-->

Sewing Machine Pfaff History / Nähmaschine Pfaff / Šivaća Mašina Pfaff

All of us who come across sewing machines every day, know well what the word "Pfaff" means, it is a widely known German manufacturer of sewing machines, and this time the whole post will be about the history of this well-known company. Back in 1862, Georg Michael Pfaff, a skilled craftsman, made his first sewing machine and shortly afterwards founded the "GM PFAFF" factory for the production of sewing machines in Kaiserslautern. With his calculations, this talented master further and continuously developed as a manufacturer and trader, and soon introduced innovations in the tool plant...
Svi Mi koji se susrećemo sa šivaćim mašinama svakodnevno, dobro znamo šta znači riječ "Pfaff", to je nadaleko poznati njemački proizvođač šivaćih mašina, e ovoga puta cijeli post će biti o historijatu-povjesti ove na daleko poznate kompanije. Daleke 1862 godine, Georg Michael Pfaff , jedan vrstan majstor napravio svoju prvu šivaću mašinu i nedugo potom osnovao "GM PFAFF" tvornicu za proizvodnju šivaćih mašina u Kaiserslautern. Ovaj talentirani majstor se svojim proračunima dodatno i kontinuirano razvijao kao proizvođač i trgovac a ubrzo je uveo inovacije pogona alatnih
mašina za obradu na parni pogon (bušenje, glodanje, rendisanje). Deset godina kasnije, Pfaff je proizvodio 1000 šivaćih strojeva godišnje sa 30 zaposlenih, a udio izvoza u to vrijeme je bio 50 % .1885 je otvorio


representation in London. PFAFF as a company has been continuously expanding and modernizing. From 1880-1890, 400 new workers were employed on a regular basis. Georg Pfaff, the second son of the founder, took over the management of the business, after the death of his father in 1893, and expanded it further with great success. In the years 1901-1906, Pfaff began building machine tools for production in his own plants. The new factory provides employment for another 1,000 workers.
zastupništvo u Londonu. PFAFF kao firma je se kontinuirano proširivala i modernizovala. Od 1880-1890 je zaposleno novih 400 radnika na redovnim poslovima.Georg Pfaff , drugi sin osnivača, preuzeo je upravljanje biznisom, nakon smrti njegovog oca 1893 i proširio ga dalje sa velikim uspjehom. U godinama 1901-1906 Pfaff je poceo izgradnju alatnih mašina za proizvodnju u sopstvenim pogonima. Nova fabrika pruža zaposlenje za još 1.000 radnika.

Special industrial sewing machines are produced and sold from 1907-1908. From 1909 onwards, the company began producing household machines, artisans. Around 1910 Georg Pfaff introduced the electric drive and introduced his millionth Pfaff sewing machine with very complex equipment (Speyer Museum). In the fiftieth year of its existence, Pfaff has already exported it to 64 different countries: 34 European, 22 African, seven Asian countries and Australia. Georg Pfaff has traveled very successfully and extensively as a businessman, that’s it
Posebne industrijske šivaće mašine se proizvede i prodaju od 1907-1908 . Od 1909 pa nadalje,kompanija je započela sa proizvodnjom mašina za domacinstvo,zanatlije. Oko 1910 Georg Pfaff je uveo elektro pogon i predstavio svoj milioniti Pfaff šivaci stroj uz vrlo složenu opremu (muzej Speyer). U pedesetoj godini svog postojanja Pfaff je već izvozi u 64 različite zemalje : 34 evropske , 22 afričke,sedam azijskih zemalja i Australiju. Georg Pfaff je veoma uspješno i široko putovao kao biznismen, tome je

dedicated his whole life .. ??, he died in 1917. In these difficult times, Lina Pfaff, sister of Georg Pfaff, took over the management of the company. Whatever the cost, she built Pfaff resorts and for the benefit of the public, Pfaff baths in Kaiserslautern. When the firm was transformed into a joint stock company, in 1926 management was placed in the hands of Karl Pfaff, he was the grandson of the founder. The company employed 2,600 people with the introduction of old-age and pension insurance. At that time, 300 machines were produced daily, and an assembly line was introduced in the 1930s
posvetio cijeli svoj život..??, umro je 1917 godine. U ovim teškim vremenima , Lina Pfaff , sestra od Georg Pfaff, preuzela je upravljanje kompanijom. Bez obzira na troškove, ona je izgradila Pfaff naselja i za dobrobit javnosti, Pfaff kupke u Kaiserslautern-u. Kada je firma pretvorena u dioničko društvo, 1926 upravljanje je stavljeno u ruke Karl Pfaff-a ,on je bio unuk osnivača. U kompaniji je bilo zaposleno 2.600 osoba uz uvođenje starosnog i penzionog osiguranja. U to vrijeme se dnevno proizvodilo 300 mašina,uvodi se montažna linija.1930-tih

sales of special sewing machines for clothing and footwear are expanding rapidly.
Karl Pfaff travels to the US, India, Central and South America, to gain access and permission from the company for new markets. India and Brazil have since become the most important countries for exports. In 1932 the company produced sewing machines for household and home use which soon conquered the whole world. 1935 was already a celebration of the three millionth Pfaff sewing machine produced. During the Second World War, production dropped significantly, but the development of sewing machines continued.


brzo se širi prodaja specijalnih šivaćih mašina za odjeću i obuću. Karl Pfaff putuje u SAD-u,Indiju, centralnu i južnoj Ameriku, da dobije pristup i dozvolu kompanije za nova tržišta . Indija i Brazil su nakon toga postali najvažnije zemlje za izvoz. 1932 kompanija proizvodi šivaće mašine za domaćinstva i kućnu upotrebu koje ubrzo osvajaju cijeli svijet. 1935 je već bila proslava proizvedene tromilionite Pfaff šivaće mašine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata proizvodnja je značajno opala ali se ipak razvoj šivaćih mašina nastavlja.

The factory was destroyed in 1944 but was rebuilt in record time deadline, production and business activities soon resumed. 1951 The first portable machine with variable and free "hand" is introduced. Karl Pfaff died suddenly and unexpectedly in 1952. Hugo Lind, then chairman of the board, and Wilhelm Gelbert, Karl Wilhelm Heimann and Karl Werner Kieffer were the people responsible for the firm's happiness in the days of the German economic miracle. The first industrial high-speed pressurized lubrication machine came to market. During the "boom" in
Fabrika je uništena 1944 ali je ponovo obnovljena u rekordnom  roku, proizvodnja i poslovne aktivnosti su ubrzo ponovo započele. 1951 se uvodi prva prenosna mašina sa varijabilnom-slobodnom "rukom". Karl Pfaff je umro iznenada i neočekivano 1952 godine.Hugo Lind, tada kao predsjednik Upravnog odbora , te Wilhelm Gelbert, Karl Wilhelm Heimann i Karl Werner Kieffer su bili ljudi koji su odgovorni za sreću firme u danima njemačkog ekonomskog čuda. Prvi industrijski brzi stroj s podmazivanjem pod pritiskom je došao na tržište. Tokom "bum-a" u

German production of shoes, clothes, underwear..etc, the Pfaff company has significantly increased its activities, the German market is "crying out" for a large number of sewing machines. In March 1953, the magazine for employees "We in Pfaff" was published. In 1954, the 5 millionth copy left the assembly line. In 1957, an institution for basic and advanced training of the company's employees was ceremoniously opened. The company "GM Pfaff AG" was founded in 1960 and was soon listed on the Frankfurt Stock Exchange. A year later, the board of directors gave employees the opportunity to purchase
njemackoj proizvodnji cipela, odjece, donjeg rublja..itd, Pfaff kompanija je veoma značajno pojačala svoje aktivnosti, njemačko tržište  je "vapilo" za velikim brojem šivaćim mašina. U martu 1953 godine se izdaje i časopis za zaposlene "Mi u Pfaff". 1954 je 5 milioniti primjerak napustiomontažnu traku. 1957 godine je svečano otvorena ustanova za osnovnu i naprednu obuku zaposlenih u kompaniji. 1960 se već osniva kompanija "GM Pfaff AG" i ubrzo je bila na berzi u Frankfurtu . Godinu dana kasnije ,upravni odbor je dao mogućnost uposlenicima za kupovinu

shares of the firm. 1962 The Society celebrates its 100th anniversary. Pfaf organizes professional training of mechanics for industrial sewing machines, people from all over the world come to the training. The company provides comprehensive service and consultations, such as assistance with individual problems in the production of clothing, footwear, upholstered furniture industry ... etc. To ensure all this, in 1964 Pfaff decided to cooperate with the Japanese manufacturer of sewing machines "JANOME". The pinnacle of R&D is still in the area of handling optimization with a combination of high
dionica firme. 1962 Društvo proslavio 100-godišnjicu postojanja. Pfaf organizira strucnu obuku mehaničara za industrijske šivace mašine, na obuku dolaze ljudi iz svih krajeva svijeta. Kompanija osigurava sveobuhvatnu uslugu i konsultacije, kao što je pomoć s pojedinačnim problemima u proizvodnji odjeće, obuće, industriji tapaciranog namještaja ...itd. Kako bi sve to osigurao, 1964 Pfaff se odlučio na saradnju sa japanskim proizvođačem šivaćih strojeva "JANOME". Vrhunac R & D je i dalje na području optimizacije rukovanja uz kombinaciju visoko
sophisticated products with classic technology. 1978 Pfaff opens a new factory in Curitiba-Brazil, for the production of high-speed machines, in response to changes and demands on the world market. In the late 1970s and early 1980s, "TipMatic" and "HOBBYMATIC" were created. 1979 Pfaff develops the first, freely programmed, sewing machine with X / Y control. All kinds of "fancy" seams and designs can be made on this machine. The new top model "Pfaff Creative 1469" was produced in 1982, it was a sewing machine for home use
sofisticiranih proizvoda sa klasičnom tehnologijom. 1978 Pfaff otvara novu tvornicu u Curitiba-Brazil, za proizvodnju brzih mašina, kao odgovor na promjene i zahtjeve na svjetskom tržištu .Krajem sedamdesetih i pocetkom osamdesetih godina nastaju" TipMatic "i" HOBBYMATIC ". 1979 Pfaff je razvio prvu, slobodno programiranu, šivaću mašinu sa X / Y kontrole. Sve vrste "fancy" šavova i dizajna može se izvršiti na ovoj mašini. Novi top model " Pfaff Creative 1469 " je proizveden 1982, radilo se o šivaćoj mašini za kućnu upotrebu 

where the entire control of stitches and points was computerized. In order to meet the requirement for universally applicable machines, electronic control is being introduced in new serial industrial machines, and sensors have been installed on some models. After all, in 1987, the 125th anniversary of the company was celebrated. In 1988, the lawyer, Dr. Schuppli, a member of the PFAFF family, acquired a 52% stake in GM Pfaff AG.
SINGER / PFAFF was formed in 1997 through the takeover of 80.5% of the shares by Semiter's subsidiaries of Singer and a restructuring program began, highly specialized and high-tech industrial sewing machines as well as essential, especially sophisticated components are still produced and compiled in Germany. 1999 was a crisis year, due to the threatening management situation and this led to the separation of PFAFF and Singer.
In 1999, Pfaff became the property of the Swedish group Husqvarna Viking. / Italy has taken over 95% and 5% of the shares from "PFAFF Industrie AG Maschinen Kaiserslautern" with the result that after decades PFAFF will be "family-owned" once again.
A year later, the company follows the international "Asia trend" in the textile industry and sets up a joint venture company "Shanghai PFAFF-Zoje Machinery Industry Co." with one of the most prestigious Chinese sewing machine manufacturers "Zoje Sewing Machine Co. Ltd" based in Shanghai. In order to expand business in China PFAFF establishes its own company and takes over all shares from the joint venture company "Shanghai PFAFF-Zoje Machinery Industry Ltd." effective 01.12.2005, previous shareholders: Bianchi mare, Milan and Efibanca Rome, transfer all their shares to the German investment company GCI BridgeCapital AG, Munich.
On 12.10.2007 at 4.15 pm it was time for another milestone "PFAFF Industrie AG Maschinen" a symbolic celebration for new construction works in the industrial zone "Kaiserslautern Nord", but there was nothing interesting about it ??! The new sole shareholder, Joachim Richter, brings to business the newly established "PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG" as director since 16.04.2009.
Since April 2009, Joachim Richter has been running the newly established "PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG" as director and sole shareholder. In mid-2009, the company moved to a new facility at the Industriegebiet Nord (industrial park) in Kaiserslautern. As a leading innovator, it manufactures the latest sewing machines for the textile and leather-processing industries. As members of the latest generation, the latest models “PFAFF 3590 automatic Vario” and “PFAFF 3590” have been successfully “launched” setting new standards in terms of sewing, precision and process reliability. And There is no end in sight, many more generations of masters will work on Pfaff sewing machines ..... NOTE: source of information "Pfaff com"

gdje je cijala kontrola štepova i boda bila kompjuterizovana. Da bi  ispunio zahtjev za univerzalno primjenjive mašine, u nove serijske industrijske mašine se uvodi elektronska kontrola a na pojedine modele su ugrađivani i senzori. Nakon svega, 1987,proslavljena je 125-tagodišnjice kompanije.1988 advokat, dr Schuppli, član PFAFF porodice ,stekao 52% udjela kapitala "GM Pfaff AG". 1997 je nastala SINGER / PFAFF kroz preuzimanju 80,5 % dionica od strane"Semitech" podružnica
Singer-a i program restruktuiranja je počeo, visoko specijalizirane i high-tech industrijske šivaće mašine, kao i bitne, posebno sofisticirane komponente se i dalje proizvede i sastavljaju u Njemackoj. 1999 godina je bila krizna, zbog prijeteće situacije upravljanja  a to je dovelo do odvajanja PFAFF-a i Singer-a .
1999 godine Pfaff prelazi u vlasništvo švedske grupe "Husqvarna Viking" Nakon kratkog uključivanja i italijanskog proizvođača "Rimoldi", u PFAFF / Kaiserslautern između 2001 i 2002 dolazi nova era u historiji Pfaff-a, 27. septembra 2002 kompanija "Bianchi mare", Milan / Italija je preuzela 95 % a 5 % dionica od "PFAFF Industrie AG Maschinen Kaiserslautern" s rezultatom da nakon decenija PFAFF bude u " family- vlasništvu "još jednom .Godinu dana kasnije, kompanija slijedi medunarodne "Azija trend" u tekstilnoj industriji i postavlja joint venture kompaniju " Shanghai PFAFF-Zoje Machinery Industry Co." s jednom od najprestižnijih kineskih proizvođača šivaćih mašina "Zoje Sewing Machine Co Ltd" sa sjedištem u Šangaju .Kako bi proširili poslovanje u Kini PFAFF osniva svoju firmu i preuzima sve dionice od joint venture kompanije "Shanghai PFAFF-Zoje Machinery Industry Ltd", koji stupa na snagu 01.12.2005, prethodni dioničari: Bianchi mare, Milana Efibanca Rim, prenose sve svoje akcije njemačke investicijske kompanija GCI BridgeCapital AG, München. Na dan 12.10.2007 u 16.15 h je došlo vrijeme za još jednu prekretnicu "PFAFF Industrie AG Maschinen" simbolična proslava za nove radove na izgradnji u industrijskoj zoni "Kaiserslautern Nord", ali zanimljivo od toga nije bilo ništa??! Novi jedini dionicar,Joachim Richter, dovodi do operativnog poslovanja novoosnovanu "PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG" kao direktor od 16.04.2009 godine. Od April-a 2009 Joachim Richter vodi operativno poslovanje novoosnovanog "PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG" kao direktor i jedini dioničar.Sredinom 2009 kompanija seli u novi objekat u Industriegebiet Nord ( industrijski park) u Kaiserslautern. Kao vodeći inovator, proizvodi najnovije šivaće mašine za industriju tekstila i kože-prerađivacka industrija . Kao članovi najnovije generacije, uspješno su "lansirani" najnoviji modeli "PFAFF 3590 automatic Vario"i "PFAFF 3590" koji postavljaju nove standarde u smislu šivenja, preciznosti i pouzdanosti procesa. I Tu nije ni blizu kraj, još će mnoge generacije majstora raditi na Pfaff šivaćim mašinama.....NAPOMENA:izvor informacija uz slobodan prevod "Pfaff com"

73 comments:

 1. Anonymous5.7.14

  Posjedujem stariju šivaću mašinu Pfaff 360 ali imam problem za zupčastim remenom,ustvari pukao je,to je onaj remen sa čeličnim alkicama,ima li tu pomoći i može li se šta improvizovati.Hvala

  ReplyDelete
 2. Pfaff 360 je model iz 60-tih godina,radi se o dobroj mašini sa nešto komplikovanijim programatorom.
  Što se tiče zupčastog remena ima ih dva,ako je onaj na motoru onda se tu može nešto i improvizovati,recimo zamijeniti remenice pa staviti klinasti ali ako je onaj remen unutrašnji,on je nešto i širi,tu nema pomoći,osim što ga je teško zamijeniti poručuju se iz inostranstva i nisu nimalo jeftini.Zamjena unutrašnjeg remena na pfaff 360 traži pravog majstora.Po meni sve se to ne ispalti i mislim ga je ta mašina odslužila svoje.LP

  ReplyDelete
 3. Anonymous3.8.14

  Dobar dan
  Ako moze jedno pitanje,mašina mi je pfaff 90,prebacili smo je na motor,bila je na nožni pogon . Radila je super ali vec zadnje vrijeme mi mrsi konac na čunku,tacnije,zapetlja ga u onom dijelu koji drzi čunak da se ne pomijera . Dobro bi mi dosao savjet,jer pretpostavljam da nije uopšte kvar vjerovatno je stvar u postavljanju tih dijelova,ali jednostavno nemogu da napravim . Lijep pozdrav

  ReplyDelete
 4. Pfaff 90 je stariji model kućne šivaće mašine,to su mašine pravljene da dugo traju ali eto ipak desi se problem.Prebacivanje sa nožnog pogona na električni ne bi trebalo imati veze sa vašim problemom.
  Ako konac mrsi sa donje strane na čunku i oko grajfera to je kvar,sami kažete da je dobro radila,znači dobro sve i postavljate.Postavio sam sliku gore u dodacima i čini mi se da Pfaff 90 ima rotirajući grajfer,ali nebitno,treba pogledati da li se bravica na čunku lijepo priklopi,ne smije da strši napolje i da niste kojim slučajem čačkali šta oko grajfera i samim tim ga poremetili,nema treće.Pozz

  ReplyDelete
 5. Anonymous22.10.14

  Imam mašinu pfaff 30,zanima me koje se godine proizvodila i kolika joj je cjena,u solidnom je stanju hvala i pozdrav .

  ReplyDelete
 6. Pfaff 30 je mašina proizvedena u Njemačkoj 1950 godine,kao i mnogo što šta,na prostorima jugoistočne Evrope takve mašine nemaju neku vrijednost,moje mišljenje je da za nju ne očekujete ništa posebno,radi se o klasičnoj mehaničkoj mašini ranga bagat"jadranka",samo što je to daleko poznatiji brend.LP

  ReplyDelete
 7. Anonymous4.12.14

  Poštovani, zanima me znate li da li u Srbiji ili BiH ima ovlašteni servis Pfaff mašina?

  ReplyDelete
 8. Anonymous4.12.14

  Na prostorima jugoistočne Evrope postoje manji ili veći servisi šivaćih mašina,ovlašteni servis za Pfaff šivaće mašine,nevjerujem,druga stvar i da postoji,Mašinski Kutak principijelno nikoga besplatno neće reklamirati,hvala na razumijevanju i recite Vaš problem.Lijep pozzdraw

  ReplyDelete
 9. Ima servisera šivaćih mašina,svakodnevno su oni na ovim stranicama,samo se stide javiti :))

  ReplyDelete
 10. Anonymous5.12.14

  Potrebna mi je papučica za šivaću mašinu Pfaff Ambition 1.5, okrugli džek na utikaču, promjera 3 mm. S obzirom da je u pitanju noviji model, nisam uspjela ni kod jednog servisera da je nađem, pa, s tim u vezi, je i moje pitanje za ovlašćeni servis Pfaff mašina.. Hvala na prethodnom brzom odgovoru. Srdačan pozdrav!

  ReplyDelete
 11. OK.Trebali ste odmah i napisati Vaš problem,prvo jedna molba,ako vam nije teško,napišite jedan komentar o nekom vašem iskustvu kada je u pitanju Pfaff Ambition 1.5,volio bih čuti mišljenje"iz prve ruke".To jeste Pfaff novije generacije sa duall feed system-om (IDT feed),kompijuterska mašina sa ekranom na dodir,velikih mogućnosti.
  Moje razmišljanje je da mi nekako"nježno"izgleda ona plastična bobbin casa-čunak,ne znam,puno plastike,..to bi morala biti jaka mašina,trebalo bi da šije sve moguće.OK,možda čujemo i vaše razmišljanje.
  Da se vratim na problem; Prvo me jako čudi kako je moguće da se papučica pokvarila ?? to mora trajati godinama,ko je Vama rekao da je papučica neispravna,da li su serviseri to pregledali ili je to zaključeno tek tako,samo da bih vas odbili na neki način.?
  Vi imate kabal i"džek",da li je neko od majstora ispitao na instrumentu da li kroz papučicu prolazi struja i koji otpor stvara??Iako je mašina kompjuterizovana njena papučica je sigurno veoma jednostavne konstrukcije,u njoj postoji samo jedan klizni otpornik,to je prazna plastična kutija,je li to neko otvarao?To je najobičniji prekidač promljenivog izlaznog napona,nemojte uzalud tražiti originalnu papučicu,to se možda može nabaviti negdje na zapadu po visokoj cijeni.Sa druge strane papučice bi trebalo da pišu neke njene karakteristike,najbitniji je"otpor",bilo koji dobar elektroničar će to znati popraviti.LP

  ReplyDelete
 12. Anonymous5.12.14

  Hvala Vam na opširnom odgovoru, i savjetu, ukratko ću opisati situaciju. Mašina je kupljena u inostranstvu, gdje sam i radila sa njom. Složiću se da izgleda kao da ima puno plastike,realno, ne znam koji novi model tako i ne izgleda, ali neosporan je kvalitet. Sa lakoćom radi i sa debljim materijalima, tipa kožom. Mašina me je oduševila, izuzetno lak rad, mnoštvo mogućnosti i zato mi je stalo da pronađem papučicu. Pošto sam mašinu dobila na poklon i poslata mi je autobusom, iako su svi djelovi poslati, do mene je stigla bez papučice. Moja pretpostavka je da ju je neko ukrao. Eto, sad imate jasniju sliku. :)

  ReplyDelete
 13. Eeee to je"drugi par opanaka" :)) ,ta mi opcija nije bila ni na kraj pameti,šteta.! Fantastičan aparat,nisam mislio na njen plastični oklop.to je normalno,ispod njega je metalna konstrukcija,već sam mislio na bobin kasu i plastiku oko nje,OK Pfaff serie "ambition"je nesumljiva kvaliteta i vrhunska šivaća mašina.
  Dva rješenja postoje,kupiti originalnu papučicu ili postaviti neku brendiranu,recimo neki modeli Elna šivaće mašine imaju taj isti princip,mala je vjerovatnoća da utikač odgovara pa bi žica od papučice morala biti fiksna na mašini,trećeg nema.Poštovanje i hvala vam za vaše izdvojeno vrijeme.

  ReplyDelete
 14. Anonymous6.12.14

  Hvala Vama na odgovoru i savjetima.. Sve najbolje!

  ReplyDelete
 15. Veoma sam zadovoljna sa mojom Pfaff sivacim masinom ,ali imam problem pa Vas molim za pomoc.Imam sivacu kofer masinu Pfaff model 1222 neznam iz koje je godine dobila sam je na poklon,pukao mi je veliki plasticni zupcanik koji podize zupce koji vuku materijal.Neznam gde bi ga mogla nabaviti .Veliki pozdrav!

  ReplyDelete
 16. Zanimljivo,upravo ovih dana radim na tom modelu,ima jedna slika na našoj FB stranici pa pogledajte.
  Pfaff 1222 je vrlodobra mašina,velikih mogućnosti sa dvostrukim transportom,početak proizvodnje datira iz 1970-tih godina,kada je poslednji model sišao sa proizvodne trake nebih znao reći,predpostavljam oko 1980.
  Koliko razumijem vi tu mašinu posjedujete duže vrijeme,čim ste sa njom zadovoljni.Ta dva zupčanika u donjem dijelu mašine i jedan veći ispod poklopca su nedostaci tog modela.Vi imate u suštini dva problema,prvi je:svi ti dijelovi se mogu kupiti samo u inostranstvu a zamjena je posebna priča,zamjenu tih zupčanika može raditi samo expert za šivaće mašine.obično se oba zupčanika moraju kupiti,cijena je oko 40 € plus majstorski rad.Skinite gornji poklopac,pa pogledajte kakva je situacija sa zupčanikom gore,jasno se vidi sa lijeve strane,vrlo vjerovatno da i on ima manju ili veću pukotinu.Nimalo sjajna situacija,nažalost.Pozz

  ReplyDelete
 17. Anonymous22.3.15

  Postovani, dobila sam Pfaff masinu stretch&jeans 6091 pa me zanima kakvog je kvaliteta i kolike su njene mogucnosti. Hvala

  ReplyDelete
 18. I Vi dobili šivaću mašinu na poklon :)) ,niko ništa ne kupuje,sve sami pokloni ,zanimljivo ???
  Pfaff 6091,vrlodobra mašina,poznata Pfaff platforma,Pfaff 6091 posjeduje"IDT dual feed"transport materijala što je velika prednost,ako ne znate o čemu se radi potražite na sajtu,ima posebna tema.
  Mašina je veoma jednostavna za rukovanje,ima sasvim solidnu kolekciju štepova,možete probati i jače materijale da šijete,prije toga uključite gornji transport...ako je dobro očuvana tim bolje po Vas...nedostatak te platforme je mala ubodna pločica,podložna je deformacijama.

  ReplyDelete
 19. Anonymous23.5.15

  This is a very interesting site, greeting you, I read a lot, I'm interesting sewing machine Pfaff 130, what can you say about this model, god bless you

  ReplyDelete
 20. Thanks for the question and comment, my English is not so good,Pfaff 130 is a sewing machine from old time , production dated from 1925 to 1950, the machine is quite simple but the past tense with an innovative rotating hook and excellent feed dog, may sewing and heavy materials and zigzag stitch, today is difficult to find a preserved specimen, it is antique and very difficult to buy, a very good machine, best regards :)

  ReplyDelete
 21. Anonymous9.6.15

  This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 22. To je pitanje u obliku oglasa I TO NEĆE IĆI ..!!!

  ReplyDelete
 23. Anonymous1.7.15

  Iz inostranstva sam dobio šivaću mašinu Pfaff 1471 creative,izgleda zanimljivo,koje je Vaše stručno mišljenje o ovoj mašini,zahvaljujem

  ReplyDelete
 24. Sewing machine Pfaff 1471 creative ;
  Pfaff 1471 je među prvim digitalnim modelima,proizvodnja počinje negdje oko 1984 godine,za ono vrijeme to je bio vrhunac tehnologije.Pfaff 1471 ima dvostruki transport (duall feed system,IDT Pfaff),sposobna je raditi puno toga.Ispod gornjeg poklopca je šematski prikaz svih štepova,unaprijed programiranih je oko 100-nu,osim toga ima mogućnost veza slova i brojeva.
  Nađete odgovarajući štep uz koji je i broj,to ukucate na displey a mašina daje prijedlog parametara,koji se mogu i mijenjati u nekim slučajevima,ovisno o zadatom programu na displeju će se pojaviti i da li koristiti ili ne dodatni gornji transport;čak možete i sami isprogramirati oblik štepa i pohraniti u memoriju mašine.
  Pfaff 1471 je i za današnje vrijeme jako dobra mašina,rijetko ih ima u ponudi,poželjno je odnijeti kod kvalifikovanog majstora na jedan detaljan pregled uz obavezno podmazivanje cijele mašine.

  ReplyDelete
 25. Anonymous31.8.15

  Mozete li mi reci kakva je masina Pfaff Hobby 309 ,unapred hvala.

  ReplyDelete
 26. Pfaff 309 je sasvim solidna,klasična elektro-mehanička šivaća mašina,rukovanje je veoma jednostavno,kvaliteta izrade na zadovoljavajućem nivou,proizvodnja datira negdje od 1985 godine.
  Mogu se naći dobro očuvani primjerci.Za domaćinstvo i hobi šivenje može lijepo poslužiti,mašinu prije kupovine probati,mora sve da funkcioniše bez greške,preporučujem po kupovini i jedno detaljnije podmazivanje.

  ReplyDelete
 27. Anonymous21.9.15

  Lijep pozdrav! Imam mašinu PFAFF 1209. Odlična je,brza,jaka,tiha,sve u svemu,prezadovoljna sam njome. Ali nekad kad slučajno pritisnem papučicu ne namjerno,zamota mi se konca oko čunka i zakoči se. Kad skinem konac,sve opet bude OK. Ali ovaj put se čunak ne miče unatoč tome što sam skinula konac. Milimetar se može pomaknut lijevo i desno . Inače sama popravim sve kvarove i sl,ali sad neznam šta bi mogao biti problem. Hvala unaprijed na odgovoru!

  ReplyDelete
 28. Anonymous21.9.15

  Dakle,leziste za cunjak ne mogu pomaknuti,niti se igla moze pokrenuti,zablokirano sve. :(

  ReplyDelete
 29. Poštovana,polako,nemojte spamovat sa pitanjima..! :)
  Slučajno ili namjerno pokretanje mašine ne bi smjelo imati nikakve veze sa vašim problemom,možda mislite na slučajno pokretanje mašine bez postavljenog čunka.?
  Važno je naglasiti gdje se taj konac zamota,ja sam gore postavio jednu sličicu i pozicije kako se koji dio zove,pa pogledajte.To što ste Vi do sada popravljali je spadalo u znanje svake iskusnije šnajderice,sad će te se morati dokazati :)
  Na osnovu čega zaključujete da je zastoj na graiferu mašine,to ne mora značiti,ako vidite komadić konca zaglavljen između stojećeg i rotirajućeg dijela onda je moguće.
  Nemojte na silu pokretati mašinu,izgradnja stojećeg dijela bi išla ovim redom:
  skinuti iglu,stopicu,ubodnu pločicu,donje postolje(ploča),poklopac na rukavniku sa donje strane,
  zatim mali bočni plastični poklopac sa strane graifera,kada njega skinete vidjet će te stanje zupčanika,sad odvijte vijak koji drži spoljni sigurnosni prsten na graiferu,obično je jedan vijak a zatim
  se taj spoljni"polumjesec"zakrene da bi se mogao skinuti,kada ga skinete tada izgradite stajeći dio
  (ležište čunka),odmah probajte pokrenuti mašinu,ukoliko ide,dobro je,u suprotnom pravac do prvog boljeg servisera.pozdrav

  ReplyDelete
 30. Anonymous22.9.15

  OK oke,morat ću rastavit sve da vidim,ne znam sad ni ja je li u ležištu čunjka problem,pa ću i gore pogledati zapinje li išta. Ako vidim da je problem ipak u gornjem dijelu mašine,eto me opet,makar morala slati video i slike

  ReplyDelete
 31. Dostava slika i videa može,po dogovoru,ali savjet na takav način se naplaćuje,pa moramo i Mi nešto zaraditi,je li tako :))

  ReplyDelete
 32. Anonymous22.9.15

  Taaako jee,a evo super mi je sad,popravila sam,nisam morala bas sve rastaviti,ali dovoljno da pokrenem grajfer i extra sve,hvala vam puno,budete li davali tako dobre savjete,necete puno zaraditi :-) ,svi ce sve sami popraviti :-D

  ReplyDelete
 33. hahhahahhahhah
  Ma dobro je,valjda će se neko nekada naći i donirati koji €uro na moj PayPal račun. Drago mi je što sam pomogao i što ste uspješno riješili Vaš problem.Ljep pozdrav ;)

  ReplyDelete
 34. Anonymous28.10.15

  Poštovani,da li kućna Pfaff mašina ima trostruki transport ili samo industrijska? I u kom polšaju je ležiste za čunak,horizontalno ili vertikalno? Hvala

  ReplyDelete
 35. Mislite na bilo koju pfaff kućnu šivaću mašinu?? Ja je nisam vidio,Pfaff ima tzv duall IDT feed system,recimo Pfaff 1222 ili 1229.Drugi dio pitanja je u vezi koje Pfaff šivaće mašine? Kućne šivaće mašine uglavnom imaju vertikalno postavljen graifer.Konkretan odgovor ne mogu dati,ne zam o kojoj se mašini radi,Pfaff ima stotine modela.

  ReplyDelete
 36. Anonymous22.11.15

  Ja imam šivaću mašinu Pfaff 2501.Možete li mi reći nešto više o tom modelu i koliko vrijedi?Hvala

  ReplyDelete
 37. Pitanje je već postavljano a objava nije izvršena zato što nemamo nikakvih informacija o tom modelu šivaće mašine,ili je u pitanju nešto novo na tržištu ili vi dajete pogrešan broj.?

  ReplyDelete
 38. Anonymous23.11.15

  Pozdrav, evo kao početnik imam već par dana problem sa mašinom! Naime, kupio sam mašinu Pfaff 260 i gornji konac se gotovo uvijek petlja na suprotnoj strani tekstila,
  pa tako i ako podesim napetost gornjega konca on i dalje petnja i čitav šav je labav i jako loš,
  Promijenio sam iglu,podešavao napetost,veličinu šava.?Jedino što nisam baš spretan sa donjim koncem pa baš i ne znam dali da oko bobine i njega nešto poduzmem? Hvala

  ReplyDelete
 39. U pripremi je posebna tema o seriji šivaćih mašina Pfaff 260-360 a vama preporučujem da pogledate:
  stariju temu,koja je univerzalna,da tako kažem i ima puno sličnih primjera:
  "Podešavanje zategnutosti konca na šivaćoj masini"

  ReplyDelete
 40. Anonymous1.12.15

  Postovanje.
  Kupio sam nedavno, naravno, rabljenu Pfaff 260 automatic u Njemačka,frisko servisirana. Super radi. Jaka (80w motor),tiha i teeeška (kad sam ju prvi puta htio podici mislio da je zašarafljena za stol:)) zadovoljan sam s njom.Jedino sto me zanima je koja je maximalna debljina igle koju mogu koristiti i koja je najveca debljina konca takodjer,posto misam dobio upute za korištenje a ne zelim experimentirati napamet da nesto ne poremetim.
  Unaprijed hvala na odgovoru.

  ReplyDelete
 41. Pfaff 260 je stara mašina napravljena komplet od metala, stoga ima i nešto veću težinu,igla 100-ka a konac 60-ka,možete malo i experimentisati preko te mjere(na lakšim materijalima)ali nemojte ići puno preko predloženih dimenzija,pozdrav

  ReplyDelete
 42. Anonymous7.12.15

  Poštovani, molim Vas za pomoć. Imam šivaću mašinu Pfaff tiptronic 6232.Falilo mi je gazilo(dio koji se gazi nogom, da pokrene rad stroja). Molim Vas recite mi da li se i gdje može nabaviti i po kojoj cijeni? Molim odgovor! Hvala! LP

  ReplyDelete
 43. Nemamo tu informaciju,potražite na netu: Pfaff tiptronic 6232 speed control

  ReplyDelete
 44. Anonymous27.12.15

  Dobro jutro,
  Javljam Vam se povodom ove mašine Pfaff 133k-0-11. Da li možda znate nešto o njoj,i vredi li je kupovati radi sivenja kože?
  Unapred hvala i lep pozdrav

  ReplyDelete
 45. Pfaff 133k je mašina proizvodnje oko 1935-e godine,dakle stari i rijedak primjerak pfaffovke,u ono doba je bila namijenjena za industrisko šivenje štofa a odgovor na Vaše pitanje je Ne,može ona sigurno napraviti neki štep na koži ali za neki kvalitetniji posao sigurno nije.LP

  ReplyDelete
 46. Anonymous28.12.15

  Poštovani/ne,

  Planiram da kupim mašinu za šivenje kože, i najviše bi je koristio za autotapetariju. Da li Pfaff 34 ispunjava te uslove? Ako ne, koju bi mi Vi preporučili?

  Lep pozdrav

  ReplyDelete
 47. Pfaff 34 je stara mašina i nije adekvatna za auto tapetariju.Ipak za takav posao je potrebna profesionalnija i novija mašina,znam da su takve mašine skuplje ali"bez alata nema zanata".Preporučujem mašinu sa trostrukim transportom,nabolje bi bilo da ima i rezervih par stopica za šivenje rajfeslusa i kedera a preporuka bi bila recimo Pfaff 545 ili 1245 .Pozz

  ReplyDelete
 48. Anonymous25.1.16

  Što mislite o mašini pfaff 1908 god.model K ?

  ReplyDelete
 49. Ne mislim ništa,stara,davno prevaziđena šivaća mašina,može poslužiti za ravno šivenje i kao ukras ljubiteljima starina.

  ReplyDelete
 50. Anonymous26.1.16

  Pozdrav,imam pfaff-ovu masinu.Tokom sivenja se desi da masina radi bez pritiska stopice tj. Bez pritiska na stopicu ona i dalje sije,da li bi mi znali reci u cemu je problem.

  ReplyDelete
 51. Koju Pfaff mašinu imate? ima ih na stotine topiva,možete pogledati i temu"kontrolna papučica",ima sličnih primera kvarova kao kod vas.

  ReplyDelete
 52. Anonymous29.1.16

  Pozdrav.Vidjela sam da će u ****** biti na akciji šivaća mašina PFAFF 1070S.Zanima me da li se isplati kupiti tu mašinu.Mogu li sa njom i deblje tkanine da se šivaju,kao i da li postoji mogućnost vezenja,odnosno "šlinganja".

  ReplyDelete
 53. Pfaff 1070s je kalsična kućna šivaća mašina,osim standardnog ima opciju i dekorativnog štepa.O"šlinganju"nisam nešto upućen,malo sam gledao na internetu i vidio da gospođe"šlingaju"na starim mašinama,trebalo bi da može i na novijim modelima."Šivanje debljih tkanina"? teško je na to odgovoriti,ponesite uzorak i probajte,s obzirom na cijenu nemojte puno očekivati.

  ReplyDelete
 54. Anonymous9.3.16

  Pozdrav.Supruga je dobila sivaću masinu Pfaff 9 bez uputstva a nigde ga ne mogu naći na netu.Da li je ovo neka imitacija Pfaff-a ili pak mašina ima neku drugu oznaku.Hvala unapred.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nije to nikakva"imitacija",to je originalni Pfaff iz 1969-70 godine.
   Jedna jednostavna mašina,zanimljivo da ima rotirajući grajfer,uputstvo postoji na engleskom i njemačkom,ako vam nešto znači zatražite preko naše FB-uk stranice,poslat ću vam.Pozz

   Delete
 55. Anonymous8.4.16

  Pozdrav
  Posjedujemo Pfaff hobbymatic 806,pa nas zanima dali je moguce i gdje kupiti papucicu i pripadajuci kabal za tu masinu.Usput moze Vase misljenje o toj masini.Hvala unaprijed

  ReplyDelete
  Replies
  1. Teško je naći originalnu papučicu,radi se o starijem modelu šivaće mašine,može se na nju ugraditi bilo koja standarda papučica sa otporom od 700-800 Ω (oma) stim da bi kablobi bili fiksni.

   Delete
 56. Anonymous14.5.16

  Pozdrav, možete li mi molim Vas reći Vaše mišljenje o mašini Pfaff 22 kao i koja je njena vrednost na tržištu..Neko mi reče da ide i do nokoliko stotina €vra kao antikvitet..... Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous14.5.16

   Pfaff 22 stara klasična mašina na nožni pogon,oscilirajući grajfer,
   kratak bod,u principu ništa posebno.Vrijednost kao antikvitet na našem tržištu je teško odrediti,nekoliko stotina eura je nerealna cijena.

   Delete
 57. Anonymous15.5.16

  Pozdrav,
  imam kucnu masinu Pfaff 285 kojoj je stradao motor.Da li je moguce pronaći zamjenski motor i koliko se kreće cijena motora?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Koliko se sjećam taj model ima vertikalno postavljen motor sa prirubnicom,dosta specifično rješenje i teško da se može nešto drugačiji motor postaviti.Razmislite o premotavanju rotora ako vam se isplati.

   Delete
 58. Anonymous21.6.16

  Imam PFAFF 30,proizvedenu 1952,radi savršeno.Sve pohvale!

  ReplyDelete
 59. Anonymous8.7.16

  Poštovanje imam dvije industrijske pfaff 134-ke za popravak ,da li vi popravljate ili neki servis da preporučite hvala unaprijed.moj e mail *******

  ReplyDelete
 60. Anonymous23.7.16

  Poštovani,imam pitanje vezano za mašinu Pfaff 1471. Potreban mi je savet oko servisiranja i pomoć oko nalaženja papučice. Mašina je mamina, a ja sam se nedavno zainteresovala za šivenje, pa bih volela da je "stavim u pogon". Unapred hvala!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pošto se radi o starijoj digitalnoj šivaćoj mašini morate naći odgovarajuću papučicu ili neispravnu pokušati popraviti.Otpor papučice mora biti najmanje 20 KΩ (kilooma)

   Delete
 61. Anonymous11.8.16

  Mašina Pfaff,kupljena polovna,služila mi za sitne popravke oko 5 godina u poslednje vrijeme svaki put kad počnem šiti nakon nekog vremena nešto pukne,nema dima,ništa se ne osjeti i odmah šije normalno da li je neki kvar za majstora ili mogu sama nešto da odradim unaprijed hvala pratim vas pa puno stvari odradim zahvaljujuci vama poz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Niste naveli o kojem modelu Pfaff šivaće mašine se radi?
   Teško je odrediti šta proizvodi to"pucanje",predpostavljam da je neki manji mehanički nedostatak,recimo,da li se to"pucanje"pojavljuje obavezno priliko podizanja i spuštanja stopice i ili prilikom svakog starta mašine?

   Delete
 62. Anonymous4.9.16

  Poštovanje Imam namjeru šiti futrole za noževe.I neke motoristićke torbe i siceve.Gledam modele pfaff-a 335 i 337. Koju bi vi mašinu preporučili. Debljina šivanja 10 mm otprilike.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ako sve to mislite raditi sa pravom prirodnom kožom onda ove mašine nisu adekvatne.Predlažem da pogledate temu"Uvjeti rada na šivaćoj mašini"kao i "Šivenje prave kože".
   Koliko se sjećam Pfaff nema mašinu za vrlo teške uvjete rada.Vama je potrebna moćna cilindrica sa velikim grajferom,ako želite kvalitet i profesionalni rad onda mašina mora biti sa trostrukim transportom.Uvjetno kazano,"nedostatak"kod takvih mašina je njihova cijena,ali bez kvalitetnog alata nema zanata...LP

   Delete
 63. NAPOMENA:
  Ovo je još jedna od tema gdje nove komentare i pitanja prebacujemo na sledeću stranicu,u koliko imate potrebu za tim kliknite na:
  ŠIVAĆE MAŠINE PFAFF

  ReplyDelete

SEARCH