-->

Hydraulic Keather Cutting Machine | Štanca | Štancanje Kože Kartona


Tailoring of leather is done in several ways, one of them is with the help of hydraulic presses. The hydraulic press for leather is very present in the sewing industry, the usual name among the masters is "press" or "press for leather". Hydraulic press is characterized by simplicity in work, precision, relatively low energy consumption, high efficiency in work, quality use of materials ... the press is mostly used in the production of smaller leather parts, most often: footwear, various leather accessories, motorcycle equipment, leather bags, parts leather clothing, protective leather equipment, gloves, leather cases of all kinds, hunting and fishing equipment...etc.
Krojenje kože se vrši na nekoliko načina, jedan od njih je i pomuću hidraulične prese, štance. Hidraulična štanc presa za kožu je jako prisutna u šivaćoj industriji, ustaljeni naziv među majstorima je "štanca" ili "štanc preša za kožu". Štancu odlikuje jednostavnost u radu, preciznost, relativno mala potrošnja energije, velika efektivnost u radu, kvalitetno iskorištenje materijala...Štanca se ponajviše koristi pri izradi manjih kožnih dijelova, najčešće:obuće, raznovrsne kožne galanterije, moto opreme, kožnih torbi, dijelova kožne odjeće, zaštitne kožne opreme, rukavica, kožnih futrola svih vrsta, opreme za lov i ribolov....itd.
The biggest advantage of presses is when cutting small leather segments, this would be possible with the classic manual method but would take a lot of time, precision would not be satisfied, frequent possibility of injury with a sharp knife, etc. The press requires leather of a certain thickness and adequate cutting tools. . The cutting tool is made in special workshops from steel strip of a certain quality and hardness. One side of the tape is flat and the other is with the blade. If we want to make an object for making leather, it is necessary to make a cutting tool on a press for each part.
Steel strips are wound on a given matrix and possible reinforcement is done either in the middle and most often on the flattened side. When making tools, it is necessary to pay attention to the precision that everything is joined to the millimeter when sewing. When the tool is ready, pressing can begin.
One of the pictures shows the basic parts of a standard cutting press:
Najveća prednost kod štance je pri iskruživanju malih kožnih segmenata, to bi klasičnom ručnom metodom bilo moguće ali bi oduzimalo puno vremena, preciznost ne bi bila zadovoljena, česta mogućnost povrede oštrim nožem i sl. Kod štance je potrebna koža određene debljine i adekvatan alat za štancovanje. Alat za štancovanje se izrađuje u specijalnim radionicama od čelične trake određene kvalitete i tvrdoće. Jedna strana trake je ravna a druga je sa sječivom. Ako želimo razraditi neki predmet za izradu od  kože, potrebno je za svaki dio po na osob izraditi alat za štancovanje.Čelične trake se motaju na datu matricu a eventualno ojačavanje se vrši ili na sredini a najčešće sa zaravnjene strane. Prilikom izrade alata potrebno je obratiti pažnju na preciznost da se prilikom šivenja sve spaja u milimetar. Kada je alat gotov, presanje može da počne. Na jednoj od slika su prikazani osnovni dijelovi jedne štanc prese:

it is the lower part, the stand in which the hydro unit with the electric drive motor is most often located, then the control panel (it can be in various places), the work table (on it the material for
cutting), movable pressing bracket, wheel for adjusting the height of the cantilever press in relation to the work table, cutting tool, powerful hydraulic piston ... etc
Working on the press is quite simple, we place a piece of leather on the desktop, then a cutting tool on the skin and then apply the pressing console by hand, when the console is above the tool then with two thumbs left and right hand we press the switches on the handles and the machine at that moment performs short pressing. Activating the press is not possible while both hands are not on the handles, even the switches on some machines are partially protected, so it can be said that safety is complete, but still caution is never enough.
The average hydraulic punch produces a current pressure of 5-15 tons, although there are some with much higher pressure, but these are larger machines for more mass production. On the classic press, in question, there is usually a pressure potentiometer, why is it important.?
to je donji dio, postolje u kojemu se najčešće nalazi i hidro agregat sa pogonskim elektromotorom, zatim komandna ploča (može biti na raznim mjestima), radni stol (na njega se postavlja materijal za iskruživanje), pokretna konzola za presanje, točkić za podešavanje visine konzolne prese u odnosu na radni stol, alat za štancovanje, moćan hidraulični klip...itd Rad na presi je prilično jednostavan, postavimo na radni stol komad kože, zatim na kožu alat za štancovanje i onda rukom nanesemo konzolu za presanje, kada je konzola iznad alata onda sa dva palca lijeve i desne ruke stisnemo prekidače na ručkama i mašina u tom momentu vrši kratko otpresavanje. Aktiviranje prese nije moguće dok obje ruke nisu na ručkama, čak su i prekidači na nekim mašinama djelimično zaštićeni pa se može reći da je sigurnost potpuna, ali ipak opreza nikad dosta.! Prosječna hidraulična štanca proizvodi trenutni pritisak od 5-15 tona, mada ima ih i sa dosta većim pritiskom, ali to su veće mašine za masovniju proizvodnju. Na klasičnoj štanci, o kojoj je riječ, obično postoji i potenciometar pritiska, zašto je on važan.?

If the range of the machine we have is 1-20 tons of pressure, we will adjust it to work on the required pressure, it depends on the thickness of the skin, the quality of the tool and the surface of the cut piece. It is best to perform several test presses, and when the tool completely cuts the piece, that is the adequate pressure, this regulation protects the machine from unnecessary load, saves the working surfaces of the cantilever press and the working foot, and saves the tool from dulling and deformation. The working surfaces of the press machine are coated with a special hard plastic, when it wears out and gets deep grooves by itself, it needs to be replaced, especially the lower part where the cutting is done, the protective surface on the work table is usually thicker Teflon (I think it's Teflon). is hard enough, but all materials move easily on it as well.
Newer models of hydraulic presses have an additional three buttons on the left handle, which are used to determine the working pressure, which is good when the size of the tool and the thickness of the skin are often changed. Finally, let me say that there are as many new and used presses as possible on the market, of various sizes and purposes. Classic cutting presses are not some big consumers of electricity, they are usually 1 kw motors and the presses themselves are quite heavy and massive constructions due to working with high pressures.
For home conditions, a simple press can be made using a hydraulic crane, it is for amateur work and the pressing itself is very slow. There are also smaller mechanical ones with a long handle ..... Related and similar topics: Hand sewing of leather
Ako je opseg mašine koju imamo od 1-20 tona pritiska, podesit će mo je da radi na nama potrebnom pritisku, to ovisi o debljini kože, kvaliteti alata i površine otpreska. Najbolje je izvršiti nekoliko probnih presanja i kada alat u potpunosti isiječe komad to je i adekvatni pritisak, tom regulacijom se mašina čuva od bespotrebnog opterećenja, sačuvljuju se radne površine konzolne prese i radnog stopla a čuva se i alat od zatupljivanja i deformacije. Radne površine štance su obložene specijalnom tvrdom plastikom (teflon), kada se istroši i dobije duboke brazde po sebi potrebno ga je zamijeniti, naročito donji dio na kojem se vrši rezanje, zaštitna površina na radnom stoli je obično od debljeg teflona. Teflon je dovoljno tvrd ali i po njemu se lagano kreću svi materijali.
Noviji modeli hidrauličnih presa imaju na lijevom rukohvatu dodatna tri dugmića, pomoću kojih se određuje radni pritisak, to je dobro kada se često mijenja veličina alata i debljina kože. Na kraju da kažem da se na tržištu mogu naći što novih što polovnih (rabljenih) štanc presa, raznih veličina i namjena. Klasične štance nisu neki veliki potrošači struje, obično su to motori snage 1 kw a same prese su prilično teške i masivne konstrukcije zbog rada sa velikim pritiscima.
Za kućne uvjete se može napraviti jednostavna presa pomoću hidraulične dizalice, to je za amaterski rad a samo presanje je jako sporo. Postoje i manje mehaničke sa dugačkom ručkom.....Srodne i slične teme: Ručno šivanje kože

10 comments:

 1. Anonymous11.5.15

  Pozdrav! Ne znam pod koju kategoriju da postavim ovo pitanje, ali vidim da rado izlazite u susret pa se nadam da cu dobiti odgovor... Naime, bavim se izradom tasni i ono sto me najvise muci jeste ojacavanje... Htela bih da moje torbe budu cvrste - ne kao akt tasne, ali da se ne savijaju kao kada se postave npr eko kozom... Probala sam sa lepenkom, ali ona se lomi i nije pogodna za te svrhe... Unapred hvala na odgovoru, svako dobro

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous3.2.16

   Za tu svrhu osobno koristim materijal koji možete kupiti u trgovinama sa materijalom za tapeciranje(bolje opremljenim). Nemam pojma kako se zove ali ima tamno sivu boju i hrapavu površinu...nešto kao filc ali finiji. Rekli su mi da se koristi naviše za remenje kao neki među materijal(jako je čvrst). Može biti različite debljine, idealan za ljepljenje i super za šivanje.

   Delete
  2. Anonymous23.9.16

   U mojoj firmi taj materijal oni na izvornom talijanskom zovu "salpa", a postoi i drugi materijal istih karakteristika koji zovu "gipsy - dzipsi".

   Delete
 2. Lijepo je što obraćate pažnju na mjesto gdje će te postaviti pitanje ili komentar :)
  Vaše pitanje sigurno ima veze sa mašinama za štancanje,na njima se može vršiti i presanje (isijecanje) kartona za učvršćivanje eko kože ili prave kože na torbama i sl.proizvodima.
  Da,znam o čemu se radi,nemože"lepenka",to je neadekvatan materijal.Postoji jedna specijalna vrsta kartona,ima ih raznih debljina,obično je to od 0,5-2 mm,taj karton se puno koristi kao podloga pri tapaciranju određenih dijelova namještaja.Može se kupiti u specijalizovanim radnjama ili štamparijama.On je prilično elastičan,jak i žilav.Puca tek kada se jako presavije,može se rezati skalperom ili pomoću prese (štance).
  Vi će te morati to potražiti,ja ga zovem"tapetarski karton",da li postoji kakav drugi naziv nisam siguran,uglavnom,kada nabavite taj karton,dio koji želite učvrstiti se obično u potpunosti ili djelimično zalijepi za datu površinu.Pozdrav

  ReplyDelete
 3. Anonymous25.3.16

  Da li slucajno znate ko izradjuje ove stanc sablone. HVALA unaprijed

  ReplyDelete
 4. Anonymous30.11.16

  Može li se gdje nabaviti i da li postoji neka mala mehanička presa za štancanje kože,to bi bila presa za manji obim posla.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Postoje i manje mehaničke prese,one su višenamjenske ali se mogu koristiti za štancanje kože.Ima ih raznih veličina,pomoću dugačke poluge mogu proizvesti snažan pritisak.Čini mi se da nisu nešto posebno praktične,mogu se koristiti kod odpresaka od tanke kože i male površine a mora se dosta i snage iskoristiti prilikom svakog presanja.Majstori ih koriste i za pravljenje raznih otisaka na koži kao i za utiskivanje zaštitnog pečata(logo firme).

   Delete
 5. Anonymous7.5.17

  Šta je to mosna štanca?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kod "obične" mašine za stancanje presa je vezana na jedan stub a kod mosne stance u pitanju su dva stuba (most), otuda i naziv Mosna Štanca. Predpostavljam da mosna štanca radi na dosta većim pritiscima.

   Delete
 6. Anonymous13.1.18

  Pozdrav, gdje se može kupiti ovakva preša? Hvala

  ReplyDelete

SEARCH