-->

Sewing Machine Pfaff Tipmatic 1019 Exclusive / Nähmaschine Pfaff Tipmatic


Pfaff tipmatic 1019 exclusive, nothing special needs to be written about Pfaff sewing machines as a brand, it is a well-known German manufacturer of sewing machines, about the history of Pfaff soon, 
to return to this model and write some general characteristics ...
Pfaff tipmatic 1019 exclusive, o Pfaff šivaćim mašinama, kao brendu ne treba posebno ništa pisati, to je svima dobro poznati njemački proizvođač šivaćih mašina, o istorijatu Pfaff-a-uskoro, da se vratim na ovaj model i da napišem neke opšte karakteristike...


It is a model of a sewing machine with a combination of sleeve and standard platform, if you want a sleeve platform, it is enough to remove one part from the machine and have a sleeve platform, the part that can be removed is also a small box for storing small things needed when working on the machine ( threads, needles, bobbin casa, bobbin, dusting brush, feet ..etc).
Radi se o modelu sa kombinacijom rukavne i standardne platforme, ako želite rukavnu platformu dovoljno je da jedan dio skinete sa mašine i imate rukavnu platformu, taj dio koji se skida je ujedno mala kutija za odlaganje sitnica koje su potrebne pri radu na mašini (konci, igle, čunak, bobina, četkica za čišcenje prašine, stopice ..itd).


The thread is placed as in the picture or vertically on an additional carrier, when working with a double needle, pulling or threading the thread is schematic - it is shown with arrows and it is very simple.
In addition to the standard flat stitch, this model also has a zigzag program, several decorative stitches, semi-automatic processing of buttonholes and so-called "stretch" stitches. go back completely, to the end, on the regulator itself it is written in red "stretch and then three red dashes." Stretch "stitch is used when working with stretchy materials and the stitch itself is partially stretchable.
Konac se postavlja kao na slici ili i vertikalno na dodatni nosač, kada se radi sa dvostrukom iglom, provlačenje, odnosno udijevanje konca je šematski-strelicama prikazano i vrlo je jednostavno. Ovaj exluziv model osim standardnog ravnog štepa posjeduje i program za cik/cak, nekoliko ukrasnih i dekorativnih štepova, poluautomatsku obradu rupica za dugmad i tzv "stretch"štepove, ti štepovi su na tipkama programatora označeni crvenom bojom a kada se oni koriste, potrebno je regulator dužine boda vratiti potpuno unazad, do kraja, na samom regulatoru crvenom bojom piše "stretch i onda tri crvene crtice. "Stretch" bod se koristi pri radu sa rastezljivim materijalima a sam bod je djelimično rastezljiv.

This sewing machine also has a program for sewing buttons, but to be honest, I haven't even tried it, mostly a button is drawn on one of the programmer's buttons, when sewing buttons, the lower transport teeth are turned off. The starting pedal is wide, the lower rubbers have no traces of use and one of the screws has a factory-printed color, which means that nothing has ever been used.
Mašina ima i program za šivanje dugmadi ali to, iskreno govoreći nisam niti probao, uglavnom na jednoj od tipki programatora je nacrtano dugme,pri šivanju dugmadi donji transportni zupci se isključuju. Startna papučica je široka, donje gumice su bez tragova korištenja a na jednom od vijaka stoji fabrički pečatirana boja, što znači da nije nikada ništa dirano.

The selector program is "atypical" (not a round big button) and consists of 8 or 9 keys, one of the programs is the simultaneous inclusion of the last two right buttons. Winding the lower thread is extremely simple and very fast, turning off the rest of the machine when winding is very easy and returning only one short shift and when you turn on the machine only one "click" is clearly heard
Pfaff 1019 has an excellent rotating hook, which is a great advantage over the so-called oscillating grapple, rotating grapple is a feature of better sewing machines. The control pedal is wide and great for "dosing" speed. The sewing machine also has beautiful lighting ("milk" bulb), the drive from the motor to the machine is solved by a toothed belt and slipping of the belt on the drive pulley is almost impossible.
Programator je "netipičan" (nije okruglo veliko dugme) i sastoji se od 8 odnosno 9 tipki, jedan od programa je i istovremeno uključenje krajnje dvije desne tipke. Namotavanje donjeg konca je krajnje jednostavno i veoma brzo, isključivanje ostatka mašine pri namotavanju je veoma lako a vraćanje samo jedan kratak pomak i pri uključenju mašine samo se čuje jasno jedan "klik" Pfaff 1019 posjeduje odličan rotirajuci grajfer što je velika prednost u odnosu na tzv.oscilirajuci grajfer, rotirajući grajfer je odlika boljih šivaćih mašina. Kontrolna papučica je široka i super za "doziranje"brzine. Mašina posjeduje i prelijepo osvjetljenje ("mlijecna"sijalica), pogon sa motora na mašinu je riješen zupčastim remenom i proklizavanja remena na pogonskoj remenici je gotovo nemoguće.

Access to the grapple is simple, the puncture plate is removed by pressing from the bottom, the included equipment includes a brush that cleans everything and adds only a little oil that is in a small tube. (factory packaging)
Changing the feet is on the so-called. snap-on system and other accessories with the machine are the already mentioned brush and oil, hole cutter, additional thread holder with fasteners depending on the diameter, foot for making holes, foot for automatic folding of material, roller foot, stop for straight sewing when "quilting", two spools and a foot for stitching or embroidery (I'm not sure, maybe both). This model can be used by beginners in the work on sewing machines as well as those more knowledgeable.. Pfaff 297-see more details HERE
Pristup grajferu je jednostavan, ubodna pločica se skida pritiskom sa donje strane, u priloženoj opremi je četkica kojom se sve očisti i doda samo malo ulja koje se nalazi u maloj tubici. (fabričko pakovanje) Mijenjanje stopica je na tzv.snap-on sistemu a kao ostali  dodaci uz mašinu su i:već pomenuta četkica i ulje, prorezivač rupica, dodatni nosač za konac sa fixatorima ovisno o prečniku, stopica za izradu rupica, stopica za automatsko podavijanje materijala, roller fut stopica (moj dodatak), graničnik za pravolinijsko šivenje pri "vatiranju", dvije spulnice i stopica za štopanje ili vez (nisam siguran, možda i jedno i drugo. Ovaj model mogu koristiti i početnici u radnu na šivaćim maašinama kao i oni upućeniji-e..Pfaff  297-više detalja pogledati OVDJE

4 comments:

 1. Anonymous14.3.16

  Imam šivacu mašinu Pfaff tipmatic 1019 i donji konac se samo dupla..koliko košta ovakva polovna mašina?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous14.3.16

   Vi imate neispravnu šivaću mašinu pa se želite informisati da li se isplati popravljati???
   ©MasinskiKutak

   Delete
 2. Anonymous14.3.18

  Imam mašinu Pfaff 1013, grajfer se cijeli okreće i masina ne radi...šta mi je raditi?

  ReplyDelete
 3. Anonymous21.5.18

  Kako se namotava donji konac?

  ReplyDelete

SEARCH