-->

Husqvarna Viking Sewing Machine / Šivaća Mašina Husqvarna


Symaskin Husqvarna Viking® (Sweden) ... The history of this company dates back to 1689.
Like all large and small projects, the need for change inspired the beginning; 1689 Royal weapons factory was born in Huskvarna, Sweden. Almost two centuries later in 1872, according to reduced demand for firearms, artisans in the factory were inspired to make a "quieter" and more humane sewing machine product. Today, Husqvarna Viking is a global company that still designs high quality sewing machines in Sweden and sells them. help its dealers around the world.
Symaskin Husqvarna Viking® (Sweden)...Historija ove firme počinje od daleke 1689.
Kao i sve velike i male projekte, potreba za promjenom inspirirala početak; 1689 tvornica oružja Royal je rođen u Švedskoj, Huskvarni. Gotovo dva vijeka kasnije u 1872, prema smanjenoj potražnji vatrenog oružja, obrtnici su u tvornici bili inspirirani napraviti"mirniji"i humaniji proizvod-šivaću mašinu.Danas,Husqvarna Viking  je svjetska kompanija koja još uvijek dizajnira visoko kvalitetne šivaće mašine u Švedskoj i prodaje uz pomoć svojih dilera diljem svijeta.

1689
The royal beginning
Husqvarna was established as a royal arms factory. In the early 1870s, Husqvarna noticed that orders for firearms were declining. New production facilities were built, it was hard work, to turn the small weapons factory into the famous "Husqvarna" brand, which today enjoys a reputation as a large manufacturer of sewing machines.
1689
Kraljevski početak
Husqvarna je osnovan kao kraljevska tvornice oružja. U ranim 1870-ih, Husqvarna je primijetio da opadaju narudžbe za vatreno oružje. Izgrađeni su novi proizvodni objekti,bio je to naporan rad,da se od male tvornice oružja nastane poznati brend"Husqvarna"koji danas uživa reputaciju velikog proizvođača šivaćih mašina.


In 1872, finally, the board of directors decided to start the production of sewing machines on February 5, 1872. The first model was named "Nordsjernan" (Northern Star).
1872.konačno,upravni odbor odlučio je,da se 05.02.1872 definitivno pokrene proizvodnja šivaćih mašina.Prvi model dobio je ime"Nordsjernan" (Northern Star).

1883
The “Freja” model is an instant success. The model is capable of sewing seams into neat lines, earlier models could not do that. This machine is driven by gears, and all the small mechanical parts are included in various shapes, the "Freja" model was produced until 1925.
1903
One machine for everyone
Introducing an oscillating spool (shuttle hook), it is a sewing machine for families and
artisans, this model will be produced for a full 50 years.
1883
"Freja" model je trenutni uspjeh.Model je sposoban za šivanje šavova u uredne linije,raniji modeli nisu to mogli učiniti. Ovaj stroj je pogonjen od strane zupčanika, a svi mali mehanički dijelovi su priloženi u razlicitim oblicima,model"Freja"se proizvodio do 1925.
1903
Jedan stroj za sve
Uvođenje oscilirajuće špulnice(grajfer),to je šivaci stroj za obitelji i
obrtnika,taj model će se proizvoditi cijelih 50 godina.


1934
New measures in form
The 1930s were marked by functionality, which in appearance strongly contrasts with previous models, a new style and the first Husqvarna electric sewing machine.
1934
Nove mjere u obliku
30-te godine su obilježile funkcionalnost,koja je izgledom snažno u kontrastu sa prijašnjim modelima,novi stil i prvi Husqvarna šivaći stroj na električni pogon.


1947
Freedom opens up possibilities
Produced the first sewing machine with a sleeve platform and the possibility of zigzag stitches, this opened the door for many new possibilities of sewing machines.
1947
Sloboda otvara mogućnosti
Proizvedena prva šivaca mašina sa rukavnom platformom i mogućnošću cik-cak boda,to je otvorilo vrata za mnoge nove mogućnosti šivaćih mašina.


1953
Revolutionary decorations
Class 20 introduced. Exclusive features, the first one-piece model made of cast iron, this model experienced huge success in the market at the time.
1960
He takes the lead
The biggest innovation came from the 2000 model, easy to use with marked settings and automatic transport for elastic stitch.
1953
Revolucionarni ukrasi
Klasa 20 uveden. Ekskluzivne karakteristike,prvi jednodijelni model od livenog gvožđa,ovaj model je doživio ogroman uspjeh na tadašnjem tržištu.
1960
Prelazi u vodstvo
Najveću inovaciju je donio model 2000,jednostavan za korištenje s označenim postavkama i automatskim transportom za elastični bod.


1972
Pioneering progress
The Husqvarna Viking plant introduces a new development project, leading to the Husqvarna Centennial series, the first non-lubricating sewing machine, a snap-on foot system with adjustable material pressure.
1972
Pionirski napredak
Tvornica Husqvarna Viking uvodi novi razvojni proekat,to dovodi do serije"Husqvarna Centennial",prva šivaća mašina bez podmazivanja,"snap-on"sistem za stopice uz podesivi pritisak na materijal.


1979
New technology
Model 6680, a computer (digital) sewing machine has become a reality. Husqvarna uses microprocessors as an electronic guide to forming points.
1979
Nova tehnologija
Model 6680,"kompjuterska(digitalna) šivaća mašina"je postala stvarnost.Husqvarna koristi mikro procesore kao elektronski vodič za formiranje boda.


1980
The arrival of letters
The world's first machine, the husqvarna 6690, was produced, capable of sewing-vesti letters on fabric
1994
Innovation meets creativity
Husqvarna Viking Orchidea has introduced unlimited creativity, the Orchidea model is very easy to use, such as One Touch Direct Selection Stitch, Sewing AdvisorTM, Infodisplay ProgramdisplayTM (display) and more , the biggest plus for this model is the possibility of a professional connection.
1980
Dolazak slova
Proizveden je prvi stroj na svijetu husqvarna 6690,koji je sposoban šivati-vesti slova na tkanini
1994
Inovacija susreće kreativnost
"Husqvarna Viking Orchidea" je uveo neograničenu kreativnost,model "Orchidea" je veoma jednostavan za korištenje,kao što su One Touch Direct Selection Stitch(jedan dodir za promjenu boda),šivanje Advisor TM,Infodisplay Programdisplay TM(displej)i još mnogo toga,najveći plus za ovaj model je mogućnost profesionalnog veza.1998
Brand new "story"
Husqvarna Viking introduces a whole new sewing experience:
the designers give completely new features, such as: Foot Lift sensor, foot pressure sensor, color touch screen with built-in disc.
2011
Setting new standards
"DIAMOND Deluxe ™" is a combination of a sewing machine and an embroidery machine, the embroidery is more beautiful and better than ever, brilliant practicality and new "art" innovations.
2012
"Rare honor"
Since the first Northern Star ™ sewing machine saw the light of day, the HUSQVARNA VIKING® brand has been at the forefront of sewing innovations that delight users and distributors. While celebrating its 140 years of operation, a specially designed “Limited Edition” line with two new models was introduced, aptly named “TRIBUTE ™ 140M and Honor ™ 140C”.
The future of HUSQVARNA VIKING?:


This is not even close to the end of the drink about Husqvarna Viking, the new sewing and embroidery machines will bring many more innovations, which will turn work, sewing and embroidery into a real pleasure. All this together will spread the joy of sewing all over the world. The comments are open to proud owners of Husqvarna sewing machines, so let’s hear some of their impressions as well. My final sentence: The quality of Husqvarna machines should not be doubted, but they are too expensive for our conditions and can only be afforded by people with a "deeper pocket", I mean the newer Huqvarna models for sewing and embroidery, although there are cheaper lower class models.
1998
Potpuno nova"priča"
Husqvarna Viking uvodi potpuno novi doživljaj šivenja:
dizajneri daju sasvim nove karakteristike,kao štosu:senzor Foot Lift(visina podizanja stopice),senzor pritiska stopice,displej u boji osjetljiv na dodir sa ugrađenim diskom.
2011
Postavljanje novih standarda
"DIAMOND Deluxe™" je kombinacija mašine za šivanje i za vez,vez je ljepši i bolji nego ikada,briljantna praktičnost i nove "art"inovacije.
2012
"Rijetka čast"
Od prve šivaće mašine "Northern Star™" koji je ugledao svjetlo dana, HUSQVARNA VIKING® brand je bio na čelu šivacih inovacija koje oduševljavaju korisnike i distributere. Dok slave svojih 140 godina rada,predstavljen je posebno dizajnirana"Limited Edition"linija s dva nova modela,prikladno nazvani"TRIBUTE ™ 140M i počast ™ 140C".
Buducnost HUSQVARNA VIKING ?:
Ovo nije niti blizu kraja piče o Husqvarna Viking-u,nove mašine za šivanje i vez će donijeti još puno inovacija,koje će rad, šivanje i vez pretvoriti u istinsko uživanje.Sve to zajedno će širiti radost šivenja diljem svijeta.Komentari su otvoreni za ponosne vlasnike Husqvarna šivaćih masina, pa da čujemo i neke njihove impresije. Moja završna rečenica: U kvalitet Huskvarna mašina ne treba sumnjati, ali su za naše uvjete preskupe i mogu ih priuštiti samo osobe sa "dubljim džepom", mislim na novije modele Huqvarne za šivanje i vez, mada ima i jeftinijih modela niže klase.

58 comments:

 1. Anonymous11.11.14

  Postovani,
  Imam masinu Husqvarna iz 1972-e i imam problem sa njom. Naime, neće da izvlači donji konac ili kada ga , teskom mukom izvuče, uopste nece da spaja oba konca, igla sa gornjim koncem samo prolazi kroz materijal ne ostavljajuci štep. Ne znam šta da radi i popravljam.
  Molim za savet :) pozzz

  ReplyDelete
 2. Teško da tu možete šta sami uraditi,to je vjerovatno jedan od modela iz serije 6000,taj model Husqvarne ima specifičan rotirajući grajfer,mora se pregledati koordinacija igla/grajfer kao i pogonski zupčanici grajfera.Morate mašinu nositi do prvog dobrog servisera.Pozz

  ReplyDelete
 3. Anonymous30.3.15

  Poštovani, sajt vam je odličan i za svaku pohvalu ali imam jedno pitanje,ne mogu nigdje da nađem uputsvo za korištenje Husqvarne šivaće mašine, dakle imam Husqvarnu masinu model 6370,kupila sam je polovnu ali u odličnom stanju.Problem je što ne znam kako ona funkcioniše jer sam ranije imala singer,tačnije zamolila bih vas da mi pojasnite gdje se podešava opcija šivanja naprijed-nazad, kad sam je željela isprobati počela sam šiti naprijed i onda sam promijenila bod šivanja i od tada mašina ide samo nazad a ja ne znam ni šta sam uradila i kako opet podesiti da ide naprijed. Unaprijed zahvalna !

  ReplyDelete
 4. Svakako da je polovna,ima toj mašini dosta godina.Solidan model,dobar motor sa dvije brzine.
  Nedostatak je loše riješeno podmazivanje,ustvari u doba proizvodnje ta mašina nije bila niti predviđena za podmazivanje.Husqvarna 6370 kao i većina modela iz te serije uopšte nema gornji poklopac,kod nekih imaju pristupne rupice za podmazivanje(6020)dok kod nekim nema ništa.
  Na sajtu ima posebna tema o Husqvarna 6020,to su veoma slične mašine,taj post bi vam mogao biti od koristi.Možda se kod vaše mašine zaglavila tipka za naprijed-nazad,ona se jasno vidi kao centralno dugme na izborniku programa.Donje dugme programatora pritisniteprema mašini.Ta mašina mora na detaljno čišćenje i podmazivanje,to je sigurno.Prilično komplikovan posao.
  Napominjem vam da pitanja i komentare ne postavljate bilo gdje,potražite bar sličnu temu vezanu za vašu šivaću mašinu. Pozdraw

  ReplyDelete
 5. Anonymous24.4.15

  Pozdrav
  Danima se mučim sa husgvarnom mašinom.Problem je u sledećem:
  Zupci su joj vukli unazad a kad stisnem dugme za rikverc samo šije u mjestu.Odlučila sam da joj zamijenim smjer na motoru i to sam uspjela tako što sam rastavila motor i promijenila žice na namotajima.Sad zupci idu kako treba ali igla šije unazad i neće da veže konac.Kad rukom okrećem kolo prema sebi tad veže konac, ali kad je potjeram stopicom kolo ide nazad i ne šije.Izvinite što Vas smaram ali toliko sam uporna da je napravim, pa ako znate da joj unutra ima neki prenosnik koji bi mogla okrenuti bila bi Vam zahvalna.pozdrav

  ReplyDelete
 6. Anonymous24.4.15

  Ništa vi mene ne smarate :)) , trebate navesti koji model mašine je u pitanju,Husqvarna ima veliki broj različitih šivaćih mašina,promjena smjera okretanja motora pa i šivaće mašine ne dolazi u obzir .!!
  Sad kada ste to lijepo"popravili",nebi bilo loše odnijeti do prvog servisa za šivaće mašine.Pozz

  ReplyDelete
 7. Anonymous7.5.15

  Topli pozdrav, ja nemogu da nadjem gde da kupim spulne za Husqvarna optima 150, to su one specificne uske... Svaka informacija dobro dosla...

  ReplyDelete
 8. Anonymous9.5.15

  Nasao resenje..., spulne za Husqvarna optima 150 mogu da zamene tj.odgovaraju od Bagat ruze precnika 21mm, unutrasnja rupica 6mm a debljina 9mm, nadam se da ce ova informacija nekom pomoci...

  ReplyDelete
 9. Anonymous9.5.15

  Pa naravno,spulna nije striktno vezana za pojedine modele,evo još podataka:
  Husqvarna Prisma Models: 990 S, 990, 980, 960, 950 S, 950, 945, 940
  Optima Models: 620, 610, 190, 185, 180, 150, 120......sve jedna te ista dimenzija špulnice.

  ReplyDelete
 10. Anonymous26.7.15

  pozz htjela bih jednu informaciju za moju mašinu....dobila sam na poklon,husqvarna optima 150
  ali mi fali čunak i špula...stim da je sa njom dosao čunak ali ne ispravan...pa me interesira gdje se to moze nabaviti ..ili na internetu poručiti.. unaprijed hvala

  ReplyDelete
 11. Anonymous26.7.15

  Čunak za husqvarna 150 je specifičnog oblika,kod nas se teško može kupiti,
  na internetu ima za poručiti.

  ReplyDelete
 12. poštovani, dobila sam na poklon Husgvarna šivaći stroj model 64 60, donekle mi je jasno kako šivati međutim ne mogu gornji lijevi gumb pomaknuti sa oznake za izradu rupica. Pomozite molim

  ReplyDelete
 13. I vi dobili na poklon mašinu ?? Slobodno smijete reći i "kupila-kupio"šivaću mašinu :))
  Husqvarna viking 6460,najvjerovatnije zastoj na mašini je usled dugotrajnog ne održavanja,čitava ta serija husqvarna šivaćih mašina je po prilično nezgodna za servisiranje,naime,nemaju gornji poklopac,potrebno je skinuti poklopac sa stražnje strane i našpricati nekim sredstvom i pokušati razraditi bez primjene neke jače sile,pogledajte možda se pomijera prema vani ili ka mašii,jako nezgodna mašina za servisiranje,solidne kvalitete,odličnih motora.Pogledajte na sajtu imaju dvije teme o sličnim modelima.

  ReplyDelete
 14. Anonymous31.10.15

  Najvjerovatnije da oni koji dolaze na stranicu traže savjet kako da poprave šivaću mašinu koju bi da prodaju,otuda često korištenje riječi"dobila sam je na poklon",neće da kažu da je na prodaju,što je i dobro,srdačan pozdrav

  ReplyDelete
 15. Anonymous28.12.15

  Da li me možete posavetovati gde mogu pronaći uputstvo za upotrebu Husqvarna šivaće mašine model 6440. Hvala unapred i srdačan pozdrav.

  ReplyDelete
 16. Na našem jeziku takvo uputstvo ne postoji,na engleskom je moguće naći na interentu,ne mora to biti Husqvarna 6440,može i od nekog dugog sličnog modela,razlike su male.

  ReplyDelete
 17. Anonymous27.3.16

  Sivaca mašina husqvarna model 6440 sa papucicom;
  Zdravo,imam masinu husqvarnu 6440 i pocetnik sam,mozete li mi molim vas objasniti zasto mi donji konac petlja i ispada mi sa igle konac.Tek se učim ali nikako da pocnem.Uvucem konac u iglu kako ste i objasnili na sajtu,tako i donji konac uvucem,rucno pokusam izvuci donji konac,povuce ga ali napravi zbrku,i kada sam konacno napravila,stavim platno da probam,međutim ispadne mi konac iz igle a donji se zapetlja. I da, masina nije koristena godinama,treba li je podmazati ili nesto slicno.?
  Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous27.3.16

   Kupili ste neispravnu mašinu,svakako da na sve to utiče što mašina nije godinama radila niti održavana.Vi kao osoba koja tek pokušavate da naučite osnove šivenja,pa vama nema šanse da može bilo kakav savjet pomoći.Pogledajte temu"šivenje kod polaznika",broj 1 je kupovina ispravne mašine.Naravno,da mašinu treba podmazati ali taj model mašine može podmazati samo dobar majstor,mašina nema gornjeg poklopca i pristup unutar mašine je otežan.Taj vaš problem može nastati iz 101-og razloga.
   Prije svega napetost gornjeg i donjeg konca,ispravnost gornjeg zateznika,pravilno podešen grajfer...itd
   Masinski Kutak

   Delete
 18. Anonymous16.4.16

  Molim Vas da li postoje kod nas u prodaji sivace amsine Husqvarna.?
  Živim na Islandu i nedavno sam kupila Husqvarna Viking sapphire 960q
  Mašina je savršena čini mi se ali bi volila imati uputstvo na našem jeziku.Dobar dio toga sam savladala,ali vjerujem da uputstvo na našem jeziku donosi i vise. Unapred hvala.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Moguće je da ima na prodaju po većim gradskim centrima,nažalost
   uputstvo na našem jeziku nemam niti ga je na internetu moguće pronaći.Ako poznajete bar malo engleski jezik ne bi trebalo tu biti nekih posebnih problema.Husqvarna sapphire 960q je kompjuterizovana mašina sa bezbroj mogućnosti,ekran osjetljv na dodir...polagano istražujte,ponekad uputstva znaju samo dodatno iskomplikovati stvar jer su često bespotrebno pisana do najsitnijih detalja.Odličan izbor i navratite na Masinski Kutak.
   Lijep pozdrav :)

   Delete
  2. Anonymous17.4.16

   Hvala mnogo,slažem se u pogledu uputstva,drago mi je da sam naišla na ovu stranicu,dopada mi se,pratim Vas i takodjer pozdrav :)
   PS. Jednom sam kupila polovnu mašinu i dobro se opekla.Ne kaže se bez razloga"bez alata nema zanata".Ja sam čisti amater ali rad sa ovom mašinom je božanstven.

   Delete
 19. Anonymous26.4.16

  Dobila sam šivaću mašinu Husqvarna optima 150,možete li mi reć nešto o njoj i njenoj kvaliteti.Grajfer nije uredu,igla udara u njega i probala sam podesit al bezuspješno,hvala unapred

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous27.4.16

   Šta da kažem,niste imali sreće,dobili ste neispravnu mašinu,većina tih mašina koje se dovoze iz zapadnih zemalja su u nekom"poluispravnom"ili neispravnom stanju a velika količina je najobičniji odpad.

   Delete
 20. Anonymous4.10.16

  Pozdrav,
  pitanje, na Husqvarna 4100 sam šio tvrdu plastičnu ceradu,a i dva sloja srednje jake tkanine ( slabije od jeansa) i u oba slučaja je problem bio što je donji konac jako zatezao,tako da je gornji pucao i petljao se kod spule.Zatezanje gornjeg je bilo na maksimumu.Konac je bio snažan(za jeans)a igla 90 i 100 i kasnije 80 i uvijek je bilo isto.
  Je li problem u zatezaču špule ili? Kad povučem rukom uopšte ne osjetim da je dolnji konac jače zategnut nego bilo koji normalni tanki(kod kojeg nemam taj problem)Molim savjet

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous4.10.16

   Tvrda plastična cerada,šivenje?
   Husqvarna 4100 je potpuno neadekvatna mašina za šivanje takvih materijala.

   Delete
 21. Anonymous5.11.16

  Poštovani evo i ja dobila mašinu :) od tetke,pošto ona ne šije,huskystar model 55 i pri dnu mašine pise"fast",e sad ovako imam pitanje,pokušavam uporno da namestim konac,namestim po mom rekla bi ok i počnem da šijem i šije lepo u početku i onda stane i petlja konac u mestu,mislim vidi se sa donje strane zapetljano,sad ne znam kako to da namestim da šije kako Bog zapoveda ,ako je moguće :) ako može neka slika da vidim kako ide ispravno za tu mašinu,hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. A Vi ste stvarno dobili mašinu na poklon :)
   Huskystar model 55,nije to Husqvarna ali se često prodaje i pod tim nazivom.OK
   Sigurno vi postavite dobro konac,imate vi iskustva sa šivaćim mašinama,problem je loše podešena napetost oba konca,potrebno je pregledati da li gornji zateznik uopšte funkcioniše,poželjno je skinuti gornji poklopac i malo detaljnije podmazati mašinu,preporučujem da pogledate ovu temu:

   NAPETOST KONCA ŠIVAĆE MAŠINE

   Delete
 22. Anonymous10.11.16

  Našla sam povoljno nekorištenu mašinu Husqvama 2000.To bi bila moja prva šivaća mašina. Da li je preporučujete za kupovinu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Odmah da razjasnimo,to što prodavač kaže"nije korištena" ništa puno ne znači,radi se o mašini staroj oko 45 godina,u principu nisu to loše mašine,ali jesu komplikovane,naročito za početnike,husqvarna 2000 je teška za održavanje,ta bi mašina morala na detaljan servis i pregled,puno je detalja koji se moraju pregledati.Sama mašina nema gornji poklopac što dodatno otežava pregled,dekorativni štepovi se rade pomoću posebnih"uložaka",zadavanje pojedinih programa se vrši pomoću tablice sa bojama.Ja ne bih preporučio za kupiti,na vama je odluka.LP

   Delete
  2. Hvala najljepše. neću uzeti mašinu.
   Imate li neku preporuku za prvu mašinu? Na tržištu BiH ne mogu naći ništa.

   Delete
 23. Dajana6.2.17

  Pozdrav :) sajt Vam je odlican. Takvo znanje i tako detaljno objasnjene nema nigdje da se nadje. Imam jedno pitanje. Prvo pocetnik sam u svijetu sivanja. Komsinica mi nudi da mi proda masinu HuskyStar 215. Pa me interesuje vase misljenje o njoj? Do sad sam ucila na Pffaf 260 i odlicna mi je bila,jer je cvrsta i lagana za nas pocetnike. Pozdrav jos jednom :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. O Huskystar 215 nemam nikakvo posebno mišljenje, nije to Husqvarna. Držite se Vi vaše stare Pfafovke. LP

   Pfaff Vintage Sewing Machine

   Delete
 24. Anonymous21.5.17

  Čija je mašina Huskystar 215, na internetu je povezuju sa Husquarna Viking ? Meni je isto drugarica hoće prodati. Jel možete mojoj mami preporučiti neku za kupovinu (ona zna sve da šije, po krojevima), u visini 300 ili 400 eura ( nismo pri nekoj kupovnoj moći)? Koju endlericu preporučujete? Hvala puno, odličan vam je sajt

  ReplyDelete
 25. Anonymous11.7.17

  Kako da promjenim smjer na masini Husqvarna 2000 - 6030, pošto kada sijem,pomjera platno suprotno

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mehanizam za šivenje unazad je ostao zaglavljen.

   HUSQVARNA VIKING 6020

   Delete
 26. Anonymous21.12.17

  Gde se moze pronaci kaiš za husqvarnu masinu i da li odgovara od druge masine?

  ReplyDelete
  Replies
  1. To je previše uopšteno pitanje, Ima raznih modela Husqvarna šivaćih mašina i ko zna koliko vrsta "drugih" šivaćih mašina???

   KAIŠ ZA ŠIVAĆE MAŠINE

   Delete
 27. Anonymous18.7.18

  Možete li mi malo bolje pojasniti kakva je ova Husqvarna 4100, mislim za koje je materijale namijenjena, obzirom da sam je kupila polovnu pa baš i ne znam o njoj, neće da mi šije likru samo nekako guzva i preskace.?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Naravno da može...Husqvarna 4100 je sivača masina proizvedena 1970-tih godina. Mogli ste kupiti samo polovnu jer se već odavno ne proizvodi. Te mašine se najčešće dovoze iz Njemačke gdje su decenijama stajale po podrumima i ko zna gdje,obično sa nekim manjim ili većim kvarom....i onda poslije toliko godina se to njemačko "smeće" prodaje na nasim prostorima. U apsolutnoj većini slučajeva te sivaće masine nisu uopšte održavane...i nakon svega kupci očekuju da za 30-50 € dobiju sivaću masinu kojom mogu da siju sve.
   Husqvarna 4100 je sivaća masina kao i bilo koja druga za kućnu upotrebu, ništa specijalno i interesantno. Likra, kao materijal je veoma rastezljiva, a sivenje rastezljivih i elastičnih materijala zna biti problematično na mnogim kucnim sivaćim masinama. Ovaj post obrađuje upravo tu temu:

   KAKO SE SIJE RASTEZLJIVI MATERIJAL

   Delete
 28. Anonymous27.8.18

  Imam već dugo Husqvarna 2000 i odnedavno mi je počela jako "lupati" biti glasna kod šivanja. Isto tako svojevoljno prestane sa cik-cak bodom i prijeđe na ravni bod. Je li kvar velik i isplati li se uopće dati je na popravak obzirom na starost. Inače meni je još uvije kao "nova" hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Taj zvuk "lupanje" i "iskakanje" sa cik-cak boda na ravno šivenje je najvjerovatnije jedan te isti kvar. To je problem na programatoru, tačno mjesto je oko pozicije gdje vršite izmjenu šablona za štepove (zadnja strana). Dio na koji se postavljaju šabloni može imati pukotinu koja ometa normalan rad mašine. Uglavnom to se mora pogledati detaljno. Teško je reći "napamet" da li je veliki kvar, može biti ali i ne mora, u slučaju da je "baza" šablona pukla to bi onda bila ozbiljna situacija jer je taj dio teško nabaviti.

   Delete
 29. Gdje mogu naručiti ili kupiti špunle za Husqvarnu optima 610?

  ReplyDelete
 30. Da li je ovaj sajt još uvek aktivan? Ako jeste...Kupila sam mašinu model 1050, polovnu, u dobrom stanju, kao da nije korišćena. Kod prodavca je radila, što se vidi iz video klipa, ali, kad je stigla kod mene, jednostavno ne radi. Papučica jednostavno ne pokreće motor. Nosila sam je u servis, majstor misli da nije do papučice, ali nema ideju šta bi drugo moglo biti. Spojila sam sve kako treba, spustila papučicu, svetlo radi, ima struje, ali motor se ne pokreće. Šra dalje?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ovaj sajt radi i veoma je aktivan.!!
   "Majstor misli", kakav je to majstor i servis,? meni više liči na gataru, pravi majstor i serviser šivaćih mašina će za 5 minuta ustanoviti da li je papučica ispravna ili ne.?
   .
   KUPOVINA POLOVNE ŠIVAĆE MAŠINE !?

   Delete
  2. Anonymous16.1.20

   Platili ste šivaću mašinu, dobili je neispravnu i onda tražite besplatan savjet, mogli ste postaviti pitanje onome od koga ste je kupili, iako je sajt aktivan vama niko nije dužan odgovarati na bilo kakvo pitanje.

   Delete
 31. Anonymous14.1.20

  Pozdrav,
  Htela bih da kupim masinu Husqvarna prisma 990s, masina ima samo jednu plocicu tj samo onu sa slovima, a onu sa ukrasnim bodom nema. Sta mislite da li bih to negde mogla naci i kakvo je vase misljenje o toj masini. Hvala i svako dobro

  ReplyDelete
 32. Ako mašina nema osnovnu programsku kasetu "1" onda je bezvrijedna, kasete (pločice) su označene brojevima i imaju programe šivenja sa obje strane. Nema se to nigdje za kupiti, u pitanju je mašina iz 1980-tih godina.
  Moje mišljenje o mašini.? Pogledajte ovu temu, to je veoma slično:
  .
  HUSQVARNA VIKING 6690

  ReplyDelete
 33. Anonymous22.2.20

  Kupila bih polovnu mašinu Hasqvarna 4531 molim vaše mišljenje.Koliko je stara itd??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Husqvarna 4531, stara kućna šivaća mašina, ne znam tačno godinu proizvodnje, ima sigurno 40 godina, iako je stara može biti i potpuno ispravna, pogledajte sledeću temu:
   .
   KAKO KUPITI POLOVNU SIVACU MASINU
   .

   Delete
 34. Anonymous5.5.20

  Pozdrav, imam Husqvarna combina 18-318 mašinu. Redovno održavana, čišćena, podmazivana radila ko sat. A od prošle nedelje poludela i šije samo u nazad. Potreban mi je savet. Šta mogu da uradim da joj pomognem? Mogu li da pokušam sama ili da je nosim kod majstora? Da napomenem samo da kod majstora nije bila odkad je ja imam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Teško tu možete nešto sami popraviti, ja i da znam konkretno šta je vrlo teško bi riječima mogao opisati, to je veoma slično ovoj mašini, ista je to "platforma":
   .
   HUSQVARNA 6020
   .

   Delete
 35. Dobar dan. Kupila sam prije nekoliko mjeseci polovnu mašinu Husqvarna Viking H-class E20. Mašina je u odličnom stanju, ali nemam rezervnih dijelova uz nju - mislim na špule, stopice, seam-guide itd. Zanima me gdje bih to mogla kupiti i postoje li neka mašine čiji dijelovi odgovaraju mom modelu. Našla sam neke stopice na e-bayu, ali nisam sigurna hoće li mi odgovarati. (15 Pcs Snap On Adapter Zipper Foot Walking Foot For Viking Huskystar E10,E20,C10). Na mojoj mašini nema riječi "Huskystar", ali je potpuno identična s ovom. Lijep pozdrav!

  ReplyDelete
 36. Anonymous12.8.23

  Kako da pokrenem rad šivaće mašine mašine Husqvarna 2000, model 6010

  ReplyDelete
  Replies
  1. Koliko kontam vi ste totalni početnik a moguće je da ste kupili neispravnu mašinu pa daj sad traži informacije po netu.?
   Za početak prvo proučite ovu temu:
   ŠIVANJE I ŠIVACE MAŠINE ZA POCETNIKE

   Delete

SEARCH