-->

Leather Skiving Machine / Širf Mašina Za Stanjivanje Kože / Šilf Mašina


What is a Leather Skiving Machine and what is it for? Leather Skiving Machine is a device for thinning leather. Thinning leather is done by passing a larger or smaller piece of leather over a rotating knife. Thinning Leather is a common operation, shoe makers usually do it by hand, there are many types of hand tools (knives) thinning leather. Manual thinning leather edge of the leather can be done on larger pieces but it is terribly slow and not very precise. When and how is skin thinning performed on a Leather Skiving Machine.
Šta je to širf mašina i čemu služi?
Širf mašina je uređaj kojim se vrši stanjivanje ruba kože. Stanjivanje se vrši tako što se veći ili manji komad kože provlači preko rotirajućeg noža. Tanjenje kože je česta operacija, obućari je najčešće rade ručno, postoji dosta vrsta ručnog alata (noževa) za tanjenje kože. Ručno otanjiti rub kože se može raditi i na većim komadima ali je to strašno sporo i ne baš precizno. Kada se i kako vrši stanjivanje kože na širf mašini.?


All those who sew anything from leather are faced with the situation that it would be useful to thinning the edge of the skin, thinning edge takes up less space, fits better, is easier to glue, folds nicely over cardboard or other leather, assembling the skin is almost imperceptible, sewing thinning leather is easier, the folded part is very little or not protruding at all ... etc, it is impossible to list where all the Leather Skiving Machine is.
Leather Skiving Machine itself has various types, newer models are with servo motor and with the possibility of storing certain programs, namely, Leather Skiving Machine should be adjusted before use, by adjusting we determine the width of the skin that will cover the knife and the thickness of cutting material. When working with different skin thicknesses on new machines, we simply memorize the parameters and next time we make the change with just the touch of a button.
Svi oni koji šiju bilo šta od kože susreću se sa situacijom da bi bilo od koristi rub kože otanjiti, tanji rub zauzima manje prostora, ljepše naliježe, lakše ga je zalijepiti, lijepo se presavija preko kartona ili druge kože, sastavljanje kože je gotovo neprimijetno, šivenje stanjenog dijela kože je lakše, presavijeni dio se vrlo malo ili uopšte ne ističe...itd, nemoguće je nabrojati gdje se sve koristi širf masina. Samih šilf masina ima raznih vrsta, noviji modeli su sa servo motorom i
sa mogućnošću memorisanja pojedinih programa, naime, širf mašinu prije upotrebe treba podesiti, podešavanjem određujemo koju širinu kože će da zahvata nož kao i debljinu skinutog materijala. Kod rada sa različitim debljinama kože na novim masinama jednostavno memorišemo parametre
i sledeći put promjenu vršimo samo dodirom jedne tipke.


The knife on the Leather Skiving Machine itself is practically a piece of steel pipe with a sharp edge (see picture). In front of the knife there is a material conveyor, the knife must be extra sharp to make the processing smooth and error-free. Often a Leather Skiving Machine has a sharpener and a knife cleaner on it. Older models have a classic electric motor, as on industrial machines, and waste leather falls into a special box or handy container. The Leather Skiving Machine can also have a vacuum cleaner that vacuumes the cut parts and the resulting dust.
Basically, for all those who work with leather, who are engaged in sewing leather and leather items, the Leather Skiving Machine is to be recommended. Finally, it should be emphasized that caution is required when working with the Leather Skiving Machine, the knife itself is well protected from access by fingers, but due to carelessness and removing the protection from the knife, injuries are not excluded. When carrying out any work on the open blade, switch the machine off completely.
Sam nož na širf mašini je praktično komad čelične cijevi sa oštrim rubom (vidi sliku). Ispred samog noža se nalazi transporter materijala, nož mora biti
extra oštar da bi obrada bila glatka i bez greške. Često sama šilf masina ima na sebi oštrač i čistač noža. Stariji modeli imaju klasični elektro motor, kao na industrijkim mašinama, a otpadna koža pada u posebnu kutiju ili priručnu posudu. Širf mašina može imati i usisivač koji usisava odsječene dijelove i nastalu prašinu.
Uglavnom, svi oni koji rade sa kožom, koji se bave šivenjem kože i kožnih predmeta, širf mašina je za preporučiti. Treba na kraju naglasiti da je potreban oprez prilikom rada sa širf mašinom, sam nož je dobro zaštićen od pristupa prstima ali usled nepažnje i skidanja zaštite sa noža povrede nisu isključene. Prilikom bilo kakvih radova na otvorenom nožu mašinu potpuno isključiti iz struuje.!!
Srodne i povezane teme: KAKO SE ŠIJE KOŽA NA MASINU

1 comment:

SEARCH