-->

Sewing Machine Needles / Different Needles / Igle Za Šivaće Mašine


This time one "simple" topic (selection of needles for sewing machines)
many who work on sewing machines do not know on the basis of which parameters the dimension of the needle is determined, ie what the individual numbers on the packaging of the needles say.?
Take a look at an example of a standard needle for industrial machines marked DPx17 and see what which number means ...?
Ovaj put jedna "jednostavna" tema (izbor igala za šivace masine)
mnogi  koji i rade na šivaćim mašinama ne znaju na osnovu kojih parametara se određuje dimenzija igle, odnosno šta pojedini brojevi na pakovanju igala kazuju.?
Pogledajte dati primjer jedne standardne igle za industrijske masine oznake DPx17 i vidite šta koji broj znači...?

In the given example you will see the main dimensions of each needle and these are as the drawing shows:
1 Needle clamping part
2 The length of the needle to the tip of the eyelet
3 Total needle length
4 Needle diameter-thickness
U datom primjeru će te vidjeti glavne dimenzije svake igle a to su kao što crtež prikazuje:
1  Stezni dio igle
2  Dužina igle do vrha ušice
3  Ukupna dužina igle
4  Prečnik-debljina igle

Position 1 is in principle standard and the thickness or diameter of the clamping part is usually 2 mm (for industrial machines), other dimensions are variable and depend on the type of needle. The most important is position 2 and there can be very small deviations, the total length of the needle 3 changes, it is usually related to the thickness, the needle can be the same number of marks and different thicknesses and most likely the total length is not the same and this dimension is somewhat tolerant. The thickness of the needle-diameter 4 is variable and it all depends on what is sewn and on which machine, and it is understood that the harder the material, the thicker the needle. Needles for home sewing machines are standard, they differ from industrial needles in that the clamping part of the needle is "flattened". Proper placement of the needle in the sewing machine is of great importance, how to properly insert the needle into the machine (picture below)? In household machines, one part of the clamping body is usually flat, so it is easier to place the needle on the support (needle bar), so the flat part is turned towards the pin bar and tighten the appropriate screw, with the needle having to be fully inserted into its holder. (1) is a clean circle and attention should be paid to the correct placement, always the part at the "eye" that is narrowed ("a") should be parallel to the gripper_trapper of the upper thread, also that narrowed part "a" must be turned towards the grab. It is not bad to remove the needle completely and clean its bearing thoroughly because the accumulated dust is compressed over time and therefore the needle cannot properly "sit" in the bearing. The needles differ not only in size but also in the shape of its tip ...
The tip of the needle also affects the appearance of the stitch-stitch; There are also needles coated with a thin layer of Teflon (Teflon needles) and they are intended for sewing all materials through which the needle is difficult to pass, high friction (eg rubberized materials, thick leather ..), newer modern machines on which the needle is significantly loaded and from high friction heats up well, there is also cooling of the needle by a jet of compressed air.
Below is an interesting fact, how to sharpen a needle :), On the left we see a needle under a microscope (image lost), it is a blunt needle, it often happens that the needle becomes blunt, most often it is a blow to the needle tip.
When that needle is removed from the machine and carefully crossed over the tip of the finger, it is felt that it is not smooth. Everything can be sharpened, we know how to sharpen a knife, scissors, drill, razor, various tools ... let's see how to sharpen a needle ...? Very simply, it is necessary to get a small water-abrasive paper number about 300, the paper is held with the left hand on a flat surface and the needle is pulled at a sharp angle to itself, roughly as in the picture, by turning the needle a little with each finger, after a couple of passes we pass the tip of the finger down the needle and over the tip, if we do not feel any sticking, the surface is smooth, thus the sharpening is completed. Let's put the needle back in the machine and keep working. I’ve sharpened them dozens of times, try ☺
In addition to all of the above, there are special types of needles, one of which is a needle with a lateral extension, "wings" (eng.wing needle), it is also called a winged needle. They can be as a single needle or in combination with a double needle where one is classic and the other winged. The needles hemstitch wing is used when working with decorative and decorative stitches, usually on slightly less woven material, the sides of the "wings" wider threads of fabric and thus a situation is achieved that the needle returns to the same puncture site, on in this way, interesting embroidery decorations are obtained, attention must be paid to the width of the needle movement and the colors of the threads can be different, which makes the work with the winged needle even more prominent (eng.hemstitch). Try to get this type of needle that will introduce you to the new "world" of decorative stitching.
Needle markings most commonly used in sewing leather; Skin needles, leather needle point:
Pozicija 1 je u principu standardna a debljina odnosno prečnik steznog dijela kreće se najčešće 2 mm (za industrijske mašine), ostale dimenzije su promjenjljive i zavise od tipa igle. Najvažnija je pozicija 2 i tu može biti odstupanja vrlo vrlo malo, ukupna dužina igle 3, se mijenja, obično je vezana sa debljinom, igla može biti iste brojne oznake a različite debljine i najvjerovatnije ukupna dužina nije ista i ta dimenzija je donekle tolerantna. Debljina igle-promjer je promjenjiva i sve zavisi šta se šije i na kojoj mašini a podrazumijeva se da što je materijal tvrđi da treba i nešto deblja igla. Igle za kućne šivaće mašine su standardne, razlikuju se od industrijskih igala po tome što je stezni dio igle "zaravnjen".Pravilno postavljanje igle u šivacu mašinu je od velikog značaja, kako pravilno postaviti iglu u mašinu (slika dole)? Kod kućnih mašina obično je jedan dio steznog tijela ravan tako da je iglu jednostavnije postaviti na nosač (iglenjača), dakle ravni dio okrenuti prema iglenjači i pritegnuti odgovarajući vijak, stim da iglu moramo do kraja ubaciti u njeno ležište, kod industrijskih mašina presjek steznog dijela (1) je čisti krug i treba obratiti pažnju na pravilno postavljanje, uvijek dio kod "ušice" koji je sužen ("a") treba biti paralelan sa grajferom_hvatačem gornjeg konca, takođe taj suženi dio "a" mora biti okrenut prema grajferu. Nije loše skinuti iglu u potpunosti i njeno ležište detaljno očistiti jer nakupljena prašina se vremenom spresa i zbog toga igla ne može pravilno da "sjedne" u ležište. Igle se razlikuju ne samo po dimenziji već i po obliku njenog vrha...Vrh igle utiče i na izgled štepa-boda; Postoje i igle presvučene tankim slojem teflona (igle teflonke) a one su namijenjene za šivenje svih materijala kroz koji igla teško prolazi, veliko trenje (npr.gumirani materijali, debela koža..), noviji moderniji strojevi na kojima je igla znatno opterećena i od velikog trenja se dobro ugrije, postoji i hlađenje igle mlazom komprimiranog vazduha.  U nastavku jedna zanimljivost, kako naoštriti iglu :), Lijevo vidimo iglu pod mikroskopom (slika izgubljena), riječ je o zatupljenoj igli, često nam se desi da se igla zatupi, najčešće je to udarac vrha igle u ubodnu pločicu.  Kada se ta igla skine sa mašine i preko njenog vrha oprezno pređe vrhom prsta osjeti se da nije glatka. Sve se može naoštriti, znamo kako se ošri nož, makaze, burgija, britva, razni alati ...da vidimo kako naoštriti iglu..? Veoma jednostavno, potrebno je nabaviti sitni vodobrusni papir broj oko 300, papir se drži lijevom rukom na ravnoj površini a igla se vuče pod oštrim uglom prema sebi, otprilike kao na slici, stim da iglu prilikom svakog sledećeg poteza malo prstima okrenemo, poslije par prelaza pređemo vrhom prsta niz iglu i preko vrha, ako ne osjetimo nikakvo zapinjanje, površina je glatka, time je oštrenje završeno. Vratimo iglu u mašinu i nastavimo raditi. Ja sam ih oštrio desetinama puta, probajte ☺ Osim svega gore nabrojanog postoje i specijalne vrste igala, jedna od njih je igla sa bočnim proširenjem,"krilima" (eng.wing needle), zovu je još i krilasta igla. Mogu biti kao samostalna jedna igla ili u kombinaciji dupla igla gdje je jedna klasična a druga krilasta. Krilasta igla (needles hemstitch wing) se koristi pri radu sa ukrasnim i dekorativnim štepom, obično na nešto rjeđe tkanom materijalu, bočne stranice "krila" šire niti tkanine a time se postiže situacija da se igla svojim vrhom ponovo vraća u isto ubodno mjesto, na taj način se dobijaju zanimljive vez dekoracije, mora se obratiti pažnja na širinu kretanja igle a boje konaca mogu biti i različite čime se rad sa krilastom iglom još više ističe (eng.hemstitch). Pokušajte nabaviti ovu vrstu igle koja će Vas uvesti u novi "svijet" dekorativnog štepa. Oznake igala koje se najčešće koriste kod šivenja kože; Igle za kožu,  leather needle point:

LR – seiječe kožu na desnu stranu, dekorativni štep na mekanoj do srednje  vrdoj koži (obuća, kožne torbe, odjeća, galanterija)

Cuts the leather in the sewing direction at an angle below 45°, slanted to the
right; Thread: slight to moderate slant (leather-dependent), slightly elevated
Stitch holes easily visible; Suitable for short to medium stitches
 LL siječe kožu na lijevu stranu, ravan štep sa zatvorenim ubodnim rupicama  (kožne torbe, cipele,auto tapetarija)

Cuts the leather in the sewing direction at an angle below 45°, slanted to the left
Very straight seam position; Thread slightly elevated; Stitch holes largely filled
Suitable for short to medium stitches
 D siječe kožu u trokutastom obliku, štep je ravan na svim vrstama kože (igla sa velikom primjenom)

Wide triple-edge cut in leather; Straight seam; Thread slightly elevated
Stitch holes are wide open; Suitable for medium to long stitches

DH – siječe kožu u obliku trougla, ravan šav za deblji konac i veće ubodne  rupice (masivni nameštaj, torbe, debela koža)

Medium triple-edge cut in leather; Straight seam; Thread slightly elevated
Stitch holes are relatively wide open; Suitable for medium to long stitches
 SD – siječe kožu u obliku malog trokuta,korisna za kratki štih a štep je ravan i  u liniji (za mekaniju kožu, finu galanteriju, jakne, tanji konac)

Round point with polished triple cutting edges at the very end of the point
Slightly triangular cut in leather; Straight seam; Thread slightly elevated;
Suitable for short to medium stitches
 S – siječe kožu u pravcu šivanja, pravi i ravan štih srednje i veće dužine, takođe dosta korištena igla pri šivenju raznih koža

Cuts the leather in the sewing direction; Straight seam; Tight stitch formation with corresponding leather and stitch size; Stitch holes are elongated and clearly visible in the seam; Suitable for medium to large stitches
 R – standardni oblik, klasična probojna igla bez rezanja kože

Standard round point; cloth point with no cutting effect; Largely straight, somewhat irregular seam appearance; Thread slightly elevated; Suitable for medium to long stitches


54 comments:

 1. Azrichak30.3.13

  Evo već treća igla mi je pukla....i dešava mi se da kada izvadim platno i odsječem konce (da ga odvojim naravno) iz dijela gdje je donji konac viri i komad gornjeg....je li to normalno?
  A što se tiše igle, ne znam ni kako da je postavim, mozda zato puca?...pa bilo bi logicno...
  I kako se namotava i stavlja donji konac (u pitanju je bagat ruza b....gledala sam one slike iz uputstva po vec ko zna koji put i nikako ne mogu skontati kako ovaj konac ide kada se stavlja u kućiste kalema....je li u smjeru kazaljke ili obrnuto....

  ReplyDelete
 2. Slomit će te Vi još dosta igala dok naučite raditi na šivaćoj mašini,nije to skupo...šalim se :))

  Prvo kada ste neki komad prošili i završili sa šivenjem mašinu dovedite rukom u polazno stanje,dakle,igla u krajnji položaj gore kao i tzv."skakavac-trzavac"isto u položaj gore,stopica podignuta maximalno gore,kada ste to uradili onda vučete komad,najbolje od sebe,da ga oslobodite i kada dobijete dovoljno viška konca isti prikratite makazicama.
  Pri ovakvom načinu rada gornji konac MORA biti izvan ubodne pločice,ako iz ubodne pločice"viri"komad gornjeg konca to NIJE NORMALNO.
  Bagat ruža ima rotirajući grajfer postavljen uzduž tijela mašine,na tom modelu se ne može nepravilno postaviti igla,ravni dio koji se priteže MORA ići na iglenjaču a igla umetnuta do kraja u svoje ležište.
  Umetanje kalema-spulnice u kućište(bobin casa)da li u smjeru ovom ili onom nema puno uticaja,razna uputstva savjetuju na različite načine,JA postavljam da se odmotava suprotno od kazaljke na satu.
  I na kraju da kažem;da bi se moglo desiti da ste se namijerili na neispravno podešenu mašinu,
  vrlo vjerovatno da je potrebno grajfer preštelovati.Pogledati stranicu"Grajfer".
  LP

  ReplyDelete
 3. Anonymous5.11.13

  Molim vas da mi kažete, juče sam kupila ove igle(singer-slika gore) i prodavač mi je rekao da su to specijalne igle koje ne oštecuju tkaninu i ne prave rupice u materijalu. Interesuje me da li je to tačno ili je to jos jedna vrsta prevara prodavča da proda proizvod koji je mnogo skuplji od drugih? Ovih 5 igala sam platila 230 dinara, a cena za 10 igala svih brojeva turske proizvodnje je 100 dinara. Hvala i pozdrav

  ReplyDelete
 4. Ma taj prodavač je najobičniji trgovac kao i svaki drugi,kako to igla može oštetiti tkaninu,može ako je zatupljna i da onda svojim vrhom oštećuje niti i lomi ih,po meni,ispravna standardna igla ne bi trebla vršiti nikakva oštećenja.
  Može oštetiti gusto tkani tanki materijal svila,postava i sl ali za to se koristi tanka igla..itd.
  Jeftin marketinški trik,gledam sliku i ne vidim na njima ništa posebno.
  Ne razumijem se u dinare ali vidim da je više nego dupla cijena :)
  Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 5. Anonymous21.1.15

  Pitanje za Mastera: da li igla ima uticaja na kvalitet štepa i koliko je kvaliteta igala ključna za pravilan rad šivaćeg stroja,hvala.

  ReplyDelete
 6. Igla je jako značajna,svaki segment šivaće mašine je značajan,igla u svemu tome ima veoma bitnu ulogu,na kvaliteti igala ne treba štedjeti.Tržište je preplavljeno jeftinim iglama sa istoka koje su najobičnije smeće.Jednostavan primjer,uzmite kvalitenu iglu poznatog proizvođača i stavite na veliko povećanje a isto to uradite sa nekom jeftinom iglom.Prava,kvalitetna igla je veoma glatka a loša igla je puna neravnina i veoma sitnih nazubljenja,unutrašnjost ušice igle zna biti praktično rezač konca.
  Preporučujem kupovinu kvalitetnijih igala,svaka daljnja diskusija po tome pitanju je suvišna.Lp

  ReplyDelete
 7. Anonymous4.4.15

  Imam masinu Pfaff 335 i totalni sam laik za sivenje i poznavanje icega u vezi masine. Imam nameru da sijem duseke. Kad sam kupio masinu dobio sam i igle raznih velicina. Koje igle bi trebao da koristim.
  Hvala unapred!

  ReplyDelete
 8. Totalni početnik u šivenju pa odmah na industrijsku mašinu,ne znam kako će to ići !??
  Ako ste dobili igle različitih veličina,postavitavljajte svaku po na osob,pravilno i onda rukom pokrenuti mašinu,ako nigdje ništa ne zapinje,onda polagano pokrenuti na struju,potom uvući konac i probati.
  Pfaff 335 koristi po "organ"systemu igle 190LR ,debljinu određujete prema uvjetima rada,ne znam o kakvim se dušecima radi,ali recimo debljina 120 bi možda bila optimalna.Pozz

  ReplyDelete
 9. Anonymous4.4.15

  U pitanju je zatvaranje madraca paspul trakom. Od igala imam GB 130, Organ 22, 120, Schmetz 90/14.
  Kakav je njihov kvalitet? Solidno se snalazim, dosta mi pomazu Vasi tekstovi.

  ReplyDelete
 10. Aha,paspuliranje ruba madraca,pa dobro,nije neki zahtjevan posao :)
  Groz Beckert,Organ,Schmetz su extra igle i svjetski poznati proizvođači igala svih vrsta.

  ReplyDelete
 11. Anonymous5.10.15

  Poštovani,
  Da li znate koja igla ide za Yamato endlaricu (5 konaca, 2 igle)? Šio bi se štof? Koje su oznake itd...
  S poštovanjem

  ReplyDelete
 12. Ta Yamato overlovka ima i neki broj,sigurno je u pitanju industrijska overlovka a one uglavnom koriste igle B-27,probajte sa debljinom 80.
  Ekvivalent system(ista igla samo drugi proizvođači) :DCx27,SY6120,MY1023....pozz

  ReplyDelete
 13. Anonymous7.10.15

  Koju debljinu igala preporučujete za kućne šivaće mašine? pozz

  ReplyDelete
 14. Kućne šivaće mašine koriste igle manjeg promjera,neka optimalna debljina bi bila 70-80,90-tka rijetko a 100-ka bi bila maximalna debljina,stim da deblje igle treba izbjegavati na teže probojnom materijalima,to će puno opteretiti vašu kućnu šivaću mašinu.

  ReplyDelete
 15. Anonymous25.10.15

  Pozdrav.Pošto imam Pfaff 34 mašinu zanima me da li može da radi sa debljim iglama (140, 160 ,180, 200 ) za konac debljine 15 . Potrebno je za ukrasni štep na eko koži ili pravoj kozi.

  ReplyDelete
 16. Pfaff klasse 34 bi trebala da može raditi sa iglom 140,sve preko toga mi se čini debelim,konac 15 nije adekvatan toj klasi mašine,možda bi ste trebali biti zadovoljni sa debljinom konca 30.Znam o čemu se radi,potreban vam je dobar vanjski štep,osim što ojača spoj on ima i značajan estetski efekat.Pozz

  ReplyDelete
 17. Anonymous27.10.15

  Probao i ponekad se tvrdoglavost isplati. Numeracija igle 140 sa koncem 20 je maksimalna moguća bez prepravki-proširivanja otvora za konac na donjoj ploči,mada se na pojedinim mestima naziru oštećenja na koncu, pa stoga će neophodno biti proširivanje otvora za konac i za numeraciju 140.

  ReplyDelete
 18. Pogledao sam slike,nemojte dirati ubodnu pločicu,na vašoj Pfaff 34 ima nekih improvizacija oko iglenjače i priteznika igle,igla ne bode u sredinu,ja vam ne bih preporučio da proširujete ubodnicu.
  Igla je suviše blizu ruba ubodnice,konac nije vođen i ne ulazi u igleni"kanal"samim tim struže od ubodnu pločicu i oštećuje se.Postoji mogućnost da se igla može pomaknuti malo u desno ali to je već druga priča.

  ReplyDelete
 19. Anonymous1.12.15

  pozdrav. Želim da vas pitam, jel u tolikoj mjeri može uticati debljina igle da se bod ne može uštimati? Pokušavam već par dana da uštimam laktaricu i imam nekog pomaka. Primjetio sam da jedna "podloška" kroz koju prolazi konac gdje se zateže na oprugu nedostaje, pa to sam danas sredio... i jest bolje, al opet preskače. Msm, opet je pitanje, da li stvarno u tolikoj mjeri može praviti problem debljina igle da se ne može uštimati bod? Igla je 18-ka a konac 80-ka .Što se tiče štimanja zategnutosti konca, s tim sam uveliko experimentiosao i dalje eksperementišem, al nikako da dodjem do ispravnog kontinuiranog boda

  ReplyDelete
 20. Sumnjam kada je u pitanju laktarica da debljina igle ima toliki uticaj,laktarica nema klasični graifer i tu su tolerancije nešto veće,možda je sklop hvatača gornjih konaca u lošem stanju,zatim podešenost mašine,istrošenost tog cijelog sklopa..itd.Obično su to veoma stare mašine sa godinama rada,svemu dođe vrijeme za jedan bolji remont

  ReplyDelete
 21. Anonymous11.1.16

  Koju iglu je najbolje koristit za sivenje eko kože.

  ReplyDelete
 22. Eko koža nije nešto specijalno tvrd materijal,tako da možete koristiti standardnu iglu,kao i za štof.

  ReplyDelete
 23. Anonymous25.1.16

  Koja je razlika imeđu igle 705B i 705H i šta znači oznaka 15X1?

  ReplyDelete
 24. Nema tu nikakve posebne razlike,130/705 su igle koje koriste gotovo sve kućne šivaće mašine,ti dodaci"B i H"nisu nešto značajni,H je od njemačke riječi"Hohlkehle",15x1 je ista igla,to je ekvivalent 130/705 samo drugi proizvožač.Pozz

  ReplyDelete
 25. Anonymous15.2.16

  imam bagat mašinu Jadranka...igla je normalno radila i odjednom zaglavila, koji je razlog tome?i kako popravili? nije bilo konca, niti sam šivala, samo sam probala dal radi, i samo je stala

  ReplyDelete
 26. Odviti vijak kojim pritežete iglu,pokrenuti rukom mašinu,igla će ostati u pločici,zatim izbaciti grajfer i čunak napolje,pogledati iglu,možda je kriva,blago podmazati grajfer i pravilno ga postaviti.
  Skinuti ubodnu pločicu,postaviti novu iglu,pokrenuti rukom mašinu i vidjeti šta se dešava,takođe čunak sa bobinom mora biti pravilno postavljen.To je veoma jednostavna mašina i ne vjerujem da je to neki poseban problem.

  ReplyDelete
 27. Anonymous19.2.16

  Dobila sam mašinu Easy Maxx FHSM-506
  Prvi put šijem i uspela sam da iskrivim iglu.U prodavnici gde je kupljena mašina nama igla da se kupi pa bi naručila preko interneta.Tamo pišu dimezije 65/9,90/14 .....itd kao gore u vašoj tabeli za debjinu,al mi nikako nije jasno šta su ti brojevi kako da premerim iglu da bi znala koja igla odgovara mojoj mašini.?
  Hvala,Pozdrav.

  ReplyDelete
 28. Vama trebaju igle za kućnu šivaću mašinu,igle za kućne mašine su sve iste oznake 705,to što vi navodite je debljina igle 90/14,broj 90 znači da je igla debljine 0.9 mm,isto značenje ima i broj 14 ali u nekoj drugoj mjeri,mi u Evropi koristimo milimetar.Dakle kupite igle za kućne mašine,pogledajte na toj vašoj i vidjet će te da je stezni dio igle zaravnjen,ja bih preporučio debljinu 80,ta vaša mašina FHSM 506 nije za deblje igle.Nadam se da je sad jasnije :) Poštovanje

  ReplyDelete
 29. Anonymous17.3.16

  Da li se mogu nabaviti i da li uopšte postoje igle za šivenje kože i eko kože na kućnim šivaćm mašinama?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Postoje naravno,igle za šivenje eko kože i kože na jačim kućnim šivaćim mašinama.Rijetko ih ima gdje kod nas za kupiti,korisne su kod većih opterećenja i pri radu sa debljim koncem,igla za kožu reže materijal svojim vrhom tako da je povratak igle dosta lakši,igla je manje"stisnuta"materijalom.

   Delete
 30. Anonymous14.4.16

  Čemu služi igla koja ima oprugu na sebi?Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jeste,postoje igle sa oprugom,nije to neka snažna opruga,po meni jedno dosta praktično rješenje,igla sa oprugom se koristi na vez mašinama,prilikom korištenja igle sa oprugom nije potrebna nikakava stopica.

   Delete
 31. Anonymous14.4.16

  Zdravo
  Ukoliko je moguce da mi objasnite kako najbolje odabrati broj, t.j. debljinu igle u odnosu na konac koji se koristi. Evo primera radi, na mojoj masini stoji igla 80. Sa njom tanji konac sije bez problema recimo br. 100, dok kad stavim konac 80 tek tuk se javi po neki preskoceni bod pa me interesuje kako da to usaglasim, koju iglu da trazim za konac 80 pa i za ostalim velicinama
  Pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous15.4.16

   Vi ste postavili pitanje u kojemu je i odgovor,princip je jasan uz deblji konac ide i deblja igla.Takođe,promjer igle je vezan i za vrstu mašine,recimo,na kućnoj šivaćoj mašini maksimalna debljina igle bi bila 110,mada je po meni 100-ka sasvim dovoljna.
   Ona debljina konca koja može raditi kroz tu iglu je ujedno i najeblji konac koji može raditi taj model mašine.
   Masinski Kutak ©

   Delete
 32. Anonymous13.5.16

  Pozdrav...ja imam masinu singer merrit 1873 ...i sve mi je bilo uredu dok mi jučer nije pukla igla...kad sam stavila novu iglu universal 130/705 H (90/14)...sad mi normalno šije na tankom platnu,ali ako ga presavijem neće nikako da veže konce...samo me zanima da li je moguće da je do igle,ako jeste koje su igle najbolje preporučljive za to mašinu....lijep pozdrav :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sve je moguće,to je kućna šivaća mašina i koristite odgovarajući standard,možda bi mogla igla biti malo tanja,70 ili 80.
   Da li ste isti tip igle postavili ili neku drugu,ne vjerujem da je igla mogla nešto posebno poremetiti na grajferu.
   Nemojte koristiti jeftine igle koje se prodaju po lokalnim pijacama,često te igle ne vrijede ništa,to je obična žica,podložne su krivljenju a često same sijeku konac.

   Delete
 33. Anonymous6.10.16

  Gdje mogu kupiti igle za kućnu šivaću mašinu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous6.10.16

   Ja prodajem igle za šivaće mašine,svih vrsta,debljina i sistema,informacije na ********@gmail.com

   Delete
 34. Anonymous10.8.17

  Gde mogu kupiti iglu za mašinu?

  ReplyDelete
 35. Anonymous20.3.18

  koje su igle za Juki 555 ddl. I sta znace brojke i slova na iglama? Hvala. Kupio sam igke za Juki, ali ne mogu uci u masinu, stezni dio igle je deblji.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ne možete na taj način kupovati igle, tražiti u trgovini "igle za Juki" je isto kada bi ste došli u prodavnicu auto dijelova i tražili "gume za Mercedesa". Igle imaju svoj broj i oznake, Juki 555 koristi igle DB x 1, debljina priteznig dijela je najčešće 2 mm ali može biti i tanji, prečnik steznog dijela kod igala sistema DB x 1 je 1.65 mm (koliko se sjećam). DB x 1 (16x257, 71x1, DVx257...) Ponesete za sobom jednu iglu koju već koristite.
   O oznakama na iglama smo već pisali pa malo pogledajte tekst i slike.

   Delete
 36. Anonymous6.7.18

  Pozdrav
  Svaka čast na detaljnim uputstvima,dosta se nauci iz vaših tekstova.
  Imam ponudu za izradu kožnih sofa,inače se tapaciranjem namještaja bavim,e sad,ovaj posao bi se radio na primorju,imam kućnu mašinu pfaff 90,nju bi ponio za ovaj posao,koju iglu mi možete preporuciti.Unaprijed zahvalan

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hmm? Zanimljivo? Vi ste najvjerovatnije početnik kada je u pitanju tapaciranje namještaja, jer iskusan tapetar neće koristiti Pfaff 90. To je potpuno neodgovarajuća mašina za šivenje kože, eko koža inekako, za male poslove a prava koža je preteška za tu mašinu.
   O iglama za kožu je sve rečeno pa pogledasjte gornji tekst a potom i ovu temu:
   SIVACE MASINE ZA PRESVLAČENJE I IZRADU TAPACIRANOG NAMJEŠTAJA

   Delete
 37. Anonymous9.10.18

  Za singer simple masinu,koju iglu da koristim za prosivanje decijih jorgancica?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pa pokušajte sa nekoliko debljina igala, puno je faktora koji utiču na to.
   Mislim da Singer Simple nije za tog posla, šivenje prekrivača zahtijeva bolju masinu. Prekrivači višeslojni, sa ispunom između dva materijala, ako to mislite prošivati, vrlo vjerovatno će dolaziti do klizanja donjeg materijala u odnosu na gornji...? na kraju krajeva, probajte.

   Delete
 38. Anonymous22.7.19

  Dobila sam overlok masinu, marke bernette 334d, bez ijedne igle u masini. Sad me interesuje koje igle da kupim?

  ReplyDelete
 39. Anonymous1.8.19

  Sve sam procitala. I uputstvo u pdf formatu za Bagat Danicu. I bio majstor rekao da kupujem sečene igle 705/H. Ja otisla u servis i kupila. U pakovanju je nekoliko vrsta igala. Kupila sam i igle za rastegljive materijale. Jasno mi je da od debljine materijala zavisi potrebna debljina igle, ali da li moze negde da se nadje neki spisak, na primer "pamuk, keper,viskoza igla br XY, teksas taj i taj broj, osecam se kao da sam, u poredjenju sa vasim odgovorom na komentar iznad za Juki, kupila sve moguce gume za mercedes, i sad ne znam sta bih s njima. Pozdrav. I hvala.

  ReplyDelete
 40. Anonymous23.9.19

  Imam šivaću mašinu singer staru 100 godina. Do skoro je sve lepo radilo a sada mi mnogo klopara pri radu i imam problema kod stavljanja igle jer moram da podesim visinu igle da bi mo igla hvatala donji konac i napravila petlju.Treba ki da je dam na popravku u neki servis? Kako podesiti iglu da ne udara u grajfer?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Možda ima 100 godina ali ne znamo koji model je u pitanju, najvjerovatnije 15k. Ako niste sposobni sami popraviti onda je servis jedino rješenje.
   SINGER 15K SIVACA MASINA

   Delete
 41. Postovani interesuje ne koje igle kupiti (kucna varijanta) za sivacu masinu marke "hanseatic" model ne mogu naci koji je ali ima slika na linku koji sam postavio
  Hvala.

  ReplyDelete
 42. Anonymous24.3.20

  Bok. Imam masinu pfaff 545 pokusao bi sasiti tende za svoj camac. Materijali su pvc i akril debljine od 0.34mm do 0.90mm. Sistem igle je 134-35. Znam za oznake L i R kao i da konac mora biti sa UV zastitom poliesterski(serabond, coats dabond). Intetesira me vrlicina igle i konca koji biste preporucili za napraviti tsj posao? Odnosno koja bi velicina igle i velicina konca odgovarala pfaffu 545 za kamionsku pvc ceradu ( zimsko pokrivalo za camac)?

  ReplyDelete
  Replies
  1. A ne znam šta bi vam rekao 🙂
   Za takve mašine okvirno konac debljine 30 je maksimum, može se ono probati i sa debljim koncem ali ne vidim potrebu, 30 je dovoljno jak.
   Igla debljina 120-130...konac mora lagano prolaziti kroz ušicu igle, najbolje je probati, Kamionska PVC cerada je specifičan materijal, brzina šivenja bi trebala biti znatno sporija.
   .
   PFAFF 545 / PFAFF 145
   .

   Delete
 43. Dali mozda neko zna koji model igle koristi textima altin 8515 overlok masina, hvala.

  ReplyDelete

SEARCH