-->

Feed Of The Arm Sewing Machine / Šivaća Mašina Laktarica


The "Feed Of The Arm" machine is named after its specific shape of the work surface, it looks like the elbow of the hand at 90 degrees, such a look of the work surface has led to a more complicated design of the lower part of the machine as well as the transmission. It should be said that these are industrial sewing machines, there is no "Feed Of The Arm" as a home portable machine. The "Feed Of The Arm" sewing machine must be of robust and strong construction, it is a machine that works in a high speed mode, with a large number of stitchs per minute.
Mašina "laktarica" nosi naziv po svom specifičnom obliku radne površine, izgleda poput lakta ruke pod 90 stepeni, takav izgled radne površine je i dovelo do komplikovanije izvedbe donjeg dijela mašine kao i prenosa. Treba reći da se radi o industrijskim šivaćim mašinama, laktarica kao kućna portabl mašina ne postoji. Šivaća mašina laktarica mora biti robusne i jake konstrukcije, radi se o mašinama koje rade u visokom režimu obrtaja, sa velikim brojem uboda u minuti.
Feed Of The Arm Sewing Machine can be with two or three needles, it produces the so-called. chain stitch, from the "face" is a classic straight stitch and from the reverse "chain", works only in one direction, the length of the stitch is 1.5-4 mm, the needles themselves due to a specific stitch are not in one line, on the needle holder are placed one in front of the other, this is necessary due to the position of the lower thread catchers (see figure).When, why and how does a Feed Of The Arm Sewing Machine work :? The Feed Of The Arm Sewing Machine is quite common in the field of sewing everything and everything, but it still stands out in clothing items made of a slightly stronger and non-stretchable material. For example, sewing the famous "jeans" is inconceivable without a Feed Of The Arm Sewing Machine , it is already a well-established and traditional stitch on the legs as in other places...
Laktarice mogu biti sa dvije ili tri igle, ona proizvodi tzv.lančani bod, sa "lica" je klasični ravni štep a sa naličja "lančić", radi samo u jednom smjeru, dužina boda je od 1,5-4 mm, same igle zbog specifičnog boda nisu u jednoj liniji, na nosaču igala su postavljene jedna ispred druge, to je neophodno zbog pozicije donjih hvatača konaca (vidi sliku). Kada, zašto i kako radi mašina laktarica:? Šivaća mašina laktarica je dosta zastupljena u oblasti šivenja svega i svačega ali ipak se izdvaja kod odjevnih predmeta od nešto jačeg i ne rastezljivog materijala. Recimo šivenje poznatih "farmerki" je ne zamislivo bez laktarice, to je već ustaljen i tradicionalan štep na nogavicama kao i na drugim mjestima...


There is no special rule where to use a Feed Of The Arm Sewing Machine , but when sewing tubular parts of clothing, it is irreplaceable, only a lactar can sew a square piece of fabric into a roller, it is its "elbow" work surface that allows it. In one of the pictures we see some basic parts of a lactating machine:
1- puller, the puller on the Feed Of The Arm Sewing Machine  is in a way an accessory, there are Feed Of The Arm who do not have it at all, the puller itself has the task of additional material withdrawal. smooth and fast sewing is obtained, even more the speed of the puller can be slightly increased, depending on the material, so that the sewn piece remains the same length after passing through the machine. The puller can be a classic serrated steel roller, a rubber coated roller or in the form of a rubber band for thin and sensitive materials
Nema nekog posebnog pravila gdje koristiti mašinu laktaricu ali kod šivenja cjevastih dijelova odjeće je nezamjenljiva, samo laktarica može kvadratni komad tkanine sašiti u valjak, upravo njena radna površina u obliku "lakta" to dozvoljava. Na jednoj od slika vidimo i neke osnovne dijelove mašine laktarice:
1- puler, ustaljeni naziv kod nas iako je riječ engleskog porijekla (puller) a može se prevesti kao "potezač,tegljač", puler na laktarici je na neki način dodatna oprema, postoje laktarice koje ga uopšte nemaju, sam puler ima zadatak dodatnog povlačenja materijala, time se dobija glatko i brzo šivenje, čak šta više brzina pulera se može malo povećati, ovisno o materijalu, tako da šiveni komad poslije prolaska kroz mašinu ostaje iste dužine. Puler može biti klasični nazubljeni čelični valjak, valjak presvučen gumom ili u obliku gumene trake kod tankih i osjetljivih materijala.


2 -presser foot on theFeed Of The Arm  is usually a bit wider, and if it is a thicker material, there is a groove on the underside in which the stitched part fits, because it is practically a quadruple material,
3 -editorial, this part is used to shape the material before entering the foot, I call it "editorial" and from the English name it is impossible to translate, some call it "Feed Of The Arm apparatus", it can be of different dimensions and diameters,
4 -needle holder , we have already said that a Feed Of The Arm Sewing Machine usually has two or three needles
5 -upper thread catchers (looper-hooks), the picture shows that the arrangement is the same as with the needles and we see how they catch the upper thread.
Modern and high-quality Feed Of The Arm Sewing Machine  have a pneumatic foot lifter that is activated by the foot, automatic thread cutting is not necessary or additional fastening of the stitch...
2- stopica na laktarici je obično nešto šira a ako se radi za debljim materijalom sa donje strane ima žlijeb u koji staje štepani dio, jer to je praktično četverostruki materijal, 3- uvodnik, ovaj dio služi za oblikovanje materijala pred ulazak pod stopicu, ja ga zovem "uvodnik"a sa engleskog naziva ga je nemoguće prevesti, neki ga zovu i "aparat za laktaricu", može biti različitih dimenzija i promjera, 4- nosač igala (igle), već smo rekli da laktarica obično ima dvije ili tri igle
5- hvatači gornjeg konca, grajferi (looper), na slici se vidi da je raspored isti kao i kod igala i vidimo na koji način zahvataju gornji konac.
Moderne i kvalitetne laktarice imaju pneumatski podizač stopice koji se aktivira nogom, automatsko rezanje konca nije potrebno niti dodatno učvršćivanje štepa....Slične i povezane teme: mašina cilinderica

2 comments:

 1. Anonymous25.2.16

  Hvala na extra stranici,definitivno ste najbolji,uvijek me prijatno iznenadite sa Vašim tekstovima koje dijelim na Facebook-u,hvala još jednom i sve nabolje u budućem radu.Lala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Šta reći,Hvala i Vama,posebno zahvaljujem što dijelite naš sadržaj na društvenim mrežama.Poštovanje i svako dobro

   Delete

SEARCH