-->

Metallic Thread / Metallic Thread Embroidery / Metalik Konac


What is metallic thread and what is it for? Metallic thread is used for embroidery and decorative sewing, decorative stitching. Metallic thread is in principle never used for ordinary sewing.
The metallic thread consists of two parts, it is the central thread and the metallized sheath. Metallic thread can be of different compositions, thickness, strength, color, shine, quality ... etc. Thin metallized thread is used for machine embroidery where it is necessary to emphasize very small details, by increasing the thickness the possibility of displaying details is reduced, for manual embroidery thicker metallic thread is mainly used.
Šta je to metalik konac i čemu služi? Metalik konac služi za vez i dekorativno šivenje, dekorativni štep. Metalik konac se u principu nikada ne koristi za obično šivenje. Metalik konac se sastoji od dva dijela, to je centralna nit i metalizirani omotač. Metalik konac može biti različitih sastava, debljina, jačine, boje, sjaja, kvalitete...itd. Tanki metalizirani konac koristi se za mašinski vez gdje je potrebno istaknuti veoma sitne detalje, povećanjem debljine mogućnost prikazivanja detalja se smanjuje, za ručni vez se uglavnom
The most common thickness of metallic threads is: 50, 45, 40, 35, 30, 20, 15. It must also be emphasized that metallic thread can be more or less resistant to detergents (washing), as well as to different water temperatures. Maintenance parameters are important because the position of the embroidery or an emblem can be in various places, usable, clothing and other items. The most popular colors are the so-called. "gold and silver" metallic thread, mostly used but, metallic thread can be in various colors, not as a classic embroidery thread but has a fairly large selection of colors.
Najčešća debljina metalik konaca je: 50, 45, 40, 35, 30, 20, 15-ka. Također se mora naglasiti da metalik konac može manje ili više biti otporan na deterdžente (pranje), kao i na različite temperature vode. Parametri za održavanje su važni jer pozicija veza ili nekog amblema može biti na raznim mjestima, upotrebnim, odjevnim i drugim predmetima. Najpopularnije boje su tzv. "zlatni i srebrni" metalik konac, najviše se koriste ali, metalik konac može biti u raznim bojama, ne kao klasični konac za vez ali ima dosta veliki izbor boja.

What else is important when embroidering with metallic thread?
There are a few things to pay attention to, I must immediately emphasize that the use of metallic thread is more difficult for embroidery and decoration, I would not recommend beginners on embroidery machines to immediately experiment with metallic thread. In my experience, the biggest problem with metallic thread is unwinding from the spool, when we use large spools then it is necessary to place a net on the thread that slightly presses the spool of thread and does not allow it to unwind and fall off the spool, metallic thread is not so strongly wound on the spool and it just falls off the cone. When using small spools, it is best to lay and unwind in the classic way, that is, the spool stands transversely to the machine in a horizontal position. If you use a special thread carrier, keep it as close to the machine as possible. What needles are used when tying with metallic thread?
Šta je još važno kod veza sa metalik koncem?
Na nekoliko stvari treba obratiti pažnju, moram odmah naglasiti da je korištenje metalik konca teže za  vez i dekoraciju, početnicima na mašinama za vez ne bih preporučio odmah experimentisanje sa metallic koncem. Po mom iskustvu, kod metalik konca najveći problem je izmotavanje sa kalema, kada koristimo velike kaleme onda je potrebno na konac postaviti mrežicu koja blago pritišće kalem konca i ne dozvoljava da se izmotava i spada sa kalema, metalik konac nije tako jako namotan na kalem i on prosto "leti" i pada sa konusa. Kada se koriste mali kalemi najbolje je da se polože i izmotavaju na klasični način, znači, kalem stoji poprijeko u odnosu na mašinu u vodoravnom položaju. Ako koristite posebni nosač za konac neka bude što bliže mašini. Koje se igle koriste prilikom veza sa metalkik koncem?


A classic "universal" needle can be used for machine embroidery with metallic thread, but much better results and easier embroidery are achieved by using special needles for metallic thread. The mark on the needle pack is usually “metallic / metal”. The basic characteristic of "metallic" needles is a significantly larger hole on the needle, the embroidery with such needles reduces congestion and wrinkling of the thread at the top of the needle.
As the lower thread on the machine, use some "ordinary" higher quality thread, metallic thread is not placed on the bobbin, slightly increase the tension of the lower thread and make the upper thread a little more relaxed, thus preventing the appearance of the lower thread on the upper side and longer duration of the bobbin.
We already said at the beginning that metallic thread is also used in decorative stitches, everything that applies to embroidery should be done the same in decorative sewing.
Finally, it should be emphasized that the speed of the machine must be reduced when tying with metallic thread, some maximum speed would be up to 600 stitches per minute, and it depends on the quality of the thread as well as the substrate on which we embroidery.
Za mašinski vez sa metalik koncem se može koristiti klasična "univerzalna" igla, ali dosta bolji rezultati i lakši vez se postiže korištenjem specijalnih igala za metallic konac. Oznaka na paklici igala je obično "metallic ili metal". Osnovna karakeristika kod metallic igala je znatno veća ušica na igli, vez sa takvim iglama umanjuje zastoje i nabiranje konca na vrhu igle. (vidi sliku) Kao donji konac na mašini koristiti neki "obični" kvalitetniji konac, metalik konac se ne postavlja na špulnicu, napetost donjeg konca blago povećati a gornji konac neka je malo opušteniji, time se sprečava pojava donjeg konca sa gornje strane kao i duže trajanje namotane bobine. Već smo na početku rekli da se metalik konac koristi i kod dekorativnih štepova, sve što važi za vez isto postupiti i kod dekorativnog šivenja.
I na kraju treba naglasiti da se brzina mašine mora smanjiti prilikom veza sa metalik koncem, neka maksimalna brzina bi bila do 600 uboda u minuti, i to zavisi od kvalitete konca kao i same podloge na kojoj vezemo. Srodne i povezane teme: Konac za sivace masine 

6 comments:

 1. Anonymous29.4.18

  Gdje mogu kupiti ove konce ili naručiti.? Iz BiH sam.

  ReplyDelete
 2. Anonymous30.5.18

  Srma(tur. sirma srebro), srebrena (katkad i zlatna) nit koja se upotrebljava pri vezenju i tkanju ukrasa te za filigranske radove. Ukrasi izvezeni ili otkani srmom pojavljuju na najviše na narodnoj nošnji širom Balkana.

  Srma se može koristiti i za vez na haljinama, suknji, prslucima...Zbog svojih upecatljivih boja i sjaja puno se koristi za izradu bordura i dekoracija odijevnih predmeta. Sirok spektar primjene omogucava i drugacije namjene, tako da se SRMA moze koristiti za heklanje zavjesa, cipki i ostalih ukrasa u domacinstvu. Moze se kombinovati i mijesati sa ostalim koncima.

  ReplyDelete
 3. Anonymous10.8.18

  Gdje može da se kupi konac zlatna i srebrna srma? ili mašina za proizvodnju istog konca.?

  ReplyDelete
 4. Dali moze ti metalik konci da se koriste za vezivanje sprovodnika stapa za ribolov i molim da mi odgovorite dali ima i drugih boja sem te srebrene i zlatne,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hmm.!? Zanimljivo pitanje. Znam o čemu se radi, čak sam kao mlad dječak vezao te "sprovodnike" na štapu. Ne znam što ste baš odabrali metalik konac, možda mislite da je jak ili zbog njegovog sjaja.? Trebali ste potražiti u nekoj pozamanteriji metalik konac i vidjeti da li odgovara. Metalik konac nije ništa specijalno jak, prilično je tanak i mišljenja sam da nije dobar za vezivanje sprovodnika na ribarskom štapu.
   Mi smo nekada davno koristili jači konac za ručni vez koji prije umotavanja provučemo preko voska.

   Delete
 5. Koliko kosta kalem metalik konca i koja su duzina ,meni trebaju za namotavanje stapova za ribolov sigurno vam je jos neko to porucivao pa znate od prilike sta trazim ,hvala unapred

  ReplyDelete

SEARCH