-->

Correctly Place Spool On Sewing Machine / Spool Thread Stand


How to properly place the spool of thread on the sewing machine, ie placing the upper thread, this topic is closely related to the insertion of the thread into the sewing machine, read about this topic HERE. Searching the internet, reading various ads, but also through various questions, I concluded that many do not know how to put a thread on a machine, so I am a spool of thread (cone). It is very important to unwind the upper thread correctly, but if the spool itself is not placed correctly,
Kako pravilno postaviti kalem konca na šivaću mašinu, tj.postavljanje gornjeg konca, ova tema je usko vezana sa uvlačenjem (udijevanjem,umetanjem) konca u šivaću mašinu, o toj temi pročitaj OVDJE. Pretražujući internet, čitajući razne oglase ali i kroz razna pitanja sam zaključio da mnogi ne znaju postaviti konac na mašinu, dakle sam kalem konca (konus). Veoma je bitno pravilno izmotavanje gornjeg konca,ali ako sam kalem nije pravilno postavljen,
winding will be irregular, uneven and often with additional load which will affect the quality of the stitch. Most industrial sewing machines also have a thread carrier on the workbench itself, usually two or three places for thread placement and we call this vertical thread winding.
izmotavanje će biti nepravilno, neravnomijerno i često sa dodatnim opterećenjem što će uticati na kvalitetu štepa. Većina industrijskih šivaćih mašina ima na samom radnom stolu i nosač konaca, obično su to dva ili tri mjesta za postavlanje konca i to zovemo vertikalnim izmotavanjem niti (okomito izmotavanje konca).

With home sewing machines, there are two variants of vertical and horizontal spool thread placement. There is no rule, but it can be noticed that most newer sewing machines have a horizontally placed upper thread, there are a number of advantages in this way of placing the thread, above all it is simple and easy to unwind even without the slightest load, the spool stands still or it is a bit rotates on a carrier.

Vertically placed thread is usually in older models of sewing machines, with the change in the design of sewing machines, the technology of production and winding of the thread on the spool also changed. For the needs of industrial machines, the spool are usually from 2-5 thousand meters, and even more. The advantages of a large length of wound thread are many, first of all, it is a rare need to pull the thread except in case of necessity to change the color.
Kod kućnih šivaćih mašina postoje dvije varijante okomito i vodoravno postavljanje konca. Nema tu nekog pravila ali se da primijetiti da većina novijih šivaćih mašina imaju horizontalno postavljen gornji konac, niz je prednosti kod tog načina postavljanja konca, prije svega to je jednostavno i lagano odvijanje niti bez i najmanjeg opterećenja, kalem stoji mirno ili se i on pomalo vrti na nosaču. Vertikalno postavljeni konac je obično kod starijih modela šivaće mašine, samom promjenom dizajna šivaćih mašina mijenjala je se i tehnologija proizvodnje i namotavanja konca na kalem. Za potrebe industrijskih mašina kalemi su obično od 2-5 hiljada metara, pa i više. Prednosti velike dužine namotanog konca je puno, prije svega, to je rijetka potreba uvlačenja konca osim u slučaju nužnosti promjene boje.


What is useful to know when vertically placing a spool of thread? When we put a thread on a vertical carrier, it cannot be a large spool from an industrial machine, it is impossible for many reasons made of felt which reduces the friction of the thread from the body of the machine, thus the winding is even and noiseless. Also, the thread must not "clap" on the carrier, if this happens, a plastic tube can be placed on the carrier to reduce this and its length should be above the thread. How to use a large industrial spool of thread on a home sewing machine.? For such that there are spool holders, usually placed behind or on the side of the sewing machine, the position should be such that it does not matter. These carriers can be for one or more threads. There are thread stand with 10 or more places and they are most often used in embroidery machines, the color of the thread changes faster and the rest is always at hand.

The industrial thread carrier is not complicated at all, it can be made of a slightly stronger steel wire, the attached pictures show approximately what it looks like, it is important that the tip of the thread is slightly above the starting position for pulling the thread. It can have a special stand, but it doesn't have to, it can only be a wire that will be placed in a drilled hole in the desk. In case you don't have any of that on hand, lower the spool of thread next to the work table and let the thread slide over some smooth surface...
Šta je korisno znati kod vertikalnog postavljanja kalema konca ?, kada konac postavljamo na vertikalni nosač on ne može biti veliki kalem od industrijske mašine, to je nemoguće iz dosta razloga, kalem na vertikalnom nosaču mora biti adekvatne veličine, ispod konca bi trebala biti okrugla podloška od filca koja smanjuje trenje konca od tijelo mašine, time je izmotavanje ravnomijerno i bešumno. Takođe konac ne smije "klaparati" na nosaču, ukoliko se to dešava, može se na nosač postaviti neka plastična cjevčica koja će to umanjiti a njena dužina neka bude iznad konca. Kako koristiti veliki industrijski kalem konca na kućnoj šivaćoj mašini.? Za takvo što postoje nosači kalema , obično se postave iza ili sa strane šivaće mašine, pozicija treba da je takva da ne smeta. Ti nosači mogu biti za jedan ili više konaca. Postoje nosači sa 10 i više mjesta a oni se najčešće koriste kod mašina za vez, brža je promjena boje konca a ostatak je uvijek na dohvat ruke.
Nosač industrijskog konca uopšte nije nešto komplikovano, to se može napraviti od nešto jače čelične žice, na priloženim slikama se vidi odprilike kako to izgleda, važno je da vrh konca bude malo iznad početne pozicije za uvlačenje konca. Može imati posebno postolje ali i ne mora, može biti samo žica koja će biti postavljena u izbušenu rupicu na radnom stolu. U slučaju da nemate pri ruci ništa od toga,spustite kalem konca pored radnog stola a konac neka klizi preko neke glatke površine...

2 comments:

  1. Korisna informacija!

    ReplyDelete
  2. Anonymous17.3.16

    Itekako korisna,s obzirom na kakve sam sve situacije nailazio.

    ReplyDelete

SEARCH