bi za uobičajenu kućnu namjenu šivanja, porubljivanja,prepravljanja stare odjeće pa bi bilo dobro da može šiti i tvrđe materijale (teksas).
  Zahvaljujem na odgovru i lijepo Vas pozdravljam

  ReplyDelete
 139. Anonymous26.1.16

  Ponekad stvarno nemam ideju kako odgovoriti na pojedina pitanja,?Pročitajte gornji post,postavljena pitanja i odgovore i mnoge stvari će vam biti jasnije.Morate kupiti ISPRAVNU šivaću mašinu,proba je obavezna,dakle kupiti negdje iz bliže okoline ili od provjerenog prodavača.Bagat Ruža je dobar izbor kao i Pfaff 1196.
  ©Masinski Kutak

  ReplyDelete
 140. Anonymous26.1.16

  Poštovani Master,
  upravo ste i uz neimanje ideja dali meni odličan odgovor.Rješili ste mi dilemu svojom preporukom ove dvije mašine.Nadam se da bar malo razumijete nas neuke u situaciji kada želimo napraviti nešto dobro a nismo sigurni da će na kraju tako i biti.
  Šivaće mašine koje sam pretražio u oglasniku udaljene su najmanje 100 pa do 600 km od mojeg mjesta i bilo bi skuplje pogledati svaku od tih mašina nego što jedna od njih košta.Znam da je uvijek rizik kupovati polovno na daljinu i još bez pregleda,odnosno na povjerenje prodavač-kupac,pa sam upravo zbog toga i postavio Vama pitanje da me Vašim iskustvom i znanjem usmjerite na proizvođača mašine koja udovoljava zahtjevima koje napisah u svojem pitanju.
  Još jednom zahvaljujem i pozdravljam Vas

  ReplyDelete
 141. NAPOMENA:
  Pošto ova stranica ima već previše komentara moramo je ovdje"zaustaviti"a za nastavak iste teme Klikni OVDE

  ReplyDelete

SEARCH