-->

Home and Industrial Steam Irons / Electric Iron / Pegla Na Paru / Električna Pegla


Her "majesty" irons, a not so favorite subject for many ladies :), there is also prejudice and truth.? This may date back to older times when irons were heavy, awkward, and inconvenient to handle. We will go back a little bit in history when it comes to ironing. The assumption is that the ancient Chinese, who knows when, first started using some kind of iron, they noticed that the heat corrects and irons the woven material. The museum specimen of the Chinese Iron is made of bronze and it was filled with embers. Much later, that iron will come to Europe, we all know that old iron that has a cover on the upper side and in which charcoal embers are placed. The big disadvantage of these irons was the smoke, the possibility of "spilling" fire and weight, today they are just a decorative and decorative object in all sorts of places. It is assumed that the first European irons were used in Italy, because in the Middle Ages part of today's Italy had a well-developed textile production.
Njeno "veličanstvo" pegla (glačalo), mnogim damama ne tako omiljen predmet :) ,ima tu i predrasuda i istine.? To možda potječe iz starijih vremena kada su pegle bile teške, nezgrapne i nezgodne za rukovanje. Malo će mo se vratiti u historiju kada je u pitanju pegla i peglanje. Predpostavka je da su stari Kinezi, još ko zna kada, prvi počeli koristiti neku vrstu pegle, oni su uočili da toplota ispravlja i glača tkani materijal. Muzejski primjerak kineske pegle je od bronze i ona je se punila žarom. Mnogo kasnije će ta pegla doći u Evropu, svi poznajemo onu starinsku gusanu pegu koja sa gornje strane ima pokopac i u koju se stavlja žar drvenog uglja. Veliki nedotatak tih pegli je bio dim, mogućnost "prosipanja" vatre i težina, danas su one samo ukarsni i dekorativni predmet na svakojakim mjestima. Pretpostavka je da su prve evropske pegle korištene u Italiji, jer je u srednjem vijeku dio današnje Italije imao dobro razvijenu proizvodnju tekstila.
Over time, it has been concluded that access to moisture on ironed material gives good results with pressure and temperature. At the end of the 19th century, the first electric iron was produced. In America, with the development of the metal and textile industry, mass production and improvement of irons came, they got a slightly nicer ergonomic shape, they were made of lighter material ... only later will a thermostat be placed on the electric iron. The thermostat was a regulator of the temperature of the radiator, which is very important when ironing materials that are not resistant to high temperatures. At one time, there was a current trend of clothes that do not crease or iron, apparently imposed by companies that produced artificial synthetic fabrics, but nothing has ever been able to replace pure cotton or cotton-based fabric that is very well ironed.

Vremenom se zaključilo da uz pritisak i temperaturu dobre rezultate daje pristup vlažnosti na peglanom materijalu. Krajem 19-og vijeka proizvedena je prva električna pegla. U Americi je sa razvojem metalne i textilne industrije došlo da masovnije proizvodnje i usavršavanja glačala, dobile su nešto ljepši ergonomski oblik, pravljene su od lakšeg materijala...tek kasnije će na električno glačalo biti postavljen termostat. Termostat je bio regulator temperature grejnog tijela, što je itekako značajno kod peglanja materijala koji nisu otporni na visoku temperaturu. Jedno vrijeme je bio aktualan trend odjeće koja se ne gužva i ne pegla, po svemu sudeći nametnuto od kompanija koje su proizvodile vještačke sintetičke štofove ali ništa nije niti će ikada moći zamijeniti čisti pamuk ili tkaninu na bazi pamuka koja se itekako dobro pegla.


Going back to the present time, ironing is an indispensable part of the textile industry, electro-steam irons are used the most. Steam is very important in all types of ironing. Classic household "steam" irons have a small container in which water is poured, best distilled to reduce the formation of limescale, usually on the iron there is a button that allows the discharge of water on the heated iron to produce steam, sometimes it is not the best solution. the iron itself knows that a drop of water simply "spills" over the radiator. With modern irons, the radiator is coated with Teflon or made of very smooth ceramic, which is why the iron "slides" well on the material. A better quality form of iron is with a steam base that contains a tank (kettle) for water, a stand on which the heated iron is held, as well as a series of indicators of temperature and steam pressure. The outlet steam pressure varies from some 2 to 5 and more bar. An iron with a vertical jet of dry steam is of great importance when ironing hanging fabrics, so the work table is not used at all, but the garment is ironed directly on the hanger.
Da se vratim na današnje vrijeme, peglanje je neizostavan dio tekstilne industrije, najviše se koriste elektro-parne pegle. Para je itekako značajna kod svih vrsta peglanja. Klasičke kućne "parne" pegle imaju u sebi malu posudicu u koju se sipa voda, najbolje destilovana da se smanji nastanak kamenca, obično na samoj pegli postoji tipka kojom se dozora ispuštanje vode na ugrijanu peglu to proizvodi paru, ponekad to nije najbolje riješeno pa iz same pegle zna da kapa voda, jednostavno "preliva" se preko grejnog tijela. Kod modernih glačala grejno tijelo je presvučeno teflonom ili je od veoma glatke keramike zbog čega pegla dobro "klizi" po materijalu. Kvalitetniji oblik glačala je sa parnom bazom koja sadrži rezervoar (kotlić) za vodu, postolje na kojemu se drži zagrijana pegla kao i niz indikatora o temperaturi i pritisku pare. Pritisak izlazne pare je različit od nekih 2 pa do 5 i više bar-a. Pegla sa vertikalnim mlazom suhe pare je od velikog značaja kod glačanja izvješenih tkanina, dakle radni stol se uopšte ne koristi nego se odjevni predmet glača direktno na vješalici.


Equally important is how much steam a particular device can produce per minute. Usually better quality home or "semi-industrial" irons produce 90-120 grams of dry steam per minute and the capacity of the kettle is from 1.50 to 2 liters of water. Older devices have a safety plug that cannot be opened while the iron is heated, and newer, more modern ones allow water to be added during operation.
Larger industrial plants use steam bases with more outlets that also produce a larger amount of steam, in order for steam to be "dry" it must pass through an already heated iron. Irons can be different in shape: standard, in the form of a press, irons in the form of a roller for larger areas, etc. To look a little at the ironing table, also, there are those standard home tables, simple metal constructions that are on the work area coated with some more temperature-resistant material, they can usually be assembled to take up less space.
Industrial ironing tables have a work surface with a vacuum that also fixes the fabric to the surface and hot steam passes vertically through the material to be ironed so that the efficiency is maximum. In addition to the vacuum, there is also an attachment in the form of pressure from the desk that currently separates the fabric that is in some way "attached" to the desk. Her "majesty" iron is a very extensive topic, but this time so much, just to finally emphasize the safety, when you are not using your iron, completely unplug it from the power supply and place it in a safe place.

Isto tako bitan momenat je koliko određeni uređaj može proizvesti pare u minuti. Obično kvalitetnije kućne ili "poluindustrijske" pegle proizvode od 90-120 grama suhe pare u minuti a kapacitet kotlića je od 1,50 do 2 litra vode. Stariji uređaji imaju sigurnosni čep koji nije moguće otvarati dok je pegla zagrijana a novi moderniji i savremeniji dozvoljavaju dosipanje vode u toku rada. Veći industriski pogoni koriste parne baze sa više izlaza koji proizvode i veću količinu pare, da bi para bila "suha" ona mora prolaziti kroz već ugrijanu peglu. Pegle mogu biti različite i po obliku:standardne, u obliku prese, pegle u obliku valjka za veće površine itd. Malo da se osvrnem na radni stol za glačanje, isto tako, postoje oni standardni kućni stolovi, jednostavne metalne konstrukcije koji su na radnom dijelu obloženi nekim materijalom otpornijim na temperaturu, obično se mogu sklopiti da manje zauzimaju prosatora. Industrijski stolovi za peglanje imaju radnu površinu sa vakumom koja ujedno fiksira tkaninu za površinu a vrela para prolazi okomito kroz materijal koji se pegla tako da je efikasnost maksimalna. Osim vakuma tu je i dodatak u obliku pritiska iz radnog stola koji trenutno odvaja štof koji je na neki način "pripijen" uz radni stol. Njeno "veličanstvo" pegla je veoma obimna tema ali ovga puta toliko, samo da na kraju damo NAGLASAK na sigurnost, kada ne koristite vašu peglu u potpunosti je isključiti iz izvora napajanja strujom i postaviti na sigurno mjesto..

5 comments:

 1. Anonymous23.4.15

  Molim vas,da li možete komentirati sledeći tekst:

  Električni parni kotlić,industrijski sa dva izlaza i originalnom peglom s tim da se može namontirati i jos jedna pegla po potrebi.Ima rezervoar zapremine oko 8 litara vode.Komplet u odlićnom stanju spreman za upotrebu.Pegla je industrijska sa teflonskim đonom.Kotlić ima dva izlaza na jedan je prikopčana pegla a drugi se može koristiti za peglu ili jedan ili oba izlaza se mogu koristiti za napajanje drugih parnih uređaja ili za situacije gdje je potrebna para.Napajanje kotlića je na kanister,znaci kao sto se vidi na slici ima u sebi rezervoar u koji se sipa voda a kotlić iz njeg uzima vodu i prizvodi paru.Za profesionalne namjene,gdje je potrebno cijelodnevno peglanje ili situacije gdje ima puno peglanja.Napajanje na trofaznu struju.Snaga kotlića 8KW.Ima baromatar sa kazaljkom koji pokazuje trenutni pritisak pare u kotlicu.Ima i signalne lampice za max. odnosno min. nivo vode u kotliću.Funkcioniše na sljedećem principu:
  Nalijemo vodu u kanister tj. rezervoar.Uključimo kotlić u struju.Uključimo prekidač na kotliću i on počinje sa radom.Uzima vodu iz kanistera dok ne napuni rezervoar.Kad napuni rezervoar pali se sijalica max. i ukljucuju se grijači a prestaje uzimanje vode.Grije 10-tak minuta i poslije toga je spreman za upotrebu.Proizvodi odlicnu suhu paru i max . pritisak od 7bara koji se podešava.Vrhunska marka VEIT osigurava dugogodisnje korištenje,garantovano jer je VEIT najjača firma u proizodnji opreme za peglanje.Kotlić nije prevelikih gabarita.Staje u putnicko auto...

  ReplyDelete
 2. Anonymous23.4.15

  Nemam ideju na što ciljate,ovo je neko uputstvo za korištenje parnog kotla,pegle,tipa"Veit",o kvaliteti Veit uređaja ne bih sudio,,narod kaže"svaki Cigo svoga konja hvali",oglas i uputstvo istovremeno a u svemu ne vidim ništa sporno,solidno objašnjeno.

  ReplyDelete
 3. Anonymous19.8.16

  Dobra večer,trebam savjet.
  Htio bi si kupiti nekakvu peglu koja će mi biti lagana za korištenja,brza i efikasna,a da definitivno i dobro ispegla,znači da mi bude sve na "crtu" kako se kaže.
  Pa mi recite po specifikacija recite jel ovo dobro PHILIPS-GC536-35
  Ili da za taj novac uzmem običnu parnu postaju koja generira više pare?
  Hvala lijepa na odgovoru.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vaš primjer je parna pegla,ona glača isključivo pomoću vrele pare.Gledao sam video prezentaciju i čini se dosta praktičnom,jedio pogledajte gabaritom kako se uklapa u vaš prostor.
   1 litar vode proizvede oko 1,80 m3 vodene pare.

   Delete
 4. Anonymous25.6.19

  Peglanje: pegle bilo da su inox, keramičke, parne stanice, vertikalne ili valjak,uvijek su činile održavanje odjeće profesionalnim uz pravilnu primjenu oznaka na odjeći. Na stranici oznake možete pročitati više o samim oznakama. Na ušivenoj etiketi pročitajte sastav i temperaturu predviđenu za peglanje konkretnog odjevnog predmeta. Pamuk možete peglati na višim temperaturama, dok svilene i osjetljive tkanine počnite od najnižih temperatura. Preporučujemo da odjeću peglate uvijek sa naličja.

  Ukoliko se odlučite da koristite pegle na paru posebnu pažnju obratite na pravilnu upotrebu pare. Da bi ste postigli čvrsti "uštirkani" izgled košulja potrebno je već oprane košulje blago poprskati štirkom u spreju, ostaviti da se prosuše 15 minuta i zatim nastaviti sa peglanjem.

  Elegantne odjevne predmete koji imaju dosta ukrasnih elemenata preporučujemo da peglate vertikalnim peglama.

  ReplyDelete

SEARCH