-->

Necchi 559 / Nähmaschine Necchi 559 / Macchina Da Cucire Necchi 559


A few days ago, she came to me to repair the Necchi 559 (faulty machine does not pull the material, sews in place).? This model will be presented in more detail in this topic: It is a single, rather "solid" model of a sewing machine. The machine has one larger button that changes programs, I don't know the exact number of programs, but I know that it has a lot of beautiful decorative stitches, classic flat stitch, "zigzag" and making button holes, handling the programmer is extremely simple, the programmer is classic mechanical. ..
Prije par dana, došla mi je na popravak Necchi 559 (kvar-mašina ne vuče materijal, šije u mjestu).? U ovoj temi će biti predstavljen nešto detaljnije ovaj model:
Radi se o jednom,prilično "solidnom" modelu sivaće mašine. Mašina ima jedano veće dugme kojima se mijenjaju programi, tačan broj programa ne znam ali znam da ima dosta lijepe dekorativne štepove, klasični ravni štep, "cik-cak" i izradu rupica za dugmad, rukovanje programatorom je krajnje jednostavno, programator je klasični mehanički...



The Necchi 559 sewing machine has a combined platform, removing the accessory from the standard platform results in a sleeve machine that has many advantages when sewing hard-to-reach places on a garment. Maintenance and access to individual assemblies is quite simple, for a start I will show only one part of that model, it will be a "famous" thread catcher, an inexhaustible topic in sewing machines. To access the grapple it is necessary to unscrew the two screws on the piercing plate and the two screws on the underside (see pictures). At the bottom is the most common plastic cover, when this part is removed, you can see a complete assembly with a grapple and a pair of coupled gears that drive the grapple, since this is a model with the so-called with an oscillating grapple (loop), the drive gear is not complete but only one larger segment "Z 1-2", on the drive shaft of that segment rests a black lever which adjusts the transport...
Šivaća mašina Necchi 559 je sa kombinovanom platformom, skidanjem dodatka od standardne platforme se dobija rukavna mašina koja ima dosta prednosti kod šivenja teže dostupnih mjesta na nekom odjevnom predmetu. Održavanje i pristup pojedinim sklopovima je dosta jednostavan,za početak ću pokazati samo jedan dio tog modela,bit će to "famozni"grajfer, neiscrpna tema kod šivacih mašina. Za pristup grajferu potrebno je odviti dva vijka na ubodnoj pločici i dva vijka sa donje strane (vidi slike). Sa donje strane je najobičniji plastični poklopac, kada se taj dio skine vidi se kompletan sklop sa grajferom i parom spregnutih zupčanika koji pokreću grajfer, pošto je ovo model sa tzv. oscilirajucim grajferom (petljač), pogonski zupčanik nije kompletan vec je samo jedan veci segment "Z 1-2", na pogonsko vratilo tog segmenta se naslanja crna polugica kojom se podešavaju transportni...


teeth, in this case it can be seen that the gears need to be thoroughly cleaned and lubricated with synthetic grease, do not overdo it, also, the part that drives the transport teeth (feed dog) should be lubricated with adequate machine oil. By removing the top cover (see picture) the classic mechanical programmer "Pr" is accessed, poor maintenance and use of the machine only for flat stitching, sometimes parts of the programmer know to "burn" or to be difficult to start, in that situation the machine sets the program ...
zubci, u ovom slučaju se vidi da je zupčanike potrebno detaljno ocistiti i podmazati sa tzv. toatnom mašcu (tot mast), ne pretjerivati, isto tako, dio koji pokreće transportne zubce podmazati adekvatnim mašinskim uljem. Skidanjem gornjeg poklopca (vidi sliku) pristupa se klasicnom mehaničkom programatoru"Pr", lošim održavanjem i korištenje mašine samo za ravni štep, ponekad dijelovi programatora znaju da "zapeku" ili da se otežano pokrecu,u toj situaciji mašina zadati program...

cannot be fully implemented, stitches are skipped, the sewing machine has difficulty moving, this is most noticeable with decorative stitching, it is best to use a universal cleaning and lubricating spray to unblock a poorly maintained programmer, spray and leave on for a while, after then start the machine and lightly change the program, of course the foot should be raised, after working out the programmer, perform its additional cleaning with a cotton cloth and air under a small ...
ne može u potpunosti provesti, dolazi do preskakanja boda, šivaći stroj se otežano kreće, to se najviše primijeti kod ukrasnog-dekorativnog štepa, najbolje je za deblokadu loše održavanog programatora koristiti neki univerzalni sprej za čišcenje i podmazivanje (reklama spreja kada plate:)), solidno našpricati i ostaviti da djeluje odredjeno vrijeme, poslije toga pokrenuti mašinu i lagano vršiti promjenu programa, svakako da stopica treba biti podignuta, poslije razradjivanja programatora, izvršiti njegovo dodatno čišcenje pamučnom krpom i zrakom pod manjim...

by pressing (preferably), then lubricate with original oil for sewing machines (yellow arrows). Starting this model is done by an electric motor located inside the "body" of the machine (lower part), access to the motor is from the bottom unscrew the screws holding the lower black cover, when the cover is loosened it is necessary to remove the two side parts made of plastic, thus access to the engine and belt is complete.
pritiskom (po mogućnosti), po tom izvršiti podmazivanje originalnim uljem za šivaće mašine (žute strelice)...Pokretanje ovog modela se vrši elektro motorom koji je smješten unutar "tijela" mašine (donji dio), pristup motoru je sa donje strane, potrebno je odviti vijke koji drže donji crni poklopac, kada se poklopac oslobodi potrebno je skinuti i dva bočna dijela od plastike, time je pristup motoru i remenu potpun .

The transmission of torque from the engine to the rest of the machine is done by means of a toothed belt, I wrote something about a toothed belt in one of the topics. The toothed belt of a sewing machine is in my opinion a better solution than a classic V-belt or V-belt. If there is a need to replace the belt, it is necessary to remove the above covers and loosen the two screws that fix the engine, raise the engine on the bracket as high as possible and remove the old belt and install a new one, before that both pulleys are needed in detail...
Prenos obrtnog momenta sa motora na ostali dio mašine se vrši pomoću zupčastog remena, o zupčastom remenu sam nešto pisao u jednoj od tema. Zupčasti remen šivaće masine je po meni bolje rješenje od klasičnog klinastog ili klinastog nazubljenog remena. U koliko se ukaže potreba da se remen mora zamijeniti potrebno je poskidati gore navedene poklopce i popustiti dva vijka koji fiksiraju motor, podići motor na nosaču maximalno gore i u koliko je potrebno stari remen skinuti i postaviti novi, prije toga obje remenice je potrebno detaljno...

to clean. it happens that the old belt accumulates and presses on the pulleys a lot of dust and waiting, therefore the belt does not fit well. After that, install a new belt, carefully pull the engine down to tighten the belt, in addition, the toothed belt must fit well, do not overtighten, the toothed belt slips very rarely with normal tightening. Note: When carrying out any work on the machine, BE SURE to completely disconnect the machine from the power supply (pull the plug "out of the wall").
očistiti, dešava se da stari remen nakupi i spresa na remenice dosta prašine i koje čeka, samim tim remen ne naliježe dobro. Poslije toga postaviti novi remen, pažljivo motor vući prema dole da se remen zategne, osim toga zupčasti remen mora dobro naleći, ne pretjerivati za dotezanjem, zupčasti remen uz normalno dotezanje veoma rijetko proklizava. Napomena: prilikom bilo kojih radova oko mašine OBAVEZNO masinu u potpunosti isključiti iz dovoda struje (isčupati utikač "iz zida").

Another interesting thing about the Necchi 559 is that the foot pressure on the material is regulated by a lever located inside the space where the "Rp" lamp is, the foot pressure is divided by numbers from 0-3. Lamp power is max.15W, access is easy, the cover is opened by hand, there are no screws ...
Positions:
1- round programmer
2- upper thread tension dial
3- point to adjust the length of the stitch
4- forward / backward
5- coil winding bobbin
6- main wheel (pulley)
Just do not touch position 2 unnecessarily, turn everything else freely as you wish ☺
Još jedna zanimljivost kod Necchi 559 je da se pritisak stopice na materijal reguliše polugicom smještenom unutar prostora gdje je lapma "Rp", pritisak stopice je podijeljen brojevima od 0-3. Jačina lampe je max.15W, pristup je jednostavan,poklopac se otvara rukom,nema nikakvih vijaka.......
Pozicije:
1- kolo programatora
2- točkić za podešavanje napetosti gornjeg konca
3- točkić za podešavanje dužine boda
4- naprijed_natrag
5- osovinica za namotavanje bobine(špule)
6- glavno kolo (remenica)
Samo poziciju 2 ne dirati bez potrebe, sve ostalo slobodno okretati kako želite ☺

27 comments:

 1. Anonymous13.9.12

  nasla sam polovnu necchi 270 povoljno. u pitanju je noviji model, sta mislite o njima?

  ReplyDelete
 2. Hvala na pitanju ,.
  Mogu samo reći ono što sam vidio na internetu:
  Jeste to je nešto noviji model,to se vidi odmah po dizajnu,slično je to ovom gore predstavljenom modelu,
  centralno postavljeno dugme programatora šivaće mašine,krajnje jednostavno za rukovanje,sve je šematski prikazano,isto tako oscilirajući grajfer,grajfer je gotovo pa isti kao i na necchi 559,jednostavno se skida i čisti,
  to je jedan klasičan tip kućne šivaće mašine,pošto je to polovna mašina OBAVEZNO koliko toliko detaljnije probati,dugme programatora treba da se okreće bez nekog velikog otpora,sve funkcije moraju da rade,mašina mora da šije u svim režimima i u najbržem i najsporijem modu,motor mora da radi bez greške..itd
  Pročitajte post o Savjeti za kupovinu polovnih mašina,možda vam bude od koristi :)
  Pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Hvala na pitanju" 😃😃
   Bilo je to prije 10 godina 😮, zašto sam se zahvalio na pitanju?
   Nemam pojma, to je sami početak rada na ovom blogu, danas mi je to samo jedan smiješan detalj, možda sam na samom početku mislio privući veću publiku na taj način.? Uglavnom "hvala na pitanju" već odavno nema. Pozdrav svima.

   Delete
 3. Anonymous26.2.14

  kupila sam polovnu masinu necchi559 i neznam sta je problem,jer na teksas materijalu lepo sije,a na laganijim materijalima kao trenerke nece,kida konac i nepravi ubode. molim za pomoc

  ReplyDelete
 4. Moglo bi se reći"ništa neobično",pamučni ili bilo koji ratsezljiv materijal je veoma često težak za šivenje,malo eksperimentišite,recimo probajte sa veoma tankom iglicom i smanjite pritisak stopice na materijal,probajte koristiti streč štep,to je štep na programsko tablici označen crvenom bojom,naime,spajanje dva komada materijala nemora biti isključivo sa ravnim štepom,koristite ono što može,probajte postaviti na 13-ku.
  LP

  ReplyDelete
 5. Anonymous3.7.14

  Šijem farmerice i čim dodjem do dijela gdje je materijal previjen u dva sloja, gornji konac se izvuče iz igle. Znači, konac ne puca već se samo izvuče. Mijenjala sam i iglu, podešavala zategnutost gornjeg konca, ali ništa ne pomaže. :(

  ReplyDelete
 6. Predpostavljam da to radite na šivaćoj masini necchi 559 .?
  NE,to je nemoguće,Vi krenete da šijete i mašina pravi štep ali kada naiđete na zadebljanje od više slojeva teksasa"konac ne puca nego se izvuče".Ne,nemože se konac izvući na već proizvedenom štepu,to je situacija da konac puca ispod ubodne pločice.Šivenje texasa i prelazak preko više slojeva je problem i za jaču mašinu.Teško će to ići.Morate nabaviti jači konac,recimo poliester 60 a preko zadebljanja pokušati lagano preći okrećući glavnu remenicu mašine rukom,može biti od koristi i sledeće,kada stopica mašine naiđe na"prevoj"sa zadebljanjem tad zaustaviti mašinu,podići stopicu a IZA igle ispod stopice podbaciti komadić previjenog štofa slične debljine i onda nastaviti šiti.To se može napraviti i od komadića plastike ili teflona debljina oko 3 mm.Pozz

  ReplyDelete
 7. Anonymous21.10.15

  Možete li mi nekom slikom pomoći da namontiram konac na masini necchi 559, stalno se kida, pa pretpostavljam da negde grešim, ne uspevam da nadjem upuststvo. Hvala !

  ReplyDelete
 8. :) postavljena je slika,
  dobro bi bilo kada bi nepravilno uvučen konac bio jedini problem na vašoj necchi 559

  ReplyDelete
 9. Anonymous26.12.15

  Postovanje
  Posedujem navedeni model masine iz naslova.. Problem predstavlja sto masina nece da veze konac iz spule vec samo gornji konac. Normalno izvlaci konac al ne veze? Hvala

  ReplyDelete
 10. Šivaća mašina necchi 559 ima oscilirajući hvatač iglenog konca(grajfer).
  Potrebno je pregledati podešenost grajfera,razmak između igle i kukice grajfera i eventualno prekontrolisati iglu,da li je pravilno postavljena ili zakrivljena.Pozz

  ReplyDelete
 11. Anonymous24.3.16

  imam istu mašinu necchi 559 i radila je normalno samo je počela konac motat na jednom mjestu hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. "mota konac na jednom mjestu"
   Na kojem mjestu,?? predpostavljam negdje na grajferu,jeste li to kada čistili,otvarali,koje igle koristite,jeste li možda šta čačkali oko napetosti oba konca,kakva je napetost donjeg konca....čitajte naš sajt,puno je sličnih primjera

   Delete
 12. Anonymous17.2.17

  Vaša ocjena od 1-5 kada je u pitanju Necchi 559

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ma šta znam, recimo dobra 3-jka :))

   Delete
  2. Anonymous11.2.18

   "srednja žalost", uglavnom ništa posebno, nedostatak kod necchi 559 je dugačak zupčasti remen na motoru i mala snaga, dekorativni štep je dobar, za lagane materijale može poslužiti.

   Delete
 13. Anonymous28.10.17

  Masina Necchi 559 samo u mjestu sije...znam da masine imaju neku polugu za podesavanje da vuce materijal ali ja ne mogu naći na ovom modelu....inace sam imala razlicite masine i cesto neke sitnice znam popraviti ...ali ovdje ne mogu da se snadjem ...mozete li mi pomoći?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous29.10.17

   This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  2. Anonymous29.10.17

   Pa to je super, vi će te nama napisati nekoliko vaših iskustava sa popravkom sitnica na šivacim mašinama, može.?
   PS. svi bi da dobijaju besplatne savjete a veoma veoma rijetko je neko spreman dijeliti svoje iskustvo ili znanje.?!

   Delete
  3. Većina njih misli da je neko dužan na internetu ili nekoj stranici dijeliti svoje znanje a kada treba da oni pokušaju nekome pomoći...eee to će mo pričekati, takvi komentari su veoma veoma rijetki.

   Delete
 14. Anonymous30.10.17

  Dobar dan. Molim Vas za pomoć. Želim da kupim mami mašinu za šivenje, recimo do 150e. Istražujem po netu šta mogu da dobijem za te pare pa sam tako i "otkrila" Vaš sajt. Mama je amater pa joj i ne treba neka vrhunska mašina. Trenutno imam u ponudi mašinu NECCHI 559 60W (polovna) za 130e a za svega par eura više ovlašćenja prodavnica nudi mašinu Alfa Compakt 100w, novu naravno. Da li biste mi savjetovali da kupim jednu od te dvije mašine ili možda smatrate da je bolje da tražim nešto drugo? Hvala.

  ReplyDelete
 15. Mozete li mi reci da li model 559 Necchi masine posjeduje opciju stretch sivanja, tj sivanja rastegljivih materijala, imam mogucnost da biram izmedju ovog i modela Primus nm 230 koja ima ovu opciju. Koji je po vama bolji? Hvala

  ReplyDelete
 16. Anonymous5.12.18

  Želim pitati gde mogu nabaviti igle za masinu Necchi mod.559

  ReplyDelete
 17. Anonymous6.11.22

  Dobar dan, imam mašinu Necchi 559, slabo hvata donji konac. Gornji šep izglada lepo, ali donji izgleda kao linija oko koje je obmotan konac. Inače je štep slab i labav i izgleda kao da će se rasiti. Molim za savet, šta može biti razlog. Unapred hvala, pozdrav!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Vjerovatno mašina slabije hvata konac kada uključite cik cak, razlog je najčešće u velikom razmaku između igle i hvatača gornjeg konca, problem može nastati i ako je kriva igla...osim tog problema kod vas na šivaćoj mašini je potrebno pravilno podestiti napetost oba konca...
   POGLEDAJTE OVAJ VIDEO

   Delete

SEARCH