-->

Pfaff 1011 | Pfaff 1014 | Pfaff 1015 | Pfaff 1019 | Pfaff 1029 | Pfaff 1035 | Pfaff 1037 | Pfaff Lubrication And Service

Pfaff-Nähmaschine 1011,1014,1015,1019,1035,1037 Wartung und Schmierung; pfaff tipmatic 6112,

Lubrication of sewing machines is basically a job during their maintenance, here we are talking about classic mechanical home sewing machines, mechanical in the sense that only the drive of the machine is electric, everything else is pure mechanics. The topic of lubrication has been "dragged" on the site many times, basic maintenance has been "processed" for a long time, and you can read about it HERE. but, a lot of visitors are wondering what to do with machines that do not have access points for lubrication, are closed on all sides and even maybe, 
I don't know ...
Podmazivanje šivaćih mašina je osnovno posao prilikom njihovog održavanja, ovdje je riječ o klasičnim mehaničkim kućnim šivaćim mašinama, mehaničkim u smislu da je samo pogon mašine električni, ostalo je sve čista mehanika. Već mnogo puta na sajtu je se "provlačila" tema podmazivanje,osnovno održavanje je kao tema davno "obrađena" a o tome pročitajte OVDJE. ALI, dosta posjetilaca se pita šta da rade sa mašinama koje nemaju pristupna mjesta za podmazivanje,zatvorene su sa svih strana a čak i možda, ne znam...

Factory maintenance is not provided, except for occasional lubrication of the hook threads. I have already said about it in several posts that in my opinion it is pure nonsense, there is no fat, oil, fat that will last 25, 30 or more years, maybe they are made to work while they can and then to waste, I say ..
fabrički im održavanje nije predviđeno, osim povremenog podmazivanja petljača.? Već sam o tome u nekoliko postova rekao da je to po meni čista glupost, nema te masnoće, ulja, tot masti koja će trajati 25, 30 pa i više godina, možda su pravljene da rade dok mogu a potom na odpad, kažem..

Since the situation in Southeast Europe is a little different, we just don't give up our things, especially not our sewing machines. Pfaff 1000 series sewing machines, which include: Pfaff 1011, 1014, 1015, 1019, 1029, 1035, 1037..maybe there is another model, but it doesn't matter, from the maintenance of these machines, according to the instructions, only the needle plate is removed, dust around hook thread and under the tile and occasionally a few drops of oil in the rotation hook, nothing else.?
Pošto je kod nas na jugoistoku Evrope stanje "malo" drugačije i mi se tek tako svojih stvari ne odričemo a pogotovo ne naše šivaće masine. Šivaće mašine Pfaff serije 1000 u koje spadaju: Pfaff 1011, 1014, 1015, 1019, 1029, 1035, 1037..možda ima još koji model ali nebitno, od svog odžavanja ovih mašina po uputstvu predviđeno je samo skidanje ubodne pločice, čišćenje prašine oko grajfera i ispod pločice i povremeno par kapi ulja u grajfer, drugo ništa.?

All the above models of sewing machines are structurally almost identical except for the programmer, the initial series 1011 has the least programs and 1037 has the most, which means that the removal of individual covers is identical, attached images pfaff 1037 but also for other models "1000 series "the process is identical, so let's finally start :) Picture one, the yellow arrows show the locations of the access screws that need to be unscrewed, there are 4 pieces to remove the top cover and it needs to be unscrewed, unscrewed screws decided to the side, in the same image the blue arrow is on the needle plate to be removed, remove the needle, remove and...
Svi gore nabrojani modeli su konstrukcijski gotovo identični osim programatora, početna serija 1011 je sa najmanje programa a 1037 je sa najviše, to znači da je skidanje pojedinih poklopaca identično, u prilogu su slike pfaff 1037 ali je i za druge modele "serije 1000"proces identičan, pa da krenemo konačno :) Slika prva, žute strelice pokazuju mjesta pristupnih vijaka koje treba odviti, za skidanje gornjeg dijel ih ima 4 komada i to treba odvrnuti, odvrnute šarafiće odločiti na stranu,na istoj slici plava strelica je  na ubodnoj pločici koju isto treba skinuti, ukloniti i iglu, skinuti i....

foot, remove the cone with the bobbin and dust it all off and clean it thoroughly.
The second picture, removing the cover, is not something complicated, it can happen that it is a little jagged in some place, but a slight left-right shift and it is taken off (the machine is already arranged in the pictures and don't confuse you). After removing the top cover, it is necessary to remove the metal side cover, picture three, screw marked with a yellow arrow, in the same picture we see a blue arrow, wipe the place in detail with a cotton cloth, remove any old traces of any grease and then apply a little...
stopicu, ukloniti čunak sa bobinom i sve to otprašiti i očistiti detaljno. Druga slika, skidanje poklopca, nije nešto komplikovano, može se desiti da je malo na nekom mjestu uzubljeno ali lagano pomicanje lijevo-desno i on je skinut (na slikama je već sređena mašina i to nemoj da Vas zbuni). Poslije skidanja gornjeg poklopca, potrebno je skinuti metalni bočni poklopac, slika treća, vijak označen žutom strelicom, na istoj slici vidimo plavu strelicu, to mjesto detaljno obrisati pamučnom krpicom, ukloniti svaki stari trag bilo kakve masnoće a potom nanijeti malo "tot...

grease, otherwise this part serves to relieve the tensioner when lifting the foot. We removed both covers and now we have the upper part of the machine completely free, we go to the lower part and in the end I will detail a bit about lubrication. Figure 5-a, laid machine on a piece of cardboard and yellow arrows show access to the screws for removing the lower bearing "plate", these are 4 slightly stronger screws and if they are never removed they can be slightly harder to bend, a stronger screwdriver is needed. We also removed the lower support plate, picture six, black arrows show two access screws for removing the plastic cover, it's quite simple, put all the screws aside in a box and go to work :) 
masti", inače taj dio služi za rasterećenje zateznika pri podizanju stopice. Skinuli smo oba poklopca i sad imamo gornji dio mašine potpuno slobodan, idemo na donji dio a na kraju ću malo detaljisati o podmazivanju. Slika 5-a, položen stroj na komadu kartona i žute strelice pokazuju pristup vijcima za skidanje donje nosive "ploče", to su 4 nešto jača vijka i ako nikada nisu skidani mogu biti nešto teži za izvijanje,potreban je jači šavciger-odvijač. Skinuli smo i donju nosivu "ploču", slika šesta, crne strelice prikazuju dva pristupna vijka za skidanje plastičnog poklopca, to ide sasvim jednostavno, sve vijke odložiti na stranu u neku posudicu i "baciti" se na posao :).

The picture, which was :), seventh, black arrows mark the positions that must be cleaned, there may be a trace of some grease on the gear, who knows when, which turns into something like "chewing gum", carefully remove it and then apply fresh grease, preferably synthetic, move the feed dog on / off switch left and right and apply fresh grease to the camshaft as well. Dust the catcher thoroughly and lubricate with oil, a little, not too much unnecessarily. Figure eight, blue arrows show parts of the programmer that need to be cleaned and applied fresh synthetic grease and yellow arrows where oil should be used, there are more places, not shown in the picture, wherever you see old paint grease, which is usually dry and useless, remove it and lubricate with new grease. Do not apply any grease to the toothed belt, only a dry cotton cloth, if necessary clean it.
Slika, koja biješe :), sedma, crnim strelicama su označene pozcije koje se moraju očistiti, na zupčaniku zna biti trag neke masti, ko zna od kada, koja se pretvori u nešto kao "žvakaća guma" to sve oprezno ukloniti a potom nanijeti svježu tot mast, preklopnik za uključenje i isključenje transportnih zubaca pomijerati lijevo-desno a na bregasti dio osovinice isto nanijeti svježe masti. Grajfer detaljno odprašiti i podmazati uljem, malo,ne previše bez potrebe. Slika osma, plave strelice pokazuju dijelove programatora koje treba očistiti i nanijeti svežu tot mast a žute strelice gdje treba koristiti ulje, ima tu još mjesta, koja nisu prikazana na slici,gdje god se vidi stara farbrička mast, koja je najčešće suha i beskorisna, ukloniti je i podmazati novom mašću. Po zupčastom remenu ne nanostiti nikakvu masnoću, samo suhom pamučnom krpicom, eventualno očistitiči.

To return to the upper part of the machine, remove the bulb, if you mind, and clean everything behind it, bring the sliding surfaces to shine and then lubrication, the main shaft sliding bearings do not have access to lubrication, so the machine must be placed vertically, in add oil near the bearing and start the machine slightly so that the oil enters the bearing, if it remains only outside, there is no use of this lubrication. These machine models are well designed when it comes to power supply so that the risk of electric shock is minimized, but still CAUTION.
The foot bar, the needle bar, the movable needle holder, all this needs to be lubricated, the "braver" and already solid masters need to build it all, clean each sliding bearing, apply fresh sewing machine oil and put it back. Another thing would be very useful and that is to remove the main pulley, unfortunately I do not have these pictures, it is necessary to unscrew the central plastic screw and remove the pulley, clean the shaft and pulley, apply fresh grease or mix oil and grease to get a great lubricating structure. You can also fix the winder a little, dust it, add a drop - two oils ... etc. When finished, put the covers and other elements back and screw them on, that would be it, for any questions, I am at your disposal ☺
Da se sad vratim na gornji dio mašine, ukloniti sijalicu, ako vam smeta, i sve iza nje očistiti, klizne površine dovesti do sjaja i onda podmazivanje, klizni ležajevi glavnog vratila nemaju pristup za podmazivanje, stoga je potrebno mašinu po potrebi postaviti vertikalno, u blizini ležaja dodati ulje i lagano pokrenuti mašinu da ulje zađe unutar ležaja, ako ostane samo van, nema od tog podmazivanja neke koristi. Ovi modeli mašine su odlično riješeni kada je u pitanju napajanje strujom tako da je opasnost od udara struje svedena na minimum, ali ipak OPREZ.!  Nosač stopice, iglenjača, pokretni nosač iglenjače, sve to treba podmazati,oni "hrabriji" i već solidni majstori to sve trebaju izgraditi, svaki klizni ležaj očistiti, nanijeti svježe ulje i vratiti nazad. Još jedna stvar bi bila veoma korisna a to je skinuti glavnu remenicu, nažalost nemam tih slika, potrebno je odviti centralni plastični vijak i svući remenicu, očistiti vratilo i remenicu, nanijeti svježu mast ili pomiješati ulje i mast da se dobije jedna odlična podmazujuća struktura. Možete malo srediti i motalicu, odprašiti, dodati kap -dvije ulja..itd. Po završetku poklopce i ostale elemente vratiti nazad i prišarafiti, to bi bilo to, za eventualna pitanja, stojim na raspolaganju ☺

3 comments:

 1. Imam Pfaff 1047 masinu koja steka sa radom. Radi radi i onda zastane, kada pomerim onaj kolut, ona nastavi. E sad meni se ne popravlja ta masina ja bih je najradije prodala, ali ako ne znam sta je ne znam ni koliko da trazim za nju. Ako je odnesem kod servisera on nece ni da je pogleda bez 2000, a to mi se ne ispalati sada. Da li mi mozete reci sta je u pitanju i koliko od prilike bar da trazim za nju, s da je fer prema meni i prema kupcu?

  ReplyDelete
 2. Anonymous20.9.19

  Molim Vas za pomoc. Imam masinu PFAFF CREATIV 1471. Ne znam kako da zamijenim sijalicu koja je pregorjela, za sta sluze baterije na njenom dnu, kako se iurafjuju rupice za dugmad na njoj i kako se podmazuje? Pokusala naci na internetu uputu za koristenje ali nisam uspjela.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous23.9.19

   Kupite, platite, mašinu iz 1980-te, u "poluispravnom" stanju i onda se traže besplatni savjeti na internetu. Što niste pitali prodavača, neka vam on objasni do u detalje. Pfaff creativ 1471 je stara digitalna (kompijuterska) šivaća mašina. Tehnologija i elektronika od tog vremena je uznapredovala ko zna koliko, cijela ta elektronska ploča sa donje strane danas može stati na 2 cm kvadratna. Vrlo često ta elektronička ploča je neispravna i često je potrebno neke dijelove zamijeniti ali ih je nemoguće naći.

   Delete

SEARCH