-->

Sewing Buttonholes / Šivenje Rupica Za Dugmad / Otvaranje Rupica


Sewing or hemming buttonholes can be performed in several ways, it is usually performed on machines that already have this operation programmatically provided, it can also be performed on machines that have only a "zigzag" stitch, but it is a bit more complicated ....
Šivenje ili opšivanje rupica za dugmad se može izvoditi na nekoliko načina, obicno se izvodi na mašinama koji imaju vec programski predvidjenu tu operaciju, može se izvoditi i na mašinama koje imaju samo "cik-cak" štep ali je nešto malo komplikovanije....

In the given example is Pfaff 1035 which sews holes in several strokes, How to make buttonholes? First of all, an adequate presser foot is needed, at least it should be for the so-called zigzag stitch, the first picture shows two original feet for making holes, a zigzag foot and a tool for cutting holes.
Na datom primjeru je Pfaff 1035 koja šije rupice u nekoliko poteza,
Kako izraditi rupice za dugmad? Prije svega potrebna je i adekvatna stopica, u najmanju ruku bi morala biti za tzv.cik-cak štep, na prvoj slici su prikazane dvije originalne stopice za izradu rupica, cik-cak stopica i alat za prosijecaje rupica. 


Holes for sewing holes can be in several variants, all of which are mostly similar, the picture shows two types, I would prefer the larger one, because it has an adjustable stop with a small screw which determines the length of processing, on the other, smaller, is followed by a small arrow (see picture).
The presser foot for the holes is usually covered with wrinkled rubber or plastic on the underside for better adhesion to the canvas.
Stopice za sivanje rupica mogu biti u nekoliko varijanti, sve je to uglavnom slično, na slici su prikazane dvije vrste, ja bih dao prednost onoj većoj, zato što ima podesivi graničnik sa malim vijkom kojim se određuje dužina obrade, na drugoj, manjoj, se prati pomoću male strelice (vidi sliku). Stopica za rupice je sa donje strane najčešće obložena naboranom gumom ili plastikom radi boljeg držanja na materijalu-štofu.

The second picture shows a part of the programmer with the keys that are used to make reupings, the keys are marked with numbers and handling is extremely simple, there are various forms of programmers but the principle is the same. The third and fourth figures show how to make a hole with a zigzag presser foot, which is important to emphasize, the hemming of the holes is performed with a very short stitch, some machines have marked on the part for the length of the stitch position for hemming holes, while some do not, mostly first a test on a piece of material and then on a garment that is being made, specifically on this machine I was working on something a little over "1-one", the position that marked the hemming of the holes was too short a step for me (second picture, detail left) 
Na drugoj slici je prikazan dio programatora sa tipkama pomoću kojih se izrađuju reupice, tipke su oznacene brojkama i rukovanje je krajnje jednostavno, postoje razni oblici programatora ali princip je isti. Treća i četvrta slika prikazuju kako se vrši izrada rupice sa cik-cak stopicom, šta je još bitno naglasiti, opšivanje rupica se izvodi sa veoma kratkim bodom, neke mašine imaju označeno na dijelu za dužinu boda poziciju za opšivanje rupica, dok neke nemaju, uglavnom prvo proba na nekom komadu materijala pa onda na odjevni predmet koji se radi, konkretno na ovoj mašini ja sam radio na nešto malo preko "1-jedan", pozicija koja je označavala opšivanje rupica mi je bila previše kratkog koraka (druga slika, detalj lijevo).

Turn on the button on the programmer marked "1" and start sewing, when we reach the end, press the button "2/4" and hold until we finish with the full length of the hole, then press the button marked "3" and then the machine sews the other side hole but with the movement backwards, again when we get close to the end we press the button marked "2/4" and finish with the hole, with this model it is necessary to pass the left side again with 1-com, since back stitches are rare, in the end we see how does it look.
Uključiti tipku na programatoru sa oznakom "1" i početi šivenje, kada dođemo gotovo do kraja, stisnemo tipku "2/4" i držimo dok ne završimo sa kompletnom dužinom rupice, zatim pritisnuti tipku sa oznakom "3" i tada mašina šije drugu stranu rupica ali sa kretanjem u nazad, opet kada smo stigli blizu kraja pritisnemo tipku sa oznakom "2/4" i završimo sa rupicom, kod ovog modela je potrebno lijevu stranu ponovo proci sa 1-com, pošto je povratni bod dosta rježi, na kraju vidimo kako to izgleda.

Sewing holes with the original presser foot for the holes is completely identical, with the proviso that we can follow in detail the dimension of the made hole, which is very important for more precise work,
even the foot can be held by hand if necessary to correct the direction of hemming (Fig. 7, beginners CAUTION NEEDLE !!), in some instructions I saw that before hemming the hole in a given place put a piece of stronger thread, adding thread before hemming holes can only work on the original presser foot (last image)
Šivenje rupica sa originalnom stopicom za rupice je u potpunosti identično, s tim što na njoj možemo detaljno pratiti dimenziju izrađene rupice što je veoma bitno kod preciznijih radova, čak se može stopica i po potrebi pridržavati rukom radi korekcije pravca opšivanja (slika 7,početnici OPREZ-BLIZINA IGLE !!), u nekim uputstvima sam vidio da se prije opšivanja rupice na dato mjesto postavi komad jačeg konca, dodavanje konca prije opšivanja rupica se može raditi samo na originalnoj stopici (zadnja slika).

I advise students to do a little exercise, it's not a problem at all if you have everything you need, a good machine and adequate feet, stitching or opening buttonholes is easier to work on stronger fabric, on very thin materials there can be problems, I recommend before making holes on such materials on the other hand put a piece of retex or special self-adhesive material for reinforcement (interlining, fixer), can be purchased at specialty stores.
Kod polaznika savjetujem malo vježbe, nije to uopšte neki problem ako imate sve što je potrebno, dobra masina i adekvatne stopice, prošivanje ili otvaranje rupica za dugmad je lakše raditi na jačem štofu, na veoma tankim materijalima zna biti problema, preporučam prije izrade rupica na taknim materijalima sa druge strane staviti komad reteksa ili specijalnog samoljepljivog materijala za ojačavaje (flizelin,fiksir), može se kupiti u specijaliziranim trgovinama (pozamenterija).

At the end, the picture shows the end itself, cutting holes with the appropriate tool, there is nothing to explain, it is enough to look at the picture, for safety, one pin (needle) can be placed at the ends. Click on the image for a better overview! Any questions? Related and related topics: Sewing buttons
Na kraju slika prikazuje sami završetak, prosijecanje rupica sa odgovarajucim alatom, tu se nema šta objašnjavati, dovoljno je pogledati sliku, radi sigurnosti se može na krajeve postaviti po jedna pribadača (špenagla). Za bolji pregled klikni na sliku ! Ima li pitanja? Srodne i povezane teme: Šivenje dugmadi

17 comments:

 1. Zelja7.6.13

  Ako stignete kada da odradite "temu" izrada rupice na bagat step ili b masini, jer na uputstvu koje sam skinula s vase stranice (ps hvala vam) kolut kojim biramo N i O je drugacije naslikan (N je tamo gdje stoji neka druga oznakica kao opsivena rupica), a ne znam ni sta da odaberem na kolutu koji odredjuje duzinu boda, pa bih vam bila jako zahvalna za to.

  ReplyDelete
 2. Ma to je jednostavno,mislim da se radi u 3-4 poteza,korak(dužina boda)mora biti veoma mali,poželjna je stopica za cik/cak a najbolje orginalna stopica za opšivanje rupica.
  OK zabilježen prijedlog.
  Poštovanje

  ReplyDelete
 3. Anonymous14.1.14

  Imam jedno pitanje.Imam model šivaće mašine Višnja Selektronik i mehanizam za automatsku izradu rupica ne radi.Odradi samo na poziciji 1(učvršivanje).Nije blokirao,okreće se ,ali ne podržava druge pozicije .U čemu bi mogao biti problem i kako ga rešiti? Hvala na pomoći!

  ReplyDelete
 4. Bagat višnja ne posjeduje automatsku izradu rupica,to je izrada rupica u 4-5"koraka-etapa",problem može biti u mnogo čemu ali najprije programator,mašina mora na detaljan pregled.
  Nadam se da to izvodite po uputstvu,pozicija igle krajnji položaj lijevo,cik-cak na 0,gornji konac bi trebao biti malo tanji od donjeg a pozicija napetosti gornjeg konca je bijela ili crvena tačka.
  LP

  ReplyDelete
 5. Anonymous13.1.16

  Koje mašine mogu izrađivati automatski rupice za dugmad i ako može malo detalja o toj temi,hvala

  ReplyDelete
 6. Potpuno automatska izrada rupica malo koja mašina može raditi.Industrijske rupičarke,naravno vezu rupice potpuno automatski,što se tiče kućnih šivaćih mašina to je"rezervisano"za skuplje modele šivaćih mašina.Ima nekoliko načina,mora se imati u vidu promjer rupice,odnosno veličina dugmadi koje će mo prišivati na neki komad.
  Brother,Husqvarna i Singer imaju sličan način automatskog otvaranja rupica(slika u dodacima na komenatre),kod Bernine je nešto malo drugačije.Ja ću se zadržati na ovoj češćoj metodi.Prvo je potrebno imati specijalnu stopicu za rupice,na tu stopicu se postavi dugme za koje će mo raditi rupice,postavkom dugmeta na stopicu dobijamo i dimenziju rupice;Zatim spuštamo jedan dodatak koji se nalazi u blizini iglenjače,to je u suštini mikroprekidač koji mijenja smjer kretanja donjeg transportera ali i zadaje naredbu za lijevu i desnu stranu rupice.Dovoljno je zabilježiti kredom samo mjesta za rupice i izrada je potpuno automatska.Obično takve mašine imaju više oblika i načina izrade rupica....itd

  ReplyDelete
 7. Anonymous10.2.16

  Zašto na uputstvima za šivenje rupica preporučuje provlačenje donjeg konca kroz malu rupicu na čunku?

  ReplyDelete
 8. Da bi smo bolje razumjeli o čemu se radi postavio sam sliku kako to izgleda:prvo,nema svaki čunak tu rupicu,ukoliko ima poželjno je provući konac kroz nju,opšivanje rupica nije kao klasični ravni štep,pozicija donjeg konca se može malo"spustiti"na drugu stranu,provlačenjem konca kroz rupicu na čunku napetost donjeg konca se povećava bez potrebe da diramo mali vijak za podešavanje a samim povećanjem napetosto donjeg konca dobija se ljepši izgled gornje vidljive strane rupice.

  ReplyDelete
 9. Anonymous12.10.16

  Pozdrav,gde mogu kupiti stopicu za izradu rupica za Bagat Ruzu?Pošto većina stopica za Bernina mašine odgovaraju Rući,da li bi odgovarala stopica za automatsku izradu rupica za Bernina mašinu,iako na Rući nije automatska izrada? Hvala unapred

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dobar dan,možete kupiti kod mene,imam još jednu originalnu stopicu,identična kao na druga slika(stopica u sredini).
   Ako imate Facebook profil javite mi se na našoj stranici.
   Još da dodam da berninine stopice apolutno ne odgovaraju za bagatovu ružu,apsolutno NE,vi ste tu nešto pomiješali,berninina sopica za automatsku izradu rupica je veoma skupa.Poštovanje

   Delete
 10. Anonymous1.3.17

  Pokušavam napraviti rupice za dugmad. Mašina je Bagat Ruza. Na polozaju 5,koji šije desnu stranu, šav je rijedak. Na broju 7, lijeva strana rupe,šav je gust i kakav bi trebao da bude(da li u ovom dijelu treba da drzim rucicu za sivenje unazad). Na polozaju 6 zupci i dalje guraju tkaninu i zasiva po sredini. Molim vas za pomoc.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bagatova ruža u većini slučajeva ima problema sa izradom rupica, ponekada taj nedostatak je gotovo pa nemoguće odkloniti, nažalost to je tako, problem je na programatoru i potrebno je stručno fino podešavanje, šav bi morao biti ravnomijeran sa obje strane, poluga za kretanje u nazad se ne koristi, na poziciji 6 materijal mora da miruje. Jedina pomoć u vašem slučaju je DOBAR serviser, što se mene tiče ne bih mogao garantovati 100% odklanjanje problema, to vam sve kazuje.

   Delete
 11. Dejana8.5.20

  Postovani/a,
  da li otvarate rupice za dugmad na kaputima.
  Imam 3 kaputa - trebalo bi mi 6 rupica po kaputu.
  Pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous9.5.20

   Zanimljivo pitanje 😃😃

   Delete
 12. Anonymous29.7.20

  U uputstvu za Bagat ruzu, za sivenje rupica pise da se id ovim redosledom - 5-6-7-6. Medjutim meni na masini kad podesim na 5, step ide unazad, onda prebacim na 6, tu je u redu i kad prebacim na 7 opet ide unazad. Sta pogresno radim? Potrebno je da kad je na 5 ide unapred. Imam stopicu za rupice.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Po redoslijedu radite dobro, a kako postavite dužinu boda,? na regulatoru dužine boda postoji pozicija za izradu rupica i programe označene kao ▢ (velika nula), ako i poslije toga šivaća mašina radi pogrešno onda je greška na programatoru, provjerite kako mašina radi ostale štepove, naročito A▢ i B▢.

   Delete
  2. Našla sam. Na gornjem točkiću, kad se namesti program za rupice, odnosno kad se ona strelica pogura na gore, ima jedna kvačica koja treba da "zaključa" točkić na 5, i onda 5ica ide napred. Pišem ovo ako nekom drugom zatreba. Hvala puno svakako!

   Delete

SEARCH