-->

Pfaff 230 | Pfaff 260 | Pfaff 262 | Pfaff 332 | Pfaff 360 | Pfaff 362


Pfaff 230, 260, 262, 332, 360 and 362 sewing machines belong to the group of Pfaff sewing machines made on a similar or the same platform. Production dates back to the area from 1955-1965. These are machines made entirely of metal, today some call them "semi-industrial" sewing machines, and I have found comments on foreign sites where they are given the prefix "industrial". This small confusion, so to speak, was caused by their robust construction and slightly higher weight, otherwise they do not differ in size from an ordinary home sewing machine. Pfaff 230 and 260 are machines with ...

Šivaće mašine Pfaff 230, 260, 262, 332, 360 i 362 spadaju u grupu Pfaff šivaćih mašina rađenih na sličnoj ili istoj platformi. Proizvodnja datira u području od 1955-1965-e godine. Radi se o mašinama kompletno pravljenih od metala, danas ih neki zovu "poluindustrijske" šivaće mašine, na stranim sajtovima sam našao i komentare gdje im se daje prefiks "industrijske". Ta mala pometnja, da tako kažem je nastala usled njihove robusne izrade i nešto veće težine, inače gabaritom uopšte ne odudaraju od obične kućne šivaće mašine. Pfaff 230 i 260 su strojevi sa...
with a flat platform and are usually mounted on a work cabinet, while the 360 model consumes a portable machine with a sleeve platform and an additional expansion plate. An additional expandable board is fixed to the machine and installation and removal is done in some way by "disassembly", since the tile is made of two parts. The main difference with these models of Pfaff machines is the position of the electric motor. The Pfaff 230 has an external motor as well as a foot drive on the cabinet, with the Pfaff 260 the motor is located below the base of the machine while the Pfaff model...
ravnom platformom i obično su postavljane na kabinet za rad, dok je model 360 porabl prenosiva mašina sa rukavnom platformom i dodatnom pločicom za proširenje. Dodatna proširiva tabla je fiksirana za mašinu a postavljanje i skidanje se vrši na neki način "rasklapanjem", pošto je pločica napravljena iz dva dijela. Osnovna razlika kod ovih modela Pfaff mašina je pozicija elektromotora. Pfaff 230 ima vanjski motor kao i nožno pokretanje na samom kabinetu, kod modela Pfaff 260 motor je mješten ispod baze mašine dok model Pfaff

360 has an engine located in the lower right part of the machine (see pictures). Engine positions are different due to the purpose and construction of individual machines. For example, with the Pfaff 360, the engine had to go to the right because of the free arm sewing machine.
The electric motor in the Pfaff 260 had to be of a special shape due to its position and the main shaft was given an extension with a small toothed pulley at the end. The drive from the engine to the machine is transmitted by means of a toothed belt which
360 ima motor smješten u donjem desnom dijelu mašine (vidi slike). Pozicije motora su različite zbog namjene i konstrukcije pojedinih mašina. Recimo kod Pfaff 360 motor je morao ići desno zbog rukavnika (eng.free arm sewing machine). Elektromotor kod Pfaff 260 je morao biti posebnog oblika zbog svoje pozicije a glavna osovina je dobila produžetak sa malom nazubljenom remenicom na kraju. Pogon sa motora na mašinu se prenosi pomoću zupčastog remena koji

are made of special fiber with metal rings, today it can be said that this technology is significantly outdated. In addition, all the above models have an internal timing belt made of the same fibers, so although we find a well-preserved machine, it often happens that the internal timing belt is "eroded by the ravages of time", which would be a disadvantage of this series of sewing machines.
Pfaff 332, 230, 260, 262, 360 and 362 sewing machines are classics of electromechanical devices, no electronics exist, motors
su izrađeni od specijalnog vlakna sa metalnim prstenovima, danas se može reći da je ta tehnologija znatno prevaziđena. Pored toga, svi gore nabrojani modeli imaju i unutrašnji zupčasti remen od istih vlakana pa iako nađemo dobro očuvanu mašinu često se dešava da je unutrašnji zupčasti remen "nagrižen zubom vremena", to bi bio i neki nedostatak ove serije šivaćih mašina.
Šivaće mašine Pfaff  332, 230, 260, 262, 360 i 362 su klasika elektromehaničkih uređaja, nikakva elektronika ne postoji, motori


are "strong" and the transmission is quite reduced by a small drive pulley. Also, winding the thread is classic. The programmer is completely mechanical and quite complex, many who have some of these machines and do not know that they have the option of some 35 decorative stitches, the problem is that just setting the program is complicated and requires moving a few buttons on the machine. one round template, by moving the smaller inner circle on the template according to the given stitch, we get the result of how to place certain keys marked with the letters: A, B, C, D and E. Access the D keys is done through a small cover on the top and start in the direction marked with arrows.
This series of Pfaff 230 and 360 has rotating shuttle hook placed along it, which is already an innovative detail for the time when these machines started to be produced.
su "snažni" a prenos prilično redukovan pomoću male pogonske remenice. Takođe,namotavanje konca je klasično. Programator je potpuno mehanički i dosta je složen, mnogi koji imaju neki od navedenih mašina i neznaju da imaju opciju od nekih 35 dekorativnih štepova, problem je u tome što je samo zadavanje programa komplikovano i traži pomicanje nekoliko tipki na mašini, za to je potrebno imati jedan okrugli šablon, pomijeranjem manjeg unutarnjeg kruga na šablonu prema datom štepu dobijamo i rezultat kako postaviti određene tipke označene slovima: A, B, C, D i E. Pristup tipki D se vrši kroz mali poklopac sa gornje strane a pokretanje se vrši u smjeru označen strelicama. Ova serija Pfaff 230 i 360 imaju uzduž postavljene rotirajuće grajfere, to je već inovativan detalj za ono doba kada su se počele proizvoditi ove mašine.

The start pedal is like everything else strong and massive, the main "reducer" of voltage is a large ceramic resistor, with multiple input and output wires. During prolonged work, an increased temperature can be felt on the foot coming from the ceramic resistor of variable output voltage, this is a normal occurrence. Inside the pedal are one or two capacitors that "absorb" the spark that occurs on the contact plates, if they are burnt they need to be replaced or removed, nowadays they do not have any special role. The most common spare parts for this series of Pfaff machines are timing belts, the motor belt can be replaced with a rubber timing belt or changed to a V-belt while the inner one has to be replaced, it is a rather expensive belt that is difficult to replace ........ etc. .
Startna papučica je kao i sve ostalo jaka i masivna, glavni "reduktor"napona je veliki keramički otpornik, sa više ulazno izlaznih žica. Prilikom dužeg rada može se osjetiti na nozi povećana temperatura koja dolazi sa keramičkog otpornika promljenivog izlaznog napona, to je normalna pojava. Unutar papučice se nalaze jedan ili dva kondenzatora koji "upijaju" iskrenje koje nastaje na kontaktnim limovima, ako su nagorjeli potrebno ih je zamijeniti ili ukloniti, u današnje vrijeme nemaju neku posebnu ulogu. Najčešći zamjenski dijelovi za ovu seriju Pfaff mašina je zupčasto remenje, motorni remen je moguće zamijeniti gumiranim zupčastim remenom ili preinačiti na klinasti dok unutarnji se mora zamijeniti, radi se o prilično skupom remenu kojeg je i teško zamijeniti........itd. 51 comments:

 1. Anonymous18.12.15

  Zdravo,treba mi mala pomoć ili savet...skoro sam kupila šivaću mašinu PFAFF 362...potpuno novu,nikad niko nije šio na njoj,od jedne gospodje koja je dobila od roditelja a nikad je nije uptrebila...savršena je ali ima jedan problem,?dok šijem nešto škripi u donjem delu i kako više nagazim na papučicu tako je škripanje jače...podmazala sam ono što sam znala ali neznam kako to da rešim?

  ReplyDelete
 2. Možda je extra dobro očuvana,nova nije,ima toj mašini dosta godina.
  Problem je što mašina godinama nije uopšte održavana,svi ležajevi su potpuno suhi i bez ulja,to je sve davno isparilo.Podmazivati morate ležajeve gornjih i donjih osovina,ustvari kompletnu mašinu.Skinuti iglu,ubodnu ploču,skinuti gornji poklopac,isključiti mašinu iz struje i kupiti neko sredstvo za čišćenje i podmazivanje u spreju i špricati na sva ležišta i klizne površine uz pokretanje mašine rukom.Ako uspijete umanjiti ili odkloniti škripu onda prekinuti sa prskanjem i ostaviti neka sredstvo djeluje,potom obrisati višak i kroz 24 sata mašinu podmazati originalnim uljem.
  Ako ova intervencija ne pomogne onda mašina mora na servis kod profesionalca,radi se o složenom mehaničkom uređaju.

  ReplyDelete
 3. Anonymous7.2.16

  Gdje mogu servisirati PFAFF 362?

  ReplyDelete
 4. Anonymous8.2.16

  Šta je sa mašinom?

  ReplyDelete
 5. Anonymous8.2.16

  Kada se stavi pod napon počinje da radi prije nego se pritisne papučica.
  Električar je odstranio kondenzator iz papučice a rekao je da nije ispravan i onaj pored motora. Za njega kaže da nikada nije vidjeo kondenzator sa više izlaza (čini mi se, 5)Tako da nije njega dirao. Mašina i bez pritiska papuče radi,istina,nešto sporije a kada se pritisne papuča radi normalno.Hvala Vam.

  ReplyDelete
 6. Ovako,isključiti mašinu iz struje,otvoriti papučicu,odviti dva vijka koji drže obje žice na papučici,skinuti žice sa papučice,izolirati oba kraja,uključiti mašinu u struju,ako mašina miruje problem je u papučici.
  LP i pazite se struje.!!!

  ReplyDelete
 7. Anonymous25.7.16

  Postovanje,
  Možete li mi molim Vas reći da li postoji zamjena za papučicu kod Pfaff 332,s obzirom da je originalna izgubljena.
  Unaprijed hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Može bilo koja jača papučica od starijih mašina otpora od 700 Oma,
   stim što bi kabal bio fiksiran na mašini uz obaveznu dobru izolaciju.

   Delete
 8. Anonymous4.9.16

  Posjedujem mašinu Pfaff 360,ali moja mašina nema one dodatke na vrhu(potpuno je ravna).Dobila sam je u pripadajućem koferu sa uputstvom za upotrebu na njemačkom jeziku.Mehanizam za postavljanje igle(s kojim sam se susrela prvi put i jedva preko uputstva postavila iglu :) )je malo oštećen pa je teško postaviti iglu.Postoji li mogućnost da se zamijeni nekim sličnim? Rado pratim ovaj sajt i mnogo mi je pomogao kod održavanja moje nezamjenljive Ruže step. Veliki pozdrav za Mastera i fanove ovog sajta!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mislite na priteznik igle?Šta je toliko komplikovano postavljanje igle??Javite se na našu eMail adresu ili facebook stranicu,imam originalni priteznik igle za ovu seriju Pfaff mašina.LP

   Delete
  2. Anonymous5.9.16

   Ne, nije u pitanju priteznik igle nego plastična poluga sa ušicama u koju se zaglavi igla i gurne u utor za iglu pa se tek tad igla priteže. Pokušavala sam rukom umetnuti iglu i pritegnuti, ali igla u tom slučaju ispada iz ležišta čim pokrenem mašinu.

   Delete
 9. Anonymous17.11.16

  Da li se negdje moze naći zupčasti remen za Pfaff 362 ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pfaff 362 ima dva zupčasta remena,jedan je na motoru(spoljašnji)a drugi je na osovini grajfera(unutrašnji).Oba remena je teško nabaviti i obično su skupi.Zamjena spoljnog motornog remena je veoma jednostavna a može se postaviti i neki gumeni koji ima isti razmak zubi ili ugraditi klinasti remen(teža opcija).
   Unutrašnji remen osim što je skup morate računati da je i njegova zamjena skupa a malo je majstora koji će se upustiti u taj posao.
   Ponekada je zamjena unutrašnjeg remena gotovo neisplativa.

   Delete
  2. Anonymous2.2.17

   Šta je najveći problem kod zamjene unutrašnjeg zupčastog remena kod ove serije Pfaff mašina, ima li neki detalj na koji treba obratiti pažnju.Zahvaljujem

   Delete
  3. Sve je problem :)) ,da bi ste zamijenili unutrašnji nazubljeni remen morate stvarno biti majstor svog zanata, puno je tu detalja, prvo se mora skinuti programator, potom kompletan sklop koji pokreće iglu, pa onda kompletan grajfer, zatim obje osovine i gornja i donja moraju ići u lijevo za pola svoje dužine, time se oslobaćaju remenice a potom i zupčasti remen, osim toga na donjem dijelu šivaće mašine mora se demontirati dio za pokretanje transportera (koliko se sjećam), tek onda se može stari remen skinuti ili postaviti novi. To su stare mašine i često se desi da su pojedini fiksni dijelovi zapekli unutar svojih kućišta ili na osovini, potreban je veliki oprez prilikom demontaže da se ne bi napravila veća šteta na ispravnim dijelovima mašine. Taj posao je jednostavno nenaplativ i on je za neke entuzijaste koji se imaju volju upuštati u složene poslove, onako radi svog čeifa :)).
   Rijetki su serviseri koji prihvataju taj posao. Pozz

   Delete
 10. Gde mogu naci lanac za Pfaff 262

  ReplyDelete
  Replies
  1. "lanac za Pfaff 262"?? Možda mislite zupčasti remen od specijalnih vlakana sa metalnim prstenovima?? To se zove zupčasti remen.
   Može se poručiti iz Njemačke a cijena je oko 40 €.

   Delete
 11. Pozdrav
  Pomagajte
  Imam pfaff 230 automatic (sa vanjskim motorom)
  Treba mi kabel koji spaja motor i papučicu
  Hvala

  ReplyDelete
  Replies
  1. Anonymous30.7.17

   Ako niste u mogućnosti naći originalni kabal za masinu, svaki električar može postaviti bilo koji kabal ali bez mogućnosti skidanja sa mašine.

   Delete
 12. Anonymous17.9.17

  Pozdrav.
  Mama je kupila polovnu masinu pfaff 360. Masina radi, motor se lepo cuje bez preskakanja, ali se desava da krene da sije, i sije lepo, pa onda u nekom momentu preskoci step i prestane da hvata konac. S obzirom da se do sada nije susretala sa masinom ovakvog tipa i ne zna da li je dobro podesila sve sto treba, da li mozda znate sta moze biti u pitanju?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kupili ste neispravnu mašinu, potrebno je uraditi sledeće:

   KAKO POPRAVITI GRAJFER NA MAŠINI

   Delete
 13. Anonymous2.5.18

  Pozdrav, kako je se pokazala Pfaff 260,
  da li je tko već ima, hvala

  ReplyDelete
 14. Pozdrav gdje se moze nabavit remen za Pfaff masinu tu prvu gore i koja je cijena?Lp

  ReplyDelete
 15. Anonymous7.11.18

  Da li sivaca masina pfaff 230 ima 2 remena i da li ima dvostruki transport? Kakve su masine za odrzavanje? Hvala unaprijed...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pfaff 230 ima jeden remen na motoru, motor je sa zadnje strane i lijepo se vidi, i ima drugi unutrašnji zupčasti remen, dakle ukupno 2;
   Pfaff 230, kao ni ostali modeli iz ove serije, nema dvostruki transport.

   Delete
 16. I am trying to position and reattach the bobbin position finger on my Pfaff sewing machine. I don’t have the gauge that is supposed to be used to do this. Can you give me advice on how to do this? Also should the positioning bracket be loose as it sits in its position?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Pier
   welcome to "Masinski Kutak"
   I do not have a special measuring tool, you can use a slightly thicker thread or a small piece of cardboard. Positioner loose, that's normal.
   It is important that the thread passes without resistance between the standing part and the fixator. Regards

   Delete
 17. Anonymous1.10.19

  Poštovani, gde mogu naći remen i zatezač remena za Pfaff automatic 332.

  ReplyDelete
 18. Dobar dan. Imam pfaff 360. Radila je super, ali odnedavno imam problem sa namjestanjem zategnutosti konca: svaki put lada promijenim konac moram "cicati" zategnutost i gornjeg i donjeg konca, a rezultat je mrsav. Najbolji rezultat do sada je da se petljice vide i na licu i na nalicju materijala. Radim s filcom, konac moon 120, igla za strech 90.

  ReplyDelete
  Replies
  1. S vremena na vrijeme zatezač konca se mora očistiti, Pfaff 360 je prilično stara mašina, osim zaostataka konca i prašine između steznih "diskova" zatezača, vrlo vjerovatno da je i pritezna opruga popustila odnosno izgubila onu svoju elastičnost. U pitanju je specifičan oblik opruge koja može potpuno izgubiti elastičnost pa otuda to "cicanje" konca. Može biti i jedno i drugo, detaljno čišćenje i pregled u svakom slučaju. Isto tako i čunak treba provjeriti, zategnutost i donjeg konca je vrlo važna, oprezno skinuti pritzni "jezičak" na čunku očistiti ispod.
   .
   KAKO SE RADI PODESAVANJE NAPETOSTI KONCA

   Delete
 19. Hola,tengo dos máquinas Pfaff 260 y tengo el mismo problema con las dos, la palanca de remate o retroceso se traba al accionarla, además al colocar la puntada en 4 está choca y comienza a moverse, realmente no se si he explicado bien el problema, hay alguna forma de enviarte un vídeo para mostrarlo? Acá es demasiado difícil encontrar un servicio especializado para repararlas.gracias por su atención y espero atento su respuesta.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hola 🙂
   Lamentablemente no entiendo su problema, envíe un videoclip a mi correo electrónico o nuestra página de Facebook (mensaje).

   Delete
 20. Necesito el manual de puntadas de pfaff 260 donde lo puedo conseguir o quien lo distribulle

  ReplyDelete
  Replies
  1. Solicite un manual en nuestra página de Facebook, responda con un mensaje.

   Delete
 21. Poštovani, imam Pfaff mašinu, staru oko 30 godina, kojoj ne radi motor. Da li može zameniti motor i kome da se javim? Hvala!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ako je neki model od Pfaff mašina iz naslova onda ima i 50 godina. Ako motor ne radi ne mora značiti da je neispravan.?! Motor se može zamijeniti, javite se majstoru za šivaće mašine.

   Delete
 22. Bonjour
  Je recherche le mode d emploi en français ainsi que le disque explicatif pour la machine pfaff vintage modèle 230
  Pourriez-vous m aider svp
  Tres cordialement Martine pech

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bonjour Martine 🙂
   Je n'ai pas cette instruction, très rarement en français, vous pouvez poser une question précise et nous essaierons d'y répondre.

   Delete
 23. Anonymous30.1.22

  I have the pfaff 360 automatic, how can I repair the zigzag and the stitches wheel is stuck, can you help

  ReplyDelete
  Replies
  1. There are a lot of details that can produce your problem on the sewing machine, very often it is poor maintenance and no lubrication, for many years it creates sticky deposits that braking the moving elements in the sewing machine.

   VINTAGE PFAFF SERVICE MANUAL PDF

   Delete
 24. Anonymous11.2.22

  Pozdrav. Gdje mogu kupiti čunak za električnu šivaću mašinu Pfaff 230. Izgubljen je pa ne znamo kakvi treba biti.

  ReplyDelete
 25. Anonymous27.3.23

  Ima pfaff 332, imao bih pitanje ako možete da mi pomognete? kolika bi trebala biti dužina štepa, desno dole što se podešava, da li tih 5 znači 5 mm? ima li stvarno toliko? moja mašina može 4 kao da između tih 4 i 5 na skali ništa ne uradi...? a predaleko smo da Vam je donesem na servis.... hvala unaprijed Pozdrav

  ReplyDelete
  Replies
  1. U kojoj poziciji mašina ne vrši transport materijala, je li to 0 ili prije 0-le.?
   Na maksimalnu dužinu štepa može uticati i istrošenost transportnih zubaca, debljina materijala, rastezljivost materijala, pritisak stopice...itd, Uzmite nešto nerastezljivo, recimo dvostruki teksas, proštepajte 10 cm i izbrojite broj uboda, trebalo bi biti 20, ako bude koji više nije to nikakav specijalan problem.

   Delete
  2. Anonymous27.3.23

   rekao bih da je tačno na nuli, tj kad je metalna polugica tj njena strelica na nuli a platična bijela ručica stoji uspravno.
   na 10 imam naprijed 27 uboda a nazad 25, inače šije i vuče dobro...ali kao da je malo skraćena dužina boda.

   Delete
 26. Anonymous3.2.24

  How may I purchase a stitch guide for Pfaff 360 from you?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pfaff stitch wheel;
   We don't have it for sale, watch an interesting video on our YouTube channel about the mentioned Pfaff wheel stitch selector.

   Delete
 27. Anonymous20.2.24

  Yesterday I bought a Pfaff 230 Automatic, locally from a private seller. It's in really good shape. I watched your videos and read through the user manual on your site - thank you! for the resources you've posted.
  This is really a great machine. I oiled it and cleaned it, and it runs well, very quiet and solid.
  The needle-threader has lost it's tiny little center hook, or it's been bent possibly. Is this part available? And are any of the standard presser feet available still? This one has only the standard zig-zag foot.
  Best regards,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Needle-Threader, if the central hook is bent it can be straightened under a magnifying glass and if it is broken try to find it online along with other presser feet, you can buy all these as old used parts, very often they are in excellent condition.

   Delete
 28. Anonymous19.3.24

  Da li se može poručiti zupčasti remen za PFAFF 360, gde i po kojoj ceni, pošto je jedinstven i specifičan.?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Imaju dva zupčasta remena, jedan koji pokreće motor a drugi, nešto širi, koji spaja gornju i donju osovinu (unutrašnji remen), vrlo je važno koji je vama potreban, ovaj pogonski je jednostavno zamijeniti a unutrašnji vrlo teško, rijetko to koji majstor radi, detaljnije o ovo temi pogledajte na priložena veza:
   ZUPCASTI REMEN ZA SIVACU MASINU PFAFF

   Delete

SEARCH