-->

Upholstery Steering Wheel / Presvlačenje i Tapeciranje Volana / Kako Se Presvlači Volan


"How Upholstery the steering wheel" ??
Upholstery and upholstery of the steering wheel belongs to hand sewing, most often leather or artificial leather. As far as I know, the final upholstery must be done manually, there is no machine that can do that. Of course, when sewing the steering wheel, if necessary, use a sewing machine. OK let's try to bring that process a little closer. In general, upholstery requires from the master a sense of aesthetics, decoration and in general the appearance of an object.
"Kako se presvlači volan" ??
Presvlačenje i tapaciranje volana spada u ručno šivenje, najčešće kože ili eko kože. Koliko je meni poznato, završno tapaciranje se mora izvršiti ručno, nema te mašine koja to može uraditi. Svakako, da se prilikom presvlačenja volana (upravljača) po potrebi koristi i šivaća mašina.OK da pokušamo malo približiti taj proces. Općenito,tapetarija zahtijeva od majstora smisao za estetiku, dekoraciju i uopšteno izgled nekog predmeta.

A true master always says "he can do better" and with such masters customers are usually surprised by the quality of work. In order to the quality upholstersof the steering wheel, it must be built completely, with older vehicles it is quite simple, while with newer cars that have an "air bag" and other electronics in the steering wheel, it is a different story. So we have a steering wheel on the table that we need to upholster. I forgot to say that the steering wheel can be changed without removing it, ready-made strips of...
Pravi majstor uvijek kaže "da može bolje" a kod takvih majstora mušterije su obično zatečene kvalitetom rada. Da bi se kvalitetno presvukao volan on se mora izgraditi u potpunosti, kod starijih vozila to je po prilično jednostavno dok kod novijih automobila koji imaju "air bag" i druge elektronike u volanu, je već druga priča. Dakle, imamo volan na stolu koji trebamo tapacirati. Zaboravio sam reći da se volan može presvući i bez skidanja, za to se koriste već gotove trake od....

artificial leather (Fig. 1) with which the edge is sewn and then only the diameter of the steering wheel is determined, the tape is sewn in one place and then the ends of the upholstery are assembled by hand with a needle, the steering wheel arms remain uncoated. I don't consider it a change of clothes, but ok, sometimes it's good if the steering wheel is in bad condition. We must first determine the outer diameter of the steering wheel, measure it with an elastic meter, a tailor's meter can serve well. Then the circumference of the handrail should be determined, there are steering wheels with variable thickness and attention must be paid to that.
eko kože (sl.1) kojima je rub prošiven i onda se samo oderdi prečnik volana, traka se sašije na jednom mjestu i onda se ručno iglom vrši sastavljanje krajeva tapacirunga, krakovi volana ostaju nepresvučeni. Ja to nesmatram nekim presvlačenjem, ali ok, ponekada je i to dobro ako je volan u lošem stanju. Prvo moramo odrediti spoljni prečnik volana, mjerenje izvršiti nekim elastičnim mjerilom, može dobro poslužiti krojački "centimetar". Potom treba odrediti i obim rukohvata, postoje upravljači sa promljenivom debljinom i na to se mora obratiti pažnja.

The steering wheel upholstery is usually made of several parts, most often 3 or 4 elements, although there can be more, depending on the number of arms and the desired combination. Old upholstery should be removed from the steering wheel, if any, sometimes it is harder due to the glue, usually it is not a problem. We determined the dimensions and joined the parts on the sewing machine, when we passed them we performed a test run on the steering wheel, the upholstery must be well tightened along the edge, the joints (Fig. 5) must be strong with a little excess material, possibly if the joints protrude a lot. on the steering wheel carefully make an incision where the joint will be inserted. Accessories must include a sharp scalpel for cutting the skin, smaller scissors for possible corrections on the steering wheel, thread and one or two thicker needles, best curved. A piece of wooden stick, round in cross section, can serve as a good exercise before work. Practice joining and sewing on that piece. Now, there are several ways of sewing the steering wheel (Fig. 2), a stitch can be made along the edge of the already stored upholstery and then it is cross-tied with the third thread by hand and there can be completely manual sewing, there are several variants, in any case sewing holes they must be prepared, this can be done on a sewing machine without thread with a slightly thicker needle.
Tapacirung volana se pravi obično iz nekoliko dijelova, najčešće je to 3 ili 4 elementa, mada može biti i više, ovisno o broju krakova i željenoj kombinaciji. Sa volana treba ukloniti stari tapacirung ako postoji, ponekada to ide teže zbog lepila, obično to nije neki problem. Odredili smo mjere i vršimo spajanje dijelova na šivaćoj mašini, kada smo ih prošili izvršimo probno navlačenje na volan, tapacirung mora biti dobro napet po rubu,spojevi (sl.5) moraju biti jaki sa malo viška materijala, eventualno ako spojevi puno strše može se na volanu oprezno napraviti rez gdje će se umetnuti spoj. Od pribora se mora imati oštar skalper za rezanje kože, manje makaze za eventualne korekcije na volanu, konac i jedna ili dvije deblje igle, najbolje zakrivljene.Kao dobra vježba pred rad može poslužiti neki komad drvenog štapa, okruglog presjeka (komad drške od metle). Na tom komadu vježbajte spajanje i šivenje. Sad, postoji više načina šivenja volana (sl.2), po rubu već spremljenog tapacirunga može se uraditi štep a onda se on unakrsno veže trećim konce ručno a može biti i potpuno ručno šivenje, tu ima više varijanti, u svakom slučaju rupice za šivenje moraju biti pripremljene, to se može uraditi na šivaćoj mašini bez konca sa nešto debljom iglom.

Gluing the leather for the steering wheel is done as needed, this is influenced by the experience of the master, mostly, the ends of the upholstery on the arms are glued, the circumference as well. The glue does not have to be strong, it is usually applied along the very edge of the steering wheel after putting on the cover, beginners should be careful here, a few drops of glue on the skin can ruin the job. Apply the glue carefully with a small brush. In Figure 3 we see a completely glued lining, pay attention to the parallelism of the stitch, the stitch or holes for hand stitching must be done as precisely as possible.
Hand stitching can be done with one or two needles, thread thickness and color as desired, it is desirable to wax the thread that you sew by hand, it adheres better to the skin, it is easier to pass without damage and also gets permanent protection. For those who are already serious about this business, it is desirable to make a steering wheel holder that fixes it well, which makes sewing much easier but also of better quality. The topic is quite extensive, it will be elaborated through comments and questions. Related and similar topics: Hand sewing leather
Lijepljenje kože za volan se vrši po potrebi, na to utiče i iskustvo majstora, uglavnom, krajevi tapacirunga na krakovima se lijepe, obim isto tako. Lepilo ne mora biti jako ,obično se nanosi po samom rubu volana poslije navlačenja presvlake, početnici tu neka budu oprezni, par kapi lepila na koži može upropastiti posao. Lepilo nanositi oprezno malom četkicom. Na slici 3 vidimo potpuno zalijepljenu oblogu, obratite pažnju na paralelnost štepa, štep ili rupice za ručno prošivanje moraju biti što preciznije urađeni. Ručno prošivanje se može raditi sa jednom ili dvije igle, debljina konca i boje po želji, konac koji ručno prošivate poželjno je navoštati, bolje prijanja uz kožu, lakše se provlači bez oštećenja a dobija i trajnu zaštitu. Za one koji su već uši ozbiljno u ovaj posao poželjno je napraviti i nosač za volan koji ga dobro fiksira i čime je šivanje znatno lakše ali i kvalitetnije. Tema je po prilično opširna, kroz komentare i pitanja će biti dorađivana. Srodne i slične teme: Ručno šivenje kože

1 comment:

SEARCH